Ó S P

Komentarze

Transkrypt

Ó S P
S
SP
PIIS
S P
PR
RZZE
ED
DM
MIIO
OTTÓ
ÓW
W
MATEMATYKA .............................................................................................................................. 3
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI ........................................................... 5
Wymagania wstępne: .................................................................................................................... 5
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................... 5
Metody kształcenia: ....................................................................................................................... 5
TEORIA SPRĘŻYSTPOŚCI I PLASTYCZNOŚCI ........................................................................ 7
Wymagania wstępne: .................................................................................................................... 7
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................... 8
Metody kształcenia: ....................................................................................................................... 8
METODY KOMPUTEROWE ....................................................................................................... 10
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 11
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 11
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 11
ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE I ................................................................................ 13
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 13
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 14
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 14
ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I ............................................................................... 17
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 17
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 18
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 18
WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTÓW ........................................................................ 20
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 20
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 20
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 21
KOMPUTEROWE SYTSTEMY PROJEKTOWE ........................................................................ 23
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 23
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 24
RENOWACJA BUDYNKÓW ....................................................................................................... 26
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 26
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 26
MODERNIZACJA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH ............................................................ 29
URBANISTYKA I ARCHITEKTURA ............................................................................................ 31
INŻYNIERIA KONSERWATORSKA ........................................................................................... 33
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 33
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 34
MIEJSKA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ........................................................................... 36
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 36
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 37
RACJONALIZACJA ENERGII W BUDYNKACH ......................................................................... 39
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 40
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 40
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 40
TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH .................................... 42
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 42
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 42
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 43
GEODEZYJNA INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH .............................................. 45
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 45
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 45
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 46
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI ................................................................................................ 48
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 48
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 49
DETAL ARCHITEKTONICZNY ................................................................................................... 51
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
1
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 51
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 52
DIAGNOSTYKA BUDOWLI ......................................................................................................... 54
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 54
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 55
BUDOWNICTWO TRADYCYJNE ............................................................................................... 57
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 57
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 58
OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI ............................................................................................ 60
Wymagania wstępne: .................................................................................................................. 60
Zakres tematyczny przedmiotu: .................................................................................................. 61
Metody kształcenia: ..................................................................................................................... 61
DYNAMIKA KONSTRUKCJI ....................................................................................................... 63
2
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
MATEMATYKA
K od p r ze dm io tu : 11.1-WILŚ- BUD- MAT- RA01
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
Opanowanie treści kształcenia w zakresie
W ym agan i a ws tę p ne : matematyki na poziomie studiów pierwszego
stopnia
J ę z yk n auc za n i a : Polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
Wydział
Matematyki,
Informatyki
Ekonometrii, dr Tomasz Małolepszy
i
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr Tomasz Małolepszy
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a
15
zaliczenie z oceną
1
I
15
1
zaliczenie z oceną
3
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a
10
Zaliczenie z oceną
1
I
10
1
zaliczenie z oceną
CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studenta z elementami teorii równań różniczkowych cząstkowych
(jednego z podstawowych narzędzi służących do modelowania matematycznego
zjawisk otaczającej nas rzeczywistości) oraz wprowadzenie do rachunku
wariacyjnego.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Opanowanie treści kształcenia w zakresie matematyki na poziomie studiów
pierwszego stopnia
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU
WYKŁAD
Równania różniczkowe cząstkowe - klasyfikacja równań ze względu na stopień
nieliniowości, podstawowe metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych
rzędu I (metoda charakterystyk, metoda Lagrange’a), postać kanoniczna semiliniowych
równań różniczkowych cząstkowych rzędu II, najważniejsze typy zagadnień początkowoWydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
3
brzegowych dla równań hiperbolicznych, parabolicznych oraz eliptycznych, szeregi
Fouriera, metoda rozdzielania zmiennych jako metod rozwiązywania zagadnień
początkowo-brzegowych dla równań hiperbolicznych.
Podstawy rachunku wariacyjnego.
ĆWICZENIA
Rozwiązywanie zadań dotyczących treści przekazywanych na kolejnych wykładach ze
szczególnym uwzględnieniem praktycznych zastosowań poznanych pojęć.
METODY KSZTAŁCENIA:
Tradycyjny wykład; ćwiczenia audytoryjne, w ramach których studenci rozwiązują
zadania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Umiejętności w zakresie rozwiązywania quasilinowych równań różniczkowych
rzędu I, sprowadzanie semiliniowych równań rzędu II do postaci kanonicznej,
rozwiązywanie zagadnień początkowo-brzegowych dla równań hiperbolicznych za
pomocą metody rozdzielania zmiennych; podstawy posługiwania się rachunkiem
wariacyjnym.
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Ćwiczenia: dwa lub trzy kolokwia, złożone z zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. O
ocenie końcowej będzie decydowała suma punktów zdobyta podczas tych kolokwiów.
2. Wykład: ocena z zaliczenia.
Na stopień z przedmiotu (modułu) składa się ocena z ćwiczeń (50%) oraz ocena z wykładu (50%).
1.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Wykład
Ćwiczenia i przygotowanie do zajęć
Praca samodzielna
Konsultacje
Razem za cały przedmiot: 75 godzin (3 ECTS).
- 15 godzin,
- 30 godzin,
- 20 godzin
- 10 godzin
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Lawrence C. Evans, Równania różniczkowe cząstkowe, PWN, Warszawa 2004.
2. E. Kącki, L. Siewierski, Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami,
WSInf 2002.
3. Praca zbiorowa, Wybrane działy matematyki stosowanej, PWN, Warszawa 1973.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Włodzimierz Stankiewicz, Jacek Wojtowicz, Zadania z matematyki dla
wyższych uczelni technicznych, część II, PWN, Warszawa 1995.
2. Roman Leitner, Janusz Zacharski, Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz.
III, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995, wydanie siódme
poprawione.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
4
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI
K od p r ze dm io tu : 04.0-WILŚ- BUD- ZPB- RB05
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Zakład Technologii i Organizacji
Budownictwa
dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ; mgr
inż. Artur Frątczak
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y:
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
1
Egzamin
III
Projekt
15
1
zaliczenie na ocenę
3
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
1
Egzamin
III
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Poznanie podstawowych zasad i metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych zasad marketingu budowlanego, teorii podejmowania decyzji, ekonomiki
budownictwa
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Model struktury procesu (przedsięwzięcia) inwestycyjno-budowlanego. Potencjał służb
inwestycyjnych. Infrastruktura techniczna inwestycji. Przedmiot inwestycji budowlanej.
Sposób realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Organizacja procesu inwestycyjnobudowlanego. Efektywność ekonomiczna zainwestowanych środków. Zarządzanie
procesem inwestycyjno-budowlanym jako jego optymalny przebieg. Wybór sposobu
inwestowania, kontrahentów, korygowanie terminów realizacji, korygowanie zakresu
robót, pełnienie nadzoru inwestycyjnego monitorującego przebieg realizacji
przedsięwzięcia budowlanego.
METODY KSZTAŁCENIA:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia projektowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
5
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
WIEDZA
Student posiada wiedzę w zakresie: monitorowania i sterowania zgodnie z założeniami
projektowymi przedsięwzięciem budowlanym. K_W06
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi zorganizować i zarządzać podstawowymi procesami budowlanymi. K_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student zdaje sobie sprawę z korzyści wynikających z kolektywnego działania. -
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Projekt – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena końcowa z przedmiotu: 50% z wykładu + 50% zcwiczeń
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym
15w + 15c +5 konsultacje
Praca własna studenta
Łącznie
ECTS
na przedmiot
60/30
35 h.
25 h,
60 h
2ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Cieszyński K.: Zarządzanie w budownictwie. Wydawnictwo FEMB, Warszawa 2006.
2. Czupiał J.: Wprowadzenie do zarządzania firmą w gospodarce rynkowej.
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
3. Czekała M.: Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo AE we Wrocławiu,
Wrocław 1997.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Chauvet A.: Metody zarządzania. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
2. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
6
TEORIA SPRĘŻYSTPOŚCI I PLASTYCZNOŚCI
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- TSP- RB01
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
Prof. dr hab. inż. Romuald Świtka
dr inż. Krzysztof Kula
Forma
zajęć
Semestr
Pr o wa d ząc y:
Liczba godzin
w tygodniu
Zakład Mechaniki Budowli
Prof. dr hab. inż. Romuald Świtka
Liczba godzin
w semestrze
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
Forma
zaliczenia
7
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
2
Egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
Zaliczenie na ocenę
1
4
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
Zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
Zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studenta podstawowymi założeniami i zależnościami stosowanymi w teorii
sprężystości i plastyczności.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość analizy matematycznej i rachunku macierzowego, mechaniki budowli - statyki,
podstaw mechaniki komputerowej.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Wektory i tensory. Analiza na polach tensorowych. Opis ruchu Lagrange’a i Eulera.
Tensory odkształcenia Greena i Almansiego. Interpretacja fizyczna współrzędnych
tensora odkształcenia. Odkształcenia główne. Równania zgodności odkształceń.
Zasada naprężenia Eulera-Cauchy’ego. Tensor naprężenia Eulera-Cauchy’ego.
Naprężenia główne, największe naprężenia styczne. Tensory naprężenia PioliKirchhoffa. Zasady zachowania: masy, pędu, momentu pędu, energii. Równania
konstytutywne: związek Duhamela-Neumanna, ciało izotropowe, stałe Lamé’go,
techniczne stałe materiałowe. Synteza równań teorii sprężystości. Warunki brzegowe.
Równania Lamé’go. Równania Beltrami-Michella. Równanie pracy wirtualnej.
Twierdzenia o minimum energii potencjalnej komplementarnej i jednoznaczność
rozwiązań. Metoda Ritza. Równania teorii sprężystości we współrzędnych walcowych.
Zadanie Boussinesqa i jego aplikacje. Skręcanie swobodne prętów litych. Płaskie
zadanie teorii sprężystości: płaski stan naprężenia i płaski stan odkształcenia. Materiał
sprężysto-plastyczny i jego modele. Plastyczność idealna i plastyczność ze
wzmocnieniem. Warunek uplastycznienia. Kryteria obciążania i odciążania, postulat
Druckera. Stowarzyszone prawo płynięcia. Teoria małych odkształceń sprężystoplastycznych i teoria plastycznego płynięcia.
Projekt
Wyznaczanie pola wektorowego przemieszczeń i pola tensorowego odkształceń dla
ośrodka ciągłego przy zadanym przekształceniu. Opis przemieszczeń i odkształceń we
współrzędnych materialnych i przestrzennych. Zapis warunków brzegowych dla zadania
przestrzennego i zadania płaskiego. Wybór i odpowiednie przekształcanie równań teorii
sprężystości w celu znalezienia rozwiązania zadania brzegowego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
- wykład konwencjonalny,
Projekt
- praca indywidualna nad projektem i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę w zakresie teorii sprężystości i plastyczności.
Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i mechaniki ciała
stałego przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu analizy
konstrukcji (K_W01)
Umiejętności
Rozumienie teoretycznych podstaw mechaniki ciała stałego w zakresie sprężystym i
sprężysto-plastycznym. Umiejętność stosowania podstawowych równań teorii
sprężystości i formułowania warunków brzegowych. Student jest przygotowany do
stosowania metod numerycznych i komputerowych.
Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne - w razie potrzeby
odpowiednio je modyfikując - do analizy i projektowania
złożonych konstrukcji
inżynierskich. (K_U04)
Kompetencje społeczne
Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, umie wyszukiwać informacje
potrzebne do rozwiązania postawionych problemów w literaturze i Internecie(K_K01).
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
8
Wykład
Zaliczenie (egzamin na studiach dziennych) na podstawie kolokwium z
progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
Projekt
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
ćwiczeń projektowych oraz z pisemnego sprawdzianu z kryteriami
oceny.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
Kontakt z prowadzącym 30w+15p+10kons, razem
55 h.
Przygotowanie do zaliczenia (egzaminu)
40 h,
Projekty – praca własna
25 h,
Łącznie
120 h,
ECTS na przedmiot 120/30
4 ECTS.
Studia niestacjonarne
Kontakt z prowadzącym 10w+10p+15kons, razem
35 h.
Przygotowanie do zaliczenia (egzaminu)
50 h,
Projekty – praca własna
35 h,
Łącznie
60 h,
ECTS na przedmiot 120/30
4 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Nowacki W.: Teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1970
2. Fung Y. C.: Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969
3. Mase G. E.: Continuum Mechanics, McGraw-Hill Book Comp., 1970
4. Skrzypek J.: Plastyczność i pełzanie, PWN, Warszawa 1986
5. Brunarski L., Kwieciński M.: Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności, Wyd. PW,
Warszawa 1976
6. Brunarski L., Górecki B., Runkiewicz L.: Zbiór zadań z teorii sprężystości i
plastyczności, Wyd. PW, Warszawa 1976
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Praca zbiorowa: Wprowadzenie w teorię plastyczności, PAN, Warszawa 1962
2. Krzyś W., Życzkowski M.: Sprężystość i plastyczność, PWN, Warszawa 1962
3. Sawicki A.: Mechanika kontinuum, Wyd. IBW PAN, Gdańsk 1994
4. Ostrowska-Maciejewska J.: Mechanika ciał odkształcalnych, PWN, Warszawa 1994
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
9
METODY KOMPUTEROWE
K od p r ze dm io tu : 11.9-WILŚ- BUD- MKOM- RB02
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
podstawy metod obliczeniowych, statyki,
stateczności i dynamiki konstrukcji; teorii
W ym agan i a ws tę p ne :
sprężystości i plastyczności, metody elementów
skończonych
J ę z yk n auc za n i a : polski
10
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
Zakład Mechaniki Budowli
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr inż. Krzysztof Kula, dr inż. Krystyna Urbańska,
dr inż. Tomasz Socha, mgr inż. Arkadiusz
Denisiewicz
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
1
30
2
zaliczenie na ocenę
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
zaliczenie na ocenę
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
4
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
1
20
2
zaliczenie na ocenę
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
zaliczenie na ocenę
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest poznanie zaawansowanych metod komputerowych opartych na
metodzie elementów skończonych, które znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień
występujących w budownictwie.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Matematyka. Metody obliczeniowe. Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Ekstremum funkcjonału energii i równanie pracy wirtualnej dla problemów mechaniki. Własności
aproksymacyjne metody elementów skończonych (MES) dla sformułowań słabych zagadnień
brzegowych mechaniki – błąd aproksymacji, zagadnienie zbieżności i metody adaptacyjne
MES. Analiza numeryczna płyt i powłok metodą elementów skończonych – dostosowane i
niedostosowane elementy skończone. Numeryczne metody bezpośrednie i iteracyjne dla
zagadnień własnych wyboczenia i dynamiki konstrukcji. Geometrycznie i fizycznie nieliniowe
zagadnienia mechaniki. Linearyzacja problemów nieliniowych. Metoda Newtona-Raphsona i jej
zastosowania do zagadnień geometrycznie nieliniowych oraz zagadnień sprężystoplastycznych. Metoda różnic skończonych. Numeryczne metody całkowania równań ruchu.
Stabilność warunkowa i bezwarunkowa metod całkowania w czasie.
11
Laboratorium
Ćwiczenia projektowe:
1. Analiza płyty metodą elementów skończonych.
2. Analiza tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym metodą elementów skończonych.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
- wykład konwencjonalny,
Laboratorium
- ćwiczenia w laboratorium komputerowym, praca indywidualna nad
ćwiczeniami projektowymi i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student nabywa podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i stosowania zasad aproksymacji
i modelowania MES dla układów o dowolnej geometrii; rozumienia i stosowania algorytmów
MES dla zaawansowanych zagadnień mechaniki konstrukcji. Ma świadomość ograniczeń
stosowanych metod i oprogramowania komputerowego. (K_W01)
Umiejętności
Student nabywa podstawowe umiejętności stosowania metod komputerowych wykorzystywanych
w praktyce inżynierskiej oraz obsługi zaawansowanych programów komputerowych do obliczeń
inżynierskich MES (Abaqus). (K_U07)
Kompetencje społeczne
Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy. (K_K05)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Laboratorium
Zaliczenie na podstawie kolokwium z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnych sprawdzianów
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
potwierdzających wiedzę i samodzielność wykonanych ćwiczeń według
kryterium progów punktowych.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+L)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym
15W+30L+10K, razem
Przygotowanie do zaliczenia wykładu
Przygotowanie do laboratorium
Projekty – praca własna
2proj x 20h
Łącznie
55+15+10+40
ECTS na przedmiot
120/30=4
55 h
15 h
10 h
40 h
120 h
4 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Szmelter J., Metody komputerowe w mechanice. PWN, Warszawa 1980.
2. Zienkiewicz O.C., Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972.
3. Ciesielski R. et al., Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, t. 2. Arkady, Warszawa 1992.
4. Borkowski A. et al., Mechanika budowli: ujęcie komputerowe, t. 3. Arkady, Warszawa 1995.
5. Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji.
Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
6. Łodygowski T., Kąkol W., Metoda elementów skończonych. Politechnika Poznańska.
Poznań 1994.
7. Rajche J., Pryputniewicz S., Bryś G., Projektowanie wspomagane komputerem. Cz. II:
Metoda elementów skończonych. Wyd. WSInż., Zielona Góra 1991.
8. Piecha J.R., Programowanie w języku Fortran 90 i 95. Wyd. Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2000.
9. Dahlquist G., Bjoerck A., Numerical Methods in Scientific Computing. vol. I, SIAM,
Philadelphia 2008.
10. Sobieski W., Edi 3.1 - zintegrowane środowisko programistyczne dla programujących
w języku Fortran. Olsztyn 2008. (darmowy program do ściągnięcia pod zakładką
Projekty na stronie http://www.uwm.edu.pl/edu/sobieski/ )
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe
optymalizacji. PWN, Warszawa 1980.
2. Kleiber M. (red.), Komputerowe metody mechaniki ciał stałych. PWN, Warszawa 1995.
3. Kuczma M., Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu. Modelowanie
i numeryka. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
4. Oden J.T., Carey G. F., Finite Elements: Special Problems in Solid Mechanics. The
Texas Finite Element Series, vol. V. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
1984.
5. Piechna J.R., Programowanie w języku Fortran 90 i 95. Politechnika Warszawska,
Warszawa 2000.
6. Stein E. (eds.), Adaptive Finite Elements in Linear and Nonlinear Solid and Structural
Mechanics. Springer, Wien 2005.
7. Wriggers P., Nichtlineare Finite-Element-Methoden. Springer, Berlin 2001.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
12
ZŁOŻONE KONSTRUKCJE METALOWE I
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- ZKM1- RB03
T yp pr ze dm i ot u : Obowiązkowy
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
J ę z yk n auc za n i a : Polski
Zakład Konstrukcji Budowlanych
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
dr. hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak,
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr inż. Gerard Bryś,
dr inż. Joanna Kaliszuk,
dr inż. Elżbieta Grochowska
Forma
zaliczenia
13
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
2
15
1
Egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
zaliczenie z oceną
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie z oceną
1
6
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
1
10
1
Egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
zaliczenie z oceną
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie z oceną
CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest poznanie złożonych konstrukcji metalowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Kursy I stopnia kształcenia.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Estakady suwnicowe: obciążenie od suwnic, belki suwnicowe pod suwnice natorowe,
belki do suwnic podwieszonych, wzmocnione belki walcowane, belki blachownicowe,
tężniki poziome, słupy estakad suwnicowych, odboje, obliczenia zmęczeniowe,
rozwiązania konstrukcyjne słupów i tężników estakad suwnicowych.
Obliczenia kratowych słupów estakady suwnicowej.
Zbiorniki: zbiorniki walcowe na ciecze, obciążenia, warunki wytrzymałościowe, problemy
stateczności, konstrukcja, montaż, fundamenty, konstrukcja dachu, zbiorniki innych
kształtów, zbiorniki wieżowe, prętowe konstrukcje wsporcze, powłokowe konstrukcje
wsporcze, zbiorniki na materiały ropopochodne (z dachem pływającym), zbiorniki na
materiały sypkie (silosy), obciążenia parciem materiałów sypkich, typowe rozwiązania
konstrukcyjne, przyczyny awarii.
Laboratorium
Modelowanie obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń parciem od materiałów sypkich.
Projekt
W ramach zajęć projektowych studenci wykonają indywidualne projekt estakady
suwnicowej
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
Laboratorium
Projekt
- wykład konwencjonalny,
- metoda projektu,
- praca indywidualna nad projektem i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student nabywa wiedzę o estakadach suwnicowych, zbiornikach na ciecze oraz zbiornikach
na materiały sypkie. (K_W02).
Umiejętności
Student potrafi dobrać i zaprojektować elementy konstrukcji estakady suwnicowej oraz
dobrać i zaprojektować konstrukcję stalowego zbiornika (K_U03, K_U04)
Kompetencje społeczne
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
(K_K04).
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Laboratorium
Projekt
Egzamin na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch
sprawdzianów z progami punktowymi j. w.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektu
indywidualnego z kryteriami oceny j. w.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
14
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+L+P)/3
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym
30w+15ćwicz+15p +3kons , razem
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do laboratorium
Projekt – praca własna
Łącznie
63+12+15+30
ECTS na przedmiot
120/25 = 4.8
63 h.
12 h
15 h,
30 h.
120 h
6 ECTS.
15
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy
projektowania, Wydawnictwo Arkady, 2005.
2.
Łubiński M., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część II. Obiekty budowlane,
Wydawnictwo Arkady, 2004.
Boretti Z., Bogucki W., Gajowniczek S., Hryniewiecka W.: Przykłady obliczeń
konstrukcji stalowych, Wyd. III, Arkady, Warszawa 1975.
Bródka J.: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich, t.1 i 2, Wyd. Politechniki
Łódzkiej, Łódź 1994.
Bródka J., Goczek J.: Podstawy konstrukcji metalowych, t. 1, Wyd. Politechniki
Łódzkiej, Łódź 1993.
Bródka J., Ledzion-Trojanowska Z.: Przykłady obliczania konstrukcji stalowych,
Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1992.
Ziółko J., Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy, Arkady, Warszawa 1986.
Bryś G., Matysiak A.: Budownictwo stalowe. Belki. Słupy. Kratownice, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, 1995.
Matysiak A., Budownictwo stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady., PWN,
Warszawa-Poznan, 1994.
Kłoś Cz., Mitzel A., Suwalski J., Zbiorniki na ciecze. Obliczenia i konstrukcja.
Arkady, Warszawa 1961.
Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, Wydawnictwo TiT,
Opole, 1992.
Krzyśpiak T.: Konstrukcje stalowe hal, Arkady, Warszawa 1980.
Niewiadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji
stalowych wg PN-90/B-03200, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2002
Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych,
Arkady, Warszawa 1996.
Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Giżejowskiego, J. Ziółko: Budownictwo ogólne,
tom 5, Stalowe konstrukcje budynków, Projektowanie według eurokodów z
przykładami obliczeń. Arkady, Warszawa 2010.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-ISO 5261?Ak. Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych (arkusz krajowy,
1994)
PN-98/B-03215. Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
PN-86/B-02005. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi,
wciągarkami i wciągnikami.
PN-97/B-06200. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
22. PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1:
Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w
budynkach.
23. PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3:
Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.
24. PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4:
Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
25. PN-EN 1991-3:2098. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 3:
Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.
26. PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
27. PN-EN 1993-1-5:2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 15: Blachownice.
28. PN-EN 1993-1-8:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 18: Projektowanie węzłów.
29. PN-EN 1993-1-9:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 19: Zmęczenie.
1. PN-EN 1993-6:2009. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część
6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Wydawnictwo Arkady, 2004.
2. Biegus A.: Nośność graniczna konstrukcji prętowych, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa – Wrocław 1997.
3. Bródka J.: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich, t.1 i 2, Wyd. Politechniki
Łódzkiej, Łódź 1994.
4. Krzyśpiak T.: Konstrukcje stalowe hal, Arkady, Warszawa 1980.
5. Mromliński R.: Konstrukcje aluminiowe, Arkady, Warszawa 1992.
6. Ziółko J.: Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa
1991.
7. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z., Włodarczyk S.: Stalowe konstrukcje
specjalne, Arkady, Warszawa 1995.
8. Poradnik projektanta konstrukcji metalowych (praca zbiorowa), Arkady, Warszawa
1980.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
16
ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE I
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- ZKB1- RB04
T yp pr ze dm i ot u : Obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : Polski
Zakład Konstrukcji Budowlanych
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
dr inż. Jacek Korentz
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
dr hab.inż. Józef Wranik, em. prof. UZ
dr inż. Jacek Korentz
Pr o wa d ząc y: mgr. inż. Paweł Błażejewski
mgr inż. Robert Chyliński
mgr inż. Marek Pawłowski
Forma
zaliczenia
17
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
2
15
1
Egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
zaliczenie z oceną
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie z oceną
1
6
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
1
10
1
Egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
zaliczenie z oceną
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie z oceną
CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest poznanie złożonych konstrukcji z betonu.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Konstrukcje betonowe-podstawy, Konstrukcje betonowe - elementy, Konstrukcje betonowe - obiekty
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Ustroje płytowo-słupowe. Systematyka ustrojów płytowo-słupowych. Obliczanie płyt
lokalnie podpartych. Rozwiązywanie ustrojów płytowo-słupowych. Uproszczone
metody obliczania: metoda ram zastępczych, metoda rozdziału momentów, metoda
współczynnikowa, analizy numeryczne MES. Obliczanie ugięć i nośność żelbetowych
ustrojów płytowo-słupowych. Przebicie płyt w strefie podporowej. Kształtowanie i
konstruowanie ustrojów słupowo-płytowych.
Zbiorniki prostopadłościenne. Zbiorniki na materiały płynne, bunkry, silosy o komorach
o przekroju poziomym prostokątnym. Ogólna charakterystyka pracy zbiorników.
Obciążenia: parcie gruntu, parcie cieczy, parcie materiału zasypowego. Obliczanie
zbiorników. Wymiarowanie zbiorników. Konstruowanie zbiorników, kształtowanie
zbrojenia.
Zbiorniki o przekroju kołowym. Zbiorniki na materiały płynne. Zbiorniki na materiały
sypkie (silosy). Ogólna charakterystyka, zasady obliczania. Obliczanie zbiorników
według teorii błonowej, wpływ zaburzeń brzegowych. Szczelność zbiorników. Wpływ
temperatury. Konstruowanie i wymiarowanie elementów zbiorników: przekrycie,
ścinany, dno. Kształtowanie zbrojenia.
Konstrukcje sprężone. Zasady projektowania elementów strunobetonowych i
kablobetonowych. Dobór przekroju, dobór siły i mimośrodu siły sprężającej. Stany
graniczne nośności. Stany graniczne użytkowalności. Projektowanie strefy
zakotwienia.
Projekt.
Projekt elementu sprężonego.
Laboratorium komputerowe
Analizy numeryczne MES konstrukcji złożonych. Korzystanie z oprogramowania
wspomagającego projektowanie.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
Laboratorium
Projekt
- wykład konwencjonalny,
- analizy numeryczne konstrukcji
- praca indywidualna nad projektem i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student nabywa wiedzę o konstrukcjach słupowo-płytowych, zbiornikach powłokowych i
prostopadłościennych, a także konstrukcjach sprężonych. (K_W02).
Umiejętności
Student potrafi zaprojektować budynek o konstrukcji słupowo-płytowej, zbiorniki i elementy
sprężone (K_U03, K_U04)
Kompetencje społeczne
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
(K_K04).
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Egzamin na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
18
Laboratorium
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch
sprawdzianów z progami punktowymi j. w.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektu
indywidualnego z kryteriami oceny j. w.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+L+P)/3
19
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym
30w+15ćwicz+15p +3kons , razem
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do laboratorium
Projekt – praca własna
Łącznie
ECTS na przedmiot
130/25 = 5.2
63 h.
17 h
20 h,
30 h.
130 h
6 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków
2.
PN-EN 1992-3:2006 (U), Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji betonowych. Część 3:
Silosy i zbiorniki
3.
PN-B-03264: 2002, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,
4.
PN-88/B-01041, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe
i sprężone,
5.
Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe wg PN-B-03464:2002, t.1,2,3, PWN, Warszawa,
2007
6.
Łapko A, Jansen B.C, Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji
żelbetowych, Arkady, Warszawa,2005,
7.
Ajudkiewcz A., Mames J., Konstrukcje z betonu sprężonego, Kraków, Polski Cement
sp.z o.o., 2004
8.
Mielnik A., Budowlane konstrukcje przemysłowe, Warszawa, PWN, 1975
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Praca zbiorowa, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Komentarz Naukowy do
normy PN-B-03264:2002, ITB, Warszawa, 2005
2.
Praca zbiorowa, Budownictwo betonowe, t.XII - Budowle przemysłowe, Arkady,
Warszawa, 1971
3.
Praca zbiorowa, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Komentarz Naukowy do
normy PN-B-03264:2002, ITB, Warszawa, 2005
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTÓW
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- WPF- RC12
T yp pr ze dm i ot u : obieralny
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
dr inż. Waldemar Szajna,
Zakład Geotechniki i Geodezji
Pr o wa d ząc y: dr inż. Waldemar Szajna
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
20
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z metodami wzmacniania podłoża gruntowego i wzmacniania fundamentów budynków.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wytrzymałość materiałów, Mechanika gruntów, Fundamentowanie, Podstawy konstrukcji żelbetowych.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Tradycyjne i nowe metody badania podłoża gruntowego oraz diagnozowania zachowania gruntów
słabych i silnie odkształcalnych. Przegląd metod wzmacniania podłoża gruntowego: wymiana,
zagęszczanie, konsolidacja wstępna, zeskalanie, zbrojenie gruntów. Sposoby wzmacniania
fundamentów: podbijanie fundamentów, zastosowanie iniekcji strumieniowej i mikropali. Kryteria
wyboru poszczególnych metod wzmacniania. Zastosowania geosyntetyków. Projektowanie
konstrukcji oporowych zbrojonych geosyntetykami.
Projekt
Projekt wzmocnienia podłoża i fundamentów budynku – zadanie zespołowe.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
Projekt
- wykład konwencjonalny.
- praca indywidualna nad fragmentem projektu i praca w grupie.
21
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student potrafi scharakteryzować współczesne metody badania podłoża oraz metody wzmacniania
gruntu i fundamentów (K_W03, K_W07).
Umiejętności
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł wiedzy (K_U01). Wie jak zinterpretować
wyniki badań podłoża i wyznaczyć wartości parametrów mechanicznych. Potrafi opracowywać
koncepcję wzmocnienia posadowienia budowli oraz wybrać metodę wzmocnienia podłoża, a także
wykonać stosowne obliczenia projektowe (K_U07, K_U11).
Kompetencje społeczne
Umie pracować w zespole, zdobywa doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym (K_K02).
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Sprawdzian pisemny z progami punktowymi.
Warunkiem zaliczenia jest terminowe oddanie wcześniej konsultowanego i
zatwierdzanego projektu oraz pisemnego sprawdzianu z zakresu projektu.
Projekt
Kryteria oceny sprawdzianów pisemnych:
91-100% poprawnych odpowiedzi
81-90 % poprawnych odpowiedzi
71-80 % poprawnych odpowiedzi
61-70 % poprawnych odpowiedzi
51-60 % poprawnych odpowiedzi
0-50 % poprawnych odpowiedzi
ocena 5,0
ocena 4,5
ocena 4,0
ocena 3,5
ocena 3,0
ocena 2,0
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Zajęcia zorganizowane
Wykład – praca własna
Projekt – praca własna
Razem
ECTS na przedmiot
15W + 15P =
30 + 10 + 20 =
60 / 30 =
30 h
10 h
20 h
60 h
2 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady,
Warszawa 2000.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
2.
Pisarczyk St.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego, Oficyna Wyd.
Polit. Warszawskiej, Warszawa 2005.
3.
Runkiewicz L. et al.: Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, Wyd.
Informacji Zawodowej WEKA, Warszawa 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Das B.M.: Principles of foundation engineering, PWS Engineering, Boston 1984.
2. Das B.M.: Principles of geotechnical engineering, PWS-KENT Publ. Comp. Boston
1985.
3.
4.
Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe, WKiŁ, Warszawa 1982.
5.
PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, PKN, Warszawa.
Sawicki A., Leśniewska D.: Grunt zbrojony. Teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa
1993.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
22
KOMPUTEROWE SYTSTEMY PROJEKTOWE
K od p r ze dm io tu : 11.3-WILŚ- BUD- KSPA- RC01
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
Zakład Budownictwa Ogólnego
mgr inż. arch. Paweł Kochański
S em est r
Licz ba go dz in
w ty godn iu
For ma
z aj ę ć
Licz ba go dz in
w s em e st rz e
Pr o wa d ząc y: mgr inż. arch. Paweł Kochański
For ma
z al icz en ia
23
Pun kt y
ECT S
St ud i a st ac jon a rn e
W yk ład
Ć wic ze n i a
La b or at or ium
30
zaliczenie na ocenę
2
II
S em in ar ium
W ars zt at y
Pr oj ek t
2
St ud i a n i est a cjo na rn e
W yk ład
Ć wic ze n i a
La b or at or ium
20
zaliczenie na ocenę
2
II
S em in ar ium
W ars zt at y
Pr oj ek t
CEL PRZEDMIOTU:
Nabycie umiejętność wykonania rysunku odręcznego przedmiotów, elementów
architektonicznych, budynków i budowli oraz krajobrazu z natury i wyobraźni. Opanowanie
zasad poprawnej kompozycji rysunkowej oraz zasad perspektywy.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Znajomość obsługi komputera oraz środowiska Windows, znajomość rysunku
technicznego, znajomość budownictwa ogólnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
- wprowadzenie do grafiki komputerowej, grafika rastrowa a grafika wektorowa,
- omówienie specyfiki i innowacyjności programu ArchiCAD,
- interfejs użytkownika, personalizacja ustawień programu, wstępne czynności
organizacyjne,
- praca na warstwach, układy współrzędnych, jednostki miar, palety narzędziowe,
- podstawowe narzędzia programu,
- podstawowe operacje edycyjne na elementach graficznych rysunków,
- tworzenie własnych elementów biblioteki, własnych linii i wypełnień,
- wymiarowanie i opisywanie rysunków,
- tworzenie modeli przestrzennych budynków,
- tworzenie wizualizacji (fotorendering), analiza świtała słonecznego, sztucznego i cieni,
- przygotowywanie dokumentacji projektowej,
- importowanie i eksportowanie rysunków i innych materiałów,
- konwersja rysunków do najczęściej używanych formatów plików: dwg, dxf, plt, jpeg, pdf,
przygotowanie rysunków do druku.
METODY KSZTAŁCENIA:
Laboratorium
ćwiczenia laboratoryjne
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student posiada wiedzę na temat wykorzystania programów komputerowych do tworzenia
rysunków architektonicznych poprzez tworzenie rzutów, przekrojów, elewacji , perspektywy
oraz wizualizacji (fotorendering), analizy świtała słonecznego, sztucznego i cieni. (K_W07)
Umiejętności
Student ma umiejętności do tworzenia rysunkowej dokumentacji projektowej zarówno
w fazie koncepcji jak i projektu budowlanego czy wykonawczego wraz z widokami
przestrzennymi i wizualizacjami; konwersją rysunków do innych programów graficznych.
(K_U02, K_U03, K_U08)
Kompetencje społeczne
Student ma kompetencje do pracy w zespołach projektowych przy sporządzaniu
dokumentacji obiektów budowlanych za pomocą komputera. (K_K01, K_K03, K_K04)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Laboratorium
zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie wykonanego projektu z
kryteriami oceny.
 samodzielne wykonywanie ćwiczeń projektowych w pracowni
komputerowej na zajęciach,
 przygotowanie rysunków (rzutu, przekroju i elewacji) domu
jednorodzinnego,
 przygotowanie modelu 3D domu jednorodzinnego wraz z wizualizacją,
 przygotowanie modelu 3D w skali urbanistycznej.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń projektowych (2
projekty) oraz z końcowego oddania przygotowanych prac z kryteriami oceny:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi
dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
24
81% - 90%
91% - 100%
db+,
bdb.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Laboratorium
30 g
Praca samodzielna30 g
Kontakt z prowadzącym 30 L + 15kons
Projekty – praca własna 30 h
Łącznie
45+ 30
ECTS na przedmiot
75/30
razem
45 h.
30 h,
75 h,
2 ECTS.
25
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. R. Ślęk, ArchiCAD 8.1/9, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008,
2. T.M. Simmons, ArchiCAD 7.0/7.0 PL krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002,
3. Podręcznik ArchiCAD 14, dokumentacja w formie elektronicznej dostępna na stronie
producenta,
4. „Zaczynamy pracę z ArchiCADem”, materiały dostępne na stronie producenta
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
-
RENOWACJA BUDYNKÓW
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- UIA- RC02
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Budownictwa Ogólnego
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
26
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
2
egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
30
2
zaliczenie na ocenę
5
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
30
2
egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Po zakończeniu kursu student ma uporządkowaną wiedzę na temat przestrzennostrukturalnych właściwości budowli murowanych w okresie historycznym, doktryn
konserwatorskich, stylów architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Historia architektury. Budownictwo ogólne. Materiały budowlane.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Przestrzenno-strukturalne właściwości budowli murowanych w okresie historycznym.
Doktryny i teorie
konserwatorskim.
ochrony
zabytków.
Tendencje
i
kierunki
w
projektowaniu
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia techniczne w budownictwie w okresie nowożytnym.
Ważniejsze wydarzenia i daty w dziejach budownictwa murowanego na ziemiach
polskich.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym
Projekt
metody problemowe - studium przykładowe /
metody ćwiczeniowo-praktyczne - metoda obserwacji,
w terenie
pomiaru
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat przestrzenno-strukturalnych właściwości
budowli murowanych w okresie historycznym, doktryn konserwatorskich, stylów
architektonicznych, historii architektury europejskiej i polskiej. (K_W02, K_W03, K_W05)
Umiejętności
Student potrafi wykonać projekt renowacji budynku oraz adaptacji na współczesne cele
użytkowe w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych,
technologicznych. (K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10).
Kompetencje społeczne
Student myśli i działa w sposób umożliwiający adaptację i modernizację budynków
i obszarów zabudowanych dla nowych funkcji. Potrafi współpracować z odpowiednimi
służbami i instytucjami. (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego
sprawdzianu z kryteriami oceny.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym 30w+30p +20kons , razem
Projekty – praca własna 2proj x 30h
Przygotowanie do egzaminu
Łącznie
80+ 60+10
ECTS na przedmiot
150/30
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
80 h
60 h
10 h
150 h
5 ECTS
27
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady,
Warszawa 1985.
2. Kadłuczka A.: Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie
konserwatorskie Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
3. Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach
i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994
4. Materiały konferencyjne VII Forum Konserwatorów „Konserwacja Architektury
ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego” Toruń 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985
2. Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce . Odbudowa
i konserwacja. Arkady, Warszawa 1986.
3. Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja
Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska.
4. Czasopismo Renowacje
UWAGI:
Zajęcia terenowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
28
MODERNIZACJA OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- MOZ- RC03
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
Znajomość podstaw budownictwa ogólnego,
historii urbanistyki i architektury, rysunku
technicznego, problematyki formalno
W ym agan i a ws tę p ne :
prawnej dotyczącej obszarów miejskich,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
dr. inż. arch. Marta Skiba
Architektury i Urbanistyki
29
Zakład
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr. inż. arch. Marta Skiba
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
egzamin
2
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
30
zaliczenie na ocenę
2
5
Studia niestacj onarne
W yk ł a d
20
2
egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Analizy i zagadnienia studialne - przedprojektowe: lokalizacja w skali miasta, śródmieścia,
bezpośredniego sąsiedztwa; powiązania i relacje, uwarunkowania planistyczne,
komunikacyjne, własnościowe, konserwatorskie, środowiska naturalnego, infrastruktury
technicznej, topografii terenu, zieleni i szaty roślinnej, krajobrazowe; elementy kompozycji
miejsca; struktura urbanistyczna miejsca i sąsiedztwa; stan istniejący zagospodarowania
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
terenu; analiza przestrzeni publicznych, przeznaczenia terenów, stanu technicznego
budynków, funkcji obiektów; waloryzacja przestrzenna z uwzględnieniem walorów, ograniczeń
i zagrożeń miejsca. Projekt – Koncepcja modernizacji kwartału śródmiejskiego
uwzględniający docelową rolę i rangę miejsca w obszarze centrum – dopełnienie
programowo-funkcjonalne, docelowa struktura urbanistyczna, docelowy system komunikacji,
przeznaczenie terenów oraz preferowane funkcje nowej i adaptowanej zabudowy, linie
rozgraniczające przestrzenie publiczne, podstawowe parametry zabudowy, podstawowe
informacje o zagospodarowaniu terenów niepublicznych, schematy funkcjonalne bezskalowe,
dyspozycje sylwet i przekrojów urbanistycznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Umiejętności i kompetencje w zakresie: rozumienia i stosowania zasad projektowania
urbanistycznego i architektonicznego, rozumienie potrzeb tworzenia programu
funkcjonalno-przestrzennego, podstawowa znajomość historii urbanistyki, architektury i
teorii budowy miast.
WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Projekt – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Nowakowski Maciej, Domaradzka Wanda, Centra miast wojewódzkich : analiza ich
dotychczasowego i planowanego rozwoju na przykładzie sześciu miast, Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992
[2] Nowakowski Maciej, Centrum miasta : teoria, projekty, realizacje, Arkady, Warszawa 1990
[3] Czarnecki Witold, Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania, Białystok 2001
[4] Nowakowski Maciej, Komunikacja a kształtowanie centrum miasta, Arkady, Warszawa 1976
[5] Koziński Stefan, Koncepcja zabudowy miasta, Arkady, Warszawa 1974
[6] Szolginia Witold, Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym, Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987
[7] Czarnecki Witold, Podstawy urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok
2002
[8] Chmielewski Jan Maciej, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Szponar Adolf, Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa 2003
[2] Zimny Henryk, Funkcjonowanie układów ekologicznych w warunkach zurbanizowanych,
SGGW-AR, Warszawa 1990
[3] Drapella-Hermansdorfer Alina, Cebrat Krzysztof, Oblicza równowagi : architektura,
urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005
[4] Ziobrowski Zygmunt, Odnowa miast : rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000
[5] Borowski Krzysztof, Śródmiejskie transurbacje technologiczne, Politechnika Poznańska,
Poznań 2001
[6] Borowski Krzysztof, Urządzanie przestrzeni jako zagadnienie urbanistyczne, inwestycyjne i
legislacyjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003
[7] Kopietz-Unger Janina, Urbanistyka w systemie planowania przestrzennego, Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
30
URBANISTYKA I ARCHITEKTURA
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- UIA- RC04
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
Znajomość podstaw budownictwa; rysunku
W ym agan i a ws tę p ne :
technicznego
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
dr. inż. arch. Marta Skiba
Architektury i Urbanistyki
Zakład
31
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr. inż. arch. Marta Skiba
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
zaliczenie na ocenę
2
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
4
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
20
zaliczenie na ocenę
2
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zagadnienia studialne i przedprojektowe. Uwarunkowania planistyczne (plan miejscowy,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), komunikacyjne,
konserwatorskie, środowiska naturalnego, krajobrazowe, infrastruktury technicznej. Analiza
topografii terenu. Analiza zieleni i szaty roślinnej. Elementy kompozycji miejsca.
Uwarunkowania. Analiza przestrzeni publicznych. Analiza przeznaczenia terenów. Analiza
funkcji obiektów. Waloryzacja istniejących obiektów i budowli. Omówienie podstawowych
kierunków w architekturze i przybliżenie sylwetek niektórych architektów: gotyk, renesans,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
barok,
klasycyzm,
modernizm,
konstruktywizm,
dekonstruktywizm. Kierunki, mistrzowie, arcydzieła.
funkcjonalizm,
symbolizm,
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Umiejętności i kompetencje w zakresie: rozumienia i stosowania zasad projektowania
urbanistycznego i architektonicznego, rozumienie potrzeb tworzenia programu
funkcjonalno-przestrzennego, podstawowa znajomość historii urbanistyki, architektury i
teorii budowy miast.
WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Projekt – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych
32
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady , Warszawa 1984
[2] Czarnecki W., Historia architektury rozwoju miast i urbanistyki ,Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania, Białystok 2001
[3] Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych: wybrane
współczesne tendencje europejskie, Arkady, Warszawa 1985
[4] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta: problemy urbanistyczne stale
aktualne, Arkady, Warszawa 1986
[5] Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, red. Ziobrowski Z., Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Gruszecka K., Wiślińska-Jasik M., Obszary śródmiejskie na tle aglomeracji: przykłady
wybranych stolic europejskich, PWN, Warszawa 1988
[2] Odnowa miast europejskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa
1989
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
INŻYNIERIA KONSERWATORSKA
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- IKO- RC05
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Budownictwa Ogólnego
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr inż. Beata Nowogońska
33
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
Pr o wa d ząc y:
dr inż. Beata Nowogońska
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
zaliczenie na ocenę, egzamin
2
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
30
zaliczenie na ocenę
2
5
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
20
zaliczenie na ocenę, egzamin
2
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
20
2
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości projektowania i wykonawstwa prac
konserwatorskich w budownictwie.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Historia architektury. Technologia robót
remontowych.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Metodologia badań konserwatorskich. Program badań. Prace przygotowawcze dokumentacja inwentaryzacyjna, opinie, oceny, ekspertyzy. Prace naukowo-badawcze
– badania archiwalne, badania terenowe. Dokumentacja historyczno – konserwatorska
obiektu. Wnioski konserwatorskie.
Materiały budowlane dawne a współczesne.
Zasady prac konserwatorskich w budownictwie. Grunt i fundamenty. Mury i filary.
Izolacje. Stropy i sklepienia. Konstrukcje drewniane. Pokrycia dachów. Stolarka,
ślusarka. Tynki. Podłogi i posadzki.
Mury w obiektach zabytkowych. Metody badań.
Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych. Metody
i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali
architektonicznych.
Konserwacja i zabezpieczanie elementów drewnianych.
Konserwacja ruin. Etapy postępowania w procesie ochrony ruin. Warunki przetrwania.
Prawo budowlane a konserwacja zabytków. Współpraca ze służbami
konserwatorskimi. Zasady techniczno-prawne w obiektach wymagających utrwalenia
dziedzictwa kulturowego.
Zajęcia projektowe
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego zabytkowego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym
Projekt
metody problemowe - studium przykładowe /
metody ćwiczeniowo-praktyczne - metoda obserwacji,
w terenie
pomiaru
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student zna zasady prac konserwatorskich w budownictwie odnoszących się do gruntów,
fundamentów, murów, filarów, izolacji, stropów, sklepień, konstrukcji drewnianych, pokryć
dachowych, stolarki, tynków. (K_W03, K_W05, K_W06)
Umiejętności
Student potrafi wykonać ocenę stanu technicznego budynku. (K_U01, K_U02, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12)
Kompetencje społeczne
Student potrafi określić znaczenie konserwacji poszczególnych elementów budynku w
procesie ochrony zabytkowych obiektów budowlanych. (K_K01, K_K03, K_K04)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
34
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego
sprawdzianu z kryteriami oceny.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym 30w+30p +20kons , razem
Projekty – praca własna 2proj x 30h
Przygotowanie do egzaminu
Łącznie
80+ 60+10
ECTS na przedmiot
150/30
35
80 h
60 h
10 h
150 h
5 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady,
Warszawa 1985.
2. Kadłuczka A.: Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie
konserwatorskie Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
3. Kowalski T. Rekonstrukcja zabytków architektury. Teoria a praktyka.
Wydawnictwa PKZ, Warszawa 1985.
4. Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach
i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994
5. Zin W. praca zbiorowa Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce . Odbudowa
i konserwacja. Arkady, Warszawa 1986.
6. Materiały konferencyjne VII Forum Konserwatorów „Konserwacja Architektury
ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego” Toruń 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja
Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska.
2. Czasopismo Renowacje
UWAGI:
Zajęcia terenowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
MIEJSKA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- MIT- RC06
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Budownictwa Ogólnego
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr inż. arch. Sławomir Łotysz
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr inż. arch. Sławomir Łotysz
Forma
zaliczenia
36
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
zaliczenie na ocenę
2
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
4
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
20
zaliczenie na ocenę
2
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Umiejętności i kompetencje w zakresie zadań i funkcji pełnionych przez miejską
infrastrukturę techniczną, znajomość historii rozwoju infrastruktury, relacji występujących
pomiędzy kształtem i funkcjonowaniem sieci infrastruktury technicznej a kompozycją
przestrzenną regionu, miasta i osiedla.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe zasady kompozycji urbanistycznej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wiadomości ogólne, podział i rola infrastruktury w mieście. Oznaczenia na planie.
Rozwój infrastruktury technicznej na tle historii rozwoju miast.
Ulica jako główny ciąg komunikacyjny i magistrala infrastruktury miejskiej.
Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym.
Lokalizacja i sposoby układania sieci w pasie ulicznym.
Sposoby projektowania tuneli wieloprzewodowych.
Modele współzależności zabudowy, komunikacji i infrastruktury.
Uwarunkowania urbanistyczne sytuowania kanałów zbiorczych w zespołach
mieszkaniowych.
Miejska komunikacja zbiorowa
Zieleń komunalna.
Oczyszczanie miasta.
Urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne.
Energetyka miejska i sieci elektroenergetyczne oraz telefoniczna sieć miejska.
Eksploatacja ulic.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym
Projekt
metody problemowe - studium przykładowe
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student zna historię rozwoju infrastruktury oraz funkcje pełnione przez miejską
infrastrukturę techniczną. (K_W02, K_W04)
Umiejętności
Student potrafi określić relacje występujące pomiędzy kształtem i funkcjonowaniem sieci
infrastruktury technicznej a kompozycją przestrzenną regionu, miasta i osiedla. (K_U01,
K_U02, K_U05, K_U06, K_U07)
Kompetencje społeczne
Student potrafi określić znaczenie infrastruktury technicznej w procesie modernizacji
obszarów zabudowanych. (K_K01, K_K03, K_K04)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego
sprawdzianu z kryteriami oceny.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym 30w+15p +15kons , razem
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
60 h
37
Projekty – praca własna 2proj x 30h
Łącznie
60+ 60
ECTS na przedmiot
120/30
60 h
120 h
4 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Jan Maciej Chmielewski „Współzależność uzbrojenia podziemnego
i zagospodarowania naziemnego.” PWN Warszawa 1987.]
2. Ksawery Krassowski „Eksploatacja lokalnej infrastruktury technicznej.” PWN
1986.
3. B. Klepacka „Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym.”
4. P. Błaszczyk „ Zasady planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych”
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Czerny Architektura zespołów osiedleńczych” Arkady Warszawa 1972”
2. W. Czarnecki „ Planowanie miast i osiedli” tom VI.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
38
RACJONALIZACJA ENERGII W BUDYNKACH
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- BUTR- RC07
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
dr inż. Grzegorz Misztal
Zakład Budownictwa Ogólnego
39
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr inż. Grzegorz Misztal
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
2
egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
30
zaliczenie na ocenę
2
5
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
20
2
egzamin
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
III
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest poznanie zasad racjonalnego użytkowania energii w obiektach budowlanych,
stosowania technologii energooszczędnych oraz dywersyfikacji źródeł energii w budownictwie.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Fizyka Budowli, Materiały Budowlane, Budownictwo Ogólne
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Rozwój budownictwa energooszczędnego Podstawy prawne, wymagania i normy.
Zasady wykonywania audytu energetycznego. Materiały izolacyjne,
Podstawy obliczania zużycia energii w budynkach
Transport ciepła i pary wodnej w przegrodach budowlanych, Zasady obliczeń cieplnowilgotnosciowych przegród w budynkach, obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
moc cieplną i energię dla celów grzewczych i c.w.u.
Materiały izolacyjne, Technologie Energooszczędne
Materiały izolacyjne, charakterystyka, zakres stosowania, wymagania,
Technologie dociepleń przegród budowlanych- przegrody poziome i pionowe
Sposoby ogrzewania budynków i pomieszczeń
Konwencjonalne źródła ciepła, dobór, sposoby modernizacji systemów grzewczych
Energia odnawialna – rodzaje , możliwości zastosowania
Instalacje źródeł energii odnawialnych w budynkach
Układy automatyki i sterowania systemami grzewczymi w budynkach, stosowanie
urządzeń obniżających zużycie energii w budynkach
Domy pasywne
Kontrola zużycia energii w budynkach
Metody obliczeniowe, wymagania normowe, certyfikacja
Narzędzia obliczeniowe w obliczeniach energetycznych – oprogramowanieprzykłady , certyfikacja energetyczna
Projekt
Zasady sporządzania bilansu energetycznego obiektu, Uproszczony audyt ćwiczeniowy
budynku mieszkalnego, Oszacowanie zużycia energii.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
Projekt
- wykład konwencjonalny,
- praca indywidualna nad projektem i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
WIEDZA
-
-
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, mechaniki, fizyki
budowli oraz konstrukcji budowlanych przydatną do formułowania i
rozwiązywania złożonych zadań z zakresu analizy wzmacnianych konstrukcji
(K_W01)
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z
zakresu renowacji budynków, rewitalizacji zasobów budowlanych, problemów
remontowych budynków i budowli, modernizacji obszarów zabudowanych (K_W05)
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
40
UMIEJĘTNOŚCI
-
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla
-
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne
oraz eksperymentalne (K_U05)
renowacji budynków, rewitalizacji zasobów budowlanych, problemów remontowych budynków
i budowli, modernizacji obszarów zabudowanych, potrafi dokonać ich interpretacji i krytycznej
oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie (K_U03)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej i związanej z tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje (K_K01)
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i
innych zadania (K_K03)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego sprawdzianu z
kryteriami oceny.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym
Przygotowanie do egzaminu
Projekty – praca własna
Łącznie
ECTS na przedmiot
30w+ 30p +5kons , razem
1 proj x 60h
65+25+60
150/30
65 h.
25 h
60 h.
120 h
5 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
W. Płoński „Buduje ciepły dom”, Arkady, Warszawa 1987
Krajowa Agencja Poszanowania Energii.. Audyt Energetyczny, Warszawa 1996.
W. Feist U.Munzenerg, J.Thumulla, D.Burkhard Schulze-Dar, „Podstawy budownictwa
pasywnego”, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2005
R.Piotrowski, P.Dominiak „Budowa domu pasywnego w praktyce” , Przewodnik Budowlany,
2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
J. Górzyński Audyting energetyczny, Bibl. Fundacji poszanowania energii, Warszawa 1995
Kaiser H.: Wykorzystanie energii słonecznej. Wydawnictwo, AGH, Kraków 1995.
Lewandowski W.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa, 2001.
Rubik M.: Pompy ciepła. Poradnik , Instal, Warszawa, 1999.
Michałowski S., Plutecki J.: Energetyka wodna. WNT, Warszawa 1995.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
41
TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH I
MODERNIZACYJNYCH
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- TRMO- RC08
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
dr inż. Paweł Urbański
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Zakład Technologii i Organizacji
Budownictwa
dr inż. Paweł Urbański; mgr inż. Artur
Frątczak
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y:
42
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie na ocenę
1
I
Projekt
15
1
zaliczenie na ocenę
3
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie na ocenę
1
I
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Poznanie podstawowych zasad i metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy technologii robót budowlanych, znajomość budownictwa ogólnego
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Kryteria trwałości elementów i obiektów. Diagnostyka i przyczyny powstawania
uszkodzeń. Zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe – zasady ustalania.
Rodzaje uszkodzeń obiektów i przyczyny ich powstawania. Książki obiektów i zasady ich
prowadzenia. Planowanie i przygotowanie prac remontowych. Organizacja i realizacja
napraw. Podstawowe pojęcia z zakresu prac remontowych. Objawy uszkodzeń
(zarysowania, pęknięcia, przemieszczenia itp.) Przyczyny i rodzaje uszkodzeń obiektów
budowlanych. Uszkodzenia (oraz ich usuwanie) wywołane pracą podłoża budowlanego.
Technologia wzmacniania gruntów. Technologia napraw i wzmocnień konstrukcji
fundamentowych Technologia naprawy i wykonania w istniejących budynkach nowych
izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji termicznych ścian i stropów. Rodzaje uszkodzeń
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
oraz technologia wzmacniania ścian nośnych budynków Rodzaje i przyczyny uszkodzeń
stropów, stropodachów i nadproży oraz technologia ich naprawy. Uszkodzenia i metody
naprawy konstrukcji dachowych. Uszkodzenia i metody napraw różnego rodzaju pokryć
dachowych, (w tym obróbki blacharskie).Impregnacja grzybo i owadobójcza elementów
drewnianych budynku. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Technologia napraw i
wzmocnień konstrukcji stalowych. Technologia naprawy elementów betonowych i
żelbetowych – technologie systemowe. Technologia napraw i wzmocnień elementów
stolarki oraz elementów wykończeniowych. Technologia robót termomodernizacyjnych –
systemy dociepleń budynków (wady i zalety metod, ekonomiczna analiza
metod).Technologia robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. Wykonywanie robót w
okresie zimowym. Remonty i wymiana instalacji.
METODY KSZTAŁCENIA:
43
Wykład konwencjonalny, ćwiczenia projektowe
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
WIEDZA:
Student posiada podstawowe wiadomości zakresie: diagnostyki stanu technicznego
budynków, wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynków,
określania miejsc i przyczyn uszkodzeń obiektów budowlanych oraz umiejętności doboru i
rozwiązywania problemów w zakresie uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i
wykończeniowych budynku, obliczanie wzmocnień i napraw uszkodzonych elementów
konstrukcyjnych i zabezpieczających, projektowanie robót rozbiórkowych i
wyburzeniowych oraz ich organizacji.K_W04
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi zidentyfikować stan techniczny budynków, potrafi wykonać przegląd
techniczny, zaproponować sposoby naprawy uszkodzonych elementów budynku w
podstawowym zakresie.K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
-
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Projekt – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
Ocena końcowa z przedmiotu: 50% z wykładu + 50% z ćwiczeń
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym
15w + 15c +10 konsultacje
Praca własna studenta
Łącznie
ECTS
na przedmiot
65/25
35 h.
30 h,
65 h
3ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Małyszko L., Orłowicz R.,
Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Praca zbiorowa pod kierunkiem Leonarda Runkiewicza, Błędy i uszkodzenia
budowlane oraz ich usuwanie, Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA.
3. Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady,
Warszawa 2002
4. Praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia, Ochrona budynków przed
korozją biologiczną, Arkady, Warszawa 2001
5. Linczowski Cz., Naprawy, remonty i modernizacje budynków, Wydawnictwo
Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997
6. Łempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1972
7. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady,
Warszawa 1985
8. Runkiewicz L., Raport o awariach i katastrofach konstrukcji budowlanych. ITB,
Warszawa 1994
9. Kobiak J., Błędy w konstrukcjach w żelbetowych, Arkady, Warszawa 1971
10. Thierry J., Zalewski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady,
Warszawa 1982.
2.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Michalak H., Pyrak S., Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie Arkady,
Warszawa 2000
2. Romanowski J., Nadproża : projektowanie i obliczenia, WACETOB Sp. z o.o.,
Warszawa 2001
3. Rossiński B., Błędy w rozwiązaniach geotechnicznych. Wydawnictwa geologiczne,
Warszawa 1978
4. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowanych,
Arkady, Warszawa 1982
5. Polskie i Europejskie Normy dotyczące obciążeń oraz obliczania konstrukcji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
44
GEODEZYJNA INWENTARYZACJA OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
K od p r ze dm io tu : 07.6-WILŚ- BUD- GIOB- RC09
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Geotechniki i Geodezji
dr inż. Sławomir Gibowski
dr inż. Sławomir Gibowski
Pr o wa d ząc y:
dr inż. Maria Mrówczyńska
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
Forma
zaliczenia
45
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
15
zaliczenie na ocenę
1
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
10
zaliczenie na ocenę
1
II
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Rozwiązywanie zadań praktycznych z zakresu geodezji inżynieryjno – przemysłowej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy matematyki, analizy matematycznej i statystyki, podstawy geodezji i kartografii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Laboratorium
Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne. Geodezyjne osnowy i metody pomiarów
inwentaryzacyjnych. Dokumentacja inwentaryzacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne sieci
przewodów podziemnych i nadziemnych.
Geodezyjne opracowanie projektów inwestycji. Zasady geometryzacji obiektu.
Dokładność geodezyjnego opracowania projektów. Geodezyjne opracowanie lokalizacji
poszczególnych obiektów i elementów konstrukcyjnych budowli.
Pomiary przemieszczeń i deformacji geometrycznych budowli. Pomiary przemieszczeń.
Pomiary deformacji geometrycznych: wychylenie osi komina od pionu, wyznaczenie
deformacji zbiornika kulistego i chłodni hiperbolicznej.
Projekt
Numeryczny model terenu. Metody opracowania numerycznego modelu terenu,
pozyskiwanie informacji dla potrzeb Powszechnej Taksacji Nieruchomości, realizacja
mapy numerycznej. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania
i
udostępniania informacji o terenie.
Systemy Informacji Przestrzennej. Pozyskiwanie danych za pomocą metod
geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Zarządzania danymi. Rodzaje baz
danych i ich zastosowanie w Systemach Informacji Przestrzennej. Przykłady Systemów
Informacji Przestrzennej
METODY KSZTAŁCENIA:
Laboratorium - ćwiczenia terenowe, ćwiczenia laboratoryjne
Projekt – ćwiczenia projektowe, ćwiczenia obliczeniowe
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student posiada wiedzę dotyczącą geodezyjnych pomiarów realizacyjnych oraz wiedzę
dotyczącą opracowania projektów inwestycji. Student zna metody pomiarów deformacji i
przemieszczeń obiektów budowlanych. Student ma podstawową wiedzę z zakresu
Systemów Informacji Przestrzennej oraz budowy numerycznego modelu terenu.
Umiejętności
Student potrafi sporządzić geodezyjną dokumentację inwentaryzacyjną zakładu
przemysłowego oraz opracować geodezyjnie projekt dowolnej inwestycji. Student potrafi
sporządzić numeryczny model terenu na podstawie dostępnych danych i
oprogramowania komputerowego. Student potrafi wykonać pomiary przemieszczeń i
deformacji obiektów budowlanych dobierając metodę pomiaru w zależności od cech
geometrycznych badanego obiektu. Student potrafi pozyskiwać dane niezbędne do
prowadzenia Systemów Informacji Przestrzennej. (K_U02)
Kompetencje społeczne
Student potrafi współdziałać w grupie w celu wykonania w terenie czynności
pomiarowych. Student potrafi określić priorytety służące do realizacji zadań związanych z
pomiarami przemieszczeń oraz deformacji obiektów budowlanych oraz związanych z
prowadzeniem Systemu Informacji Przestrzennej. (K_K04)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Laboratorium
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium
pisemnego przeprowadzonego raz w semestrze oraz
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
46
pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Progi
punktowe przedstawiają się następująco:
50% - 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów – dostateczny,
61% - 70%
– dostateczny plus,
71% - 80%
– dobry,
81% - 90%
– dobry plus,
91% - 100%
– bardzo dobry.
Projekt
warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego
przeprowadzonego raz w semestrze oraz pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych przewidzianych do realizacji w ramach
programu.
47
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA – STUDIA STACJONARNE:
Kontakt z prowadzącym
15lab+15p+2kons
Przygotowanie do laboratorium + sprawozdania
Przygotowanie do laboratorium + projekty
Łącznie
32+14+14
ECTS na przedmiot
60/30
razem
32 h
14h
14h
60 h
2 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa, Geodezja inżynieryjna t. I i II, PPWK, Warszawa 1979-1980
2. Gaździcki J., Systemy Informacji Przestrzennej, PPWK, Warszawa 1995.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Gil J., Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005,
2. Przewłocki S., Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, Wydawnictwo
Naukowe PWN SA, Warszawa 2002.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- WZK- RC10
T yp pr ze dm i ot u : obowiązkowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Budownictwa Ogólnego
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr inż. Beata Nowogońska
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr inż. Beata Nowogońska
Forma
zaliczenia
48
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
III
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
III
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i wykonawstwa napraw i wzmocnień
konstrukcji budynku.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość
żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
materiałów.
Konstrukcje
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przyczyny uszkodzeń budynków i ich elementów.
Ocena możliwości dokonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie
dopuszczalnych obciążeń budynku.
Wzmacnianie podłoża gruntowego.
Wzmacnianie fundamentów.
Izolacje i osuszanie murów.
Usuwanie uszkodzeń i wzmacnianie ścian i słupów. Przemurowania. Iniekcje.
Zbrojenie ścian i filarów.
Wzmacnianie nadproży.
Wzmacnianie stropów drewnianych.
Wzmacnianie stropów stalo-ceramicznych i żelbetowych.
Wzmacnianie drewnianych konstrukcji więźb dachowych.
Konserwacja i remonty. Zakres i możliwości konstrukcyjno-materiałowe.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym
Projekt
metody problemowe - studium przykładowe /
metody ćwiczeniowo-praktyczne - metoda obserwacji,
w terenie
pomiaru
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości
i wzmocnień konstrukcji. (K_W04, K_W05, K_W07)
dokonania
napraw
Umiejętności
Student potrafi wykonać projekt wzmocnienia elementu konstrukcyjnego budynku
wykonanego w technologii tradycyjnej. (K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,
K_U08, K_U11, K_U12)
Kompetencje społeczne
Student potrafi określić znaczenie różnego rodzaju wzmocnień, napraw i ingerencji
inżynierskiej w konstrukcjach budowlanych zarówno w aspekcie inżynierskim jak
i ekonomicznym oraz estetycznym. (K_K01, K_K03, K_K04)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego
sprawdzianu z kryteriami oceny.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
49
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym 15w+15p +10kons , razem
Projekty – praca własna 2proj x 10h
Łącznie
40+ 20
ECTS na przedmiot
60/30
40 h
20 h
60 h
2 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady,
Warszawa 1978.
2. Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1992.
3. Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1972.
4. Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień
konstrukcji budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71,
Wrocław 1998.
5. Thierry J., Zaleski S. Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady,
Warszawa 1982.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Konecki W., Sitkowski J., Ulatowski A. Remonty budynków mieszkalnych. Arkady,
Warszawa 1978.
2. Lenkiewicz W. Naprawy i modernizacja obiektów budowlanych. Wydawnictwo
Politechniki Warszawskiej 1998.
3. Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja
Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska.
UWAGI:
Zajęcia terenowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
50
DETAL ARCHITEKTONICZNY
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- DIBU- RC11
T yp pr ze dm i ot u : wybieralny
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Budownictwa Ogólnego
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. ZU
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
Forma
zaliczenia
51
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości stylów architektonicznych, historii
architektury europejskiej i polskiej, sposobów i metod budowania w różnych okresach
historycznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Historia architektury. Budownictwo ogólne.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Detal w architekturze starożytnej, gotyku, renesansie, baroku, XIX-wiecznej, XXwiecznej.
Konserwacja, naprawa i wzmacnianie elementów detalu architektonicznego.
Kolor w architekturze.
Tradycyjne materiały wykończeniowe.
Stolarka okienna i drzwiowa.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym
Projekt
metody problemowe - studium przykładowe /
metody ćwiczeniowo-praktyczne - metoda obserwacji,
w terenie
52
pomiaru
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat stylów architektonicznych, historii
architektury europejskiej i polskiej, sposobów i metod wykonywania detali oraz stosowania
materiałów wykończeniowych w różnych okresach historycznych. (K_W03, K_W06,
K_W10)
Umiejętności
Student potrafi zaprojektować elementy detalu architektonicznego wraz z doborem
materiałów wykończeniowych typowych dla różnych epok i okresów historycznych.
(K_U03, K_U06, K_U10)
Kompetencje społeczne
Student ma wyrobioną wrażliwość na zróżnicowany detal w budynkach historycznych,
myśli i działa w sposób umożliwiający dobranie odpowiedniego detalu dla remontowanego
obiektu budowlanego. (K_K01, K_K02, K_K04, K_K05)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego
sprawdzianu z kryteriami oceny.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym 15w+15p +10kons , razem
Projekty – praca własna 2proj x 10h
Łącznie
40+ 20
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
40 h
20 h
60 h
ECTS na przedmiot
60/30
2 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Arkady,
Warszawa 1985
2. Charytonow E.: Historia architektury. PWN, Warszawa 1980
3. Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach
i krajobrazie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Borusiewicz W.: Budownictwo murowane w Polsce. PWN, Warszawa 1985
2. Zin W. praca zbiorowa: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce . Odbudowa
i konserwacja. Arkady, Warszawa 1986.
3. Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Konferencja
Naukowo-Techniczna, Kraków, Politechnika Krakowska.
4. Czasopismo Renowacje
UWAGI:
Zajęcia terenowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
53
DIAGNOSTYKA BUDOWLI
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- DIBU- RC11
T yp pr ze dm i ot u : wybieralny
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Budownictwa Ogólnego
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr inż. Beata Nowogońska
dr hab. inż., prof. UZ Wojciech Eckert, dr inż.
Beata Nowogońska
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y:
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Umiejętności i kompetencje w zakresie diagnostyki uszkodzeń budowli.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość
żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
materiałów.
Konstrukcje
54
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zakres dokumentacji. Oceny, opinie, ekspertyzy. Rodzaje prac przedprojektowych.
Prace inwentaryzacyjne.
Objawy uszkodzeń.
Przyczyny powstawania zniszczeń i uszkodzeń.
Diagnostyka uszkodzeń budynków wykonanych w technologii tradycyjnej.
Analiza rys i spękań.
Trwałość budowli.
Ocena możliwości wykonania napraw i wzmocnień konstrukcji. Określanie
dopuszczalnych obciążeń budynku. Kryteria oceny zużycia technicznego elementów
składowych budynku.
Techniczno-prawne zasady prawidłowej eksploatacji budowli.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym
Projekt
metody problemowe - studium przykładowe /
metody ćwiczeniowo-praktyczne - metoda obserwacji,
w terenie
pomiaru
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat diagnostyki obiektów, przyczyn
uszkodzeń, trwałości elementów budynku, przepisów prawnych dotyczących
prawidłowej eksploatacji budynku. (K_W04, K_W06)
Umiejętności
Student potrafi ocenić możliwości doboru najlepszych rozwiązań naprawczych.
(K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U12)
Kompetencje społeczne
Student potrafi określić kondycję budynku, ma świadomość ważności i rozumie
pozatechniczne aspekty i skutki prawidłowej diagnostyki. (K_K01, K_K03, K_K04)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego
sprawdzianu z kryteriami oceny.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym 15w+15p +10kons , razem
Projekty – praca własna 2proj x 10h
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
40 h
20 h
55
Łącznie
ECTS na przedmiot
40+ 20
60/30
60 h
2 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Arendarski J. Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych. Arkady,
Warszawa 1978.
2. Kalinowska H. Wybrane zagadnienia eksploatacji i napraw elementów
budowlanych w budynkach mieszkalnych zrealizowanych metodami
uprzemysłowionymi. Centrum Informacji i Wydawnictw Inwestprojekt, Łódź
1999.
3. Linczowski Cz. Trwałość, ochrona i eksploatacja budowli. Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1992.
4. Łempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa 1972.
5. Mikoś J. Wybrane problemy diagnostyki i prognozowania trwałości tworzyw
i obiektów budowlanych. Politechnika Warszawska, Warszawa 1998.
6. Ściślewski Z. Trwałość budowli. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
1995.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Niziński S. Elementy diagnostyki obiektów technicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
2. Runkiewicz L. Zasady kontroli i oceny jakości remontów i wzmocnień konstrukcji
budowlanych. Zeszyt Naukowy Politechniki Wrocławskiej Nr 71, Wrocław 1998.
3. Awarie budowlane: badania - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje, Konferencja
Naukowo-Techniczna, Szczecin, Politechnika Szczecińska.
UWAGI:
Zajęcia terenowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
56
BUDOWNICTWO TRADYCYJNE
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- BUTR- RC11
T yp pr ze dm i ot u : wybieralny
J ę z yk n auc za n i a : polski
Zakład Budownictwa Ogólnego
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ
dr inż. Beata Nowogońska
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y:
Forma
zaliczenia
57
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s z t a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów
wykonanych w technologii tradycyjnej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Budownictwo ogólne. Materiały budowlane. Wytrzymałość
żelbetowe. Konstrukcje metalowe. Konstrukcje drewniane.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
materiałów.
Konstrukcje
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Posadowienie budynków. Grunt i fundamenty.
Ściany kamienne i ceglane. Wymagania techniczne i sposoby konstruowania.
Projektowanie konstrukcji murowych. Uwarunkowania projektowe. Metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.
Stropy drewniane.
Sklepienia ceramiczne.
Nadproża tradycyjne.
Łuki łęki.
Schody wewnętrzne - drewniane, Kleina, kamienne. Wymagania techniczne i zasady
konstruowania schodów.
Schody zewnętrzne - kamienne, ceglane. Wymagania techniczne i zasady
konstruowania schodów.
Szkieletowe konstrukcje drewniane.
Dachy, roboty ciesielskie.
Pokrycia dachów i hełmów.
Elementy wykończeniowe. Tynki i okładziny, narzuty, sztablatury, sztukaterie. Stolarka.
Ślusarka i okucia. Podłogi i posadzki. Faktura i malowanie.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
konwencjonalny, problemowy, z tekstem programowym
Projekt
metody problemowe - studium przykładowe /
metody ćwiczeniowo-praktyczne - metoda obserwacji,
w terenie
pomiaru
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą tradycyjnych elementów konstrukcyjnych
i wykończeniowych budynku. (K_W02, K_W04)
Umiejętności
Student potrafi wykonać projekt elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku
nawiązujących do rozwiązań tradycyjnych. (K_U03, K_U06, K_U10)
Kompetencje społeczne
Student widzi społeczne znaczenie prawidłowego utrzymania obiektów wykonanych
w technologii tradycyjnej. (K_K01, K_K04, K_K05)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Projekt
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich ćwiczeń projektowych (2 projekty) oraz z pisemnego
sprawdzianu z kryteriami oceny.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
58
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym 15w+15p +10kons , razem
Projekty – praca własna 2proj x 10h
Łącznie
40+ 20
ECTS na przedmiot
60/30
40 h
20 h
60 h
2 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J. Podstawy projektowania niezbrojonych
konstrukcji murowych. Wydawnictwa ITB, Warszawa, 2001.
2. Matysek P., Seruga A. Konstrukcje murowe. Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków, 2006.
3. Panas J. Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa, 2005.
4. Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane materiały i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993.
5. Pliszka E. Vademecum budowlane Arkady, Warszawa, 2001.
6. Stefańczyk B. Budownictwo ogólne Arkady, Warszawa, 2005.
7. Żenczykowski W. Budownictwo ogólne. Elementy i konstrukcje budowlane,
tom 2/1. Arkady, Warszawa, 1990.
8. PN-EN 1996-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji murowych.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kotwica J. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa,
2005.
2. Romanowski J. Nadproża: projektowanie i obliczenia. WACETOB, Warszawa, 2001.
UWAGI:
Zajęcia terenowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
59
OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- OPKO- RC12
T yp pr ze dm i ot u : obieralny
znajomość metod komputerowych; wytrzymałości
W ym agan i a ws tę p ne : materiałów, mechaniki budowli; teorii sprężystości i
plastyczności; metody elementów skończonych
J ę z yk n auc za n i a : polski
60
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
Zakład Mechaniki Budowli
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
prof. dr hab. inż. Romuald Świtka
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie na ocenę
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie na ocenę
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie na ocenę
CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest poznanie podstaw metod optymalizacji konstrukcji budowlanych co
do ich kształtu, sztywności i wytrzymałości.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Matematyka. Metody komputerowe. Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Podstawy metodologii projektowania technicznego. Miary niezawodności i bezpieczeństwa
konstrukcji. Kryteria optymalności konstrukcji. Optymalne kształtowanie łuków i słupów
równej wytrzymałości.
Zadanie programowania liniowego (ZPL). Problem dualny ZPL. Metoda graficzna dla ZPL.
Metoda graficzna rozwiązywania ZPL. Optymalizacja wielokryterialna. Optymalne
projektowanie belek.
Optymalne projektowanie kratownic, belek i ram według teorii nośności granicznej.
Zadanie programowania kwadratowego. Ekstremum funkcji na zbiorze wypukłym i warunki
konieczne ekstremum. Warunki Karusha-Kuhna-Tuckera (KKT) dla zagadnień sprężystoplastycznych. Metoda mnożników Lagrange’a.
Projekt
1. Optymalne projektowanie belki jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej.
2. Wyznaczanie obciążenia granicznego kratownicy jako zadanie programowania
liniowego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
- wykład konwencjonalny,
Projekt
- praca indywidualna nad projektem i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
Student nabywa podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i stosowania metod i algorytmów
optymalizacji matematycznej do zaawansowanych problemów kształtowania konstrukcji, co do
ich kształtu i wykorzystania nośności. (K_W01)
Umiejętności
Student nabywa podstawowe umiejętności wyznaczania optymalnych rozwiązań dla łuków,
słupów i belek w zakresie sprężystym, oraz kratownic, belek i ram według teorii nośności
granicznej. (K_U09)
Kompetencje społeczne
Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy. (K_K05)
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład
Zaliczenie na podstawie kolokwium z progami punktowymi:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,
61% - 70%
dst plus,
71% - 80%
db,
81% - 90%
db+,
91% - 100%
bdb.
Zaliczenie przedmiotu:
Ocena jest średnią z ocen : O = (W+P)/2.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Kontakt z prowadzącym
15W+5K, razem
Przygotowanie do zaliczenia wykładu
Projekty – praca własna
2proj x 15h
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
20 h
10 h
30 h
61
Łącznie
ECTS na przedmiot
20+10+30
60/30=2
60 h
2 ECTS.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Brandt A.M.(red.), Kryteria i Metody Optymalizacji Konstrukcji. PWN, Warszawa 1977.
2. Brandt A.M. (red.), Podstawy Optymalizacji Elementów Budowlanych. PWN,
Warszawa 1978.
3. Majid K.I., Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN, Warszawa 1981.
4. Ostwald M., Podstawy optymalizacji konstrukcji. Wyd. PP, Poznań 2005.
5. Szymczak C., Elementy teorii projektowania. PWN, Warszawa 1998.
6. Wasiutyński Z., Pisma, tom II: O zagadnieniach optymalizacji konstrukcyj
i o rozwijaniu tych zagadnień. PWN, Warszawa 1978.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Borkowski A., Statyczna analiza układów prętowych w zakresach sprężystym
i plastycznym. IPPT PAN, Warszawa – Poznań 1985.
2. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe
optymalizacji. PWN, Warszawa 1980.
3. Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji. WNT, Warszawa
2006.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
62
DYNAMIKA KONSTRUKCJI
K od p r ze dm io tu : 06.4-WILŚ- BUD- DYKO- RC12
T yp pr ze dm i ot u : obieralny
Znajomość analizy matematycznej i
rachunku macierzowego, mechanika
W ym agan i a ws tę p ne :
budowli - statyka, podstawy mechaniki
komputerowej.
63
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :
Zakład Mechaniki Budowli
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilmański
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
15
zaliczenie z oceną
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
15
zaliczenie z oceną
1
2
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
10
zaliczenie z oceną
1
Ć wi c ze n i a
Laboratorium
I
Seminarium
W ar s zt a t y
Projekt
10
1
zaliczenie z oceną
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
Dynamiczne stopnie swobody. Układ o jednym stopniu swobody: drgania własne, rezonans,
drgania wymuszone, tłumienie. Układy o n stopniach swobody: metoda granulacji mas
(nieobjektywna!), przykład - układ o dwóch stopniach swobody, macierz sztywności, macierz
tłumienia, drgania własne, wektory własne, współrzędne główne, transformacja własna,
drgania wymuszone harmoniczne
i nieharmoniczne, drgania kratownic, belek i ram.
Układy ciągłe. Metoda elementów skończonych: równania ruchu elementu prętowego,
globalne równanie ruchu. Wprowadzenie do metody stanów granicznych.
ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Umiejętności i kompetencje w zakresie: obliczanie częstotliwości drgań własnych
i
amplitudy drgań wymuszonych dla układów z dyskretnym rozkładem masy, znajomość
podstawowych metod uwzględnienia tłumienia w takich układach, analiza drgań metodą
elementów skończonych, analiza stanów granicznych prostych układów ramowych..
WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
Projekt- warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Ciesielski R. i inni: Mechanika budowli – ujęcie komputerowe, tom 2, Arkady,
2. Warszawa 1992
3. Nowacki W.: Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974
4. Rakowski G., Kacprzyk, Z.:Metoda elementówskończonych w mechanice
konstrukcji, Oficyna Wydawn. Polit. Warsz., Warszawa 1993
5. Kucharski T.: Drgania mechaniczne, rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em,
WNT, Warszawa 2004
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Wilmański, K.: Dynamika budowli – notatki do wykładów, skrypt na stronie
www.mech-wilmanski.de.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
64

Podobne dokumenty