Infolinia: 600 600 600 - T

Transkrypt

Infolinia: 600 600 600 - T
Warunki oferty „PAKIET USŁUG BLUECONNECT DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH”
Niniejsze warunki oferty promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (zwanej dalej „Operatorem” lub „Era”) skierowane są do obecnych Abonentów biznesowych sieci Era i określają
zasady i zakres oferty „Pakiet usług blueconnect dla Klientów biznesowych” (zwanej dalej ofertą). Oferta ważna jest od 20.08.2009 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2009 r.
(włącznie).
1. Oferta „Pakiet usług blueconnect dla Klientów biznesowych” umożliwia Abonentom biznesowym zakup poniższej usługi po preferencyjnej cenie:
• usługę blueconnect:
blueconnect biznes 781
z opłatą abonamentową
1
2
3
blueconnect biznes 482
blueconnect biznes 383
ceny netto
ceny brutto
ceny netto
ceny brutto
ceny netto
ceny brutto
78,00 zł
95,16 zł
48,00 zł
58,56 zł
38,00 zł
46,36 zł
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu 15 GB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu 5 GB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu 2,5 GB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym
2. Operator zastrzega sobie prawo do zamiany lub odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta.
3. Z oferty może skorzystać Abonent sieci Era będący przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który spełnia łącznie poniższe warunki:
• posiada obecnie taryfę data lub taryfę blueconnect,
• jest przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ,
• zostanie poinformowany o ofercie przez Autoryzowanego Doradcę Biznesowego, Doradcę Biznesowego sieci Era lub otrzyma ofertę bezpośrednio z Era,
• uregulował wszystkie należności wobec Operatora,
• przy skorzystaniu z oferty zrealizuje Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, przedłużający okres obowiązywania Umowy na kolejne 12 pełnych Cykli
rozliczeniowych, licząc od:
o daty realizacji Aneksu w ramach niniejszej oferty, jeżeli przed skorzystaniem z niniejszej oferty Umowa obowiązywała na czas nieoznaczony
o daty obowiązywania Umowy przed realizacja Aneksu w ramach niniejszej oferty, jeżeli przed skorzystaniem z niniejszej oferty Umowa obowiązywała na czas oznaczony.
4. Wybór przez Abonenta niniejszej oferty, która obowiązywać będzie podczas trwania Umowy w wyniku podpisania Aneksu, nie wiąże się z pobraniem dodatkowej opłaty przez Operatora.
5. W niniejszej Ofercie proponowana jest z taryfa data lub taryfa blueconnect wyłącznie z usługą blueconnect na warunkach niniejszej Oferty.
6. Promocyjny abonament za taryfę data posiadającą aktywne usługi telefoniczne wynosi 1,00 zł netto (1,22 zł z VAT). Po rezygnacji z usług telefonicznych (połączeń głosowych i SMS) ich
ponowne włączenie spowoduje naliczanie opłat za taryfę data zgodnie z "Cennikiem taryfy data”.
7. W trakcie trwania Umowy zawartej na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej, Abonent ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z usług telefonicznych (połączeń głosowych i SMS) zawartych w
taryfie data. Rezygnacja z usług telefonicznych nie zmienia pozostałych warunków Oferty Promocyjnej oraz okresu obowiązywania Umowy.
8. W trakcie trwania Umowy, Abonent ma możliwość zastąpienia usługi blueconnect biznes 38 ,usługą blueconnect biznes 48 lub usługą blueconnect biznes 78 oraz usługi blueconnect biznes
48, usługą blueconnect biznes 78. Zmiana może nastąpić po upływie 3 pełnych cykli rozliczeniowych i jest bezpłatna. W takim przypadku powrót do poprzedniej usługi nie jest możliwy. W
przypadku zmiany limitu na wyższy, nowy limit będzie przysługiwał od kolejnego dnia. Opłaty abonamentowe będą naliczane proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania usługi w danym
cyklu.
9. Wybór przez Abonenta Oferty, która obowiązywać będzie podczas trwania Umowy w wyniku realizacji Aneksu, powoduje anulowanie dotychczas uzyskanych przywilejów, które Abonent nabył
w związku z jakimikolwiek wcześniej zawartymi Umowami z Operatorem w tym miedzy innymi: Umowami z Klientem Kluczowym, Umowami o Świadczenie Usług Dodanych lub Umowami
o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – Oferta Specjalna, Aneksami do tych Umów (nie dotyczy przywilejów uzyskanych w ramach programu Era Premia).
10. W ramach zrealizowanej oferty z taryfą data Abonent będzie miał aktywowaną usługę Era Eurotaryfa i Strefy.
11. Pozostałe opłaty, nieokreślone w warunkach niniejszej Oferty naliczane będą zgodnie z” Cennikiem taryfy data” lub „Cennikiem taryfy blueconnect”.
12. W trakcie trwania Umowy zawartej na podstawie niniejszej Oferty, Abonent nie będzie mógł zawiesić świadczenia usług na własne życzenie.
13. Cesja nie powoduje utraty promocyjnej opłaty abonamentowej taryfy data.
14. Operator zastrzega sobie prawo do określenia warunków koniecznych do przeprowadzenia cesji.
15. Abonent zobowiązuje się do nie wyłączania usługi blueconnect przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
16. W trakcie trwania Umowy nie ma możliwości zastąpienia usługi blueconnect innymi pakietami transmisji danych dostępnymi w Ofercie Standardowej lub też innej Ofercie Promocyjnej
oferowanej przez Operatora.
17. Operator świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa zasięgu sieci ERA dla poszczególnych
technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na stronach www.era.pl. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasięgu sieci Era dla
usług transmisji danych.
18. Ceny netto zwiększane są o podatek VAT. Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych wynosi 22%.
19. Operator informuje, iż podstawą nabycia niniejszej Oferty u Autoryzowanych Doradców Biznesowych, Doradców Biznesowych sieci Era, Autoryzowanych Punktach Sprzedaży oraz Salonach i
Sklepach firmowych sieci Era jest Aneks do Umowy
20. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez Operatora zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o.
oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u Autoryzowanych Doradców Biznesowych, Doradców Biznesowych sieci Era, w każdym autoryzowanym
punkcie sprzedaży, w Salonach i Sklepach firmowych sieci Era.
21. Warunków niniejszej Oferty nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Operatora, w tym także akcji promocyjnych, które Operator będzie prowadził w
przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.
22. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Operatora z postanowieniami niniejszych
Warunków Oferty pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Warunków Oferty.
23. Abonent nie ma prawa za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do sieci Era lub innych sieci telekomunikacyjnych.
24. Wykorzystywanie przez Abonenta Karty SIM w urządzeniu realizującym funkcje zakończenia sieci stałej lub działającym na podobnej zasadzie (Fixed Cellular Terminal – FCT) jest zabronione
chyba, że jest dokonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem, przewidującej wyraźnie taką możliwość.
25. W przypadku stwierdzenia przez Operatora wykorzystania Karty SIM z naruszeniem pkt. 23 lub 24, Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, zaś Abonent będzie
w takim przypadku zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,00 PLN w odniesieniu do każdej karty SIM, której dotyczy takie naruszenie. Powyższe zobowiązanie nie wyłącza
zobowiązania Abonenta do zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, a także kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania do
utrzymania aktywnej Karty SIM w sieci Era przez okres, na jaki została zawarta Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
26. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych przez niego usług wynikających, z nieosiągnięcia przez Abonenta parametrów technicznych wymaganych do
skorzystania z tych usług przez urządzenia używane przez Abonenta, w szczególności sprzęt komputerowy oraz zainstalowane na nim oprogramowanie lub przez zmiany dokonywane w
tych urządzeniach przez Abonenta we własnym zakresie.
27. W przypadku realizacji Aneksu w ramach niniejszej Oferty zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało, co najmniej do końca
okresu obowiązywania Umowy, o którym mowa w pkt.3 niniejszej oferty. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30
dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.
28. Abonent przyjmuje na siebie:
a) zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era do końca okresu obowiązywania Umowy, o którym mowa w pkt.3 niniejszej oferty,
b) zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłat za usługi świadczone przez PTC zgodnie z „Cennikiem taryfy blueconnect” lub „Cennikiem taryfy data”.
29. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt 28 a, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na
jej rzecz kary umownej w wysokości 600,00 zł. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt 27 i celu Umowy, który na zasadach
promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu oferty promocyjnego i usług. Kara umowna będzie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
umowy do dnia rozwiązania umowy.
30. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi
wskutek jednej z poniższych przyczyn:
a) złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania,
b) rozwiązania przez Operatora Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 7, 8, 9 i 10 Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o,
c) utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt 31 oraz w pkt 32 niniejszych Warunków.
31. W przypadku utraty karty SIM w trakcie trwania umowy Abonent zobowiązany jest powiadomić Operatora o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży
przedstawić Operatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży organom ścigania.
32. Abonent ma obowiązek wystąpić do Operatora o wydanie nowej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do Operatora. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega
opłacie zgodnej z „Cennikiem taryfy data” lub „Cennikiem taryfy blueconnect.”
Infolinia: 600 600 600*
* Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie,
CMA 20082009
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 29159, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN