Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Łódź, dnia 06 października 2015 r.
MK.2370.15.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę ubrań koszarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”
informuje, że wybrano ofertę firmy P.P.H. „GO-WEST” Sp. z o.o., ul. Drawska 9, 02-202 Warszawa
za cenę brutto: 44.781,12 zł
(słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 12/100).
Oferta firmy P.P.H. „GO-WEST” Sp. z o.o., spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Nr
oferty
1.
2.
3.
Nazwa i adres Wykonawcy
P.P.H.U. „SUBOR”
Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak
ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
P.P.H. „GO-WEST” Sp. z o.o.
ul. Drawska 9, 02-202 Warszawa
ZOSP RP Wytwórnia
Umundurowania Strażackiego
ul. Żeromskiego 3, 95-060 Brzeziny
Cena
Parametry
techniczne
Okres
gwarancji
Łączna
liczba
punktów
59,95
18,73
0,00
78,68
60,00
17,95
10,00
87,95
55,41
21,00
0,00
76,41
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed terminem, o którym mowa w art. 94 ust.1 ustawy Pzp.
Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 09.10.2015 r. w godz. 800 -1500.
Podpisał:
Z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski
Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO

Podobne dokumenty