Kolejna umowa Solidne wyniki Propozycja podziału zysku Coolant

Komentarze

Transkrypt

Kolejna umowa Solidne wyniki Propozycja podziału zysku Coolant
Z życia Grupy Puławy
nr 1 (1) 2012
Kolejna umowa
Solidne wyniki
Propozycja podziału zysku
Coolant™
Rozruch technologiczny
www.pulawy.com
POLECAMY
4
15
17
COOLANT
ROZRUCH
TECHNOLOGICZNY
NIEZWYKŁA SESJA
Od grudnia 2012 roku w ofercie PU-
O procesie rozruchu technologiczne-
W Spółce odbyła się wyjątkowa sesja
ŁAW pojawi się nowy produkt, pod
go instalacji odsiarczania spalin oraz
fotograficzna - wśród instalacji Zakła-
nazwą COOLANT. Jest to zestalony
dalszych planach z nią związanych
du Mocznika pamiątkowe zdjęcia zrobi-
dwutlenek węgla, potocznie nazywa-
opowiada Tomasz Pepliński, dyrektor
ła sobie para młoda: Monika i Zbyszek.
ny suchym lodem.
instalacji.
PISMO PRACOWNIKÓW GRUPY PUŁAWY
WYDAWCA
REDAKCJA
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Zakłady Azotowe PUŁAWY
Spółka Akcyjna
Redaktor naczelny: Grzegorz Kulik
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Zespół redakcyjny: Magdalena Kaca,
Sławomir Kłak, Krzysztof Lorek,
Marek Sieprawski, Grzegorz Sierocki
tel: + 48 81 565 37 16
fax: + 48 81 565 37 24
e-mail: [email protected]
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
www.zapulawy.pl
2
POLECAMY
DRODZY PAŃSTWO
Grudzień to miesiąc, który w swej atmosferze zdominowany jest przez czas Świąt Bożego Narodzenia. Nastrój tych dni skłania do wielu ważnych refleksji, ale
nade wszystko wyzwala wiele ciepła i serdeczności.
Takiego właśnie oczekiwania, a następnie przeżywania Świąt i ostatnich dni 2012 roku życzymy Państwu
w imieniu Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY
SA. Wszystkim Pracownikom i ich Rodzinom, Akcjonariuszom, Kooperantom i Partnerom Biznesowym
życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju
i szczęścia.
Redakcja
SPIS TREŚCI
DZIEJE SIĘ
PULS ROZMOWY
OOLANT™ - Zimny granulat z PUŁAW
C
cha Kongresu w Budapeszcie
E
str. 4
R
ozruch technologiczny - str. 5
rozmowa z Dyrektorem Pionu Inwestycji
UŁAWY dla środowiska
P
rodukcja drobiu rośnie
P
str. 6
Tomaszem Peplińskim
akłady Azotowe PUŁAWY SA Z
str. 7
str. 7
PO GODZINACH
kupią gaz od EGESA Grupa Energetyczna
N
iezwykła sesja
Z ŻYCIA PUŁAW
ropozycja podziału zysku za rok 2011/2012
P
UŁAWY intensywnie rozbudowują P
str. 15-16
str. 17
N
asze zwierciadło
str. 18
Musestr. 18
str. 8
K
rzyżówka 9/2012
str. 19
str. 9-10
swoją sieć sprzedaży RSM
S
trategiczna dostępność
W
yróżnienie za standardy rachunkowości
str. 11-12
str. 11
Zarząd
spółki bez zmian
str. 12
POZNAJ GRUPĘ
K
olejna umowa
str. 13
S
olidne wyniki Grupy PUŁAWY str. 14
po pierwszym kwartale 2012
3
DZIEJE SIĘ
- ZIMNY GRANULAT Z PUŁAW
Od grudnia 2012 roku w ofercie PUŁAWY pojawi się nowy produkt,
pod nazwą COOLANT™. Jest to zestalony dwutlenek węgla, potocznie nazywany suchym lodem, sprasowany do postaci granul 16 i 3
mm. Znajduje on szereg zastosowań – głównie przez wzgląd na niską temperaturę, jako efektywny czynnik chłodniczy nie wymagający zewnętrznych źródeł energii, ale również na to, że po odparowaniu nie pozostawia wody, a co najważniejsze hamuje rozwój bakterii
i grzybów.
COOLANT™ stanowić będzie uzupełnienie asortymentu obok suchego lodu sprzedawanego dotychczas
w 10-kilogramowych kostkach.
Zastosowanie COOLANT™ jest bardzo szerokie m.in.
w transporcie i przechowywaniu nietrwałej żywności, leków, materiałów medycznych. Może służyć
w procesach czyszczenia delikatnych i trudnodostępnych powierzchni, w obróbce termicznej metali
i gumy, jako katalizator lub inhibitor w reakcjach
chemicznych. Wykorzystywany jest także przy pro-
4
dukcji efektów specjalnych i na potrzeby usług cateringowych (przyjęcia, konferencje, pokazy).
Poza samym produktem, Zakłady Azotowe PUŁAWY
SA oferują także termoizolacyjne opakowania oraz
możliwość bezpośrednich dostaw produktu do klienta.
COOLANT™ produkowany będzie przez Wydział Gazowy, a sprzedawany przez Sekcję Sprzedaży Gazów
Technicznych. Zdolności produkcyjne nowego produktu wynoszą 300 kg/h.
DZIEJE SIĘ
ECHA KONGRESU W BUDAPESZCIE
W czasie Kongresu Europejskich Organizacji i Spółdzielni Rolniczych Copa-Cogeca 2012, który odbył się w pierwszych
dniach października w Budapeszcie
pod auspicjami Komisji Europejskiej,
uczestnicy określili nowe sposoby zapewnienia innowacyjnego i rentownego sektora rolnego w UE. Ekspertem,
który reprezentował europejski przemysł nawozowy był Paweł Jarczewski,
prezes Zakładów Azotowych PUŁAWY
SA, wiceprezydent Fertilizers Europe.
- Europa jest importerem ogromnych wolumenów żywności. Unia
jest w chwili obecnej częściowo uzależniona od importu żywności, sprowadzając na
swój rynek ekwiwalent około 35 mln hektarów
ziemi. Już teraz jesteśmy silnie uzależnieni od importu surowców energetycznych, takich jak ropa
naftowa czy gaz ziemny. Uważam, że nie możemy
podobnie uzależnić się od importu żywności. Dlatego powinniśmy wspólnie pracować aby rozwijać
i w pełni wykorzystywać potencjał europejskiego
przemysłu rolno-spożywczego - powiedział Paweł
Jarczewski podczas Kongresu.
W czasie Kongresu uczestnicy mówili wspólnym
głosem, że europejski sektor rolny musi stawić czoło
rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność, wyższym
kosztom produkcji oraz drastycznym wahaniom cen
płodów rolnych. Na kongresie COPA-COGECA przyjęto ważną deklarację nawołując unijnych polityków
do przyjęcia silnej, prorynkowej wspólnej polityki
rolnej oraz adekwatnego budżetu na te zadania.
W celu zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego w krajach UE oraz
utrzymania opłacalności i konkurencyjności europejskiej produkcji rolnej, Prezes Jarczewski w imieniu Fertilizers Europe zaproponował stworzenie
agro-klastra polegającego na ścisłej
współpracy przemysłu surowcowego,
producentów rolnych i przetwórców.
Jako pionierski przykład takiej kooperacji przedstawił, realizowane przez Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Centrum
Kompetencji zrzeszające organizacje
rolnicze, instytuty naukowe i przemysł.
Podsumowując, prezes naszej Spółki powiedział: „Nie możemy mieć
bezpieczeństwa żywnościowego bez
opłacalnej produkcji rolnej. Nie możemy mówić o bezpieczeństwie żywnościowym bez innowacyjnego przemysłu przetwórczego. I jeszcze raz - nie
możemy myśleć o bezpieczeństwie żywnościowym
bez konkurencyjnych środków produkcji rolnej,
w tym europejskiego przemysłu nawozowego.”
W oficjalnym komunikacie prasowym Kongresu czytamy: „Unijni rolnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni,
oraz ich spółdzielnie mają możliwość przyczynienia
się nie tylko do utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i stabilnych cen dla 500 milionów konsumentów, lecz również wpływu na wzrost gospodarczy
i zatrudnienie. Mogą oni pomóc w walce ze zmianami
klimatu oraz w dalszym ciągu świadczyć wiele różnorodnych usług na obszarach wiejskich. Jednak aby
było to możliwe, rolnicy potrzebują zdrowszej sytuacji gospodarczej i wyższej rentowności. Potrzebują
większej stabilności, aby mogli nakreślać długoterminowe plany i prowadzić inwestycje. Wymagają oni
również nowych technik i rynków zbytu, aby mogli
lepiej sobie radzić ze zmianami klimatu i jak najlepiej
wykorzystać unijne zdolności produkcyjne”.
- Te wszystkie zagadnienia mają ogromny wpływ również na przyszłość europejskiego przemysłu nawozowego, stanowiącego pierwsze ogniwo w łańcuchu produkcji żywości - podkreślił prezes Paweł Jarczewski.
5
DZIEJE SIĘ
PUŁAWY DLA ŚRODOWISKA
Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, wspólnie z placówkami naukowymi
z Lubelszczyzny oraz Kruszywa Niemce SA, chcą rekultywować tereny powstałe po wydobyciu gazu łupkowego w Polsce. 6 listopada
2012 r. w siedzibie Spółki odbyło się podpisanie umowy inicjującej
powstanie konsorcjum naukowego, które ma wziąć udział w Programie Narodowego Centrum Rozwoju i Badań „wsparcie rozwoju
technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce”.
Kwestia wydobycia gazu łupkowego w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Niestety odwierty, zarówno próbne jak i eksploatacyjne, niosą ze sobą zmiany
w środowisku naturalnym. Powstałe w PUŁAWACH
konsorcjum ma się zająć odbudową zniszczonych
terenów. Do tego ma zostać wykorzystany osad
z zakładowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Aktualnie Zakłady Azotowe PUŁAWY SA są zobligowane do unieszkodliwienia osadu, co niesie za sobą
koszty dla Spółki. Tymczasem wstępne badania pokazały, że osady z oczyszczalni w połączeniu z odpadami powiertniczymi i poddaniu ich odpowiedniej
obróbce mogą stworzyć tzw. sztuczną glebę, na której można „odbudowywać” środowisko.
Konsorcjanci chcą przeprowadzić szczegółowe badania na ten temat i zwrócić się o dofinansowanie
z Programu Narodowego Centrum Rozwoju i Badań.
Jeśli efekt badań będzie zadowalający to będzie to
kolejne proekologiczne działanie PUŁAW. Według
naukowców tzw. sztuczna gleba może zostać wykorzystana nie tylko do rekultywacji terenów powiertniczych, ale wszystkich obszarów zmienionych działalnością człowieka.
Umowę konsorcyjną podpisały: Wydział Inżynierii
Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej, Akade-
6
mia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nawozów Sztucznych oraz Zakłady Azotowe PUŁAWY SA i Kruszywa
Niemce SA. Roboczy tytuł projektu to: „Kompleksowe zagospodarowanie odpadów powstających przy
wierceniach za gazem łupkowym oraz rekultywacja
terenów zdegradowanych podczas wierceń”.
- Zakłady Azotowe PUŁAWY SA są bardzo zainteresowane udziałem w konsorcjum, czego wyrazem
jest podpisanie tej umowy - powiedział Wojciech
Kozak, Członek Zarządu Zakładów Azotowych
PUŁAWY SA. - Zmieniły się przepisy w zakresie zagospodarowania osadów czynnych z biologicznych
oczyszczalni takiego typu, jak nasza. Jeżeli ten pomysł wyjdzie – w co mocno wierzymy – rozwiąże
nam problem z zagospodarowaniem osadów, które są też doskonałym dodatkiem do nawozów, jak
również do tworzenia gleby wzbogaconej (sztucznej), której można używać w obszarach rekultywacyjnych. My tych osadów mamy całkiem sporą ilość.
Przeprowadziliśmy wstępne rozmowy z gronem naukowym i wydaje się, że wpasowujemy się idealnie
w tą nową koncepcję.
DZIEJE SIĘ
PRODUKCJA DROBIU ROŚNIE
– POTRZEBNA BĘDZIE KUKURYDZA!
Drób jest najszybciej rosnącym sektorem produkcji
mięsa na świecie, wzrost globalny blisko 5% rocznie
w 2011 r. przekroczył 100 mln ton. Dzieje się tak dlatego, że koszt wytworzenia 1kg białka jest w drobiu najtańszy. Należy podkreślić fakt, potrzebne będą pasze
– główny czynnik wzrostu konsumpcji zbóż – uważa
Hubert Kamola, Dyrektor Handlowy Puław.
Dziś, aby wyprodukować 1 kg mięsa potrzeba:
ołowina – 7 kg paszy
W
ieprzowina – 4 kg paszy
W
rób – 2 kg paszy
D
Dzięki umiejętnemu łączeniu sektora produkcji
pasz, hodowli, uboju i handlu, w ciągu ostatnich 10
lat Polska podwoiła produkcję drobiu i została eksportowym tygrysem. Eksportujemy ok. pół miliona
ton rocznie, czyli blisko 35% produkcji, jesteśmy jednym z trzech liderów w UE.
Konsumpcja mięsa rośnie, obecna konsumpcja
w regionach wskazuje na potencjał [kg / osoba / rok]
meryka Północna – 97,4
A
uropa – 80, 1
E
olska – 78
P
rednia światowa – 57,3
Ś
zja – 24
A
fryka – 4,4
A
ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA
KUPIĄ GAZ OD EGESA GRUPA ENERGETYCZNA
PUŁAWY SA zawarły 29 października 2012 roku
kontrakt na zakup gazu od EGESA Grupa Energetyczna (dawniej Grupa Entrade) w okresie od
stycznia 2013 do stycznia 2014 roku. Wartość szacunkowa umowy to 131 mln zł.
„Cena zakupu ustalana będzie na podstawie formuły cenowej opartej o indeks notowań dnia na-
stępnego na jednej z giełd europejskich” - poinformowano w raporcie.
Zawarty kontrakt zabezpiecza ok. 10 proc. planowanego zapotrzebowania spółki na gaz w 2013
roku. Głównym dostawcą gazu dla Zakładów
Azotowych PUŁAWY SA jest PGNiG.
7
Z ŻYCIA PUŁAW
PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU
Zarząd naszej Spółki podjął 19 października 2012 r.
uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego
Zgromadzenia Zakładów Azotowych PUŁAWY SA
o podziale zysku netto za rok obrotowy trwający od
1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w wysokości 595
561 193,41 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 15 390 000,00 tj. łącznie kwoty
610 951 193,41 zł.
Jednocześnie Zarząd Zakładów Azotowych PUŁAWY SA wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na
dzień 27 grudnia 2012 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy proponuje wyznaczyć na 15 stycznia
2013 roku.
Na dywidendę dla akcjonariuszy zaproponowano
kwotę 100 162 600,00 zł, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 5,24 zł.
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zakładów
Azotowych PUŁAWY SA.
Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy
2011/2012 oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 510 788 593,41 zł, Zarząd proponuje wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy
i przeznaczyć na:
a) kapitał zapasowy, w kwocie 494 027 593,41 zł,
b) nagrodę z zysku dla pracowników Spółki wraz
z obciążeniami, z wyłączeniem członków Zarządu, w kwocie 16 761 000,00 zł.
8
Powyższa propozycja Zarządu, zaakceptowana
przez Radę Nadzorczą, zostanie przedstawiona
Przypomnijmy, że w ub. roku zysk w wysokości
226 067 519,53 zł oraz kwotę 6 715 507,86 zł niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, Walne Zgromadzenie podzieliło zgodnie z wnioskiem Zarządu
i Rady Nadzorczej. Na dywidendę dla akcjonariuszy
została przeznaczona kwota w wysokości 69 960
900,00 zł, tj.3,66 zł na każdą akcję, na uzupełnienie
kapitału zapasowego: 147 432 127,39 zł; a na nagrody
z zysku dla pracowników Spółki – 15 390 000,00 zł.
Z ŻYCIA PUŁAW
PUŁAWY INTENSYWNIE ROZBUDOWUJĄ
SWOJĄ SIEĆ SPRZEDAŻY RSM
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło
zgodę na zakup 600 zbiorników o pojemności 25 i 50m³ uzupełniających sieć sprzedaży RSM’u o łączną pojemność magazynową
30.000 ton. Inwestycja zostanie w pełni zrealizowana do końca
2014 roku za łączną kwotę 32,4 mln zł.
Zakłady Azotowe PUŁAWY SA posiadają kompleksową ofertę nawozową dla polskiego rolnictwa.
Nawozy płynne (RSM – roztwór saletrzano-mocznikowy) stanowią bardzo istotne źródło azotu dla
produkcji żywności w największych europejskich
krajach rolniczych (Francja, Niemcy oraz Wielka Brytania). Przewagi rynkowe, jakimi dysponuje Spółka,
to doskonałe rozpoznanie potrzeb rolnictwa, bardzo
duże zdolności produkcyjne zlokalizowane w jednym
miejscu, komunikacja marketingowa produktów oraz
rozbudowana logistyka. W przypadku dynamicznie
rozwijającej się sieci sprzedaży nawozów płynnych
(RSM) konieczne są działania w kierunku infrastruktury, które pozwolą z jednej strony na zwiększenie sprzedaży, a z drugiej przyczynią się do powstania oszczędności w zakresie logistyki. Dzięki
tym działaniom oferta dla rolnika stanie się jeszcze
bardziej atrakcyjna. Doświadczenia amerykańskie
i europejskie wskazują właśnie na konieczność rozwoju logistyki produktu.
budowę zainteresowania dystrybutorów, chcących
zainwestować również ze swojej strony w dystrybucję i rozwój stosowania RSM,
Realizacja inwestycji zapewni:
likwidację wąskich gardeł w dystrybucji RSM poprzez ulokowanie w promieniu do 150 km od bazy
nowych zbiorników do magazynowania RSM, gwarantujących zwiększenie rotacji obsługującej ich bazy,
ptymalną sprzedaż produktu w danym regionie
o
kraju, a w rezultacie możliwość dotarcia do największej liczby końcowych odbiorców (efekt sieci)
z uwzględnieniem optymalnej logistyki,
udowę zainteresowania rolników profesjonalib
zacją nawożenia i stosowania RSM,
umocnienie pozycji i udziału PUŁAW w konsumpcji
krajowej RSM,
pozyskanie nowych odbiorców - przede wszystkim
gospodarstw rolnych,
zrost dostępności produktu w ciągu całego roku
w
dla odbiorców, zwłaszcza w okresie sezonu nawozowego,
ptymalizacja kosztów sprzedaży krajowej RSM,
o
uzyskanie dodatkowej pojemności składowej
i zwiększenie sprzedaży RSM w Polsce – docelowo
do 400 tys. ton w 2015 roku (obecnie jest to ok 280
tys. ton),
likwidację barier związanych z coraz większą popularyzacją stosowania RSM – jedną z głównych
wskazanych przez rolników jest brak zbiorników do
magazynowania RSM.
9
Z ŻYCIA PUŁAW
- Przeprowadzone wśród naszych partnerów handlowych liczne szkolenia, popularyzujące RSM, jednoznacznie potwierdziły, że polski rynek w pełni aprobuje zalety stosowania RSM. Główną przeszkodą
w dalszym dynamicznym wzroście sprzedaży tego
nawozu jest brak wystarczającej infrastruktury
technicznej - przede wszystkim zbiorników liniowych oraz baz o dużej pojemności zalewowej, które decydują o możliwościach lokalnej redystrybucji
– potwierdza Hubert Kamola, dyrektor handlowy
PUŁAW.
Puławska sieć sprzedaży RSM była tworzona od
końca lat 90-tych. Zagwarantowanie dostępności
nawozu w odpowiednim czasie jest istotnym czynnikiem decydującym o jego zakupie i stosowaniu
przez rolników. RSM jest produktem stosowanym
masowo i najbardziej racjonalnym sposobem jego
przewozu jest transport kolejowy. Realizowana
„Strategia Sprzedaży RSM na lata 2010 – 2015” uzależnia rozwój sprzedaży RSM od profesjonalnego
podejścia do dystrybucji nawozów RSM, wysyłek kolejowych kierowanych do baz magazynowych oraz
dystrybucji nawozu w promieniu maksymalnie 150
kilometrów od bazy do tzw. zbiorników liniowych.
Jest to najbardziej efektywny model dystrybucji
RSM sprawdzony w świecie. RSM dociera w tym
przypadku w dowolne miejsce Polski w 24 godziny.
Baza RSM o pojemności minimum jednego składu
(1000 ton) pozwala na przyjęcie i szybki rozładunek
pociągu i zapewnia niezbędny zapas magazynowy.
10
Z bazy nawóz jest dostarczany, wg bieżących, potrzeb transportem samochodowym do odbiorcy
finalnego, lub odbierany jest indywidualnie przez
kontrahentów. Dlatego też, bardzo ważnym elementem realizowanej Strategii jest:
udowa baz o dużej zdolności magazynowania
b
RSM, będących własnością Zakładów Azotowych
PUŁAWY SA lub wybranych partnerów handlowych - w chwili obecnej realizowane są projekty
budowy kilku baz RSM (m.in.: Agrochem Dobre
Miasto, w fazie projektowania jest baza w Adipol
Chorzów), w trakcie weryfikacji są nieruchomości
pod budowę kolejnych baz RSM,
r ozbudowa sieci sprzedaży RSM poprzez ulokowanie u odbiorców nowych zbiorników.
Realizacja zakupu dodatkowych zbiorników na
RSM jest spójną kontynuacją dwóch projektów realizowanych w okresie ostatniego roku. W ramach
tych projektów zakupiono już łącznie 220 zbiorników (160 zbiorników o pojemności 50 m³ oraz 60
zbiorników o pojemności 25 m³ ). Pozyskiwane przez
Zakłady Azotowe PUŁAWY SA zbiorniki, zarówno
w fazie projektowania jak i produkcji, poddawane
są ostrym rygorom jakościowym. W chwili obecnej
są to jedyne na rynku zbiorniki, spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Wyposażone są m.in. w kwasoodporne zawory, tacę
awaryjną oraz pełne zabezpieczenia antykorozyjne.
Z ŻYCIA PUŁAW
JUŻ NIE CENY! ….
TO CO JEST STRATEGICZNYM CELEM?
Korekty spowodowane niedopasowaniami w zakresie logistyki, spekulacje związane z dużym nasyceniem notowań future i pokusami szybkich zysków
na zbożach, kwestie pogodowe – to jedyne czynniki, które mogą chwilowo korygować trend cen żywności – wszystkie fundamentalne czynniki wskazują na nieustanny wzrost cen.
zadaje wiele pytań – postarajmy się spojrzeć na nie
przez pryzmat zboża i mięsa – silnie powiązanych
protein – podkreśla Magdalena Niski, Kierownik
Marketingu
Zaczyna się nowa era w której znaczenie będzie
odgrywać nie cena, ale „dostępność” – dostępność do surowca, do potencjału logistycznego,
do kanału dystrybucji, ale i dostępność do wiedzy
i kompetencji. Proces wertykalnego i horyzontalnego rozwoju nasila się, główną intencją jest zachowanie i zwiększenie dostępności. Dostępność
do żywności i do możliwości jej wytwarzania będzie
ważnym atrybutem każdego regionu.
• 3 mld ton zboża potrzebujemy w 2050 roku
(w 2011 roku światowe rolnictwo wyprodukowało
2, 3 mld ton zbóż, USDA).
- Prognoza, jaka wyłania się z analizy danych liczbowych w zakresie żywności nie zaskakuje, natomiast
• 9
mld ludzi w 2050 roku, już niebawem 7,3 mld
ludzi – 2015 rok (6,9 mld – 2010 rok)
• 4
70 milionów ton mięsa potrzebujemy w 2050
roku, musimy zwiększyć globalną produkcję o ok.
75% (w 2011 roku światowa produkcja mięsa 270
milionów ton).
• 1 , 13 mld km2 – tyle gruntów ornych dodatkowo
potrzebuje świat, aby w 2050 spełnić powyższe
wymagania w zakresie produkcji żywności.
WYRÓŻNIENIE ZA STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
Zakłady Azotowe PUŁAWY SA znalazły się w gronie laureatów Konkursu „The Best Annual Report
2011”, którego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Wyróżnienie za bardzo
dobre zastosowanie MSSF/MSR (Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej/Między-
narodowe Standardy Rachunkowości) w sprawozdaniu finansowym przyznane przez Miesięcznik „Rachunkowość” to duży sukces, tym bardziej, że nasza
Spółka dopiero od niedawna stosuje te standardy.
Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych zgodnie
11
Z ŻYCIA PUŁAW
z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym
zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty
roczne sporządzone według MSSF/MSR z punktu
widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy
i inwestorów.
Ogłoszenie wyników konkursu The Best Annual Report 2011 nastąpiło podczas uroczystej Gali Finałowej, 19 października 2012 r. w Sali Notowań Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wyróżnienie odebrali z ramienia naszej Spółki: Marek
Kapłucha, Członek Zarządu oraz Anna Gol, Dyrektor
Pionu Finansowego.
ZARZĄD SPÓŁKI BEZ ZMIAN
W piątek 16 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza naszej
Spółki, w związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym, powołała z dniem odbycia
się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za
rok obrotowy 2011/2012 na kolejną wspólną trzyletnią kadencję następujących Członków Zarządu:
- Mariana Rybaka na stanowisko Członka Zarządu
odpowiedzialnego za inwestycje przedsiębiorstwa
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Zakładów Azotowych PUŁAWY SA,
po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, a także po uwzględnieniu dokonanego przez
pracowników wyboru na Członka Zarządu, powołała z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2011/2012 na okres
wspólnej trzyletniej kadencji:
- Marka Kapłuchę na stanowisko Członka Zarządu
odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing przedsiębiorstwa
- Wojciecha Kozaka na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za produkcję i energetykę
przedsiębiorstwa
- Pawła Jarczewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu
12
- Zenona Pokojskiego na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za strategię i rozwój
przedsiębiorstwa
POZNAJ GRUPĘ
KOLEJNA UMOWA NA DRODZE BUDOWY GRUPY AZOTY
nie, wiedzę, rozwój technologiczny i pozycję rynkową
obu Spółek w odniesieniu do poszczególnych obszarów, jednocześnie zakładający optymalizację struktury
własnościowej wewnątrz Grupy Kapitałowej.
Strony uzgodniły też, że konsolidacja odbywać się
będzie z poszanowaniem zasad i obowiązków określonych w umowach społecznych oraz zakładowych
układach zbiorowych. Zarządy Stron podkreśliły potrzebę stałej współpracy w celu i na rzecz prowadzenia
dialogu społecznego. Jednocześnie Zarząd Azotów
Tarnów, w ramach swoich kompetencji korporacyjnych, zobowiązał się także do wspierania realizacji
przez nasze Zakłady wskazanych projektów inwestycyjnych. Strony ustaliły ponadto wzajemne obowiązki i zasady postępowania w zakresie obowiązków
informacyjnych, własności intelektualnej oraz ochrony
danych osobowych.
Zarządy naszych Zakładów oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A zawarły 14 listopada umowę o konsolidacji, której przedmiotem jest
określenie zasad współpracy pomiędzy Azotami
Tarnów i Zakładami Azotowymi PUŁAWY. Wczorajsze Negocjacje, poprzedzające podpisanie dokumentu, trwały do późnych godzin nocnych.
W podpisanym dokumencie kluczowe jest, że konsolidacja będzie koordynowana przez wspólnie powołany w tym celu Komitet, składający się w równej liczbie
z przedstawicieli stron umowy. Zadaniem Komitetu, obok ogólnej kontroli przebiegu realizacji Umowy
o Konsolidacji, jest zapewnienie bieżącej współpracy
oraz przygotowanie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Azotów Tarnów szczegółowego
planu konsolidacji. Przy opracowaniu planu przyjęto
założenia, że optymalizacja struktury, model zarządzania i organizacji Grupy Kapitałowej, przeprowadzone będą w sposób pozwalający na stworzenie
efektywnej Grupy Kapitałowej przy jak największym
wykorzystaniu efektu synergii. Model funkcjonowania Grupy Kapitałowej uwzględniający segmentację
obszarów biznesowych Grupy Kapitałowej w centrach
zarządzania w sposób odzwierciedlający doświadcze-
Strony uzgodniły również zasady dotyczące stosowania nazwy handlowej „Grupa Azoty”, oraz dodanie
słów „Grupa Azoty” do firm niektórych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
Jak widać, umowa mocno akcentuje podmiotowość
korporacyjną PUŁAW – skomentował wydarzenie
Grzegorz Kulik, Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej - Zapewnia PUŁAWOM kontrolę nad procesem konsolidacji – w szczególności poprzez udział
w Komitecie ds. Konsolidacji i wymaga porozumienia
przy pełnym zachowaniu równowagi stron. Cały proces
konsolidacji (nie tylko w okresie przejściowym) wymaga ścisłej współpracy stron i zachowania statusu PUŁAW jako równorzędnego podmiotu, w szczególności
w perspektywie centrów integracji. Jeszcze raz chcę
podkreślić, że Umowa o konsolidacji stanowi gwarancję ochrony wszystkich praw nabytych przez
pracowników PUŁAW na podstawie umów społecznych i układów zbiorowych pracy oraz promuje stałą
i rzetelną współpracę na rzecz prowadzenia dialogu
społecznego przez PUŁAWY i Tarnów. Ponadto inwestycje realizowane i planowane przez PUŁAWY otrzymały parasol ochronny ostemplowany zobowiązaniem
Tarnowa.
13
Z ŻYCIA PUŁAW
SOLIDNE WYNIKI GRUPY PUŁAWY
PO PIERWSZYM KWARTALE 2012/2013
Grupa PUŁAWY zanotowała wyższe rok do roku
przychody ze sprzedaży za kwartał od 1 lipca do 30
września 2012 (wzrost z 821 do 878 mln złotych).
Skonsolidowany zysk netto za ten kwartał (będący I kwartałem roku obrotowego PUŁAW) wyniósł
prawie 35 milionów złotych, zysk operacyjny 37
mln zł, a wynik EBITDA 67 mln zł.
Udział tych segmentów w przychodach ogółem wynosi w obydwu przypadkach po 2,2%.
-
Wyniki uważam za satysfakcjonujące, biorąc
pod uwagę trudniejsze warunki na rynkach chemicznych w minionym kwartale i wzrost cen naszych surowców – w tym gazu ziemnego – uważa
Prezes Zarządu, Paweł Jarczewski.
– To o 100 mln zł więcej, niż w roku obrotowym
2011/12 –podkreśla Wiceprezes Zarządu Marian
Rybak - Biorąc pod uwagę trzy minione lata obrotowe i plan na rok bieżący wydatki inwestycyjne
PUŁAW przekroczyły 1 280 mln złotych.
Wzrost kosztów działalności spowodowany przede
wszystkim wyższym o prawie 30% kosztem zakupu
głównych surowców sprawił, że zysk netto rok do
roku był niższy o 65 mln złotych. Jednocześnie jednostka dominująca (Zakłady Azotowe PUŁAWY SA)
zanotowała w omawianym kwartale wzrost produkcji niemal wszystkich podstawowych produktów – w tym nawozów o prawie 1/3 (wyjątkiem był
kaprolaktam – 93% ubiegłorocznego wolumenu).
Głównymi zadaniami inwestycyjnymi tego roku są:
budowa instalacji odsiarczania spalin (koniec w IV
kwartale 2012), budowa stokażu amoniaku (koniec
w II połowie 2013), instalacja do produkcji nawozów
płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu (koniec w I połowie 2013), instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu (koniec II połowa 2014).
W przypadku Segmentu Agro w minionym kwartale nastąpił wzrost przychodów o 12.5% w I kw. r/r.
- To efekt m.in. wyższego poziomu eksportu o +8
pp. i wzrostu wolumenu o 4.2% – zauważa Marek Kapłucha, Członek Zarządu odpowiedzialny za
Pion Handlowy. Przychody Segmentu Agro wyniosły w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 r. 562
mln zł.
W Segmencie Chemia nastąpił nieznaczny spadek
przychodów ze sprzedaży (o 3%) przy wzroście rok
do roku sprzedaży krajowej i niższym, niż przed rokiem eksporcie. Przychody tego segmentu wyniosły
w omawianym kwartale 285 mln zł. W tym Segmencie można zaobserwować spadek cen kaprolaktamu
w stosunku do poprzedniego kwartału i perspektywę
wzrostu cen melaminy pod koniec bieżącego roku.
Przychody zewnętrzne Segmentu Energetyka
zmniejszyły się o 14,1%, a przychody zewnętrzne
Segmentu Pozostała Działalność wzrosły o 81,3%.
14
Grupa Zakładów Azotowych PUŁAWY SA realizuje w tym roku rekordowy program inwestycyjny,
w ramach którego planowane nakłady wynoszą
ponad 360 mln zł.
Nowym ciekawym projektem jest realizacja instalacji przy biologicznej oczyszczalni ścieków w celu odwodnienia osadu na potrzeby wytwarzania sztucznej gleby do rekultywacji terenów po odwiertach
gazu łupkowego. Wartość tej inwestycji to 15,4 mln
zł, jej zakończenie planowane jest na przełom II i III
kwartału 2014 roku. - Powołaliśmy ostatnio specjalne Konsorcjum, z udziałem kilku placówek naukowych
z Lubelszczyzny oraz firmy Kruszywa Niemce, w celu
prac nad tym obiecującym pomysłem. To nasz kolejny
projekt na styku biznesu i nauki – podkreśla Zenon Pokojski, Członek Zarządu, odpowiedzialny na strategię
i rozwój.
Trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić do
końca 2013 roku wykonawcę budowy Elektrowni Puławy – wspólnego projektu Zakładów Azotowych PUŁAWY SA i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
-
Zainteresowanie projektem wyraziło dziesięć
podmiotów. Są pośród nich potentaci i liderzy
w branży energetycznej z całego świata – podkreśla Wojciech Kozak, Członek Zarządu PUŁAW.
PULS ROZMOWY
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
ROZMOWA Z DYREKTOREM PIONU INWESTYCJI
TOMASZEM PEPLIŃSKIM
Kiedy rozpoczął się rozruch technologiczny instalacji odsiarczania spalin?
Rozruch technologiczny instalacji odbył się po dokonaniu odbioru technicznego instalacji, który nastąpił 8 października 2012 roku. Po podpisaniu protokołu przez Pion Inwestycji, jak i Elektrociepłownię,
można było przystąpić do procedury związanej
z rozruchem technologicznym. Puszczenie spalin
na absorbery i na komin nastąpiło 18 października o
godzinie 18.15. Obecnie pracuje jeden kocioł, z którego spaliny puszczane są przez absorbery do komina i nim wychodzą już odsiarczone, czyste spaliny.
Jak długo potrwa rozruch?
Rozruch będzie trwał na pewno do końca roku. Jest
to związane z podłączaniem kolejnych kotłów,
puszczaniem wszystkich spalin z tych kotłów,
sprawdzaniem regulacji węzła, sprawdzaniem
procedury związanej z włączaniem i wyłączaniem. Musimy mieć pewność, że cała instalacja
dobrze pracuje. Najważniejszy element - rozruch
węzła absorpcji - będzie trwał kilka tygodni. Jest to
związane z procesem zatężania roztworu siarczanu amonu. Im więcej puścimy spalin, tym szybciej
powstanie odpowiedni roztwór, który można będzie później puścić na węzeł krystalizacji, gdzie po
przeróbce będzie można uzyskać siarczan w postaci
krystalicznej.
Czy stary komin będzie jeszcze używany?
Na tę chwilę stary komin będzie używany. Decyzja,
co z nim zrobić, nastąpi dopiero wtedy, kiedy zadanie inwestycyjne zostanie zakończone i odebrane.
Elementem istotnym jest konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji. Nowy
wybudowany komin ma dwa kanały. Jeden kanał
jest z TWS-u i służy do wysyłania spalin odsiar-
15
Z ŻYCIA PUŁAW
czonych. Drugi kanał jest stalowy, będzie służył do
przesyłania spalin nieodsiarczonych, kiedy instalacja odsiarczania spalin będzie stała dla potrzeb
remontu średniego bądź gdy wystąpi jakaś awaria.
Czy wszystkie prace związane z budową instalacji
odsiarczania spalin zostały już zrealizowane?
Prace związane z budową instalacji odsiarczania
spalin faktycznie zostały już zakończone. W tym
momencie realizujemy usprawnienia instalacji w
stosunku do tego, co zostało zaprojektowane przez
Biuro Projektowe, które wykonywało opracowania,
w oparciu o projekty podstawowe od dostawców
licencji. Decyzja o przekazaniu następnego węzła
krystalizacji do rozruchu technologicznego, nastąpiła na przełomie października i listopada. Żeby
węzeł krystalizacji, mógł zostać faktycznie uruchomiony to roztwór siarczanu amonu, który powstaje
w węźle absorbcji, musi być odpowiednio zatężony.
Co było powodem podjęcia tego zadania inwestycyjnego?
Zakłady Azotowe decyzję o realizacji instalacji odsiarczania spalin podjęły ponad 10 lat temu. Jest
to związane z ograniczeniem emisji tlenków siarki.
Natomiast finalizacja nastąpiła rzeczywiście w ciągu kilku ostatnich lat, kiedy dokonaliśmy wyboru
firmy i pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W tym roku mamy nadzieję, że będziemy
mogli zamknąć realizację inwestycji.
Jakimi kosztami zamknęła się ta inwestycja?
Budżet zadania został określony na 250 mln zł.
W tym momencie budżet jest dotrzymany, natomiast końcowe podsumowanie będzie można
zrobić dopiero po odbiorze głównym tej instalacji.
W tym momencie są wykonywane przez Pion Inwestycji różne usprawnienia, które są zgłaszane przez
użytkownika. Końcowe rozliczenie inwestycji wykonamy w pierwszych kwartałach przyszłego roku.
16
PO GODZINACH
NIEZWYKŁA SESJA
9 października w naszej Spółce odbyła się wyjątkowa sesja fotograficzna. Wśród instalacji Zakładu Mocznika pamiątkowe zdjęcia zrobiła sobie
para młoda: Monika i Zbyszek.
Wyjątkowy ukłon w stronę pary nowożeńców, uczyniono na szczególną prośbę Pana Młodego, który
jako osoba niepełnosprawna, chciał znaleźć kontekst dla swojego wózka wśród naszych rur i aparatów. Dla obydwojga, Zakłady Azotowe PUŁAWY są
też ważnym i charakterystycznym elementem lokalnego krajobrazu -Panna Młoda jest puławianką,
Pan Młody jest mieszkańcem Kazimierza Dolnego.
Biorąc pod uwagę standardy bezpieczeństwa w naszej Spółce, była to pierwsza i pewnie ostatnia tego
typu sesja fotograficzna. Para Młoda w podzięce
zgodziła się na publikację kilku swoich zdjęć.
17
PO GODZINACH
NASZE ZWIERCIADŁO
Sześć lat kazała czekać Dorota
Masłowska na swoją trzecią powieść. Czas oczekiwania skróciła
zwolennikom swojego talentu
dwoma dramatami i sporadyczną działalnością publicystyczną
– głównie na łamach miesięcznika „Lampa”. Powieść „Kochanie, zabiłam nasze koty” ukazała się po raz pierwszy w dużym
wydawnictwie i poprzedzona
została kampanią promocyjną,
z jaką autorka wcześniej mierzyć się nie musiała. Z wywiadów promocyjnych wynikało,
że nowa powieść jest inna, niż
wszystkie poprzednie dzieła.
Nie została napisana „popsutą”
polszczyzną, ma bardziej uporządkowaną strukturę, odrywa się od polskiego konkretu na rzecz kosmopolitycznej fantazji i abstrakcji.
Masłowska rozstała się też z nowoczesnością, czyniąc tu, czy ówdzie
pochwały dla tradycji jako modelu, który coś jednak dawał. Jest to o
tyle istotne, że jej proza ma wciąż bardzo wątły szkielet, oparty na
rozchwianych emocjonalnie bohater(k)ach, na warstwie językowej, na
prześmiewczości. Postacie z powieści autorki „Wojny polsko-ruskiej”
są wciąż tymi samymi osobami – zanurzonymi w blichtrze, w omamach popkultury, a zarazem cierpiące na niedosyt, poszukujące wyższych wrażeń, łudzące się, że mogą więcej, lepiej i głębiej.
Proza Doroty Masłowskiej wciąż jest zabawna i trudno nie ubawić się
jej opisami świata znajomego, a jednak przekrzywionego. Obrazami
mentalności bohaterek, dialogami heroicznymi – bo każdy kontakt
werbalny jest w tej powieści trudem walki z banałem, pomyłkami i
ignorancją. Fabuły nie ma, są scenki, powracające okoliczności. Po
odłożeniu książki niewiele niestety pozostaje w pamięci. Kilka żartów,
ogólny klimat i fragmenty spotkań jednej z bohaterek z Syrenami,
które budują para-ludzki świat ze śmieci i odpadków wrzucanych do
oceanu. Ale ta krótka powieść niesie też z sobą mocną refleksję nad
naszym zagubieniem.
Nie przypadkiem Masłowska po raz kolejny konstruuje takich bezradnych bohaterów, którzy tylko myślą, że coś robią, że ich życie niesie z
sobą sens, a otaczający świat jest im podległy – nawet ten fantastyczny, podwodny. Śmieszność jej opisów uderza. Nawarstwianie bzdur
paradoksalnie niesie tę literaturę, ożywia ją, sprawia, że trudno się
oderwać od czytania.
„Kochanie, zabiłam nasze koty” nie zjedna autorce nowego rodzaju
odbiorcy. Nowy krąg czytelników, powiększa przede wszystkim grono
krytykantów. Osób odmawiających jej szczególnej pozycji w polskiej
literaturze współczesnej, bo zakochanych w uczciwych opowieściach.
Dzieła jej są wymęczone, próbowane, ale czy nasze życie codzienne nie
jest takie trochę w staraniach, próbach i czerpaniu z gotowych modeli
i wyobrażeń o dobrym życiu?
DOROTA MASŁOWSKA - „Kochanie, zabiłam nasze koty”,
Noir sur Blanc 2012
18
MUSE
Muse od kilku lat intensywnie pracowało na pozycję szczególnej gwiazdy.
Wykonawcy, którego wielkie ambicje na miarę Pink
Floyd, potwierdzał rozmach granych koncertów
i imponujące nakłady płyt.
Ostatnie dwa wydawnictwa były strzałami
w dziesiątkę. Recenzenci
docenili, fani kupili, a pozycja koncertowa tria wzrosła
pomimo i tak świetnego odbioru ich występów od samego początku
kariery. Zespołowi udało się połączyć pompatyczność stylistyczną Queen, z dość przekonującym, nowoczesnym brzmieniem bliskim scenie
indie-rockowej. Album „2nd Law” był zatem jednym z najbardziej wyczekiwanych wydawnictw 2012 roku.
To miało być wydarzenie na miarę nowej płyty Radiohead, a może nawet U2. Tymczasem już pierwszy singiel („Surival”) pokazał, że po serii
genialnych hitów pokroju „Supermassive Black Hole”, „Starlight”, czy
„Uprising”, Muse odpuszcza stadionowe hymny, na rzecz poklejonego
postmodernistycznie monstrum. Kolejny promujący kawałek („Madness”) jest bodajże najmniej rockowwym singlem grupy w historii.
Przede wszystkim słychać tu infekcję „dubstepem’ – wyrafinowanym
brzmieniem z katalogu Burial’a czy James’a Blake’a. Dla rockowego artysty, bazującego jednak na ostrych gitarach, to krok cokolwiek ryzykowny. Kameralność nigdy nie była twarzą Muse, pomimo subtelności
kompozytorskiej i obecności w instrumentarium pianina.
Kolejnym ryzykownym krokiem było powierzenie partii wokalnych
w dwóch utworach basiście. Głos Bellamy’ego to przecież kwintesencja stylu grupy. Jego skoki po skalach były tym samym co charakterystyczne gitarowe jazdy Muse, niczym w King Crimson z najbardziej
progresywnych lat 70-ych. Nowy album jest jeszcze bardziej namieszany stylistycznie, niż wcześniejsze płyty. Pierwszy raz słychać tu tak
ewidentnie taneczne rytmy. Numer „Panic Station” otwiera funkowy
bas, który przechodzi szybko w dyskotekową pulsację. To jeden z tych
utworów, w których trzeba szukać Muse w Muse. Nie brak też na płycie
partii orkiestrowych. Kawałek „Animals” przypomina dawne Muse tylko wokalnie. Partia gitarowa brzmi tu jak w heavy metalowej balladzie.
To nieograniczanie się tria można jednak potraktować równie dobrze,
jako plus. Przez całą płytę jesteśmy zaskakiwani różnymi nawiązaniami i cytatami.
Grupa kocha rozmach, chce się wciąż rozwijać i ma naprawdę wiele atutów, dzięki którym jej nieposkromione ambicje mają potencjał realizacyjny. „The 2nd Law” to kolejny pokaz możliwości Muse. I nie zabraknie
chyba tych, którzy zechcą je docenić.
MUSE – The 2nd Law, Warner Music 2012
PO GODZINACH
KRZYŻÓWKA 9/2012
W rozwiązaniu krzyżówki należy podać wszystkie występujące w diagramie wyrazy rodzaju nijakiego. Prawidłowe odpowiedzi należy kierować na adres [email protected], podając jednocześnie imię i nazwisko oraz komórkę organizacyjną „PUŁAW”.
Jedna z osób, które podadzą poprawne rozwiązanie otrzyma nagrodę niespodziankę.
Poziomo:
Pionowo:
1. Monk lub Colombo;
5. Szkic, skrót;
9. W menu bogów;
10. Sympatyk SLD lub UP;
11. Mała czarna;
14. Świecąca reklama;
17. Meksykańska roślina kolczasta;
18. W niej „puścisz” kupon;
19. Miasto wojewódzkie;
21. Edwin, amerykański lekkoatleta, uznawany za najwybitniejszego zawodnika w historii biegu na 400 m;
23. Dryf;
25. Kamień szlachetny;
28. Mama torbacza;
29. Rodzaj białej broni;
30. Postać z „Pana Tadeusza”;
31. Włókiennicza maszyna wykańczalnicza.
1. Miasto przemysłowe na Ukrainie;
2. Ważny na klawiaturze;
3. Zamiast balkonu;
4. Stolica Litwy;
5. Arbuz;
6. Spaw lub lut;
7. Przeniosła się za granicę;
8. Na akta;
12. Miał tajemnicę znaną wszystkim;
13. Niejedno w radio;
15. Biblijny prorok;
16. Płaz z karnisza;
20. Węgierskie wino;
21. Owad;
22. Zmasowany atak;
24. Metalowa na torowisku;
25. Np. wataha;
26. Przysmak jedwabnika;
27. Indyjska złotówka.
W rozwiązaniu Krzyżówki 8/2012 należało podać ile razy w diagramie występowała litera F. Prawidłowa odpowiedź: 4 razy. Nagrodę
niespodziankę otrzymuje Pan Adam Giza. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do pokoju nr 8 w budynku Dyrekcji Naczelnej.
19
NOWE LOGOTYPY
NAWOZÓW Z PUŁAW
saletra amonowa
•
siarczan amonu
mocznik
•
Zakłady Azotowe PUŁAWY SA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Dział Sprzedaży Krajowej Nawozów, tel.: 81 565 21 03, fax: 81 565 31 17, e-mail: [email protected]
www.zapulawy.pl

Podobne dokumenty