Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – profesor zwyczajny nauk

Transkrypt

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – profesor zwyczajny nauk
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Centrum
Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wiceprezes Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Koordynator
Krajowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych. W
latach 2012-2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialny za
informatyzację sądownictwa.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1990). Na
tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora (1996) i doktora habilitowanego (2003).
W 2004 został profesorem nadzwyczajnym na UWr, a w 2009 otrzymał tytuł profesora nauk
prawnych. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w
Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z
zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, a także
współautorem komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Kierownik projektów
naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownik zespołu
ministerialnego,
który
opracował
założenia
projektów
aktów
prawnych
wdrażających elektroniczne postępowanie upominawcze. Członek Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego.