Deklaracja Właściwości Użytkowych

Transkrypt

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr: 314718
2. Numer partii:
Podano na opakowaniu wraz z miejscem produkcji.
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu
GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111
3. Przewidziane, zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:
Klej dyspersyjny do płytek o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie
otwartym, D2E, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i/lub na zewnątrz
4. Nazwa i adres producenta:
KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań
5. Nazwa i adres upoważnionego predstawiciela:
Nie dotyczy.
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System 3
7. Wyrób objęty normą zharmonizowaną:
PN-EN 12004+A1:2012
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Łódzkiej
1614
Przeprowadziło badanie typu produktu w zakresie wszystkich ważnych cech wg systemu 3 oraz wystawiło następujące dokumenty:
protokół z badań nr MB/55/07
8. Wyrób objęty europejską oceną techniczną:
Nie dotyczy.
9. Deklarowane właściwości użytkowe
zasadnicze charakterystyki
właściwości użytkowe
6a. Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień
F/Ffl
EN 12004+A1
Początkowa wytrzymałość
na ścinanie
≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie
po starzeniu termicznym
≥ 1,0 N/mm²
przyczepność po zanurzeniu w wodzie
≥ 0,5 N/mm²
Przyczepność w podwyższonej temperaturze
≥ 1,0 N/mm²
Czas otwarty. Przyczepność ≥ 0,5 N/mm²
po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut.
10. Właściwości wyrobu budowlanego określanego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja wlaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
strona 1/2
W imieniu producenta podpisał
Wojciech Walkowiak Dyrektor ds Produkcji
(nazwisko i funkcja)
Poznań, 2013-07-01
niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu
(miejsce i data wystawienia dokumentu)
(podpis)
strona 2/2