Zobacz raport - Unima 2000 SA

Komentarze

Transkrypt

Zobacz raport - Unima 2000 SA
Kraków. 30.04.2015.
Szanowni Państwo !
Z pewna dozą satysfakcji chciałbym w imieniu całego Zarządu Spółki Unima 2000 Systemy
Teleinformatyczne S. A., poinformować, że miniony, 2014 rok zakończyliśmy określonymi sukcesami.
To, co najbardziej istotne i dające powód do satysfakcji, to oczywiście wyniki ekonomiczne spółki.
I tak, na poziomie skonsolidowanym grupy kapitałowej przychody wyniosły prawie 37. 400
tys. zł., a osiągnięty wynik na poziomie działalności operacyjnej, to zysk blisko 1.600 tys. zł.
Odpowiednio dla samej Unima 2000 S.A. to: 32.700 tys. zł. i 1.000 tys. zł. zysku z działalności
operacyjnej. Oczywiście w porównaniu do lat ubiegłych, a zwłaszcza do ubiegłego roku ( gdzie spółka
zarówno na poziomie grupy jak i jednostkowo zanotowała stratę), tak wyraźna poprawa parametrów
finansowych musi cieszyć, natomiast z pewnością nie są to jeszcze parametry finansowe, które w
pełni satysfakcjonowałyby Zarząd spółki.
Całą działalność spółki jak i osiągnięte wyniki należy odnieść do szeroko rozumianej
koniunktury gospodarczej, i zapewne należy stwierdzić, że przy lekko poprawiających się wskaźnikach
makroekonomicznych, takie wyniki spółki, a więc wyniki przewyższające wskaźniki rynkowe należy
odbierać jako dobre, czy też bardzo dobre. Oczywiście, podkreślam w kontekście tychże
uwarunkowań rynkowych, a więc powolnego wychodzenia z kryzysu gospodarki światowej i polskiej,
żmudnego powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego sprzed kilku lat, czy też utrzymania poziomu
realizacji inwestycji w kraju. Te wyniki są dobre i stanowią pozytywną przesłankę do oceny
możliwości Spółki na następne lata.
Z drugiej zaś strony należy pamiętać, że niekorzystne trendy czy obszary działalności
gospodarczej powstałe w poprzednich latach, latach kryzysu, nie tyle, że nie zniknęły, ale wręcz
przeciwnie umocniły się i w takiej czy innej postaci wpływają na działalność Spółki. Tak jak w latach
poprzednich, tak i teraz zaliczyłbym do takich niekorzystnych oddziaływań: całkowity zanik
dotychczasowych, ugruntowanych na przestrzeni lat, pewnych standardów sprzedażowych, dalsze
wzmacnianie presji na zmniejszanie marż, czy wręcz ich zaniżanie, jak również ( tym bardziej przy
słabości polskiego rynku ) pewnego rodzaju „optykę” wyboru najtańszego rozwiązania. Te zjawiska,
które tak jak wspomniałem, w ostatnich latach spowolnienia gospodarczego pojawiły się na rynku, w
obecnej chwili dalej funkcjonują.
Należy też zaznaczyć, że spółka została wyraźnie zauważona na rynku telco w Polsce, o czym
świadczą nagrody i wyróżnienia przyznane przez światowego lidera w rozwiązaniach
teleinformatycznych, amerykańską firmę Avaya ( Unima 2000 S.A. posiada najwyższy w Polsce,
platynowy status poziomu kompetencji technicznych):
1. Partner Roku 2013 – Sprzedaż rozwiązań Avaya IP Office
2. Partner Roku 2013 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking
3. Partner Roku 2014 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking
Sama działalność Spółki dominującej, Unima 2000 S.A. w ostatnim roku była pochodną
wcześniej przyjętej strategii i koncentrowała się na generowaniu przychodów z trzech obszarów
aktywności:
i.
ii.
iii.
rozwiązania Teleinformatyczne ( ICT ) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań contact
center i unified communication;
rozwiązania instalacji budynkowych w obszarze „niskich prądów” i sterowania;
oprogramowanie do administrowania zasobami nieruchomości;
Należy również zwrócić uwagę, że tak wysoki przychód został osiągnięty głównie dzięki
znaczącemu wzrostowi portfelu zamówień i zrealizowanych umów w obszarze rozwiązań instalacji
budynkowych. Aż 60 % przychodu zostało zrealizowane przez ten dział spółki, co stanowi
potwierdzenie konsekwentnie realizowanej polityki spółki w postaci budowy działu i dywersyfikacji
działalności Spółki.
W 2014 Unima 2000 S.A. uruchomiła swoje biuro we Wrocławie. Działalność tego biura jest
głównie nastawiona na obsługę projektów „budowlanych”, z rynku województw: dolnośląskiego i
śląskiego. Po Warszawie i Krakowie, to trzecia lokalizacja Spółki w Polsce.
Korzystnie wygląda sytuacja w spółkach zależnych, każda ze spółek ma stabilna i bezpieczną
pozycję. Szczególnie należy docenić rozwój spółki Teleinvention Sp. z o.o. W IV kwartale 2014 roku
została otwarta nowa, druga lokalizacja Teleinvention Sp. z o.o. w której zaplanowano rozwój
kluczowych, o dużym wolumenie ilościowym, projektów realizowanych w contact center. Na dzień
dzisiejszy Teleinvention Sp. z o.o. dysponuje blisko 180 stanowiskami agentów, w dwóch
lokalizacjach, a do końca roku przewiduje zwiększenie tej liczby do 300 stanowisk. Taka liczba
agentów oraz jakość prowadzonych projektów pozycjonować będzie spółkę Teleinvention, jako
jednego z bardziej liczących się graczy na tym rynku w Polsce.
Bardzo korzystnie i perspektywicznie wygląda rozwój spółki Lockus Sp. z o.o. Zanotowany
tam wzrost przychodów w porównaniu do 2013 roku zwiększył się o ponad 70 % przy równoczesnym
wzroście zysku o blisko 30 % w porównaniu do roku poprzedniego. Tak dobre wyniki to efekt również
konsekwentnie przyjętej strategii działania polegającej na dywersyfikacji przychodów i bardzo dużej
aktywności na rynku specjalizowanych szkoleń i konferencji. Spółka ambitnie też kreuje nowatorskie i
przyszłościowe obszary aktywności. Takim przykładem jest chociażby w pełni autorski koncept
wydarzeń dla branży rozwiązań multimedialnych.
Szanowni Państwo, ciesząc się, że ubiegły rok zakończyliśmy dobrymi wynikami, skłaniam się
ku stwierdzeniu, że w tym roku osiągane parametry finansowe oraz bezpośrednia działalność
operacyjna Spółki Unima 2000 S.A., jak i spółek zależnych będzie równie satysfakcjonująca!
Z poważaniem,
Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu Unima 2000 S.A.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Zarząd spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oświadcza, że
sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Grupy Kapitałowej za 2014 rok i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i
Grupy Kapitałowej oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Emitenta i Grupy
Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy
Kapitałowej, w tym podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Kraków, 27 kwietnia 2015
Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
27.04.2015
27.04.2015
Krzysztof Sikora
Jolanta Matczuk
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
27.04.2015
27.04.2015
Oświadczenie
o stosowaniu ładu korporacyjnego
przez
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
Spółka Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu
korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Treść
dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie (www.corp-gov.gpw.pl)
2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Unima 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A odstąpiła w 2014 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.
Część I
Zasada nr 9
Zarząd przyjmuje rekomendacje GPW w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i
mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru jednakże płeć osoby nie stanowi wyznacznika
przy powoływaniu do wykonywania powyższych funkcji. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Zawsze prowadziła i prowadzi politykę powoływania w skład organów osób kompetentnych,
kreatywnych, posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. W roku 2014
udział kobiet w Zarządzie wyniósł 50%, a w Radzie Nadzorczej 20% .
Zasada nr 12
W obecnej chwili brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do udziału
w walnym zgromadzeniu spoza miejsca jego odbywania. W roku 2014 Zarząd przedstawił WZA
projekt uchwały w tym zakresie, jednakże uchwała nie została przyjęta przez WZA.W związku z tym
Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Część II
Zasada nr 1 pkt. 9a)
W obecnej chwili brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do zapisu
przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. W roku 2014 Zarząd przedstawił
WZA projekt uchwały w tym zakresie , jednakże uchwała nie została przyjęta przez WZA.
Zasada nr 3
Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w
zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki.
Część III
Zasada nr 6
W skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wchodzą akcjonariusze lub ich przedstawiciele,
którzy właściwie zabezpieczają interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Nadzór korporacyjny w Spółce
jest wykonywany w sposób należyty, jak najbardziej zabezpieczający interesy akcjonariuszy.
Zasada nr 8
Zasada nie jest stosowana ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonują komitety a w szczególności
Komitet audytu. Po ewentualnym jego powstaniu w zakresie jego zadań i funkcjonowania będzie
stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
Zasada nr 9
Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w
zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki.
Jednocześnie Zarząd informuje, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów co do
stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem
zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne.
Część IV
Zasada nr 10
W obecnej chwili brak właściwej regulacji statutowej, która dawałaby podstawy prawne do
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w
czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. W roku 2014 Zarząd przedstawił
WZA projekt uchwały w tym zakresie , jednakże uchwała nie została przyjęta przez WZA.
Jednocześnie Zarząd informuje, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów co do
stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem
zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne, jak również dopełni
wszelkich działań zmierzających do zmiany regulacji statutowych.
3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
W kwestii zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych,
merytoryczny i organizacyjny w 2014 roku nadzór sprawował Członek Zarządu- Główny Księgowy
Spółki. Sprawozdania przygotowywał Członek Zarządu- Główny Księgowy Spółki, a następnie były one
weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Po zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
roczne i półroczne sprawozdania finansowe, jednostkowe oraz skonsolidowane, podlegają
niezależnemu badaniu przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Niezależnie
od powyższego Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych również poprzez bieżące śledzenie zmian regulacji prawnych odnoszących się do
wymogów sprawozdawczości spółek publicznych. Na bieżąco są też aktualizowane zasady
rachunkowości, będące podstawą przygotowania sprawozdań finansowych. Za sporządzenie
sprawozdań w spółkach zależnych odpowiedzialne są zarządy poszczególnych spółek. Sporządzane są
one przez Emitenta w ramach świadczonych usług prowadzenia czy nadzoru nad księgami
rachunkowymi a następnie zatwierdzane przez poszczególne zarządy. Poza procedurami opisanymi
powyżej Spółka nie stosuje innych systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w
odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu stan na 31.12.2014
Akcjonariusz
ilość akcji
% ogólnej liczby akcji
% głosów na WZA
Magdalena Kniszner
659 414
24,11
31,46
Krzysztof Kniszner
655 375
23,96
31,36
Cezary Gregorczuk
300 000
10,97
7,85
Pozostali
1 120 741
40,96
29,33
RAZEM
2 735 500
100
100
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
Jedynymi specjalnymi uprawnieniami objęte są akcje serii A i B w łącznej liczbie 1.086.000 sztuk.
Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja
daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na
akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W
przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. (Statut § 6.2). Akcje pozostają w
posiadaniu Magdaleny Kniszner i Krzysztofa Kniszner.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy
spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania
papierów wartościowych
Brak ograniczeń
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta.
Brak ograniczeń
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających określa statut spółki w § 20. Zarząd
powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu
oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa
trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat
członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani
spoza grona akcjonariuszy. Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani
lub z ważnych powodów zawieszeni przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji.
Szczegółową organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki określa uchwalony
przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Zarządu. Zarząd działa kolegialnie.
Sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane
przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, wymagają uchwały Zarządu, powziętej bezwzględną
większością aktualnego składu Zarządu lub obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie
zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos
Prezesa Zarządu. W zakresie decyzji o emisji i wykupie akcji Zarząd realizuje uchwały Walnego
Zgromadzenia.
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta
Do zmiany statutu niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy,
bezwzględną większością oddanych głosów. Do zmiany statutu polegającej na istotnej zmianie
przedmiotu działalności bez wykupu akcji niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne
zgromadzenie, większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę
kapitału zakładowego (§ 12 ust. 4 Statutu).
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu
walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie
wynikają wprost z przepisów prawa
Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Statutu Spółki oraz
Kodeksu spółek handlowych (ksh). Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin, który Spółka
udostępnia na swojej stronie internetowej www.unima2000.pl Walne zgromadzenie stanowi
najwyższy organ Spółki i zwołuje je Zarząd Spółki. Może zostać ono zwołane również na wniosek Rady
Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału
zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie może obradować jako zgromadzenie zwyczajne lub
nadzwyczajne. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa muszą być przedstawione na piśmie i
stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem przypadków
określonych w ksh. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim
akcji. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są wcześniej przedmiotem posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ksh. lub
Statutu Spółki przewidują surowsze warunki do podjęcia uchwały w szczególnych sprawach. Walne
Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i doprowadza do wyboru
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który kieruje obradami i jest odpowiedzialny za
zapewnienie sprawnego przebiegu obrad. W trakcie obrad uczestniczący Członkowie Zarządu
odpowiadają na pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Spółki.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz
opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz
ich komitetów
Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe
zasady działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz odrębne regulaminy tych
organów. W Zarządzie oraz w Radzie Nadzorczej nie zostały powołane odrębne komitety, co Spółka
uzasadnianie nielicznym składem osobowym tych organów.
11.1 Zarząd
Skład osobowy Zarządu Spółki w roku zakończonym 31.12.2014 :
Krzysztof Kniszner -Prezes Zarządu
Magdalena Kniszner -Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sikora -Wiceprezes Zarządu
Jolanta Matczuk- Członek Zarządu
Skład Zarządu na dzień sporządzania raportu:
Krzysztof Kniszner -Prezes Zarządu
Magdalena Kniszner -Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sikora -Wiceprezes Zarządu
Jolanta Matczuk -Członek Zarządu
Zarząd spółki funkcjonuje w oparciu o regulamin działania Zarządu. W skład Zarządu wchodzą Prezes,
2 Wiceprezesów oraz Członek Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki związane z prowadzeniem
spraw Spółki oraz jej reprezentowaniem pod kierownictwem Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu
zapadają bezwzględną większością głosów. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub
Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z
prokurentem. W spółce w chwili obecnej nie jest ustanowiony prokurent. Poszczególni Członkowie
Zarządu ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność i formalną niewadliwość spraw
załatwianych przez Zarząd w przyporządkowanych im zakresach odpowiedzialności. Każdy z członków
zarządu jest zwierzchnikiem odpowiednich działów, stosownie do swojej wiedzy i doświadczenia.
Prezes Zarządu nadzoruje pracę działu handlowego, Wiceprezesi nadzorują pracę działu
technicznego, zaopatrzenia, projektowego oraz działu administracyjnego i marketingu. Członek
Zarządu, będący jednocześnie Głównym Księgowym, nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego.
Posiedzenia zarządu spółki odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby ad hoc, aby
na bieżąco analizować i omawiać sprawy związane z zarządzaniem Spółką.
11.2 Rada Nadzorcza
Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31.12.204 i nadal
Zbigniew Pietroń - Przewodniczący
Sławomir Jarosz
Elżbieta Zalecińska
Adam Bodzoń
Sławomir Kamiński
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach oraz
wykonuje inne działania stosowanie do postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
regulaminu. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. Rada
Nadzorcza może, stosownie do postanowień paragrafu 5 Regulaminu, wyrażać opinie we wszystkich
sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do
Zarządu. Pracami Rady administruje i kieruje Przewodniczący, prowadzi on również obrady Rady. Pod
jego nieobecność zastępuje do Wiceprzewodniczący. Wykonuje ona swoje czynności zbiorowo, może
jednak oddelegować jednego lub kilku członków do stałego, indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności. W Radzie Nadzorczej spółki nie funkcjonują komitety, ze względu na
niewielki skład osobowy tego organu, o czym była mowa w części pierwszej niniejszej informacji.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane na wniosek złożony przez akcjonariusza lub
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo przez
chociażby jednego członka Rady Nadzorczej albo przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może
podejmować uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, audiokonferencji lub
wideokonferencji. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość reguluje paragraf 15 Regulaminu Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Rada prowadzi księgę protokołów oraz księgę
uchwał, które są przechowywane w siedzibie Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej Spółka udostępnia
na swojej stronie internetowej www.unima2000.pl
Kraków,27.04.2015
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014
Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
UNIMA 2000
Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
1. PODSTAWOWE DANE EMITENTA
Nazwa (firma):
UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma Prawna:
Spółka akcyjna
Kraj:
Polska
Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka Prawo polskie
Siedziba:
Kraków
Adres:
ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
Telefon:
(12) 298 05 11
Faks:
(12) 298 05 12
Adres strony internetowej:
www.unima2000.pl
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
Stosownie do § 1 ust. 1 Statutu, Spółka działa pod firmą UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000218370 na podstawie postanowienia z dnia 1 października 2004 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt: KR.XI NSREJ.KRS/16635/4/019).
Poprzednikiem prawnym Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. była „Unima2000 Systemy
Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana
poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy).
Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i
podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w
Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.została
zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1. 10 .2004 roku
2
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Skład Zarządu na dzień 31.12.2014 i nadal :
Krzysztof Kniszner
– Prezes Zarządu,
Magdalena Kniszner
– Wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Sikora
– Wiceprezes Zarządu
Jolanta Matczuk
- Członek Zarządu
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2014 i nadal :
Zbigniew Pietroń
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Bodzoń
- Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Zalecińska
- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Jarosz
- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński
- Członek Rady Nadzorczej
2. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI
1. W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano rozpoczęte w poprzednich latach takie zadania jak
ARŁAMÓW-Wschodnioeuropejskie Centrum Konferencyjno-Sportowe, DHL, dostawę serwerów dla
Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Szpital Rydygiera, jak również rozpoczęto nowe projekty oraz rozszerzono
ofertę produktową.
2. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. została autoryzowanym partnerem firmy eGain. Producenta
zaawansowanej platformy komunikacyjnej łączącej w sobie możliwość wielokanałowej obsługi Klienta z
inteligentną bazą wiedzy. Platforma zdobyła uznanie wielu analityków z branży IT oraz wiodących firm na
całym świecie. eGain wspiera działania biznesowe polegające na pozyskaniu i utrzymaniu klienta oferując
mu wysoki poziom dostarczanych usług i niezbędnej pomocy.
3. Aby spełnić oczekiwania bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku związanego z zarządzaniem
nieruchomościami, szczególnie zaawansowanymi technologicznie obiektami komercyjnymi, Spółka od
nowego roku obsługuje i sprzedaje system informatyczny Axxerion. Prowadzimy działania mające na celu
wprowadzenie systemu Axxerion na polski rynek. Jesteśmy jedynym przedstawicielem tego rozwiązania w
3
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Polsce. Produkt cieszy się bardzo dużym powodzeniem na świecie. Korzystają z niego m.in. takie firmy jak:
DHL, UPC, Honeywell, T-Mobile i wiele innych. Producent ma swoich przedstawicieli w wielu krajach Europy
oraz w Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.
4. W celu zwiększenia portfela zamówień spółka aktywnie działała w zakresie promocji oferowanych
rozwiązań zarówno w obszarze telekomunikacji , jak również rozwiązań dla rynku budowlanoinwestycyjnego. Uczestniczyła w ważnych branżowych konferencjach, organizowała cykliczne warsztaty
technologiczne dla klientów w swojej siedzibie oraz promowała renomowane konferencje i spotkania
organizowane bezpośrednio przez producentów rozwiązań.
Do najważniejszych należały:

Konferencja organizowana przez firmę AVAYA, która odbyła się w Zakopanem w dniach 11-13
marca 2014 roku

Warsztaty nt. systemów wideokonferencyjnych Radvision Scopia.

Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Avaya Aura 6 oraz aplikacjom UC na których przedstawiono
najbardziej innowacyjne aplikacje UC oraz komponenty składowe Avaya Aura 6.

Warsztaty dla obecnych i potencjalnych Klientów w zakresie systemów trunkingowych i konsoli
dyspozytorskich, zrealizowane wspólnie z firmami SRS Polska i Novatel.

Warsztaty poświęcone rozwiązaniom Axxerion.

„Trendy w nieruchomościach”-podczas konferencji zorganizowanej w Krakowie oraz w ramach
bezpłatnego cyklu warsztatów organizowanych w siedzibie Unima2000 Systemy Teleinformatyczne
S.A. szeroko zaprezentowano system Axxerion

12 edycja SPIN – na konferencji zaprezentowano rozwiązania wideokonferencyjne Avaya Scopia jak
również rozwiązania sieciowe HP.
5. Spółka stale rozszerza swoje kompetencje :

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. rozszerzyła status JSD (Joint Service Delivery) o nową
grupę rozwiązań AVAYA - wideo. Pozwala to dostarczać naszym Klientom usługi serwisowe w
zakresie Avaya Scopia Video Collaboration na najwyższym poziomie.

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. otrzymała status brązowego partnera firmy Fortinet.
Fortinet to pionier i światowej klasy lider rynku zintegrowanych i akcelerowanych sprzętowo
systemów zarządzania zagrożeniami – Unified Threat Management (UTM). Rozwiązania naszego
partnera stosowane są przez firmy i dostawców usług telekomunikacyjnych w celu zwiększenia
bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów operacyjnych. Systemy firmy
4
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Fortinet integrują wiele funkcji bezpieczeństwa. Dzięki technologii ASIC oferują nie tylko ochronę
sieci każdej wielkości, ale też zarządzanie i raportowanie.

Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. uzyskała status Platynowego Partnera Firmy Avaya.
Aktualny status jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji naszych pracowników w zakresie
sprzedażowym i wdrożeniowym rozwiązań Avaya. Ponadto firma Avaya uhonorowała naszą firmę
trzema prestiżowymi nagrodami:
1. Partner Roku 2013 – Sprzedaż rozwiązań Avaya IP Office
2. Partner Roku 2013 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking
3. Partner Roku 2014 – Sprzedaż rozwiązań Avaya Networking
Otrzymane nagrody są potwierdzeniem skuteczności prowadzonej polityki sprzedażowej oraz
motywują do dalszych działań
6. Klienci:

W ramach rozszerzającej się współpracy z liderem nieruchomości w Krakowie podpisano aneksy do
znaczących
umów
zwiększające
zakres
i
wartość
prac.
Raporty
bieżące
2,6-9/2014,
19/2014,25/2014,27/2014,30/2014.

Zrealizowano projekt dla jednej z największych firm medycznych w Europie w zakresie wdrożenie
rozwiązań wideokonferencyjnych AVAYA Scopia. Projekt obejmuje mostek na 40 portów, 10
terminali wideokonferencyjnych oraz obsługę użytkowników mobilnych na smartfonach, tabletach i
laptopach. Wdrożenie jest realizowane w lokalizacjach klienta zarówno w Polsce jak i w innych
krajach Europy.

Podpisano aneks do znaczącej umowy (Rap. bieżący 19/2013 z dnia 6 września 2013 )zwiększający
zakres i wartość prac przy modernizacji Stadionu Miejskiego w Tychach. Aneksem nr 1 rozszerzono
zakres prac o kompleksowe wykonanie instalacji automatyki i BMS. Wartość dodatkowych prac
określono na poziomie 1.063.999,- zł. netto. Po podpisaniu Aneksu nr 1 łączna wartość prac wynosi
netto 6.879.129,-zł z czego wartość prac przypadająca Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
wynosi 5.014.372,94 zł. Rap. bieżący 11/2014.

Rozpoczęto realizację kompleksowej dostawy i wykonania instalacji elektrycznych – silne i słabe
prądy na budowie budynku biurowo – usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie
w ramach podpisanej umowy znaczącej Rap. 13/2014 Stronami umowy są Unima2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. – Podwykonawca i RE-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie-Wykonawca.
Wartość umowy wynosi 4 360 000,00 zł netto.
5
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014

W kwietniu 2014 roku rozpoczęto projekt, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie
instalacji elektrycznych silnoprądowych, niskoprądowych, BMS z automatyką
budynkową do
central wentylacyjnych w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu "Przylądek Nadziei". Projekt jest realizowany w ramach umowy znaczącej Rap. bieżący 14/2014 .
Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – Podwykonawca i Erbud S.A. z
siedzibą w Warszawie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi 5 870 000,00 zł netto.

Rozpoczęto realizację
umowy znaczącej /Rap. bieżący 24/2014/ , której przedmiotem jest
wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w
Katowicach przy ul. Francuskiej. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i A4 Business Park - "Iris Capital" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością - Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach- Zlecający. Wartość
umowy wynosi 1 998 000,00 zł netto.

Zrealizowano wdrożenie
systemu wideokonferencyjnego w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. W ramach projektu wdrożono 40 portowy mostek
konferencyjny umożliwiający korzystanie z systemu przez wszystkich pracowników MPWiK.
Powstały również dwie sale konferencyjne z pełną infrastrukturą wideo. Dodatkowo w ramach
projektu wykonano integrację z systemem telekomunikacyjnym klienta (Alcatel).

U naszego stałego Klienta – jednego z największych banków w Polsce rozbudowano system Avaya
wraz z Call Center. Ponadto wdrożono rozwiązania AVAYA Scopia Video Collaboration.
7.Parametry finansowe :

Obroty spółki były wyższe o 38,52 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wygenerowano zysk netto na poziomie 628 tys. (przy stracie 911 tys. zł za 2013 rok.)
3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Spółka zrealizowała większość
przychodu poprzez sprzedaż pośrednią
do Generalnego Wykonawcy
inwestycji budowlanych, mniejsza cześć sprzedaży była skierowana do odbiorcy końcowego. W bardzo
niewielkim stopniu sprzedawano usługi do operatorów telekomunikacyjnych. Spółka jest dostawcą różnego
rodzaju sprzętu, usług, projektów, umacnia swoją dotychczasową pozycję na rynku solidnego dostawcy
zaawansowanych rozwiązań dla sektora średnich i dużych firm i instytucji.
Sprzedaż koncentruje się na dwóch obszarach oferowanych rozwiązań:
6
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014

wysoko
zaawansowanych
technologii
telekomunikacyjnych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań contact center i sieci VoIP oraz usług serwisowych SLA,

realizacji
(dostawy,
wykonawstwo,
integracja,
serwis)
kompletnych
rozwiązań,
obejmujących różne platformy sprzętowe i softwarowe oraz usługi w zakresie instalacji
teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa i automatyki budynkowej;
Spółka realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym . Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela
odbiorców i dostawców. Posiada autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Pozostaje
kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla
call i contact center. W zakresie systemów bezpieczeństwa i automatyki Unima jest miedzy innymi
partnerem firm: Bosch, Siemens, Delta Controls, Honeywell, Schrack Seconet, HP, Fortinet.
Przychody w dwóch głównych obszarach działalności :
Projekty teleinformatyczne
Usługi serwisowe SLA
31.12.2014
31.12.2013
28 211
19 637
3 484
2 887
31 695
22 524
4. POSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO FINANSOWE
Komentarz do rachunku zysków i strat
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za okres 01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
Przychody ze sprzedaży
32 723
23 622
Koszt własny sprzedaży
26 537
18 931
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
6 186
4 691
Zysk (strata) ze sprzedaży
1 229
1 014
-70
-505
Zysk (strata) na działalności finansowej
-72
-559
Zysk (strata) brutto
942
-1 064
Podatek dochodowy
314
-153
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
7
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Zysk (strata) netto
628
-911
Amortyzacja
725
778
W 2014 roku spółka osiągnęła przychody o 9.101 tys. zł tj. o 38,52 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wzrost
jest głównie wynikiem realizacji kontraktów niskoprądowych o znacznej wartości. Uzyskano marżę ze
sprzedaży
na poziomie 18,90 % (19,86 % za rok ubiegły) oraz wygenerowano zysk na działalności
operacyjnej w kwocie 1.014 tys. zł. Na działalności finansowej wygenerowano stratę głównie z uwagi na
koszty obsługi finansowania zewnętrznego, które w 2014 roku kształtowały się na poziomie 144 tys. zł. (165
tys. zł w roku ubiegłym) /odsetki od kredytów, leasingów, opłaty za gwarancje/.
Komentarz do bilansu
Wybrane pozycje bilansu na dzień 31.12.2014
31.12.2014
31.12.2013
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
11 640
11 986
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
17 715
10 494
.Zapasy
1 035
1 259
29 355
22 480
16 933
16 305
1 014
1 895
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów
503
475
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:
11 408
4 280
Suma aktywów
PASYWA
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe w tym:
Rezerwy i Przychody przyszłych okresów
891
1 243
Suma zobowiązań
12 422
6 175
Suma pasywów
29 355
22 480
W bilansie na dzień 31.12.2014 obserwujemy wzrost sumy bilansowej w stosunku do sumy bilansowej z
dnia 31.12.2013 o kwotę 6 875 tys. zł. Wzrost wynika głównie ze wzrostu należności krótkoterminowych o
kwotę 9.522 tys. zł. Należności stanowią 89% Aktywów Obrotowych. Po stronie Pasywów odnotowano
wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 7.128 tys. zł. W strukturze bilansu obserwujemy spadek
udziału aktywów trwałych z 53% w roku ubiegłym do 40% oraz udział kapitałów własnych z 72% do 58 % w
roku bieżącym. Zarówno na wzrost sumy bilansowej jak i przesunięć w strukturze bilansu wpływ miała
bardzo wysoka sprzedaż w czwartym kwartale 2014 roku z terminami płatności przypadającymi po dacie
8
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
bilansowej. Spowodowało to bardzo znaczny wzrost należności oraz zobowiązań za dostawę materiałów i
usług. Opisane zmiany pozostają bez wpływu na ogólną sytuację finansową spółki.
Komentarz do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.
Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 31.12.2014
za okres 01.01.2014-31.12.2014
31.12.2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-960
3 420
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-192
252
613
-2 880
-539
792
642
1 181
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Stan środków pieniężnych na koniec okresu
W 2014 roku wartość przepływów osiągnęła wartość ujemną. Spadek środków pieniężnych wyniósł 539 tys.
zł. Główną przyczyną uzyskania ujemnej wartości przepływów jest opłacenie niekorzystnych wyroków
(pkt.10) w łącznej kwocie 861 tys. zł. oraz znacznego wzrostu należności z realizacji kontraktów
niskoprądowych.
Ważniejsze wskaźniki finansowe
Wskaźnik
Marża brutto
Definicje
wynik finansowy brutto na sprzedaży / przychody ze
sprzedaży
Rentowność brutto
Rentowność netto
31.12.2014
31.12.2013
18,90
19,86
wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży
2,88
-4,50
1,92
-3,86
Rentowność EBITDA
wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży
wynik finansowy operacyjny + amortyzacja / przychody ze
sprzedaży
5,97
1,16
Rentowność operacyjna
wynik finansowy operacyjny / przychody ze sprzedaży
3,10
-2,14
ROE
wynik finansowy netto / średnioroczny stan kapitałów
własnych
3,78
-5,24
ROA
wynik finansowy netto / średnioroczny stan aktywów
2,42
-3,67
Wskaźnik płynności bieżącej
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
1,68
3,46
Wskaźnik płynności szybkiej
Trwałość struktury
finansowania
aktywa obrotowe- zapasy / zobowiązania krótkoterminowe
1,59
3,04
kapitały własne+ zobowiązania długoterminowe / aktywa
0,61
0,81
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania / pasywa
37,57
19,83
9
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
5. BADANIA I ROZWÓJ
W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto nowych prac badawczo – rozwojowych.
6. AKCJE WŁASNE
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 spółka Unima2000 S.A. zakończyła skup akcji własnych
prowadzony zgodnie z uchwałą WZA z dnia 29 czerwca 2009 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 Unima2000
Systemy Teleinformatyczne S.A. była w posiadaniu 118.382 sztuk akcji własnych o wartości 513 tys. zł. w
cenach nabycia. Stanowi to 4,33 % kapitału akcyjnego. Średnia cena jednej akcji wynosi 4,33 zł. Zgodnie z
ww. uchwałą WZA akcje mogą być przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, do obsługi opcji
menadżerskich czy też mogą być rozdysponowane w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb wynikających z
prowadzonej działalności.
7. INSTRUMENTY FINANSOWE
Charakterystyka instrumentów finansowych
PORTFEL
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
CHARAKTERYSTYKA
Środki pieniężne
Pożyczki udzielone
WARTOŚĆ
642
83
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Celem zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizacja niekorzystnego wpływu poszczególnych
zagrożeń. Dla zabezpieczenia ryzyka, jeżeli zajdzie taka potrzeba, spółka wykorzysta wszelkie dostępne na
rynku mechanizmy, a w szczególności transakcje typu forward, swap. W roku 2014 wykorzystywano
możliwość negocjacji warunków nabywania / zbywania instrumentów finansowych.
10
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Ryzyko rynkowe
Ekspozycja spółki na ryzyka rynkowe jest bardzo ograniczona. W omawianym roku obrotowym spółka
udzieliła pożyczki w kwocie 83 tys. zł. Pożyczka udzielona została na okres do 12 miesięcy od daty
bilansowej, odsetki opłacane są w dacie spłaty kapitału. Z tytułu udzielonej pożyczki spółka nie jest
narażona na zmianę stóp procentowych. Na dzień 31.12.2014 rok spółka nie korzysta z instrumentów
pochodnych zabezpieczających ryzyko stóp procentowych.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe oznacza, że pożyczkobiorcy nie dopełnią swojego obowiązku terminowego realizowania
zobowiązań umownych. Na dzień 31.12.2014 stuprocentowa ekspozycja spółki na ryzyko kredytowe z
tytułu pożyczek stanowi kwota 83 tys. zł. Pożyczki zabezpieczone są wekslem własnym. Brak spłaty pożyczki
w terminie powoduje przedstawienie weksla do wykupu.
Ryzyko utraty płynności
Ryzyko utraty płynności oznacza, że jednostka może napotkać trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań
finansowych. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różnorodne. Spółka narażona jest na utratę płynności
rozumianej jako zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w przypadku, gdy dłużnicy
zaprzestaną terminowo regulować swoje zobowiązania. Na dzień bilansowy 31.12.2014 roku spółka nie
korzystała z finansowych instrumentów zabezpieczających. Zdaniem zarządu działania zmierzające do
zabezpieczenia się przed ryzykiem rynkowym i kredytowym były wystarczające dla zabezpieczenia spółki
przed ryzykiem utraty płynności.
8. SYTUACJA KADROWA
Założenia polityki kadrowej Spółki służą realizacji planów dynamicznego rozwoju i umacniania rynkowej
pozycji. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim stawiana jest na równi ze strategią sprzedażową czy
marketingową. Pozwala na zatrudnianie osób, które dysponują odpowiednim zasobem specjalistycznej
wiedzy oraz mogą sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez klientów, a jednocześnie odnajdują się
wewnątrz organizacji. Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. cieszy się opinią dobrego pracodawcy,
utrzymanie atrakcyjności rynkowej zarówno dla poszukujących pracy jak i zatrudnionych stanowi ważny
element strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Obserwowane zmiany zatrudnienia mają dwojaki
charakter. Po pierwsze stanowią one naturalne procesy wymiany kadr, jak również wynikają ze zmian
11
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
jakościowych i ilościowych stanowisk pracy wynikających z tworzenia nowych stanowisk, czy zmianą
istniejących. Poziom zatrudnienia w spółce jest stabilny. Na dzień 31.12.2014 w spółce zatrudnionych było
45 pracowników etatowych.
9. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA
Ryzyko związane z szybkim postępem technologicznym
Branżę teleinformatyczną cechuje szybki rozwój technologiczny. Wymusza to ciągłe poszukiwanie nowych
rozwiązań i produktów, a posiadanie w swej ofercie nowych technologii pozwala utrzymywać pozycję na
rynku. Efekty operacyjne zależą od stałego nadążania za postępem technologicznym .Wymaga to od spółki
stałego ponoszenia znacznych nakładów na rozwój produktów oraz na wzrost kompetencji pracowników.
Kadra kierownicza i kluczowi pracownicy
Działalność spółki na rynku zaawansowanych technologii teleinformatycznych wymaga odpowiedniej
wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom
kompetencji pracowników określa ponadto zdolność spółki w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych
technologicznie projektów. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i przechodzenia kluczowych
pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost popytu na specjalistów z branży
teleinformatycznej może się przekładać na wzrost wynagrodzeń. Spółka dostrzega to ryzyko i podejmuje
działania zapobiegawcze na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to związanie dotychczasowych
pracowników
ze
spółką
poprzez
wprowadzenie
systemu
motywacyjnego,
program
szkoleń
wysokospecjalistycznych i zawieranie umów o zakazie konkurencji, również po ustaniu stosunku pracy. Z
drugiej strony spółka stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników, tak aby kadra na
poszczególnych stanowiskach była zastępowalna w możliwie krótkim okresie. Spółka na bieżąco pozyskuje
nowych pracowników, posiadających wysokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w branży
telekomunikacyjnej, jak również wiedzę, doświadczenie i obycie w obszarze sprzedażowym. Wszelkie
działania zmierzające do ograniczenia wpływu niekorzystnych zjawisk wynikają z założeń polityki
zarządzania kapitałem ludzkim.
12
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi
Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest dystrybutorem i integratorem najnowszych technologii
światowych w sektorze teleinformatycznym. Nie będąc jednak producentem urządzeń jest związana
umowami kooperacyjnymi z dostawcami technologii. W tym zakresie szczególne znaczenie mają dostawcy
rozwiązań jak Avaya, Aspect, Nice, Polycom, Vocalcom. W związku z powyższym nie można wykluczyć
wystąpienia w przyszłości problemów w realizacji umów z dostawcami lub pogorszenia warunków
współpracy. Ryzyko dotyczące współpracy jest minimalizowane dzięki posiadaniu wysokiego stopnia
akredytacji u kluczowych partnerów oraz dywersyfikacji oferowanych rozwiązań. Spółka zamierza ten
status jeszcze umacniać. Na korzyść spółki przemawia także w tym kontekście występująca konkurencja na
rynku dostawców technologii.
Sezonowość sprzedaży
Wielkość przychodów generowanych przez Spółkę podlega cyklicznym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie
najlepszym okresem działalności firmy jest III i IV kwartał. Od 2012 spółka obserwuje zmiany wahań
sezonowych. W latach 2013 i 2014 spółka analizowała zachowania rynku. IV kwartał 2013 i 2014 roku
okazał się najlepszym kwartałem
w analizowanym okresie. Jednakże na tej podstawie nie można
jednoznaczne stwierdzić, że zmiany w 2012 były incydentalne. Spółka obserwuje i analizuje zachowania
rynku aby móc elastycznie reagować na zmieniający się rynek.
Konkurencja na rynku teleinformatycznym.
Główną konkurencją dla Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. są czołowi polscy integratorzy oraz
międzynarodowe firmy oferujące podobne rozwiązania z branży IT, CC, teleinformatyki czy niskich prądów.
Wzmożone działania konkurencji może wpłynąć niekorzystnie na sytuację spółki z uwagi na konieczność
zaangażowania dodatkowego kapitału czy też zmniejszenia marż.
Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych.
Mimo prowadzenia ścisłego nadzoru właścicielskiego i kontroli spółek zależnych istnieje ryzyko związane z
działalnością operacyjną tych podmiotów. Z racji gorszej pozycji rynkowej spółek zależnych niż jednostki
dominującej są one narażone w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych zmian w otoczeniu
rynkowym.
13
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawno-podatkowych
Częste zmieniany, nowelizacje przepisów prawa czy brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych
może rodzić niepewność przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a w konsekwencji mieć negatywny
wpływ na
efekty działalności. Natomiast zmiany polegające na efektywnym wzroście obciążeń
podatkowych przekładają się na pogorszenie wyników działalności.
Ryzyko związane z sytuacja makroekonomiczną i polityczną Polski
Wielkość uzyskiwanych przychodów przez spółkę jest ściśle związana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski.
Zahamowanie tempa wzrostu PKB, wzrost stóp procentowych zmniejszają popyt na zaawansowane
technologie branży telekomunikacyjnej i budowlanej co w konsekwencji może wpłynąć negatywnie na
osiągane przez spółkę wyniki finansowe.
10. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH
W chwili obecnej ani na koniec 2014 roku nie toczyły się żadne postępowania sądowe, administracyjne, w
tym dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% wielkości
kapitałów własnych spółki. W roku 2014 dokonano dopłat do ceny nabycia udziałów Spółki zależnej ICM
Polska Sp. z o.o. (sprawa sądowa przeciwko Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wniesiona z
powództwa byłego udziałowca). Wysokość dopłat – 238 tys. zł. W omawianym okresie spółka opłaciła
również sporne zobowiązanie wynikające z niekorzystnego wyniku postępowania sądowego w stosunku do
wierzyciela, który nabył wierzytelność od syndyka masy upadłościowej spółki ICM Polska Sp. z o.o. Spółka
nigdy nie uznała żadnych wierzytelności wobec syndyka upadłej spółki. Spółka złożyła wniosek o kasację i
niestety na dzień sporządzania sprawozdania uzyskała informację o oddaleniu wniosku przez Sąd
Najwyższy. Wpływ powyższych rozliczeń na wynik oraz sytuację finansową spółki dominującej oraz grupy
kapitałowej został zaprezentowany w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za
rok 2013.
11. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH
Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na dwóch grupach produktów :

telekomunikacyjnych

niskoprądowych
14
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
W ramach produktów telekomunikacyjnych spółka proponuje szereg nowoczesnych rozwiązań , w tym
głównie :

Systemy Call/Contact center: Avaya, Vocalcom, Aspect, Sytel, Spectrum

Rozwiązania DATA: Avaya, HP

Telefonia IP Avaya

Telefonia bezprzewodowa typu DECT,TETRA

Aplikacje biznesowe w tym m.in. autorskie rozwiązania CCRM U2K

Unified messaging Avaya w tym systemy wideokonferencyjne

Systemy archiwizacji i rejestracji danych Nice, Verint , TRX

Systemy identyfikacji oraz biometrii głosu oraz systemy analizy głosu

Systemy Workforce Management

Usługi profesjonalne – Umowy SLA

Audyt i doradztwo
Podstawowe produkty i usługi w zakresie instalacji teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa i
automatyki to:

Monitoring wizyjny CCTV

Systemy Kontroli Dostępu i Włamania

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym

Sieci i systemy LAN

Systemy Integrujące, Wizualizujące i Zarządzania Obiektami
15
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
12. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU
Spółka realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Posiada zdywersyfikowany portfel odbiorców i
dostawców. Przychody spółki nie są uzależnione od jednego odbiorcy. W zakresie produktów
telekomunikacyjnych największą grupę odbiorców stanowią instytucje finansowe, a w automatyce
budynkowej budownictwo specjalne . Poniżej zaprezentowano procentowy udział poszczególnych grup
odbiorców w zależności od obszaru działalności. Dla projektów telekomunikacyjnych
z
uwagi na
autoryzację i wysoki status partnerstwa największy udział w zaopatrzeniu mają autoryzowani dostawcy
produktów firmy Avaya . Jednakże zgodnie z prowadzoną polityką dywersyfikacji spółka zaopatruje się u
większości liczących się światowych dostawców technologii dla call i contact center. W przypadku
zaopatrzenia dla projektów niskoprądowych spółka korzysta z wielu dostawców, na podobnym poziomie
obrotu, bez szczególnego wyróżniania konkretnego dostawcy.
W roku 2014 obroty z firmami : ERBUD,RE-BAU przekroczyły 10% wartości przychodów ze sprzedaży
ogółem. Brak powiazań między w/w spółkami i Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
16
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
13. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ISTOTNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W ZNANYCH
EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH
UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI
W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w 2014 podpisano następujące umowy
handlowe spełniające kryterium istotności:

Aneksy do umowy znaczącej z Buma Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy
po zawarciu Aneksu nr 14 wynosi 2.865.206 zł netto. Przedmiotem umowy jest realizacja robót
teletechnicznych w budynku biurowym "C" Quattro Bussines Park przy al. Bora Komorowskiego w
Krakowie. Raporty bieżące2,6-8/2014,25/2014,30/2014.

Aneksy do umowy znaczącej z Buma Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie- Wartość umowy
po zawarciu Aneksu nr 2 wynosi 2.127.000 zł netto. Przedmiotem umowy jest realizacja robót
teletechnicznych w budynku biurowym "D" Quattro Bussines Park przy al. Bora Komorowskiego w
Krakowie. Raporty bieżące 19/2014,27/2014.

Aneks do umowy znaczącej z Ośrodkiem Wypoczynkowym ARŁAMÓW S.A. z siedzibą w Arłamowie
Wartość umowy po zawarciu Aneksu nr 4 wynosi 9.804.500 zł netto. Przedmiotem umowy jest
17
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
wykonanie instalacji niskoprądowych w ramach budowy Wschodnioeuropejskiego Centrum
Kongresowo-Sportowego Arłamów. Raport bieżący 9/2014.

Aneks do znaczącej umowy na wykonanie instalacji elektrycznych słaboprądowych na budowie pod
nazwą "Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem" zlokalizowanej w Tychach przy ul.
Edukacji 7.Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
oraz SLX Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach - Wykonawcy i Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie-Zamawiający. Wartość umowy po podpisaniu Aneksu nr 1 wynosi 6.878.129
zł netto, z czego wartość robót wykonanych przez Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Systemy Teleinformatyczne S.A. wynosi 5.014.372,94 zł netto. Rap. bieżący 11/2014.

Umowa z RE-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca na kompleksową dostawę i
wykonanie instalacji elektrycznych – silne i słabe prądy na budowie budynku biurowo – usługowego
klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie. Wartość umowy wynosi 4 360 000,00 zł netto.
Raport bieżący 13/2014, 26/2014.

Umowa z Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych
silnoprądowych,
niskoprądowych,
BMS
z
automatyką
do
central
wentylacyjnych
w
Ponadregionalnym Centrum onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - "Przylądek Nadziei". Wartość
umowy wynosi 5 870 000,00 zł netto. Raport bieżący 14/2014

Aneksy do umowy z dnia 2.11.2005 roku o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu
odnawialnego zawartej z TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie .
Na mocy niniejszych aneksów ustalono nową wartość limitu odnawialnego na poziomie 2 000 000, z
terminem ważności do 01.11.2015r. w ramach którego, TUiR Allianz udziela gwarancji
kontraktowych. Raport bieżący 16/2014,28/2014

Umowa o podwykonawstwo nr AVIA/ELEKTROMAX/01/05/2014 z dnia 02.05.2014r do umowy
zawartej przez spółkę z firmą RE-Bau Sp. z o.o. Rap. bieżący 13/2014 Stronami umowy była Unima
2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i P.M. Elektro-Max Piotr
Moroński z siedzibą w Krakowie-Podwykonawca . Wartość umowy wynosi 2 851 000,00 zł netto.
Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i wykonanie instalacji elektrycznych na budowie
budynku biurowo - usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie. Raport bieżący
17/2014

Umowa z A4 Business Park - "Iris Capital" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka
Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Kielcach na wykonanie instalacji Teletechnicznych Obiektu 18
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Kompleks Biurowy "A4 Business Park" w Katowicach przy ul. Francuskiej (Etap Nr2). Wartość
umowy 1 998 000,00 zł netto
W ramach umów ubezpieczeniowych zawarto umowę polisy majątkowej i odpowiedzialności cywilnej.
Umowy zawarto z TUiR Allianz Polska S.A. oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Emitentowi nie są znane żadne porozumienia lub umowy zawierane w roku 2014 pomiędzy jego
Akcjonariuszami.
14. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowi wyodrębnioną część
sprawozdania z działalności spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
15. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI
Na 31.12.2014 Emitent posiadał udziały w spółkach powiązanych wg poniższego zestawienia. Nabycie
aktywów finansowych następowało w roku 2007. Zostało ono sfinansowane z środków własnych Emitenta
oraz w ramach realizacji celów publicznej oferty akcji serii E. Wszystkie udziały i akcje zostały opłacone . Za
ostatni rok żadna ze spółek zależnych nie wypłacała dywidendy.
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH
Lp.
1
2
Jednostka
IQnet Sp. z o.o.
LOCKUS Sp. z o.o.
%posiadanego
kapitału
Udział w ogólnej
liczbie głosów
na walnym
zgromadzeniu
Siedziba
Przedmiot działalności
Wartość
bilansowa
udziałów
Katowice
usługi teleinformatyczne
3 937
11
99,90%
99,90%
Kraków
wynajem nieruchomości,
organizacja
szkoleń
i
konferencji
2 936
2 861
99,99%
99,99%
Kapitał
własny
18 grudnia 2014 r. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zbyła udziały w kapitale zakładowym Spółki
Teleinvention Sp. z o.o. na rzecz Spółki zależnej Lockus Sp. z o.o.. Zbyte udziały obejmują 14 800 udziałów o
wartości nominalnej 100 zł. Udziały zostały zbyte za cenę łączną 1 500 000 zł /Rap. bieżący 34/1014 /. Z
19
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
uwagi na to, że spółka Lockus Sp. z o.o jest zależna w 99.99% od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne
transakcja nie powoduje utraty wpływów nad spółką Teleinvention Sp. z o.o .
16. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Emitent oświadcza, że nie zawierał istotnych transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi, których
warunki różniłyby się od warunków rynkowych.
17. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.
W roku 2014 Spółka nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek. Wartość bilansowa kredytu
inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę w 2007 roku wynosi 493 tys. zł. Oprocentowanie oparte jest o
WIBOR 1M+ 1,3%. Termin spłaty upływa w grudniu 2017 roku. Kredyt obsługiwany jest zgodnie z
harmonogramem. Z posiadanego limitu kredytowego w kwocie 3 500 tys. zł na dzień 31 grudnia 2014
spółka wykorzystała 832
tys. zł. w postaci kredytu obrotowego oraz 387 tys. zł w postaci kaucji
gwarancyjnych. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 1M+ 1,7%. Zaciągnięto pożyczkę od spółki zależnej
Lockus Sp. z o.o na kwotę 256 tys. zł. Na koniec 2014 roku pozostało do spłaty 238 tys. zł. Pożyczka
udzielona została do 31.01.2015, oprocentowanie wynosi 5% w skali roku. Żadne pożyczki ani kredyty nie
zostały Spółce wypowiedziane.
18. INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH W ROKU OBROTOWYM
W 2014 Spółka udzieliła pożyczki spółce Teleinvention Sp. z o.o. Wartość udzielonej pożyczki na dzień
31.12.2014 wraz z należnymi odsetkami wyniosła 83 tys. zł.
19. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I
GWARANCJACH INFORMACJE O POŻYCZKACH UDZIELONYCH W ROKU OBROTOWYM
W 2014 Spółka nie udzielała ani nie otrzymała żadnych poręczeń ani gwarancji, w szczególności
podmiotom powiązanym. W ramach wykonywanej działalności operacyjnej spółka jest zobowiązana do
udzielania gwarancji kontraktowych. Na dzień 31.12.2014 wykorzystanie limitu w postaci udzielonych
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wyniósł 2 096 tys. zł. Gwarancji bankowych udziela PKO BP S.A.
w ramach posiadanego kredytu wielocelowego. Wartość gwarancji bankowych na dzień 31.12.2014
20
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
wyniosła 387 tys. zł. Wartość gwarancji ubezpieczeniowych na dzień 31.12.2014 wyniosła 1.709 tys. zł.
Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach limitu gwarancyjnego do kwoty 2.000 tys. zł. Wartość gwarancji
kontraktowych stanowi jedyną pozycję pozabilansowych zobowiązań warunkowych.
20. OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEPROWADZONEJ
W ROKU OBROTOWYM
W 2014 roku Emitent nie przeprowadził żadnej emisji papierów wartościowych.
21. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A
WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI FINANSOWYMI
Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych na 2014 rok.
22. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI EMITENTA
W ocenie Zarządu sytuacja finansowa spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest stabilna. W
2014 roku spółka prowadziła działalność w oparciu o kapitał własny i zewnętrzny / zobowiązania wobec
dostawców, linia kredytowa wielocelowa w łącznej wysokości 3.500 tys. zł. Na dzień 31.12.2014
wykorzystywała środki z kredytu obrotowego w kwocie 832 tys. zł., posiadała 642 tys. zł. własnych, wolnych
środków pieniężnych. Wszystkie zobowiązania jednostki są regulowane terminowo. Wskaźniki płynności
oraz zadłużenia prezentowane są w punkcie 4 niniejszego opracowania.
23. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
Na dzień 31.12.2014 roku ani w chwili obecnej spółka nie prowadziła znaczących projektów inwestycyjnych.
24. OCENA CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, KTÓRE MOGŁY MIEĆ WPŁYW NA
WYNIKI SPÓŁKI
W 2014 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki
finansowe.
21
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
25. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ JEJ PERSPEKTYW
W roku 2015 spółka realizować będzie założenia przyjętej przez Zarząd Strategii Spółki w oparciu, o które
prowadzona będzie działalność w latach 2015-2017 (Rap. bieżący 3/2015 ).
Głównymi założeniami strategii są:

Stabilny wzrostu sprzedaży przy zachowaniu dotychczas wypracowanej pozycji

Zintensyfikowanie sprzedaży o nowe technologie mobilne i facility management

Uzyskanie marży na poziomie średniej rynkowej w branżach

Rekomendacja WZA wypłat dywidendy na poziomie nie mniej niż 25% wypracowanego zysku netto
za lata obrachunkowe 2015-2017

Rekomendowanie WZA powrotu do skupu akcji własnych, który będzie realizowany w miarę
posiadania wolnych środków

Rekomendowanie WZA tworzenie z kapitału zapasowego celowych funduszy inwestycyjnych

Utrzymanie bezpieczeństwa finansowego oraz zabezpieczenie realizacji strategii w niezbędne środki
finansowe w oparciu o środki własne, krótko i długoterminowe produkty bankowe ,emisję obligacji,
środki z UE

Doskonalenie zorientowanej na klienta organizacji w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę

Budowa efektywnej struktury grupy kapitałowej dopasowanej do potrzeb biznesowych
Realizacja wyznaczonych założeń oznacza konieczność konkurowania z największymi firmami z branży.
Długoletnia
obecność na rynku potwierdza, że Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest
przygotowana do takiej konkurencji.
W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w roku 2015 roku będą mieć takie czynniki,
jak:
•
kondycja finansowa aktualnych i potencjalnych kontrahentów;
•
popyt na zaawansowane technologie oferowane przez spółkę;
22
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
•
efektywności działania, a w tym przede wszystkim zwiększenie ilości zamówień i podpisywanych
umów z naciskiem na wzrost ich rentowności;
•
uzyskanie poprawy wyników przez spółki zależne;
•
sytuacja makroekonomiczna w Polsce;
•
sytuacja ekonomiczna globalnych firm mających siedzibę w Polsce i ich skłonność do inwestowania
w nowoczesne technologie;
•
sytuacja polityczno-ekonomiczna UE oraz gospodarki światowej;
26. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA
W 2014 nie wystąpiły znaczące zmiany w zakresie zasad zarządzania Emitentem.
27. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE
REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO
STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY
W 2014 roku zwarto porozumienie z Prezesem Zarządu, na mocy którego:

spółka wypłaci kwotę 200 tys. zł, gdy zakończenie pełnienia funkcji w zarządzie nastąpi z przyczyn
innych niż: odwołanie przez Radę Nadzorczą lub samodzielna rezygnacja bez uzasadnionych
powodów

spółka wypłaci rekompensatę w kwocie 100 tys. zł, gdy zakończenie pełnienia funkcji nastąpi
 wskutek odwołania przez Radę Nadzorczą.
23
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
28. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDAJACYCH LUB NADZORUJĄCYCH
akcje
opcje
na akcje uwagi
Imię i Nazwisko
Funkcja
Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu
655 375 brak
Magdalena Kniszner
Wiceprezes Zarządu
659 414 brak
Krzysztof Sikora
Wiceprezes Zarządu
18 500 brak
Jolanta Matczuk
Członek Zarządu
0 brak
Zbigniew Pietroń
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
0 brak
Adam Bodzoń
Członek Rady Nadzorcze
0 brak
Elżbieta Zalecińska
Członek Rady Nadzorczej
0 brak
Sławomir Jarosz wraz z podmiotami
powiązanymi
Członek Rady Nadzorczej
142 475 brak
Sławomir Kamiński
Członek Rady Nadzorczej
0 brak
Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka nie otrzymała żadnych informacji dotyczących zmian wyżej
prezentowanych danych.
Udziały spółek zależnych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących :

Krzysztof Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Iqnet Sp. z o. o

Magdalena Kniszner posiada 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w spółce Lockus Sp. z o. o

Krzysztof Sikora posiada 200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy / łącznie 20 tys. zł/
w spółce Teleinvention Sp. z o.o.
24
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
29. INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W
PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZY
Według wiedzy Emitenta takie umowy nie występują
30. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH
W Spółce nie funkcjonuje obecnie program opcji managerskich .
31. INFORMACJA O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI AKCJI
ORAZ O WSZELKICH OGRANICZENIACH W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE
Według wiedzy Emitenta ograniczenia nie występują
32. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM
Biegłym rewidentem Spółki za rok 2013 była firma BDI Audyt Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie. Umowę
zawarto 30.04.2013r. Na rok 2014 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.03.2014 wybrano ponownie
firmę BDI Audyt Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie. Umowę z firmą audytorską podpisano 5.05.2014 roku
Tytuł
2014
2013
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego jednostkowego
7.000 zł
7.000 zł
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego
7.000 zł
7.000 zł
Wynagrodzenie z tytułu przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych
9.000 zł
8.000 zł
Wynagrodzenie z tytułu usług doradztwa podatkowego
0 zł
0 zł
Pozostałe usługi
0 zł
0 zł
25
UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Sprawozdanie z działalności za rok 2014
33. WYNAGRODZENIA I WSZELKIE KORZYŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.
Zestawienia wynagrodzeń oraz innych korzyści wypłaconych, należnych, bądź potencjalnie należnych dla
każdej z osób zarządzających i nadzorujących prezentowane jest w jednostkowym sprawozdaniu punkt 10
Dodatkowych objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w sprawozdaniu
skonsolidowanym nota 43.
Kraków, 27 kwietna 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
26
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd spółki UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. oświadcza, że
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych BDI Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w
Krakowie, dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok został
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot i biegli rewidenci, dokonujący badania
spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami i normami
zawodowymi.
Kraków, 27 kwietnia 2015
Krzysztof Kniszner Magdalena Kniszner Krzysztof Sikora
Prezes Zarządu
27.04.2015
Wiceprezes Zarządu
27.04.2015
Wiceprezes Zarządu
27.04.2015
Jolanta Matczuk
Członek Zarządu
27.04.2015
Raport roczny za 2014
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
UNIMA2000
Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
1)
2)
3)
4)
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO........................ 2
WYBRANE DANE FINANSOWE............................................................. 11
BILANS. ............................................................................................... 12
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. ............................................................. 14
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM. ................................... 16
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. ........................................... 18
NOTY OBJAŚNIAJĄCE. ......................................................................... 20
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU. ............................................................................................................. 20
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. ................................................................................... 46
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. .................................................................... 51
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. ............................................................................................................ 52
1
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
I.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
1.
Firma, forma prawna i przedmiot działalności:
Dane jednostki:
Nazwa:
UNIMA 2000 - Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna
Siedziba:
31-866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 14
Podstawowy przedmiot działalności Spółki:
działalność w zakresie produkcji sprzętu i urządzeń
radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych PKD 2007
2630Z.
Spółka
działa
w
branży
technologii
teleinformatycznych.
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do
rejestru nastąpił w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS
0000218370
2.
Czas trwania działalności Spółki: nieograniczony.
3.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz
porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.
4.
Skład organów Spółki.
Skład Zarządu Spółki w trakcie roku 2014 roku i na dzień bilansowy 31.12.2014 był następujący:
Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu
Magdalena Kniszner
Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sikora
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Matczuk
Członek Zarządu
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2014 roku był następujący:
Zbigniew Pietroń
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Jarosz
Członek Rady Nadzorczej
Adam Bodzoń
Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Zalecińska
Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński
Członek Rady Nadzorczej
2
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
5.
W skład spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie
sprawozdanie finansowe.
6.
UNIMA 2000 S.A. jako jednostka dominująca tworzy grupę kapitałową. Jednostki powiązane
wchodzące w skład grupy i podlegające konsolidacji sprawozdań prezentuje poniższa tabela.
LP.
JEDNOSTKA
SIEDZIBA
1
IQnet Sp. z o. o.
Katowice
CHARAKTER POWIĄZANIA
podmiot zależny
UDZIAŁ W
KAPITALE-STAN
na 31.12.2014
UDZIAŁ W
CAŁKOWITEJ LICZBIE
GŁOSÓW
99,95%
99,95%
99,99%
99,99%
98,86%
98,86%
od UNIMA2000 S.A
2
LOCKUS Sp. z o.o.
Kraków
podmiot zależny
od UNIMA2000 S.A
3
Teleinvention Sp. z
o. o
7.
Kraków
podmiot zależny
od LOCKUS SP. Z O.O.
W trakcie trwania okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie z inną spółką.
8.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie są znane okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności.
9.
ZASADA (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI,
w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudzień 2014 r.
oraz okresów porównawczych są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ze zmianami. Zapisy
księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie dokonywała żadnych korekt, które
odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Spółka sporządza
rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą
pośrednią.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne wartości
niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek
uwzględniających przewidywany okres użyteczności ekonomicznej. Zasady ewidencji wartości niematerialnych
i prawnych przyjęto takie same jak dla środków trwałych z zastrzeżeniem, że programy komputerowe o wartości
powyżej 3 500 zł amortyzowane są przez okres dwóch lat. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł
amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej
tj. po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszone o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku są
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Zgodnie z ustaleniami zawartymi
w „Polityce Rachunkowości” - wybrane przedmioty (sprzęt komputerowy, narzędzia, aparaty telefoniczne) o wartości
poniżej i równej 3.500 zł są zaliczane do środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do
użytkowania, chyba, że Kierownik Jednostki postanowi inaczej. Środki trwałe umarzane są głównie według metody
liniowej począwszy od miesiąca następnego po
3
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym przewidywanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności. Amortyzacja środków trwałych w leasingu została ustalona zgodnie przewidywanym okresem ich
ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne:



obiekty inżynierii lądowej
urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego)
sprzęt komputerowy
10%
14-20%
20-30%
Stawki amortyzacyjne środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technologicznemu zostały
podwyższone o współczynnik nie wyższy niż 2.
Aktualizacji wyceny środków trwałych dokonuje się z powodów określonych w art. 32 ust. 4 ustawy
o rachunkowości oraz na dzień bilansowy. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka
trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego
użytkowania jest ekonomicznie uzasadnione.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.




Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
materiały i towary:
w cenie zakupu,
produkty w toku:
w wartości materiałów wydanych do realizacji usług, jeżeli nie zniekształca to
stanu aktywów oraz wyniku finansowego spółki, w przeciwnym wypadku wycena produkcji w toku
dokonywana jest wg kosztu wytworzenia.
Rzeczywisty koszt świadczonych usług ustala się w sposób następujący:
koszty bezpośrednie (materiały, usługi podwykonawców) przyporządkowuje się wprost na podstawie
dokumentów źródłowych do kontraktów lub kontrahentów,
koszty działu technicznego nie podlegają aktywowaniu, obciążają koszt wytworzenia świadczonych usług
w miesiącu ich poniesienia.
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się
znajduje na dzień wyceny,

magazynowania towarów i materiałów, chyba, że poniesienie tych kosztów jest niezbędne,

sprzedaży produktów.
Stosowana metoda rozchodu to szczegółowa identyfikacja rzeczywistych cen (kosztów) tych składników
aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.
Należności wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności
wykazywane są, jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy
od dnia bilansowego). W celu urealnienia wartości należności pomniejszone są o odpisy aktualizujące wartość
należności wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie
zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. Natomiast
w rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentowane są w szyku zwartym, jako nadwyżka dodatnich bądź ujemnych
różnic kursowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny
nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na
zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
4
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Pożyczki udzielone.
Spółka udziela pożyczek jedynie jednostkom z grupy kapitałowej. Pożyczki wyceniane są w wartościach
nominalnych powiększonych o przewidziane umową, należne, wymagane zapłaty odsetki. Udzielone pożyczki zmniejsza
się o dokonany, uzasadniony zagrożeniem niespłacalności pożyczki odpis aktualizujący.
Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej.
Instrumenty finansowe
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:
1.
aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
2.
pożyczki udzielone i należności własne,
3.
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
4.
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego
czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy
zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co, do którego jest duże
prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty),
aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do
pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte
w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu
jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone
i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do
pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin
wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści
ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka
zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków zaliczenia do kategorii wymienionych powyżej zalicza
się do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec
okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie
jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba, że wysokość
tych kosztów byłaby znacząca. Nie dotyczy to:
1)
pożyczek udzielonych i należności własnych, których jednostka nie przeznacza do sprzedaży,
2)
aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności,
3)
składników aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie
regulowanym albo, których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób,
4)
składników aktywów finansowych objętych zabezpieczeniem (pozycji zabezpieczanych).
Powyższe instrumenty wycenia się w sposób następujący:
1)
pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu – w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka
zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie
określono stopy procentowej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej
przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni
się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty,
2)
aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
5
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
3)
aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia, to jest w wartości
godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania
finansowe - w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy
ustalaniu wartości godziwej uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji,
4)
skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, oraz zobowiązań
finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa
finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów
zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,
w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii
dostępnych do sprzedaży, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, odnosi się zgodnie z dokonanym przez spółkę
wyborem na kapitał z aktualizacji wyceny.
Rozliczenia międzyokresowe.

czynne: dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych,

bierne: dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy.
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu Spółki, zgodnej z wpisem
do Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku i obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków
wypracowanych w latach poprzednich. Ponadto na kapitał zapasowy odnoszone są nadwyżki uzyskane z emisji akcji
ponad ich wartość nominalną.
Rezerwy tworzone są na:

pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można
w sposób wiarygodny oszacować,

odroczony podatek dochodowy,

przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na przyszłe świadczenia
pracownicze tworzone są metodą aktuarialną w oparciu o własne szacunki. Spółka nie tworzy rezerwy na
niewykorzystane urlopy pracownicze. Wynagrodzenia z tytułu urlopów pracowniczych, zgodnie z przyjętymi w Spółce
zasadami ich rozliczania, nie mają istotnego wpływu na wielkość osiągniętego przychodu i wysokość generowanych
kosztów.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się przychody, których realizacja nastąpi w przyszłych
okresach.
Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia. Kierując się
zasadą istotności prowizje, których wpływ na roczne przepływy finansowe nie przekracza kwoty jednego tysiąca złotych
odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat w okresie poniesienia i nie powiększają wartości zaciągniętego kredytu.
W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są, jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy
od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
Fundusze specjalne obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów
i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów.
Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują
wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych po koszcie wytworzenia lub w cenach
nabycia.
Koszty sprzedaży obejmują koszty działu handlowego, marketingu, promocji oraz reklamy spółki.
6
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania spółki, a w szczególności: koszty zarządu oraz
koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą
działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.
Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki i różnice kursowe.
Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: zapłaconych odsetek,
różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych.
Zyski i straty nadzwyczajne obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do
przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku stanowią:


podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz
rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami
między bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Spółka ustala aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwę na podatek dochodowy.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się - stosując zasadę ostrożnej wyceny –
w wysokości kwoty przewidywanej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z występowaniem
ujemnych różnic przejściowych.
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości
zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. Wysokość rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
obowiązku podatkowego.
Na koniec roku dokonywana jest korekta podatku odroczonego wynikająca ze zmiany stawki podatkowej.
Określenie poziomu istotności dla błędu.
Jeżeli w danym roku obrotowym stwierdzono popełnienie błędu w poprzednich latach obrotowych, to
ujawnioną nieprawidłowość traktuje się, jako błąd istotny w następstwie, którego nie można uznać sprawozdania
finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiającego sytuację finansową i majątkową jednostki
oraz jej wynik finansowy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 wartość błędu stanowi powyżej 10 % wyniku finansowego brutto roku, którego dotyczy,
 wartość błędu wynosi powyżej 1 % sumy bilansowej bilansu roku, którego dotyczy.
Ewidencja w księgach rachunkowych błędu, wpływającego istotnie na sprawozdanie finansowe dokonywana
jest na koncie 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”.
Korektę błędu nieistotnego tj. takiego, który nie spełnia łącznie w/w warunków ewidencjonuje się w pozostałe
przychody lub koszty operacyjne.
Do błędów podlegających ocenie wg kryteriów poziomu istotności nie zalicza się między innymi:
 zmian zasad rachunkowości,
 zmian szacunków – np. wysokości odpisów aktualizujących lub rezerw,
 zmian stawki amortyzacyjnej.
7
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
10.
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do Euro w okresie objętym sprawozdaniem
finansowym.
Minimalny
kurs
Okres
Średni kurs w okresie
2014
4,1893
2013
4,211
(1)
(2)
w okresie
4,0998
4,0671
Maksymalny kurs
w okresie
Kurs na ostatni dzień
(3)
(4)
okresu
4,3138
4,3432
4,2623
4,1472
(1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
(2) Najniższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze:
110/A/NBP/2014, 001/A/NBP/2013
(3) Najwyższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze:
251/A/NBP/2014, 120/A/NBP/2013
(4) Kurs na ostatni dzień okresu – tabela kursowa o numerze:
252/A/NBP/2014, 251/A/NBP/2013
11.
Różnice między polskimi a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia
29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.). Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie
z MSR/MSSF. Dokonano identyfikacji obszarów występowania różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących
kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości pomiędzy sprawozdaniem i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami
rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR. Różnice wynikające
z przekształcenia bilansu oraz rachunku wyników zgodnie z MSR/MSSF:
Środki trwałe
Kapitały
Podatek odroczony
Zyski zatrzymane z tytułu:
- dot. ST
- dopłaty do udziałów
- świadczenia opłacone w formie akcji
Udziały i akcje
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)
1.Rzeczowe aktywa trwałe
2.Nieruchomosci inwestycyjne
3.Wartość firmy jednostek podporządkowanych
2.Inne wartości niematerialne i prawne
4.Inwestycje w jednostkach stow.
6.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
7.Pozostałe aktywa finansowe
8.Podatek odroczony
9.Pozostałe aktywa trwałe-RMK
9.Pozostałe aktywa trwałe-należności długoterminowe
KOREKTY Z LAT
UBIEGŁYCH
191
318
75
-400
-202
-60
-202
-60
202
31.12.2014
wg PSR
KOREKTY
ROKU 2014
-104
-61
-14
30
30
0
0
0
0
RÓŻNICE
2 603
181
6 873
249
-60
57
92
394
29
1 400
-92
RAZEM
87
257
61
-434
-172
-60
-202
-60
202
31.12.2014
wg MSR/MSSF
2 784
0
6 813
306
0
0
0
394
29
1 400
8
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
11 640
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
1.Zapasy
2.Nalezności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
3. Rozliczenia międzyokresowe
4.Bieżące aktywa podatkowe
5.Pozostałe aktywa finansowe
6.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Suma aktywów
PASYWA
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego
1. Kapitał podstawowy
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
3. Akcje własne
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
5. Kapitał z aktualizacji
6. Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych
7. Zyski zatrzymane
II. Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny razem
III. Zobowiązania długoterminowe
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe
2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
3. Rezerwy
4.Przychody przyszłych okresów
5.Pozostałe zobowiązania
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
IV. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Kredyty i pożyczki
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
3. Pozostałe zobowiązania finansowe
4. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
5. Przychody przyszłych okresów
6. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
7. Rezerwy
Suma zobowiązań
Suma pasywów
1 035
15 868
170
0
642
17 715
29 355
2 735
13 143
-513
0
0
0
86
202
257
1 568
16 933
0
16 933
-434
327
184
14
104
385
1 014
1 236
8 984
182
0
268
115
623
11 408
12 422
29 355
61
86
11 640
0
1 035
15 868
170
0
0
642
17 715
29 355
2 735
13 345
-513
257
0
1 134
16 933
0
16 933
0
327
184
14
104
0
446
1 014
0
1 236
8 984
182
0
268
115
623
11 408
12 422
29 355
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
9
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży
1. Przychody ze sprzedaży produktów
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszt własny sprzedaży
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
V. Koszty sprzedaży
VI. Koszty ogólnego zarządu
VII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
VIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII)
IX. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
X. Koszty finansowe
1. Odsetki
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XI. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
XIV. Strata z działalności zaniechanej
XV. Zysk (strata) netto
Przypisany:
- akcjonariusze jednostki dominującej
- kapitały mniejszości
01.01.201431.12.2014
wg PSR
32 723
32 138
585
26 537
26 153
384
6 186
429
55
112
262
1 952
3 005
644
74
570
1 014
127
102
16
9
199
109
90
942
314
234
80
628
628
628
RÓŻN
ICE
79
79
49
30
01.01.201431.12.2014
wg MSR/MSSF
32 723
32 138
585
26 537
26 153
384
6 186
508
55
112
341
1 952
3 054
644
0
74
570
1 044
127
0
102
16
0
9
199
109
0
0
90
972
314
234
80
658
0
0
658
0
658
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
10
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
II.
Wybrane dane finansowe.
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EUR)
W TYS.
2014
32 723
2013
23 622
W TYS. EUR
2014
2013
7 811
5 610
1 014
942
628
-960
-192
-505
-1 064
-911
3 420
252
242
225
150
-229
-46
-120
-253
-216
812
60
613
-2 880
146
-684
-539
29 355
12 422
511
10 517
16 933
2 735
2 735 500
-129
6 887
2 914
120
2 467
3 973
642
2 735 500
188
5 421
1 489
137
938
3 932
659
2 735 500
0,23
792
22 480
6 175
569
3 888
16 305
2 735
2 735
500
-0,33
0,05
-0,08
6,19
5,96
1,45
1,44
0,25
0,00
0,06
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
11
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
III.
Bilans.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2.Wartośc firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Należności długoterminowe
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne długoterminowe aktywa finansowe
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
NOTA
1
2
3
4,9
5
6
7
8,9
10
11
2014
11 640
249
2013
11 986
489
2 603
1 400
1 400
2 557
0
6 965
8 551
57
6 873
6 873
6 873
0
107
8 357
8 357
8 357
0
35
423
394
29
17 715
1 035
15 785
2 413
13 372
725
725
83
642
87
389
385
4
10 494
1 259
6 263
615
5 648
2 639
2 639
1 439
19
1 181
170
29 355
333
22 480
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
12
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
13
14
15
16
17
16 933
2 735
16 305
2 735
-513
11 928
-513
9 219
2 155
6 155
628
-380
-911
12 422
1 022
385
14
14
6 175
1 151
296
4
4
623
851
623
511
851
569
511
10 517
359
10 157
1
372
569
3 888
84
3 793
11
567
372
104
268
29 355
567
175
392
22 480
16 933
2 735 500
6,19
16 305
2 735 500
5,96
18
19
20
21
22
23
24
25
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
13
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
IV.
Rachunek zysków i strat.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XVIII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
NOTA
31
2014
32 723
420
32 138
585
26 537
352
26 153
384
6 186
1 952
3 005
1 229
429
55
112
262
644
32
74
570
1 014
127
2
825
-505
102
102
86
16
101
84
9
199
109
1
1
661
133
27
28
29
29
29
30
33
37
40
2013
23 622
453
22 979
643
18 931
339
18 438
493
4 691
1 696
3 065
-70
392
40
112
240
827
90
340
103
85
942
-1 064
942
314
234
80
-1 064
-153
0
-153
628
-911
628
-911
14
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
41
2 735 500
0,23
2 735 500
-0,33
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
15
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
V.
Zestawienie zmian w kapitale własnym.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu, (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- zmiana prezentacji-zakup akcji *
- zakup akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych
- zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji własnych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- premie zarządu
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
- aktualizacja wartości (storno)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- aktualizacja wartości (storno)
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku
- zmiana prezentacji **
b) zmniejszenia (z tytułu)
- z tyt. zakończenia skupu akcji własnych
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
2014
16 305
2013
18 060
16 305
-380
17 680
2 735
2 735
2 735
2 735
513
505
0
8
8
513
9 219
2 709
4 000
513
9 325
-106
75
46
4 000
1 291
1 291
29
181
11 928
0
181
9 219
0
0
0
0
6 155
-4 000
0
0
6 155
0
0
4 000
4 000
2 155
0
6 155
350
730
16
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
-zasilenie kapitału rezerwowego
-zasilenie kapitału zapasowego
- przeznaczenie na dywidendę
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) korekty błędów
b) strata z lat ubiegłych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
-pokrycie straty
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)
730
730
46
684
-1 291
-380
-911
-1 291
-380
-380
0
1 291
0
0
628
628
0
0
-380
-380
-911
0
-911
16 933
16 305
-380
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
17
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
VI.
Rachunek przepływów pieniężnych.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki krótkoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki krótkoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
2 014
2 013
628
-1 588
-911
4 331
725
3
-7
-71
-129
224
-7 772
5 501
-66
4
-960
778
-1
18
300
559
1 021
703
-1 626
2 478
101
3 420
1 345
65
0
1 280
1 261
308
70
0
238
238
130
219
988
54
108
19
0
11
8
1 537
55
56
56
1 482
1 482
1 400
82
0
0
0
-192
252
1 070
0
0
1 070
457
2 880
18
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
0
166
8
655
181
1 713
221
70
0
613
-539
-539
220
103
0
-2 880
792
792
1 181
642
1
389
1 181
11
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
19
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
VII.
1)
Noty objaśniające.
Noty objaśniające do bilansu.
Nota 1.1 (do poz.I.1 aktywów) Wartości niematerialne i prawne.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem
2014
2013
156
249
249
333
333
249
489
20
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach złotych polskich.
Nota 1.2 (do poz.I.1 aktywów) Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych).
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
Rok 2014
a
b
c
wyszczególnienie
koszty
wartość
nabyte koncesje, patenty, licencje i
zakończonych
firmy
podobne wartości, w tym:
prac
- oprogramowanie
rozwojowych
komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek
782
566
561
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
12
12
- zakup
12
12
- przyjęcie ze ST w budowie
- przyjęcie po zakończonej um. leasingowej
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
- sprzedaż
- zmiana prezentacji
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
782
578
573
na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
626
233
228
f) amortyzacja za okres
156
96
96
(z tytułu)
- zwiększenia
156
96
96
- zmniejszenia (zmiana prezentacji)
g) korekta umorzenia
- zwiększenia z tyt.
- zmniejszenia z tyt.
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
782
329
324
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec
249
249
okresu
d
inne wartości
niematerialne i
prawne
e
zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne
Wartości
niematerialne i
prawne, razem
1348
12
12
1360
859
252
252
1111
249
21
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach złotych polskich.
Rok 2013
wyszczególnienie
a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- zakończenie prac rozw.
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
- sprzedaż
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych
na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres
(z tytułu)
- zwiększenia
- zmniejszenia
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
a
b
c
d
koszty
wartość firmy
nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
inne wartości
zakończonych
wartości, w tym:
niematerialne i
prac
prawne
- oprogramowanie
rozwojowych
komputerowe
782
566
561
e
zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne
Wartości
niematerialne i
prawne, razem
1348
782
566
561
1348
469
132
127
601
157
101
101
258
157
101
101
258
626
233
228
859
156
333
333
489
22
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 1.3 (do poz.I.1 aktywów) Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa).
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA
WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne razem
2014
2013
249
489
249
489
Nota 2 (do poz.I.2 aktywów) Wartość firmy jednostek podporządkowanych - nie dotyczy.
Nota 3.1 (do poz.I.3 aktywów) Rzeczowe aktywa trwałe.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
2014
2013
2 603
2 542
1 839
226
509
29
1 896
326
304
16
7
8
2 557
2 603
23
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach złotych polskich.
Nota 3.2 (do poz.I.3 aktywów) Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych).
Rok 2014
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty ( w tym
- budynki, lokale i
prawo użytkowania
obiekty inżynierii
wieczystego gruntu)
lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- przejęcie s-ki zależnej
- zakup
- przyjęcie ze śt. w budowie
- inne
c) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaż
-likwidacja
-zmiana prezentacji
-inne
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- zwiększenia
- naliczenie amortyzacji
- inne korekty
- zmniejszenia
- sprzedaż
- likwidacja
- zmiana prezentacji
- inne/korekta stawek amortyzacji
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
- urządzenia
techniczne i
maszyny
- środki
transportu
środki
transportu
w leasingu
- inne
środki
trwałe
- środki
trwałe w
budowie
- zaliczki na
środki trwałe
w budowie
Środki trwałe,
razem
0
2176
1180
228
382
148
7
8
4129
0
0
46
134
353
0
0
0
0
39
7
134
353
0
216
0
216
0
54
54
318
1
318
1
533
0
526
7
0
604
54
535
0
15
4058
1572
0
0
7
0
8
0
7
0
0
8
0
0
0
2176
280
1010
854
308
154
417
152
147
132
0
57
57
57
-70
168
168
-5
38
38
-85
102
102
-14
6
6
0
0
0
0
0
238
43
43
187
20
0
0
0
0
187
1
67
19
118
0
0
216
0
337
22
784
149
-117
371
371
0
488
43
404
0
41
1455
0
0
0
0
0
1839
226
159
350
29
0
0
2603
24
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach złotych polskich.
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty ( w tym
- budynki, lokale i
prawo użytkowania
obiekty inżynierii
wieczystego gruntu)
lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek
0
2148
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
0
28
- przejęcie s-ki zależnej
- zakup
28
- inne
c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- sprzedaż
0
-likwidacja
-inne
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
0
2176
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
0
224
początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
0
56
a) zwiększenia
56
g) korekty umorzenia (zmniejszenia)
- sprzedaż
0
- likwidacja
- inne -korekta stawek amortyzacji
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
0
280
okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
okresu
k) wartość netto środków trwałych na koniec
0
1896
okresu
Rok 2013
- urządzenia
techniczne i
maszyny
1082
- środki
transportu
681
- środki
transportu
w leasingu
621
- inne
środki
trwałe
148
- środki
trwałe w
budowie
0
- zaliczki na
środki trwałe
w budowie
0
99
12
64
0
7
8
99
12
64
7
8
1
1
465
465
303
0
0
0
0
1180
672
0
228
541
0
7
0
8
0
183
183
1
1
49
49
436
436
0
Środki trwałe,
razem
4680
218
0
218
769
466
303
0
4129
1915
303
854
154
382
373
148
105
102
102
323
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267
56
152
132
0
0
417
417
760
437
267
56
1572
0
0
0
0
326
74
230
16
7
8
2557
25
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 3.3 (do poz.I.3 aktywów) Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa).
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu:
- maszyny i urządzenia
- samochody
Środki trwałe bilansowe razem
2014
2013
2 189
414
2 246
311
64
350
2 603
82
229
2 557
Nota 3.4 (do poz.I.3 aktywów) Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie występuje.
Nota 4.1 (do poz.I.4 aktywów) Należności długoterminowe.
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu objęcia udziałów)
- cesja wierzytelności
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
- od jednostki dominującej (z tytułu)
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
2014
1 400
1 400
2013
1 400
1 400
Nota 4.2 (do poz.I.4 aktywów) Zmiana stanu należności długoterminowych wg tytułów.
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu objęcia udziałów)
c) zmniejszenia
d) stan na koniec okresu
2014
2013
0
1 400
0
1 400
Nota 4.3 (do poz.I.4 aktywów) Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie
występuje.
Nota 4.4 (do poz.I.4 aktywów) Należności długoterminowe struktura walutowa.
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
2014
1 400
2013
1 400
Nota 5.1 (do poz.I.5.1 aktywów) Zmiana stanu nieruchomości wg grup rodzajowych - nie występuje.
Nota 5.2 (do poz.I.5.2 aktywów) Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych.
ZMIANA STANU INWESTYCJI W WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
2014
2013
107
0
156
0
26
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
- zakup
c) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia / amortyzacja
d) stan na koniec okresu
50
50
57
49
49
107
Nota 5.3 (do poz.I.5.3 aktywów) Długoterminowe aktywa finansowe.
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)-umowa leasingu
finansowego
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)-umowa leasingu
finansowego
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
2014
2013
6 873
6 873
8 357
8 357
0
0
0
0
6 873
8 357
Nota 5.4 Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występuje.
Nota 5.5 Zmiana stanu wartości firmy – jednostki zależne – nie występuje.
Nota 5.6 Zmiana stanu wartości firmy – jednostki współzależne – nie występuje.
Nota 5.7 Zmiana stanu wartości firmy – jednostki stowarzyszone – nie występuje.
Nota 5.8 Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki zależne – nie występuje.
Nota 5.9 Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne – nie występuje.
27
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 5.10 Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone – nie występuje.
Nota 5.11 Długoterminowe aktywa finansowe - nie dotyczy.
Nota 5.12 (do poz.I.5.3 aktywów) Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych wg grup rodzajowych.
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
- udziały i akcje
- pozostałe składniki
b) zwiększenia (z tytułu)
- udziały i akcje
- zwiększenia z tyt. rozwiązania odpisów aktualizujących
- zwiększenia z tyt. umowy leasingu finansowego
c) zmniejszenia (z tytułu)
- z tyt. odpisu aktualizującego udziały i akcje
- z tyt. inne korekty (podatek PCC)
- sprzedaż udziałów
d) stan na koniec okresu
- udziały i akcje
- pozostałe składniki
2014
2013
8 357
8 357
8 930
8 930
0
0
1 484
573
103
1 484
6 873
6 873
0
470
8 357
8 357
0
Nota 5.13 Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych.
IQNET SP. Z O.O.
Siedziba
Przedmiot przedsiębiorstwa
Charakter powiązania
Metoda konsolidacji
Data objęcia kontroli
Wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia
Korekty aktualizujące wartość razem
Wartość bilansowa udziałów (akcji)
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Kapitał własny jednostki, w tym:
- kapitał zakładowy
- kapitał rezerwowy
- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
- kapitał zapasowy
- pozostały kapitał własny, w tym:
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
- zobowiązania długoterminowe
- zobowiązania krótkoterminowe
Należności jednostki w tym:
- należności długoterminowe
- należności krótkoterminowe
Aktywa jednostki, razem:
Przychody ze sprzedaży
Nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w
jednostce
Otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni
rok obrotowy
Katowice
usługi
teleinformatyczne
j. zależna
pełna
2007
4 331
-394
3 937
99,95%
99,95%
11
500
900
0
172
-1 561
-1 500
-61
648
49
599
111
4
107
659
830
0
0
j. zależna od Lockus Sp. z o.o.
pełna
2007
0
0
0
(*)98,86%
(*)98,86%
212
1 500
500
0
394
-2 182
-2 193
11
1 038
23
1 000
578
0
578
1 250
3 627
0
LOCKUS SP. Z
O.O.
Kraków
wynajem
nieruchomości
j. zależna
pełna
2007
2 936
0
2 936
99,99%
99,99%
2 861
2 950
500
0
1 786
-2 375
-2 687
312
1 822
110
1 625
588
500
88
4 683
1 885
0
0
0
TELEINVENTION SP.Z O.O.
Kraków
usługi call center
28
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
(*) W dniu 18 grudnia 2014roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zbyła udziały w kapitale zakładowym
Spółki Teleinvention Sp. z o.o. na rzecz Spółki zależnej Lockus Sp. z o.o. Z uwagi na to, że Spółka Lockus Sp. z o.o. jest
zależna w 99,99% od Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. transakcja nie powoduje całkowitej utraty wpływów
nad Spółką Teleinvention Sp. z o.o.
Nota 5.14 (do poz.I.5.3 aktywów) Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występuje.
Nota 5.15 (do poz.I.5.3 aktywów) Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura
walutowa).
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
2014
2013
6 873
8 357
6 873
8 357
Nota 5.16 (do poz.I.5.3 aktywów) Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe wg
zbywalności.
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
...
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
(wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
...
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość
bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
2014
2013
6 873
8 357
29
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1) udziały
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2) umowa leasingu finansowego
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość, razem
Wartość bilansowa, razem
6 873
6 873
8 357
7 267
8 357
8 357
103
8 930
8 751
7 267
8 357
394
6 873
8 751
9 057
394
8 357
Nota 5.17 (do poz.I.5.3 aktywów) Udzielone pożyczki długoterminowe struktura walutowa – nie występuje.
Nota 5.18 (do poz.I.5.4 aktywów) Inne inwestycje długoterminowe wg rodzaju.
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
- umowy dzierżawy środków trwałych
Inne inwestycje długoterminowe, razem
2014
2013
35
35
87
87
Nota 5.19 (do poz.I.5.4 aktywów) Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych wg grup rodzajowych.
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- korekta stawek amortyzacji
- korekta umorzenia z tyt. sprzedaży
c) zmniejszenia (z tytułu)
-umorzenie / amortyzacja
- sprzedaż
d) stan na koniec okresu
2014
2013
87
0
141
0
52
52
54
54
35
87
30
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 5.20 (do poz.I.5.4 aktywów) Inne inwestycje długoterminowe struktura walutowa.
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
2014
2013
35
87
35
87
Nota 6.1 (do poz.I.6.1 aktywów) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2014
2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
385
245
a) odniesionych na wynik finansowy
385
245
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia *
171
166
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
171
166
(z tytułu)
- naliczone koszty wynagrodzeń i składek ZUS do wypłaty w następnych okresach
2
bilansowych
- z tyt. odpisu aktualizującego udziały
20
- pozostałe rezerwy
51
40
- zobowiązania z tyt. dopłat do udziałów
77
- z tyt. odpisu aktualizującego zapasy
5
- z tyt. odpisu aktualizującego należności
5
- zobowiązania z tyt. leasingu
34
- zobowiązania przeterminowane pow. 30dni
45
- rozliczenia międzyokresowe przychodów
6
29
- strata podatkowa
23
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia *
162
26
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
162
26
(z tytułu)
- realizacja aktywu z tyt. odpisu aktualizującego należności
-realizacja aktywu z tytułu wypłaty ZUS i wynagrodzeń
-realizacja aktywu z tytułu odliczenia straty
-realizacja aktywu -rozliczenia międzyokresowe przychodów
58
- realizacja aktywu - pozostałe rezerwy
26
- realizacja aktywu - zobowiązania leasingowe
26
- realizacja aktywu - zobowiązania z tyt. dopłat do udziałów
78
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi ( z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w
394
385
tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
394
385
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
* Zwiększenia dotyczą powstania różnic przejściowych, natomiast zmniejszenia dotyczą odwrócenia się różnic
przejściowych.
31
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
STAN NA
STAN NA
01.01.2014
31.12.2014
- odpis aktualizujący udziały
394
394
- odpis aktualizujący zapasy
111
138
- odpis aktualizujący należności
0
25
- rezerwa na odprawy emerytalne
4
4
- rezerwy pozostałe
492
623
- zobowiązania długoterminowe (leasing)
145
321
- zobowiązania z tyt. dopłat do udziałów
410
0
- zobowiązania krótkoterminowe (wynagrodzenia + ZUS)
0
10
- zobowiązania przeterminowane pow. 30dni
0
239
- rozliczenia międzyokresowe przychodów
472
198
- strata podatkowa
0
121
razem
2028
2 073
Data wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych: sukcesywnie w okresach wygaśnięcia tytułu różnic przejściowych
ujemnych.
KWOTA UJEMNYCH RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU
Nota 6.2 (do poz.I.6.2 aktywów) Inne rozliczenia międzyokresowe.
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- koszt finansowej obsługi leasingu
- koszty kaucji gwarancyjnych
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
2014
2013
29
17
12
29
4
4
4
Nota 7 (do poz.II.1 aktywów) Zapasy.
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem
2014
2013
907
128
898
351
1 035
10
1 259
Nota 8.1 (do poz.II.2 aktywów) Należności krótkoterminowe.
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych świadczeń
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
2014
2013
2 413
444
300
144
1 969
615
396
192
204
219
13 372
13 054
12 701
353
291
5 648
5 334
4 815
519
292
27
0
15 785
208
15 993
22
0
6 263
172
6 435
32
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 8.1.1 (do poz.II.2 aktywów) Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych.
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem:
- odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem:
2014
444
444
2013
396
396
1 969
1 969
219
219
2 413
0
2 413
615
0
615
Nota 8.2 (do poz.II.2 aktywów) Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych.
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych
-utworzenie odpisu aktualizującego z tyt. spraw sądowych, układu, upadłości
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
-rozwiązanie odpisu aktualizującego
- wykorzystanie odpisu aktualizującego
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec
okresu, w tym:
-stan odpisów aktualizujących wartość należności z tyt. podatku VAT
-stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych z tyt.
dostaw i usług na koniec okresu
2014
2013
172
43
43
0
176
1
1
0
7
5
7
208
5
172
0
208
0
172
2014
15 712
281
72
251
5
20
2
10
15 993
2013
6 420
65
15
50
3
15
Nota 8.3 (do poz.II.2 aktywów) Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa).
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
jednostka walutowa USD
po przeliczeniu na PLN
jednostka walutowa EUR
po przeliczeniu na PLN
jednostka walutowa GBP
po przeliczeniu na PLN
Należności krótkoterminowe, razem
6 435
33
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 8.4 (do poz.II.2 aktywów) Należności z tytułu dostaw i usług brutto (struktura wg okresów spłaty).
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesiąca ( związane z normalnym tokiem sprzedaży)
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
2014
2013
4 791
5 945
15
801
496
1 658
13 706
208
13 498
1 771
998
45
96
722
2 270
5 902
172
5 730
Nota 8.4.1 (do poz.II.2 aktywów) Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (brutto) z podziałem na
należności niespłacone wg okresów.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
2014
2013
542
718
98
69
231
1 658
208
1 154
605
243
52
216
2 270
172
1 450
2 098
Nota 9 (do poz.II.2 i I.4 aktywów) Należności.
ROK 2014
1. Należności z tytułu
dostaw i usług
2. Należności z tytułu
podatków
3. Pozostałe należności
4. Należności sporne
5. Należności sądowe
ROK 2013
1. Należności z tytułu
dostaw i usług
2. Należności z tytułu
podatków
3. Pozostałe należności
4. Należności sporne
5. Należności sądowe
BRUTTO
KRÓTKOTERMIN
OWE
DŁUGOTERMI
NOWE
ODPIS
AKTUALIZACYJNY
13 706
13 706
0
208
13 498
PRZETERMINOWANE,
NIEOBJĘTE ODPISEM
AKTUALIZUJĄCYM
1 450
291
291
0
0
291
0
1 996
0
1 996
0
0
0
15 993
15 993
0
0
0
0
208
1 996
0
0
15 785
0
0
0
1 450
BRUTTO
KRÓTKOTERMIN
OWE
DŁUGOTERMI
NOWE
ODPIS
AKTUALIZACYJNY
5 902
5 902
0
172
5 730
PRZETERMINOWANE,
NIEOBJĘTE ODPISEM
AKTUALIZUJĄCYM
2 098
292
292
0
0
292
0
241
0
241
0
0
0
6 435
6 435
0
0
0
0
241
0
0
6 263
0
0
0
2 098
172
NETTO
NETTO
34
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 10.1 (do poz.II.3 aktywów) Krótkoterminowe aktywa finansowe.
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) um. leasingu
finansowego
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, netto razem
- odpisy aktualizujące wartość należności z tyt. udzielonych pożyczek
Krótkoterminowe aktywa finansowe, brutto razem
2014
2013
83
1 439
83
1 439
0
19
19
642
642
1 181
1 181
725
0
725
2 639
0
2 639
35
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 10.2 (do poz.II.3 aktywów) Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura
walutowa).
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
2014
2013
427
298
2 510
129
725
2 639
Nota 10.3 (do poz.II.3 aktywów) Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg
zbywalności). – nie występuje
Nota 10.4 (do poz.II.3 aktywów) Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa).
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
2014
2013
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
- jednostka walutowa EUR
- po przeliczeniu na PLN
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem
83
0
1 388
70
15
70
1 458
83
Nota 10.5 (do poz.II.3 aktywów) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa).
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA
WALUTOWA)
2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
- jednostka walutowa EUR
- po przeliczeniu na PLN
- jednostka walutowa USD
- po przeliczeniu na PLN
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
2013
344
298
63
267
9
31
642
1 122
59
4
18
14
41
1 181
Nota 10.6 (do poz.II.3 aktywów) Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występuje.
Nota 10.7 (do poz.II.3 aktywów) Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) – nie występuje.
Nota 11 (do poz.II.4 aktywów) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia majątkowe
- ubezpieczenia środków transportu
- koszty usług serwisowych
- inne opłaty roczne, prenumeraty,
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe
- nakłady na nowe technologie
- usługi budowlane
- koszty finansowe dot. umów leasingu
- koszty kaucji gwarancyjnych
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
2014
2013
135
9
19
89
18
35
16
19
170
238
15
23
168
32
95
51
20
17
7
333
36
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 12 - do aktywów.
Stan odpisów aktualizujących wartość aktywów na 31.12.2014r:
Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostkach powiązanych – 394 tys. (Nota 5.16)
Odpis aktualizujący wartość zapasów – 138 tys.
Odpis aktualizujący wartość należności krótkoterminowych – 208 tys. (Nota 8.2)
Nota 13 (do poz.I.1 pasywów) Kapitał zakładowy – struktura.
ROK 2014
Seria / emisja
A
B
C
D
E
F
Rodzaj akcji
imienne
uprzywilejowane
imienne
uprzywilejowane
zwykłe na
okaziciela
zwykłe na
okaziciela
zwykłe na
okaziciela
zwykłe na
okaziciela
Rodzaj
uprzywilejowania akcji
co do głosu
(2:1)
co do głosu
(2:1)
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Wartość
Rodzaj
serii / emisji
ogranicz
Sposób
Liczba
wg wartości
enia
pokrycia
akcji
nominalnej
praw do
kapitału
w pełnych
akcji
złotych
brak
886 000
886 000 gotówka
Data
rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
01.10.2004r
01.10.2004
brak
200 000
200 000
gotówka
23.09.2005
01.01.2006
brak
200 000
200 000
gotówka
23.09.2005
01.01.2006
brak
200 000
200 000
gotówka
22.12.2005
01.01.2006
brak
1 200 000
1 200 000
gotówka
12.10.2006
01.01.2006
brak
49 500
49 500
gotówka
30.08.2010
01.01.2011
Liczba akcji
razem
Kapitał
zakładowy,
razem
Wartość nominalna jednej akcji =1,00 zł
2 735 500
2 735 500
Wg stanu na 31.12.2014 wysokość kapitału zakładowego wynosiła 2 735 tys. zł, z tego poszczególni
akcjonariusze posiadają:
LICZBA AKCJI W KAPITALE
ZAKŁADOWYM/ W TYM
UPRZYWILEJOWANE
Krzysztof Kniszner
Magdalena Kniszner
Cezary Gregorczuk
Pozostali akcjonariusze
655 375 / 543 000
659 414 / 543 000
300 000
1 120 711
WARTOŚĆ AKCJI
655 375,00 zł
659 414,00 zł
300 000,00 zł
1 120 711,00 zł
% AKCJI W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
23,96
24,11
10,97
40,96
% GŁOSÓW NA
WZ
31,36
31,46
7,85
29,33
37
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 14.1 (do poz.I.3 pasywów) Akcje (udziały) własne.
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
2014
118 382
2013
118 382
- wartość wg ceny nabycia
513
513
- wartość bilansowa
513
513
- liczba
- cel nabycia
mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej
odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi
programu opcji menadżerskich, lub do wymiany albo w inny
sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z
uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej
działalności.
- przeznaczenie
na dzień 31.12.2014 Zarząd nie podjął decyzji, co do
rozdysponowania zakupionych akcji
Nota 14.2 (do poz.I.3 pasywów) Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych – nie występuje
Nota 15 (do poz.I.4 pasywów) Kapitał zapasowy.
KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo
(minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
- podział zysku
- premie zarządu
- podział zysku (pokrycie straty za rok 2013)
- podział zysku (pokrycie straty z lat ubiegłych)
- kapitał pozostały po zakupie akcji
Kapitał zapasowy, razem
2014
8 316
10
2
2013
8 316
10
2
3 600
1 072
-181
-911
-380
4 000
11 928
891
1 072
-181
9 219
Nota 16 (do poz.I.5 pasywów) Kapitał z aktualizacji wyceny – nie występuje.
Nota 17 (do poz.I.6 pasywów) Pozostałe kapitały rezerwowe.
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
ZAKUP AKCJI WŁASNYCH
Pozostałe kapitały rezerwowe utworzone z zysków lat ubiegłych
Kapitał na zakup akcji
Kapitały rezerwowe razem
zakup akcji własnych
2014
2013
2 155
2 155
4 000
6 155
-513
2 155
Nota 18 (do poz.I.10 pasywów – nie występuje
Nota 19-20 (do pasywów) Nie dotyczy.
Nota 21.1 (do poz.IV.1 pasywów).
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w
tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
2014
2013
296
308
296
308
38
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z
tytułu)
-naliczonych odsetek od należności
-naliczonych odsetek od lokat
- różnica w wartości amortyzacji podatkowej i bilansowej
- wycena inwestycji krótkoterminowych
-dodatnich różnic kursowych
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
-naliczonych odsetek od należności
-naliczonych odsetek od lokat
-ujemnych różnic kursowych
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu
-rozwiązanie rezerw z tyt. przekształcenia umów leasingu
-naliczonych odsetek od lokat
-odsetki od należności
-dodatnich różnic kursowych
- różnica w wartości amortyzacji podatkowej i bilansowej
-wycena inwestycji krótkoterminowych
b) odniesione na kapitał własny
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy (z tytułu)
-naliczonych odsetek od należności
- różnica w wartości amortyzacji podatkowej i bilansowej
-naliczonych odsetek od lokat
-dodatnich różnic kursowych
b) odniesionej na kapitał własny
-przekształcenia leasingu operacyjnego w leasing finansowy
-innych różnic przejściowych
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
125
125
17
17
9
116
17
36
36
29
29
7
29
29
385
385
89
296
296
296
87
209
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wg poniższych tytułów, ze
wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:
2014
Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- środki trwałe
- należności
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony
podatek dochodowy
- różnica w wartości amortyzacji podatkowej i bilansowej
- odsetki od należności
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania
2013
125
17
116
9
17
36
29
29
7
29
39
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
KWOTA DODATNICH RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU
- środki trwałe
- należności
razem
STAN NA
01.01.2014
1102
455
1557
STAN NA
31.12.2014
1 555
470
2 025
Data wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych: sukcesywnie w okresach wygaśnięcia tytułu dodatnich różnic
przejściowych.
Nota 21.2 (do poz.IV.1 pasywów).
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I
PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
-naliczony odpis
b) zwiększenia (z tytułu)
- odpis z tyt.rezerwy na nagrody jubileuszowe za lata ubiegłe
- odpis z tyt. rezerwy na świadczenia emerytalne za rok bieżący
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
- likwidacja nagród
e) stan na koniec okresu
- odpis za lata ubiegłe
2014
2013
4
4
10
14
4
4
Nota 21.3 (do poz.IV.1 pasywów). Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
(wg tytułów) – nie występuje
Nota 21.4 (do poz.IV.1 pasywów). – nie występuje
Nota 21.5 (do poz.IV.1 pasywów).
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- rezerwa na koszty usług SSU
- rezerwa dot. płatności zaliczkowej do projektu UE
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii
- rezerwa na koszty kontraktów
- rezerwa na koszty sprawy spornej
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń
c) wykorzystanie (z tytułu)
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii
- rezerwa na koszty kontraktów
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń
- rezerwa na koszty usług SSU
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych
- rezerwa na koszty sprawy spornej
d) rozwiązanie (z tytułu)
- rezerwa na zobowiązania z tytułu premii
- rezerwa na koszty kontraktów
- rezerwa na przegląd sprawozdań i koszty ogłoszeń
- rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych
- rezerwa dot. płatności zaliczkowej do projektu UE
- rezerwa na koszty usług SSU
e) stan na koniec okresu
2014
2013
851
1307
76
250
917
50
14
1415
958
10
45
23
379
120
280
696
6
261
379
50
107
51
6
50
18
93
27
623
18
851
40
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 22.1 (do poz.IV.2 pasywów) Zobowiązania długoterminowe.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- dywidenda dla akcjonariuszy
- z tytułu umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem
2014
2013
511
327
569
493
184
76
511
569
Nota 22.2 (do poz.IV.2 pasywów) Zobowiązania długoterminowe (struktura wg okresów spłaty).
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem
2014
2013
511
407
162
511
569
Nota 22.3 (do poz.IV.2 pasywów) Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa).
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Zobowiązania długoterminowe, razem
2014
2013
511
569
511
569
41
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 22.4 (do poz.IV.2 pasywów) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek.
ROK 2014
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
PKO BP SA
Kraków, Os.
Centrum E
ROK 2013
Nazwa (firma)
jednostki
PKO BP SA
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kwota kredytu /
Kwota kredytu /
pożyczki
Warunki
pożyczki wg
Termin
pozostała do
oprocentowania
Zabezpieczenia
umowy
spłaty
spłaty
tys. zł
waluta
tys. zł
waluta
zastaw
hipoteczny na
WIBOR 1M
1 494
PLN
493
PLN
12.2017
nieruchomości
+1,3%
podmiotu
trzeciego
Inne
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Siedziba
Kraków,
Oś.Centrum
E
Kwota kredytu /
pożyczki wg
umowy
Kwota kredytu /
pożyczki
pozostała do
spłaty
tys. zł
tys. zł
1 494
waluta
PLN
659
Warunki
oprocentowani
a
Termin
spłaty
Zabezpieczenia
12.2017
zastaw
hipoteczny na
nieruchomości
podmiotu
trzeciego
Inne
walut
a
PLN
WIBOR 1M
+1,3%
Nota 22.5 Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych – nie
występuje
Nota 23.1 (do poz.IV.3 pasywów) Zobowiązania krótkoterminowe.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
- należne wpłaty na zwiększenie kapitału
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
2014
2013
359
238
84
121
121
84
84
42
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umów leasingu
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne, z tytułu:
- pozostałe
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
- fundusz socjalny
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
10 157
998
3 793
166
182
182
8 199
8 199
144
144
2 443
2 443
761
6
11
11
1
1
10 517
600
0
440
440
11
11
3 888
43
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 23.2 (do poz.IV.3 pasywów) Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa).
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
jednostka walutowa USD
po przeliczeniu na PLN
jednostka walutowa GBP
po przeliczeniu na PLN
jednostka walutowa EUR
po przeliczeniu na PLN
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
2013
9 503
1 064
1
3
9
50
237
1 011
10 517
3 853
35
2
6
7
29
3 888
Nota 23.3 (do poz.IV.3 pasywów) Zobowiązania krótkoterminowe
ROK 2014
Nazwa (firma)
jednostki
PKO BP SA
Lockus Sp.
z o.o.
ROK 2013
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
Kraków, Oś.
Centrum E
Kraków, ul.
Skarżyńskiego
14
Siedziba
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kwota kredytu /
Kwota kredytu /
Warunki
Termin
Zabezpieczenia
pożyczki wg
pożyczki
oprocento
spłaty
umowy
pozostała do
wania
spłaty
zł
3 500
waluta
PLN
zł
832
waluta
PLN
256
PLN
238
PLN
Kraków, Oś.
Centrum E
07.2015
5%
01.2015
- hipoteka spółki
Lockus, zapasy
spółki, środek
trwały, przelew
wierzytelności,
weksel in blanco
-
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kwota kredytu /
Kwota kredytu /
Warunki
Termin
Zabezpieczenia
pożyczki wg
pożyczki
oprocento
spłaty
umowy
pozostała do
wania
spłaty
zł
PKO BP SA
WIBOR 1M
+ 1,7%
3 500
waluta
PLN
zł
Inne
Inne
waluta
0
PLN
WIBOR 1M
+ 1,7%
07.2015
- hipoteka spółki
Lockus, zapasy spółki,
środek trwały,
przelew
wierzytelności,
weksel in blanco
Nota 24.1 (do poz.IV.4 pasywów) Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – nie występuje.
44
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 24.2 (do poz.IV.4 pasywów) Inne rozliczenia międzyokresowe.
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów)
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
- długoterminowe (wg tytułów)
- przychody z tyt. zakupu wierzytelności
- przychody z tyt. rozliczenia dotacji
- krótkoterminowe (wg tytułów)
- przychody z tyt. zakupu wierzytelności
- przychody z tyt. usług serwisowych
- przychody z tyt. rozliczenia dotacji
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
2014
2013
372
104
567
175
104
268
0
198
70
372
175
392
0
280
112
567
Nota 25. Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR.
2014
Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR
- wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.)
- wartość księgowa na 1 akcję w zł = 6,19
- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.)
- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = 1,45
2013
Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR
- wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w tys. zł) / ilość akcji (w tys. szt.)
- wartość księgowa na 1 akcję w zł = 5,96
- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny (w tys. EURO) / ilość akcji (w tys. szt.)
- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = 1,44
Nota 26.1 Pozycje pozabilansowe – Należności warunkowe od jednostek powiązanych- nie występuje.
Nota 26.2 Pozycje pozabilansowe – Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych- nie występuje.
45
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
2)
Noty objaśniające do rachunku zysków i strat.
Nota 27.1 (do poz.I.1 rachunku zysków i strat) Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa-rodzaje
działalności).
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Sprzedaż produktów
- w tym: od jednostek powiązanych
Sprzedaż usług
- sprzedaż central telefonicznych wraz z montażem, okablowania strukturalne,
usługi informatyczne
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
2014
2013
32 138
32 138
22 979
22 979
402
32 138
402
446
22 979
446
Nota 27.2 (do poz.I.1 rachunku zysków i strat) Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna).
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
c) do państw UE
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
2014
32 046
2013
22 726
92
253
32 138
402
22 979
446
Nota 28.1 (do poz.I.2 rachunku zysków i strat) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura
rzeczowa-rodzaje działalności).
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
sprzedaż wyposażenia i modułów dodatkowych central telefonicznych ( telefony,
systemy taryfikacji, Call Center itp.)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
2014
2013
585
643
585
18
643
7
Nota 28.2 (do poz.I.2 rachunku zysków i strat) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura
terytorialna).
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
2014
2013
557
18
28
643
7
585
18
643
7
Nota 29 (do poz.II.1 , poz. IV, poz. V rachunku zysków i strat) Koszty wg rodzaju.
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
2014
725
9 586
15 965
2013
778
6 041
9 273
46
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
- reprezentacja i reklama
- podróże służbowe
- ubezpieczenia majątkowe
- inne
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
92
3 457
595
463
264
81
23
95
30 883
442
-215
-1 952
-3 005
26 153
96
3 486
580
345
109
95
28
113
20 599
2 802
-202
-1 696
-3 065
18 438
Nota 30 (do poz. VII.3 rachunku zysków i strat) Pozostałe przychody operacyjne.
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
a) zysk za zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) dotacje
c) inne przychody operacyjne w tym:
- wpływ odszkodowań
- zwrócone koszty sądowe
- rozwiązanie odpisów na należności
- wykorzystanie pozostałych rezerw
- rozwiązanie pozostałych rezerw
- korekta stawek amortyzacji
- pozostałe
Inne przychody operacyjne, razem
2014
2013
55
112
262
2
8
0
86
109
41
16
429
40
112
240
23
10
5
94
9
56
43
392
Nota 31 (do poz. VIII.3 rachunku zysków i strat) Pozostałe koszty operacyjne.
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- aktualizacja roszczeń i należności
- aktualizacja wartości zapasów
c) inne koszty operacyjne, w tym:
- złomowanie materiałów
- koszty sądowe
- amortyzacja rozliczana dotacją
- szkody komunikacyjne i inne
- rezerwa na koszty
- rezerwa na koszty sprawy spornej
- kary, odszkodowania
- koszty premii +koszty kontraktów
- koszty likwidacji samochodów po leasingu
- koszty lat ubiegłych
- pozostałe
Pozostałe koszty operacyjne, razem
2014
2013
74
43
31
570
2
1
1
823
79
112
1
300
0
4
37
112
20
100
379
0
2
17
55
644
38
69
68
825
Odpis aktualizacyjny wartość aktywów niefinansowych dotyczy należności przeterminowanych.
Nota 32.1 (do poz. X. rachunku zysków i strat) Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach – nie
występuje.
47
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 32.2 (do poz. X. rachunku zysków i strat) Przychody finansowe z tytułu odsetek.
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
2014
2013
84
76
76
84
84
84
8
18
17
18
102
17
101
Nota 32.3 (do poz. X. rachunku zysków i strat) Inne przychody finansowe.
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:
- przychody z cesji
- wycena bilansowa akcji własnych - storno
- wycena kredytu w skorygowanej cenie nabycia
- storno odsetek bilansowych
Inne przychody finansowe, razem
2014
2013
9
2
7
0
0
1
9
1
1
Nota 33.1 (do poz. XI. rachunku zysków i strat) Koszty finansowe z tytułu odsetek.
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek (korekta błędu lat ubiegłych)
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
2014
2013
51
1
1
72
50
58
72
61
58
109
30
31
133
48
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Nota 33.2 (do poz. XI.) Inne koszty finansowe.
INNE KOSZTY FINANSOWE
a) ujemne różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
- odsetki od należności
c) pozostałe, w tym:
- koszty gwarancji ubezpieczeniowych
- koszt kredytu bankowego -hipoteka
- koszt kredytu bankowego
- pozostałe
Inne koszty finansowe, razem
2014
2013
0
0
90
22
16
52
90
5
1
4
0
80
21
16
41
2
85
Nota 34 (do poz. XII) Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych – Nie
dotyczy.
Nota 35 (do poz. XIV.1) Zyski nadzwyczajne – nie występuje.
Nota 36 (do poz. XIV.2) Straty nadzwyczajne – nie występuje.
Nota 37.1 (do poz. XVIII) Podatek dochodowy bieżący.
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
- korekty przychodów podatkowych, w tym:
- naliczone odsetki
- naliczone odsetki od pożyczki
- RMP -opodatkowane w 2013 i 2014
- storno odsetek bilansowych
- rozwiązane rezerw pozostałych
- rozliczenie leasingu operacyjnego
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności
- wyceny bil. z bież. roku oraz storno wyceny z poprzedniego roku
- odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych
- wycena kredytu w skorygowanej cenie nabycia
- wycena bilansowa różnic kursowych
- dotacje
- pozostałe
- korekta wartości środków trwałych, stawek amortyzacyjnych
- bilansowe przychody przyszłych okresów
- bilansowe przychody przyszłych okresów-dotacja
- korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym:
- utworzone odpisy aktualizujące należności
- aktualizacja wartości akcji własnych
- PFRON i inne opłaty
- koszty reprezentacji
- amortyzacja śr. trwałych w leasingu, amortyzacja nkup.
- odpis aktualizujący zapasy
- wyceny bil. różnic kursowych
- koszty likwidacji sam po leasingu
- odpis aktualizujący udziały
- rezerwa na koszty
- koszty sądowe
- niewypłacone wynagrodzenie, składki ZUS opłacone w następnym roku
2014
942
401
2013
-1 064
821
-471
-8
-76
-880
-315
-1
-84
-930
-195
-1
-103
-4
54
-9
-112
-1
-41
798
-9
-112
-882
-43
-1 136
-1
-48
-80
-101
-31
-1
-2
-48
-60
-201
-1
-13
-38
-103
-748
-343
-55
-10
-56
984
49
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
- koszt własny umów leasingowych
- amortyzacja rozliczana dotacją
- odsetki od zobowiązań (naliczone)
- raty leasingowe
- różnica amortyz. podatkowa a bilansowa
- koszty bezpośrednie 2012, 2013
- rozwiązane rezerwy
- zobowiązania przeterminowane pow. 30dni
- odsetki os spornych zobowiązań
- pozostałe tytuły in plus
- pozostałe tytuły in minus
3. Dochód
4. Dochody wolne od podatku
5.Odliczenia od dochodu (strata)
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
7. Podatek dochodowy według stawki 19 %
8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
9. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w
tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą dot. przekształcenia
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną
wartość firmy
-112
-1
191
96
-4
-112
-30
179
59
-41
77
-230
-38
-70
1 353
-55
-243
121
1 232
234
-243
0
Cała wartość podatku dochodowego dotyczy działalności kontynuowanej Spółki. Podatek dochodowy wykazany w
rachunku zysków i strat nie dotyczy działalności zaniechanej ani wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Nota 37.2 (do poz. XVIII) Podatek dochodowy odroczony.
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
- zwiększenie z tytułu utworzenia rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego
- zmniejszenie z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- zmniejszenie z tytułu korekty/rozwiązania rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego
-zwiększenie aktywów z tyt. powstania różnic przejściowych
Podatek dochodowy odroczony, razem
2014
385
385
-296
-394
80
2013
296
245
-308
-385
-153
Nota 38 (do poz. XIX) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – nie występują.
Nota 39 (do poz. XX) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności – nie występują.
Nota 40 (do poz. XXII) Sposób podziału zysku lub pokrycia straty.
Zarząd proponuje przeznaczenie zysku netto roku obrotowego w wysokości 628tys. na kapitał zapasowy.
Nota 41 (do poz. XXII) Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą.
ZYSK NETTO NA JEDNA AKCJĘ ZWYKŁĄ
Zysk( strata ) netto w tys. zł
Liczba akcji zwykłych w szt.
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł
2014
628
2 735 500
0,23
2013
-911
2 735 500
-0,33
Strata na jedną akcję zwykłą została ustalona przez podzielenie straty netto przez ilość akcji zwykłych.
50
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
ZWZ Spółki w dniu 23 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę, co do pokrycia straty za rok 2013 w wysokości 911
tys. oraz straty z lat ubiegłych w wysokości 380 tyś z kapitału zapasowego.
W dniu 21 czerwca 2013 ZWZ Spółki uchwalił wypłatę dywidendy za rok 2012 w wysokości 684 tys. to jest w
kwocie 0,25 grosza brutto na jedną akcję zwykłą. Brak akcji uprzywilejowanych, co do wypłaty dywidendy. Ustalono
dzień 5 sierpnia, 2013 jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień 20 sierpnia, 2013 jako termin wypłaty
dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie. Z kwoty 684 tys. na kapitał zapasowy wróciło 29 tys., jako dywidenda
przypadająca emitentowi od posiadanych akcji własnych.
3)
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.
Nota 42 Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu.
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC
OKRESU
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
Zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne z działalności finansowej
2014
2013
1 181
1 181
389
389
642
642
0
-539
-960
-192
613
1 181
1 181
0
792
3 420
252
-2 880
RÓŻNICE MIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI A WYKAZYWANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
z/s rezerw
z/s zapasów
z/s należności
- wpływ zaliczki na objęcie udziałów
- należność z tyt. sprzedaży udziałów
- wpływ należności z tyt. dywidendy
- odsetki od spłaconych pożyczek
z/s rozliczeń międzyokresowych
z/s zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
- odsetki od zobowiązań skorygowane z tyt. leasingu
z/s inne korekty
- finansowe koszty obsługi umowy leasingowej
- korekta stawek amortyzacji
- inne korekty
bilans
-129
przepływy
-129
224
224
-10 922
-7 772
-1 400
-1 500
219
-469
-66
-66
5 521
5 501
20
0
4
37
-41
8
51
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
4)
Dodatkowe noty objaśniające.
1.
Informacja o instrumentach finansowych.
1.1.
Podział instrumentów finansowych.
Zmiana stanu instrumentów finansowych.
2014
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pożyczki udzielone i należności własne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
2013
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pożyczki udzielone i należności własne
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
STAN NA
01.01.2014
1 181
1458
STAN NA
01.01.2013
389
1 480
ZWIĘKSZENIA
ZMNIEJSZENIA
64 134
156
64 673
1 531
ZWIĘKSZENIA
ZMNIEJSZENIA
41 838
86
41 046
108
STAN NA
31.12.2014
642
83
0
STAN NA
31.12.2013
1 181
1 458
Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31.12.2014.
WYSZCZEGÓLNIENIE
AKTYWA
FINANSOWE
PRZEZNACZONE
DO OBROTU
POŻYCZKI
UDZIELONE I
NALEŻNOŚCI
WŁASNE
AKTYWA
FINANSOWE
UTRZYMYWANE DO
TERMINU
WYMAGALNOŚCI
AKTYWA
FINANSOWE
DOSTĘPNE DO
SPRZEDAŻY
ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE
PRZEZNACZONE DO
OBROTU
Długoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach
powiązanych:
– udziały lub akcje
–
inne
papiery
wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe
aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa
finansowe w pozostałych
jednostkach:
– udziały lub akcje
–
inne
papiery
wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe.
aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach
powiązanych:
– udziały lub akcje
52
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
– inne papiery wartość.
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe.
aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa
finansowe w pozostałych
jednostkach
– udziały lub akcje
–
inne
papiery
wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
Środki pieniężne
Zobowiązania
długoterminowe wobec
jednostek powiązanych
Zobowiązania
długoterminowe wobec
pozostałych jednostek:
– kredyty i pożyczki
– z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
– inne zobowiązania
finansowe (leasing)
Zobowiązania
krótkoterminowe wobec
jednostek powiązanych
Zobowiązania
krótkoterminowe wobec
pozostałych jednostek:
– kredyty i pożyczki
– z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
– inne zobowiązania
finansowe (leasing)
83
642
Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31.12.2013
WYSZCZEGÓLNIENIE
AKTYWA
FINANSOWE
PRZEZNACZONE DO
OBROTU
POŻYCZKI
UDZIELONE I
NALEŻNOŚCI
WŁASNE
AKTYWA
FINANSOWE
UTRZYMYWANE DO
TERMINU
WYMAGALNOŚCI
AKTYWA
FINANSOWE
DOSTĘPNE DO
SPRZEDAŻY
ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE
PRZEZNACZONE DO
OBROTU
Długoterminowe aktywa
finansowe w jednostkach
powiązanych:
– udziały lub akcje
–
inne
papiery
wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe
aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa
finansowe w pozostałych
jednostkach:
– udziały lub akcje
–
inne
papiery
wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe.
aktywa finansowe
Krótkoterminowe
aktywa finansowe w
jednostkach
powiązanych:
53
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
– udziały lub akcje)
– inne papiery wartość.
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe.
aktywa finansowe
Krótkoterminowe
aktywa finansowe w
pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
–
inne
papiery
wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
Środki pieniężne
Zobowiązania
długoterminowe wobec
jednostek powiązanych
Zobowiązania
długoterminowe wobec
pozostałych jednostek:
– kredyty i pożyczki
– z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
– inne zobowiązania
finansowe (leasing)
Zobowiązania
krótkoterminowe wobec
jednostek powiązanych
Zobowiązania
krótkoterminowe wobec
pozostałych jednostek:
– kredyty i pożyczki
– z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
– inne zobowiązania
finansowe (leasing)
1.2.
1 439
19
1 181
Charakterystyka instrumentów finansowych.
Charakterystyka instrumentów finansowych za rok 2014.
PORTFEL
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pożyczki udzielone
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
CHARAKTERYSTYKA
Środki pieniężne
WARTOŚĆ
642
83
ILOŚĆ
WARTOŚĆ
1 181
1 458
ILOŚĆ
-
-
Charakterystyka instrumentów finansowych za rok 2013
PORTFEL
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pożyczki udzielone
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
CHARAKTERYSTYKA
Środki pieniężne
54
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
1.3.
Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów
i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości.
Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów zgodnie z §14 pkt.2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
(
sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 z późn. zmianami) nie
ustalano wartości godziwej. W ocenie Zarządu Spółki wartość godziwa wyżej prezentowanych instrumentów
finansowych jest zbliżona do ich wartości bilansowych.
1.4.
Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej – nie występuje
1.5.
Odnośnie od dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności
własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z
zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym
osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone i
niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem wg terminów zapłaty.
Odsetki naliczone i zrealizowane od udzielonych pożyczek w roku 2014 – 62 tyś.
Odsetki naliczone i niezrealizowane od udzielonych pożyczek w roku 2014 wynoszą 449 tys.
Odsetki niezrealizowane wg terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
– 449 tys.
- powyżej 3 do 12 miesięcy - 0
- powyżej 12 miesięcy
-20 tys.
1.6.
Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Rok 2014
TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA
Pozostałe zobowiązania finansowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Razem
ODSETKI
ZREALIZOWANE
ODSETKI NIEZREALIZOWANE
Do 3
Od 3 do 12
Powyżej 12
miesięcy
miesięcy
miesięcy
20
20
Rok 2013
TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA
Pozostałe zobowiązania finansowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Razem
2.
ODSETKI
ZREALIZOWANE
Do 3
miesięcy
ODSETKI NIEZREALIZOWANE
Od 3 do 12
Powyżej 12
miesięcy
miesięcy
33
33
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również
udzielonych przez spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych).
Spółka posiadała na koniec prezentowanych okresów następujące zobowiązania warunkowe:
POZYCJE POZABILANSOWE
2014
2013
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
55
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- umowa inwestycyjna
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
- dopłata do umów inwestycyjnych
Pozycje pozabilansowe, razem
3.
2 096
822
2 096
0
2 096
0
822
0
822
0
2 096
822
Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania praw własności budynków i budowli.
Na dzień 31.12.2014 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4.
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do
zaniechania w okresie następnym.
Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie
przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.
5.
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
W prezentowanym okresie Spółka nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych na potrzeby
własne.
6.
Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne oraz wydatki na niefinansowe aktywa trwałe.
Wydatki w tys. zł na niefinansowe aktywa trwałe prezentuje poniższa tabela.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- środki transportu w leasingu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
d) wartości niematerialne i prawne
Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
2014
526
2013
203
39
134
353
28
99
12
64
0
0
0
526
7
8
0
218
W omawianym okresie spółka nie poniosła oraz nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska.
W roku 2015 nie są planowane żadne znaczne nakłady na niefinansowe aktywa trwałe . Nakłady w roku 2015
będą wynikały z bieżących potrzeb spółki.
7.
Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi i stowarzyszonymi.
W roku 2014 transakcje w grupie kapitałowej odbywały się głównie między podmiotami zależnymi
a podmiotem dominującym.
A)
Należności i zobowiązania Unima 2000 S.A. z podmiotami powiązanymi i stowarzyszonymi:
1.
wynikające z transakcji z zakresu działalności podstawowej dokonanych w 2014 roku
56
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
NAZWA JEDNOSTKI POWIĄZANEJ
IQnet Sp. z o. o.
LOCKUS Sp. z o. o.
Teleinvention Sp.z o.o
Razem
2.
ZOBOWIĄZANIA
76
18
27
121
NALEŻNOŚCI
253
1 500
279
2 032
ZOBOWIĄZANIA
0
238
0
238
wynikające z operacji finansowych dokonanych w 2014 roku
NAZWA JEDNOSTKI POWIĄZANEJ
IQnet Sp. z o. o.
LOCKUS Sp. z o. o.
Teleinvention Sp.z o.o
Razem
3.
NALEŻNOŚCI
15
2
223
240
Przychody i koszty wzajemnych transakcji z działalności operacyjnej dokonanych w 2014 roku.
NAZWA JEDNOSTKI POWIĄZANEJ
PRZYCHODY
59
12
349
420
IQnet Sp. z o. o.
LOCKUS Sp. z o. o.
Teleinvention Sp.z o.o
Razem
8.
KOSZTY
344
591
250
1 185
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.
9.
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
Zarząd i administracja
Inżynierowie, technicy
Specjaliści ds. sprzedaży, asystenci, handlowcy
Marketing
Razem
2014
2013
11
17
14
3
45
11
17
15
2
45
10. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla
osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta z tytułu pełnienia funkcji we
władzach jednostek zależnych.
WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta z tytułu
umowy o pracę i tytułu sprawowania funkcji
nadzorczych
- Zarząd
Krzysztof Kniszner
Magdalena Kniszner
Krzysztof Sikora
Jolanta Matczuk
- Rada Nadzorcza
Zbigniew Pietroń
Adam Bodzoń
Elżbieta Zalecińska
2014
Unima
834
312
246
210
66
42
9
9
7,5
Lockus
112
2013
Iqnet
Unima
32
28
112
4
1 012
367
290
254
101
21
4,5
4,5
3
Lockus
60
Iqnet
60
60
60
57
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Sławomir Kamiński
Sławomir Jarosz
Wynagrodzenia zapłacone przez Emitenta z tytułu
świadczonych usług działalności gospodarczej
- Zarząd
Magdalena Kniszner
Krzysztof Kniszner
- Rada Nadzorcza
Adam Bodzoń
Elżbieta Zalecińska
Sławomir Kamiński
Razem
7,5
9
876
4,5
4,5
112
32
1 033
60
60
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym
i nadzorującym.
Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły.
12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za
bieżący okres.
W okresie od 01.01.2014-31.12.2014 nie wystąpiły żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające
ujęcia w sprawozdaniu za omawiany okres.
13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym.
Po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne znaczące zdarzenie, które byłyby nieujęte w sprawozdaniu za rok
2014, a miały wpływ na sytuację finansowa spółki jak również na ogólną ocenę spółki.
14. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji.
Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.
15. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.
Nie wystąpiła konieczność wykazania i objaśnienia różnić między ujawnionymi danymi bieżącymi i
porównywalnymi a uprzednio publikowanymi.
16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik
finansowy i rentowność.
W 2014 roku nie dokonano żadnych istotnych zmian stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do
publikowanych sprawozdań za lata poprzednie.
17. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na
sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.
W prezentowanym sprawozdaniu nie wystąpiła konieczność korygowania błędów.
18. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych
bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności.
58
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1.01-31.12.2014 sporządzone w tysiącach
złotych polskich.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności.
19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie,
wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia
połączenia i zastosowanej metody rozliczenie połączenia.
W prezentowanym okresie nie miało miejsce połączenia Spółki z innymi podmiotami gospodarczymi.
20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej
zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy.
Zastosowanie metody praw własności do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
wpłynęłoby na zwiększenie wyniku finansowego o 262tys.
21. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Brak umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na ogólna ocenę
sytuacji finansowej spółki.
22. Istotne transakcjach zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
Brak w/w transakcji.
23. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia
aktywów i pasywów.
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 1.10.2004. Jest prawnym następcą
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z datą 1.10.2004 roku została przekształcona w spółkę
akcyjną.
24. Wynagrodzenie biegłego.
1)
2)
W dniu 5 maja 2014 Spółka zawarła umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
tj. firmą BDI Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa dotyczy:
przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Unima
2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zawierający skrócone
śródroczne jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., w terminie od 01
do 31 sierpnia 2014 roku. Wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy to 9 000,00 złotych netto.
Analogicznie za poprzedni rok obrotowy to 8 000,00 złotych netto.
badania jednostkowego sprawozdania finansowego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
w terminie od 1 grudzień 2014 do 30 kwietnia 2015 roku. Wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy to
14 000,00 złotych netto. Analogicznie za poprzedni rok obrotowy to 14 000,00 złotych netto.
Kraków, 27 kwiecień 2015
CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Matczuk
PREZES ZARZĄDU
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kniszner
mgr inż. Magdalena Kniszner
V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Sikora
59

Podobne dokumenty

Zobacz raport - Unima 2000 SA

Zobacz raport - Unima 2000 SA rozwiązania instalacji budynkowych w obszarze „niskich prądów” i sterowania; oprogramowanie do administrowania zasobami nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA CDRL z

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA CDRL z 24. Ważniejsze osiągnięcia z dziedziny badań i rozwoju .............................................................................. 16 25. Informacja o znaczących umowach dla działalności Grupy.....

Bardziej szczegółowo