szukamy wolontariuszy

Transkrypt

szukamy wolontariuszy
Akademia
Młodych
szuka
my wo
lonta
riusz
y
www.od
powie
dzialnos
c.org/ak
ademia
Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska poszukuje wolontariuszy do projektu “Akademia Młodych”.
W zeszłym semestrze zespół Fundacji prowadził zajęcia w warszawskich liceach ogólnokształcących
- teraz ch cemy rozszerzyć działalność o kolejne klasy i szkoły i s z u k a m y w o l o n t a r i u s z y ,
których zadaniem będzie prowadzenie zajęć. Poprzez nasz projekt staramy się inspirować młodzież do
myślenia, do poszukiwania odpowiedzi na pytania czym są takie pojęcia jak: wolność , uczciwość w polityce,
gospodarność, czy aktywność społeczna. Naszą podstawową formą działalności są regularne spotkania
z licealistami prowadzone cyklicznie przez kilka tygodni.
CV i listy m
otywacyj
ne wysyła
Termin zgł
oszeń - 8 IV
jcie na adr
es:
rekrutacj
[email protected]
wymagania:
iedzialnos
- W iedza z zakresu ekonomii / prawa / myśli
politycznej i umiejętność jej przekazywania
- Zaangażowanie, rozsądek i odpowiedzialność
-S t u d e n c i / a b s o lw e n c i
kierunków
społecznych , ekonomicznych , prawniczych
- Wskazane - doświadczenie lub chęć do pracy
z młodzieżą
2013
c.org
Oferujemy:
- Możliwość
ko n ta k t u z m ło d z i e ż ą z n a j l e p s z yc h
wa r s z aw s k i c h l i c e ó w ogólnokształcących
- Z d o b yc i e
d o ś w i a d c z e n i a o r g a n i z a c yj n e g o i p e d a g o g i c z n e g o
- Możliwość realizowania opracowanego przez siebie programu ścieżki
edukacyjnej
- Działanie
n a p o d s taw i e u m o w y w o lo n ta r i ac k i e j
- Możliwość
- P r ac ę
- dla
u c z e s t n i c t wa w wa r s z tatac h d o s z k a l a j ąc yc h
w m ło dym , p r ę ż n i e r o z w i j a j ąc ym s i ę z e s p o l e
c h ę t nyc h :
ZALICZAMY PRAKTYKI!
O organizatorze projektu:
Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska od 2003 roku skupia młodych ludzi widzących swoją przyszłość w nowoczesnej Polsce, którzy rozumieją istnienie korelacji
między kondycją intelektualną i moralną obywateli, a stanem państwa. Poprzez projekt “Akademia Młodych” staramy się wykształcić w uczniach przekonanie, że:
Wolność jest najlepszą, najskuteczniejszą i najtańszą sztuką rządzenia i gospodarowania
Głównymi autorami sukcesu ekonomicznego każdego kraju są jego obywatele, a nie poszczególni ministrowie czy rząd jako całość Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zdobyć. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć.
J e ś l i p o d z i e l a s z n a s z e i d e a ły i j e s t e ś p e ł e n z a pa łu, d z i a ł a j z n a m i !