Międzynarodowe stosunki polityczne, MSP

Transkrypt

Międzynarodowe stosunki polityczne, MSP
Międzynarodowe stosunki polityczne, MSP
II rok, stosunki międzynarodowe
semestr zimowy, 2014/2015
IV. Procesy globalizacji
1. Istota i geneza procesów globalizacji.
2. Zakres przedmiotowy i siły sprawcze procesów globalizacji.
3. Wpływ procesów globalizacji na system międzynarodowy i kondycję państwa. 
Dr Grzegorz Gil
Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS
 [email protected]
Dyżur (p. 210):
 Środy 13.00-14.00
 Czwartki 11.15-13.15
Literatura:
· Międzynarodowe…, s. 572–597; G. Gil, Ewolucja funkcji państwa w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, [w:]
Późnowestfalski ład miedzynarodowy, (red.) M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008, s. 372–381; Globalna ekonomia polityczna,
(red.) J. Ravenhill, Kraków 2011, s. 379-390. (dalej: Globalna…).
I. Prolog: bezpieczeństwo międzynarodowe
1. Pojęcie oraz istota bezpieczeństwa (realizm, liberalizm).
2. Tradycyjne i nietradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa.
3. Redefinicja bezpieczeństwa (konstruktywizm). 
4. Działania na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego (podejście liberalne i realistyczne).
Literatura:
· M. Pietraś, Bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, (red.) M. Pietraś, Lublin 2007, s. 323349 (dalej: Międzynarodowe…); K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 228-242; M. Madej,
Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007, s. 20-31; Studia
bezpieczeństwa, (red.) P. Williams, Kraków 2012, s. 65-71 (dalej: Studia…).
Materiał źródłowy:
· Bezpieczeństwo pozamilitarne Polski w świetle rezultatów SPBN, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 3-4, s. 55-76.
II. Przemoc polityczna w MSP (cz. I)
1. Istota oraz typologia sporów i konfliktów międzynarodowych.
2. Dynamika sporów i konfliktów międzynarodowych (parametryzacja).
3. „Stare” i „nowe” wojny: porównanie (studium przypadków). 
4. Ewolucja sposobów regulowania sporów i konfliktów międzynarodowych; etyka wojny.
Literatura:
· Międzynarodowe…, s. 350-374; Studia…, s. 161-165, 412-414; „Rocznik Strategiczny (dalej: RS) 2012/2013”, Warszawa 2013,
s. 299-322; Uppsala Conflict Data Program (<http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/>);, <http://www.un.org/en/peacekeeping/>.
Materiał źródłowy:
· R. Tarnogórski, Interwencja w Iraku a prawo międzynarodowe, Biuletyn PISM nr 19 z 25 marca 2003 r., s. 783-785 (dostęp
online).
III. Przemoc polityczna w MSP (cz. II)
1. Definiowanie oraz typologie terroryzmu.
2. Uwarunkowania i dynamika terroryzmu międzynarodowego
3. Podmioty i nowe kierunki terroryzmu transnarodowego.
4. Przeciwdziałanie: główne podejścia, zasoby i ograniczenia. 
Literatura:
· B. Bolechów, Terroryzm międzynarodowy, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, (red.) T. Łoś-Nowak, Wrocław 2008, s.
170-182 (dalej: Współczesne…); Studia…, s. 168-180; M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001, s. 915; M. Madej, Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu po 11 września 2001 roku, „Stosunki Międzynarodowe –
International Relations” 2012, t. 46, s. 85-105.
Materiał źródłowy:
· General
Guidelines
for
Jihad,
Shaikh
Ayman
al
Zawahiri,
1434,
wrzesień
2013
(<http://jihadology.net/category/individuals/ideologues/dr-ayman-al-zawahiri/>).
V. Państwa dysfunkcjonalne
1. Istota i specyfika dysfunkcji („upadania”) państwa.
2. Uwarunkowania i kryteria dysfunkcjonalności państwa.
3. Identyfikacja i transnarodowe skutki dysfunkcji państw (studium przypadków). 
4. Reakcje społeczności międzynarodowej: „paradoks” suwerenności, interwencja humanitarna.
Literatura:
· S. Bieleń, Państwa upadłe, [w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i Perspektywy, (red.) J. Symonides, Warszawa
2006, s. 628-639; G. Gil, Państwa upadające jako źródło zagrożeń asymetrycznych po zimnej wojnie, [w:] Kryzysy humanitarne
wywołane działalnością człowieka. Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2011, s. 123144; G. Gil, Kryzys w Jemenie – przypadek państwa upadającego, „Stosunki Międzynarodowe/International Relations” 2010, nr
3-4 (t. 42), s. 187-204; Studia…, s. 433-438; F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku,
Poznań 2005, s. 19–58;
Materiał źródłowy:
· Failed States Index 2005–2014 (<http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable>); <http://www.crisisgroup.org/>.
VI. Międzynarodowe problemy gospodarcze
1. Istota, spektrum i geneza międzynarodowych problemów gospodarczych.
2. Zadłużenie międzynarodowe: istota i środki zaradcze.
3. Globalizacja i destabilizacja na rynkach finansowych.
4. Gospodarka światowa po kryzysie lat 2008-2009. 
Literatura:
· Międzynarodowe…, s. 469-499; Gospodarka światowa – krajobraz po bitwie, „RS 2009/2010”, Warszawa 2010, s. 93-115;
Gospodarka światowa 2012 - w oczekiwaniu na punkt zwrotny, „RS 2012/2013”, Warszawa 2013, s. 43-56; Globalna…, s. 281290, 311-324.
VII. Międzynarodowe problemy energetyczne
1. Globalny bilans energetyczny, układ sił na rynku surowców energetycznych.
2. Geopolityka surowców energetycznych.
3. Pojęcie i determinanty bezpieczeństwa energetycznego (studium przypadku). 
4. Szanse i wyzwania energetyczne współczesnego świata (przypadek Polski).
Literatura:
· Studia…, s. 487-494; Geopolityka surowców energetycznych…, „RS 2011/2012”, Warszawa 2012, s. 334-351; Bezpieczeństwo
energetyczne Polski…, RS 2012/13”, Warszawa 2013, s. 323-340.
Wszelkie prawa zastrzeżone
XIII. Międzynarodowe problemy społeczne
1. Istota i geneza międzynarodowych problemów społecznych.
2. Dysproporcje rozwojowe, problem HIV/AIDS, ubóstwo: stan faktyczny i środki zaradcze.
3. Deklaracja milenijna: agenda, realizacja, projekcje post-2015. 
4. Transnarodowa przestępczość zorganizowana: skala zjawiska i jego zwalczanie. 
Literatura:
· Międzynarodowe…, s. 500-529; Studia…, s. 242-255, 459-469; strony internetowe agend ONZ, np. UNAIDS,
<http://www.unaids.org/>; P. Ogonowski, Deklaracja milenijna. Przyjęcie celów rozwojowych i kierunki reform, [w:] Organizacja
Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, (red.) J. Symonides, Warszawa 2006, s. 657-671.
***
Metody oceny studenta:
1. Dopuszczalne są 2 nieobecności; studenci z IOS obecność na połowie zajęć.
2. Za nieprzygotowanie do zajęć punkt ujemny (-1 pkt do testu końcowego); obowiązek poprawy
ewentualnego kolokwium.
3. Najlepsi studenci mogą zostać zwolnieni z testu końcowego na podstawie:
 Wskaźnik aktywności a: aktywność na zajęciach (0,5 – 1 pkt), debata oksfordzka (0,5 do 2 pkt) lub referat
 (1 – 1,5 – 2 pkt)1;
 Zaliczka/zwolnienie: Z/z =
(gdzie c to liczba odbytych ćwiczeń, np. 14); przedziały ilorazów i
odpowiadające im oceny:
IX. Międzynarodowe problemy ekologiczne
1. Bezpieczeństwo ekologiczne: zagrożenia i wyzwania. 
2. Geneza i ewolucja międzynarodowej polityki ekologicznej.
3. Podmioty i instrumenty międzynarodowej polityki ekologicznej.
Literatura:
· Międzynarodowe…, s. 438-468; Studia..., s. 257-263.
Materiał źródłowy:
· World Population Prospects. The 2012 Revision. Key Findings and Advance Tables, UN, New York 2013
(<http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/news/2013/KEY%20FINDINGS%20WPP2012_FINAL-2.pdf>);
Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012, Warszawa 2012 (dostęp online).
Z/z
> 0,85
0,70 – 0,84
0,55 – 0,69
X. Debata oksfordzka: ta strona uważa, że „Procesy globalizacji sprzyjają radzeniu sobie z problemami
współczesnego świata”; podział na: (1) propozycję, (2) opozycję, oraz (3) publiczność. 
0,45 – 0,54
0,35 – 0,44
0,25 – 0,34
0,15 – 0,24
0,10 – 0,14
XI-XII. Rzeczpospolita Polska w MSP
1. Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski.
2. Koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski.
3. Stosunki bilateralne RP po 1989 r. (USA, Niemcy, Federacja Rosyjska...): interesy i kalendarium
intensywności. 
4. Polska na arenie międzynarodowej w XXI w.
Zwolnienie
5,0
4,5
4,0
zaliczka
+5 pkt
+4 pkt
+3 pkt
+2 pkt
+1 pkt
Literatura:
· Międzynarodowe…, s. 601-627; Kontynuacja w polskiej polityce zagranicznej, „RS 2009/2010”, Warszawa 2010, s. 293-312;
Polska prezydencja w Unii Europejskiej w cieniu kryzysu, „RS 2011/2012”, s. 210-226; Po prezydencji nadal po pierwsze,
Europa, „RS 2012/2013”, Warszawa 2013, s. 186-203.
XIII. Wydarzenia bieżące (dyskusja i quiz)
XIV. Zaliczenie (test: 20 pytań jednokrotnego wyboru, czas trwania 25 min.)
Referat do 20 min. wygłoszony na zajęciach z wykorzystaniem technik audiowizualnych po uprzednim przesłaniu planu referatu w punktach wraz z
bibliografią (max 1 strona A4) do dwóch dni przed planowaną prezentacją.
1
Wszelkie prawa zastrzeżone