sprojektygraficzne – cennik

Transkrypt

sprojektygraficzne – cennik
43-300 Bielsko-Biała
Plac Świętego Mikołaja 5
tel./fax: +48 33 816 54 48
[email protected]
www.contract.pl
S PROJEKTY GRAFICZNE – CENNIK
Ważny od 01.01.2015
LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE LOGOTYPÓW
– od 1000 zł
LOGOTYPY, WIZYTÓWKI, PAPIERY FIRMOWE, KOPERTY, TECZKI, GADŻETY
SYSTEM GRAFICZNY MARKI
– od 2000 zł
OPRACOWANIE GRAFICZNE LOGOTYPÓW I INFORMACJI WIZUALNEJ MARKI
SYSTEM GRAFICZNY FIRMY
– od 2000 zł
OPRACOWANIE GRAFICZNE ZNAKU FIRMOWEGO, KONCEPCJA PROMOCJI FIRMY Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH
NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH
SYSTEM GRAFICZNY INFORMACJI WIZUALNEJ
– od 2000 zł
SYSTEMY INFORMACYJNE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ FIRMY: TABLICE, TOTEMY, TABLICZKI, SZYLDY, ITP.
OPRAWA GRAFICZNA + SKŁAD KSIĄŻKI
PROJEKT OKŁADKI
LOGOTYP
ULOTKA
AFISZ
PLAKAT
BILLBOARD
DRUK OKOLICZNOŚCIOWY
BROSZURA (do 12 str.)
FOLDER (12 – 24 str.)
KATALOG (od 24 str.)

– od 1500 zł
– od 600 zł
– od 400 zł
– od 150 zł
– od 100 zł
– od 500 zł
– od 300 zł
– od 100 zł
– 100 – 120 zł / 1 str.
– 70 – 100 zł / 1 str.
– 50 – 70 zł / 1 str.
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DO DRUKU: + 50 %
CENY W PLN NETTO. NALEŻY DOLICZYD PODATEK VAT 23 %.
Pytania oraz zamówienia należy przesyład na adres:
[email protected]
PROJEKT GRAFICZNY
ZAPYTANIE WSTĘPNE
43-300 Bielsko-Biała
Plac Świętego Mikołaja 5
tel./fax: +48 33 816 54 48
www.contract.pl
RODZAJ: ..............................................................................................................................................
PRZEZNACZENIE: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
DANE TECHNICZNE: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
TERMIN WYKONANIA: ........................................................................................................................
UWAGI: ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ODPOWIEDŹ NALEŻY PRZESŁAD DO:
NAZWA: .............................................................................................................................................................................
ADRES: ...............................................................................................................................................................................
OSOBA – KONTAKT:................................................................... STANOWISKO: ...............................................................
TELEFON/ FAX: ................................................................... E- MAIL:.................................................................................
Aktualizacja 14.03.2013
Agnieszka Luke
dyrektor ds. organizacji biura
mobile: +48 663 14 14 73
e-mail: [email protected]
43-300 Bielsko-Biała
Plac Świętego Mikołaja 5
tel./fax: +48 33 816 54 48
www.contract.pl
PROJEKT GRAFICZNY
ZAPYTANIE WSTĘPNE - WZÓR
RODZAJ: LOGO + FOLDER
PRZEZNACZENIE: PROMOCJA PRODUKTU I FIRMY – TARGI BRANŻOWE W BURGAS –
- KLIENT INDYWIDUALNY
DANE TECHNICZNE: LOGO: Z WYKORZYSTANIEM ZAZNACZONYCH ELEMENTÓW LOGO STAREGO,
FOLDER: FORMAT A4, 280 MM X 200 MM POZIOM, 8 STRON, FULL COLOR
TERMIN WYKONANIA: 14 DNI OD OTRZYMANIA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
UWAGI: FOLDER: KONIECZNA NUMERACJA STRON CYFRAMI RZYMSKIMI
ODPOWIEDŹ NALEŻY PRZESŁAD DO:
NAZWA: „FACTUS” S.A.
ADRES: 88 – 410 BRAMBOR, PORCELANOWA 18
OSOBA – KONTAKT: JAN SIWACZEK
STANOWISKO: DYREKTOR DS. MARKETINGU
TELEFON/ FAX: + 48 608 44 82 13
E- MAIL: [email protected]
Aktualizacja 14.03.2013
Agnieszka Luke
dyrektor ds. organizacji biura
mobile: +48 663 14 14 73
e-mail: [email protected]
PROJEKT GRAFICZNY
ZAMÓWIENIE
ZLECENIODAWCA – NAZWA: ............................................................................................................................................................
OSOBA ZLECAJĄCA: ............................................................ STANOWISKO: ...................................................................................
ADRES: ........................................................................................................................... NIP: .........................................................
TEL./FAX: ................................................ E-MAIL: .................................................. WWW: .........................................................
OSOBA – KONTAKT: ............................................................... TEL./MOBILE: ................................ E-MAIL: ...................................
PROJEKT:
RODZAJ: ............................................................
FORMAT: ................ wysokośd: ................... szerokośd: ........................
OPIS:. .................................................................
WYMAGANIA TECHNICZNE: ..................................................................
...........................................................................
................................................................................................................
...........................................................................
................................................................................................................
MATERIAŁY POMOCNICZE:
OPIS:
DOSTARCZENIE:
do dnia:
.....................................................................................................................
bezpośrednio:
.....................................................................................................................
e-mail:
.....................................................................................................................
inne:
.....................................................................................................................
PROJEKT - AUTORYZACJA : DOSTARCZENIE DO DNIA:
KOSZTORYS:
AKCEPTACJA DO DNIA:
PROJEKT.1: ………………… zł netto ,……………...... zł brutto
PROJEKT.2: ………………… zł netto ,……………...... zł brutto
PROJEKT.3: ………………… zł netto ,……………...... zł brutto
RAZEM : ……………… zł netto , ………………… zł brutto
SPOSÓB PŁATNOŚCI:
GOTÓWKA:
PRZELEW:
BARTER %:
UWAGI: ...............................................................................................................................................................................................
Upoważniam Centrum Promocji i Reklamy „Contract”
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Zleceniodawca:
pieczęd i podpis
PROJEKT GRAFICZNY
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ
1. Materiały pomocnicze, na podstawie których będzie opracowany projekt graficzny powinny byd przekazane
Zleceniobiorcy w dniu podpisania zlecenia lub najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jego podpisania, o ile strony nie
postanowią inaczej.
2. Zmiany w treści opracowanego projektu graficznego będą wprowadzone przez Zleceniobiorcę pod warunkiem
przekazania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni licząc od dnia wysłania projektu do akceptacji chyba, że strony
postanowią inaczej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania przekazu e-mail. Jeżeli
w przewidzianym terminie Zleceniodawca nie przekaże uwag Zleceniobiorcy, przyjmuje się, że akceptuje on w pełni
przesłany przez Zleceniobiorcę projekt graficzny, zarówno co do jego formy jak i treści.
3. Strony przyjmują, że zmiany w treści opracowanego projektu graficznego mogą nastąpid jednorazowo bezpłatnie,
w przypadku wystąpienia kolejnych zmian kwota należna zostanie każdorazowo zwiększona o minimum 5 % chyba, że
strony postanowią inaczej.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwośd pobrania zaliczki w przypadku należności za projekt graficzny, wyższej niż
1000 zł netto lub w przypadku kumulacji zamówieo od Zleceniodawcy.
5. Przekazane przez Zleceniodawcę materiały reklamowe, na podstawie których wykonano zlecenie Zleceniobiorca
przechowa, jeżeli Zleceniodawca określi pisemnie w rubryce UWAGI termin odbioru materiałów i dokona faktycznego
odbioru materiałów w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia dokonania autoryzacji lub dnia, w którym autoryzacja
miała nastąpid. Po tym terminie nastąpi zniszczenie materiałów.
6. Zleceniobiorca upoważnia swojego przedstawiciela handlowego w formie pisemnej do odbioru zlecenia oraz
materiałów pomocniczych.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę gotówką lub przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy:
MULTIBANK: 05 1140 2017 0000 4102 1303 7991
w terminie określonym w fakturze. W przypadku opóźnienia zapłaty Zleceniodawca uzna odsetki ustawowe określone
w odpowiednim dokumencie. Odbiór zapłaty w formie gotówkowej przez przedstawiciela handlowego Zleceniobiorcy
może nastąpid jedynie na podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia imiennego, opieczętowanego i podpisanego
przez Zleceniobiorcę.
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „CONTRACT” oraz na
przesyłanie informacji od Zleceniobiorcy w formie newslettera.
9. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale
dotyczącym partnerów przedsiębiorstwa „Contract”.
10. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
11. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyd do polubownego rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych.
W przypadku braku porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie sąd
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
12. Zlecenie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może byd wycofane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
dnia jego zawarcia. W powyższym przypadku Zleceniodawca, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wycofaniu
zlecenia, zapłaci koszty manipulacyjne w wysokości 20% kwoty brutto na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę
faktury.
___________________________________
miejscowośd i data
Aktualizacja: 14.08.2013
Zleceniodawca: _______________________________
pieczęd i podpis
PROJEKT GRAFICZNY
ZAMÓWIENIE - WZÓR
ZLECENIODAWCA – NAZWA: „ELIZA – TRADE”
OSOBA ZLECAJĄCA: JOLANTA PIERŚCIONEK
STANOWISKO: WŁAŚCICIEL
ADRES: 56 – 090 PIEKARKA, DŁUGA 12
NIP: 289 – 908 – 67 – 29
TEL./FAX: 11/987 55 38
E-MAIL: [email protected]
WWW: ELIZA – TRADE.COM.PL
OSOBA – KONTAKT: MARCEL PIERŚCIONEK
TEL./MOBILE: +48 699 27 98
E-MAIL: [email protected]
PROJEKT:
RODZAJ: FOLDER
FORMAT: A4
wysokośd: 280 mm
szerokośd: 200 mm
OPIS: 8 STRON
WYMAGANIA TECHNICZNE: WEDŁUG DOSTARCZONYCH PRZEZ
PRZYGOTOWANIE DO DRUKU - FULL COLOR
ZLECENIODAWCĘ MATERIAŁÓW - FOTOGRAFIE + TEKSTY.
ZSZYWKI - WYKOOCZENIE FOLIA MATOWA
FOTOGRAFIE ROZDZIELCZOŚD MIN. 300 DPI.
__________________________________________________________________________________________________________
__
MATERIAŁY POMOCNICZE:
DOSTARCZENIE:
OPIS:
do dnia:
20.10.2011
ZLECENIODAWCA DOSTARCZA FOTOGRAFIE I TEKSTY WŁASNE. PONADTO
bezpośrednio:
--------------
DOSTARCZYMY MATERIAŁY OBCE NA KTÓRYCH MOŻNA SIĘ WZOROWAD.
e-mail:
TAK
inne:
TAK
LOGO PODSTAWOWE I LOGO NA KONTRZE DO WYBORU WEDŁUG POTRZEB.
PROJEKT - AUTORYZACJA : DOSTARCZENIE DO DNIA:
KOSZTORYS:
PROJEKT.1:
620,00 zł netto , 762,60 zł brutto
RAZEM :
620,00 zł netto , 762,60 zł brutto
------------
SPOSÓB PŁATNOŚCI:
AKCEPTACJA DO DNIA:
30.10.2011
GOTÓWKA:
TAK
PRZELEW:
07.11.2011
------------
BARTER %:
UWAGI: MATERIAŁY POMOCNICZE DOSTARCZONE POCZTĄ PROSIMY ODESŁAD NA NASZ KOSZT PO UKOOCZONEJ PRACY.
Upoważniam Centrum Promocji i Reklamy „CONTRACT”
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Zleceniodawca:
pieczęd i podpis
PROJEKT GRAFICZNY
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ
1. Materiały pomocnicze, na podstawie których będzie opracowany projekt graficzny powinny byd przekazane
Zleceniobiorcy w dniu podpisania zlecenia lub najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jego podpisania, o ile strony nie
postanowią inaczej.
2. Zmiany w treści opracowanego projektu graficznego będą wprowadzone przez Zleceniobiorcę pod warunkiem
przekazania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni licząc od dnia wysłania projektu do akceptacji chyba, że strony
postanowią inaczej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania przekazu e-mail. Jeżeli
w przewidzianym terminie Zleceniodawca nie przekaże uwag Zleceniobiorcy, przyjmuje się, że akceptuje on w pełni
przesłany przez Zleceniobiorcę projekt graficzny, zarówno co do jego formy jak i treści.
3. Strony przyjmują, że zmiany w treści opracowanego projektu graficznego mogą nastąpid jednorazowo bezpłatnie,
w przypadku wystąpienia kolejnych zmian kwota należna zostanie każdorazowo zwiększona o minimum 5 % chyba, że
strony postanowią inaczej.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwośd pobrania zaliczki w przypadku należności za projekt graficzny, wyższej niż
1000 zł netto lub w przypadku kumulacji zamówieo od Zleceniodawcy.
5. Przekazane przez Zleceniodawcę materiały reklamowe, na podstawie których wykonano zlecenie Zleceniobiorca
przechowa, jeżeli Zleceniodawca określi pisemnie w rubryce UWAGI termin odbioru materiałów i dokona faktycznego
odbioru materiałów w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia dokonania autoryzacji lub dnia, w którym autoryzacja
miała nastąpid. Po tym terminie nastąpi zniszczenie materiałów.
6. Zleceniobiorca upoważnia swojego przedstawiciela handlowego w formie pisemnej do odbioru zlecenia oraz
materiałów pomocniczych.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę gotówką lub przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy:
MULTIBANK: 05 1140 2017 0000 4102 1303 7991
w terminie określonym w fakturze. W przypadku opóźnienia zapłaty Zleceniodawca uzna odsetki ustawowe określone
w odpowiednim dokumencie. Odbiór zapłaty w formie gotówkowej przez przedstawiciela handlowego Zleceniobiorcy
może nastąpid jedynie na podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia imiennego, opieczętowanego i podpisanego
przez Zleceniobiorcę.
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „CONTRACT” oraz na
przesyłanie informacji od Zleceniobiorcy w formie newslettera.
9. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale
dotyczącym partnerów przedsiębiorstwa „Contract”.
10. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
11. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyd do polubownego rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych.
W przypadku braku porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie sąd
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
12. Zlecenie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może byd wycofane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
dnia jego zawarcia. W powyższym przypadku Zleceniodawca, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wycofaniu
zlecenia, zapłaci koszty manipulacyjne w wysokości 20% kwoty brutto na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę
faktury.
PIEKARKA, 01.10.2011
Aktualizacja: 14.08.2013
Zleceniodawca: ________________________________
pieczęd i podpis

Podobne dokumenty