Numer katalogowy: 960212 Nazwa produktu

Transkrypt

Numer katalogowy: 960212 Nazwa produktu
Data wydania:
23.06.2014
Wersja:
1.0
Firma:
Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Niemcy * Tel: +49 6151 72-2440
Wydział Odpowiedzialny:
EQ-RS * e-mail: [email protected]
Numer telefonu alarmowego: 998
Numer katalogowy:
960212
Nazwa produktu:
Kran (stal nierdzewna, duża rączka) samozamykający, z rurą PTFE
wyłożoną stalą nierdzewną (80 cm) i szybkozłączką
Numer rejestracyjny
REACH:
Dla niniejszej substancji nie ma numeru rejestracyjnego ponieważ substan
cja lub jej stosowanie jest zwolnione z obowiązku rejestracji zgodnie z art.
rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, łączna produkcja roczna nie
wymaga rejestracji lub rejestracja przewidziana jest w późniejszym term
inie.
Produkt nie jest substancją niebezpieczną i nie zawiera składników niebe zpiecznych, substancji z
określonymi unijnie granicami narażenia w miejs cu pracy ani substancji wzbudzających szczególnie
duże obawy (SVHC) w il ościach przekraczających dopuszczalne granice. W związku z powyższym, zg
odnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), karta charakterystyki dla tego produktu nie jest
wymagana.
Niniejsza informacja została wygenerowana przez EDP i nie nosi podpisu.

Podobne dokumenty