Untitled - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Transkrypt

Untitled - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa
PoznaĔ, „Piotrkowska 104" - ŁódĨ, „Kromka Miasta Łodzi" - ŁódĨ, „Herold" - GdaĔsk,
wydano juĪ 170 numerów, „Nasze Katowice" - Katowice).
W dwutygodniku KRAKÓW.PL znajdują siĊ nie tylko informacje o działaniach
podejmowanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i poszczególne gminne komórki
organizacyjne, ale takĪe, na stronach redagowanych przez KancelariĊ Rady Miasta i Dzielnic
Krakowa, relacje z prac Rady Miasta Krakowa. Trudno zatem dopatrywaü siĊ w tym
dwutygodniku propagandy, skoro zapewnia on moĪliwoĞü przedstawiania swoich działaĔ
i poglądów zarówno przez władzĊ uchwałodawczą jak i wykonawczą gminy. Uprzejmie
informujĊ, Īe Kancelaria Prezydenta w Īaden sposób nie ingeruje w treĞü artykułów
zamieszczonych na stronach Rady -Miasta Krakowa, wiĊc radni sami decydują, o których
sprawach powinna zostaü poinformowana opinia publiczna.
W nr. 17 KRAKÓW.PL z dnia 14 paĨdziernika br. zamieszczona została ankieta,
której celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak gazeta miejska jest postrzegana przez
czytelników i czy jest czasopismem potrzebnym mieszkaĔcom Krakowa. Wyniki ankiety
przekazujĊ Panu Radnemu w załączeniu[wyłączenie jawnoĞci w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 wrzeĞnia 2001r. o dostĊpie do informacji publicznej; jawnoĞü wyłączył Ryszard Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych].
Otrzymują:
1. Adresat+załącznik
2. Kancelaria Prezydenta
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. A/a