Zawiadomienie o wyborze oferty i wykluczeniu wykonawcyotwiera

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze oferty i wykluczeniu wykonawcyotwiera
Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
Konin, dn. 15 czerwca 2015 r.
SG. 214-7/2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I WYKLUCZENIU WYKONAWCY
Sąd Okręgowy w Koninie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „U sługę sprzątania
pom ieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Rejonow ego w S łu pcy” jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7, Wykonawcy Spółdzielnia Inwalidów Prosną, ul. Widok 2 a,
62-800 Kalisz z ceną 112.812,72 zł brutto.
Na podstawie przyjętego w postępowaniu kryterium (cena 95 % i doświadczenie 5%) wybrany
Wykonawca otrzymał 96,25 punktów co stanowi najlepszy wynik spośród ocenianych ofert.
Pozostałe oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Ocena
punktowa
6
P.U. Roka Zakład Pracy Chronionej, ul. Polna 14,97-300 Piotrków
Trybunalski
88,08
1
PW SPCh EMIR Sp. z o.o., ul. Barska 10, 87-800 Włocławek
82,47
4
Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o., ul. Okólna 1A, 59-220
Legnica
78,62
3
Jantar 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk
77,82
5
INWEMER System Sp. z o.o. sp.k. ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź
65,52
Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy
Pzp wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę Biuro Handlowo- Usługowe
Vigor Sp. z o.o., Al. Jana Pawia 19/6, 62-030 Luboń w związku z czym oferta w/w Wykonawcy
uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca Biuro Handlowo - Usługowe Vigor Sp. z o.o., Al. Jana Pawła 19/6, 62-030
Luboń w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wskazał w wykazie usług
dwie usługi obejmujące sprzątanie pomieszczeń wewnętrznych. Jedna ze wskazanych usług
świadczona była na rzecz WTBS KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie. Z załączonych do wykazu
referencji wynika, że usługa ta obejmuje sprzątanie pokoi internatowych, części przynależnych do
pokoi internatowych, części wspólnych w budynkach internatowych oraz przylegających do
internatów. Referencje nie wskazują aby usługa ta obejmowała również sprzątanie pomieszczeń
biurowych.
Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwał w/w Wykonawcę do złożenia wyjaśnień
dotyczących przedstawionych usług i listów referencyjnych. Wykonawca przekazał wyjaśnienia
faksem w dniu 11 czerwca 2015 r. Z treści przedstawionych wyjaśnień wynika, iż Wykonawca nie
dysponuje innymi referencjami jak te, które zostały załączone do oferty. Zamawiający w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w rodz. VI pkt. 1.2 określił, iż warunek posiadania wiedzy
i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia zostanie spełniony w sytuacji gdy
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2
usługi sprzątania obiektów biurowych, o powierzchni każdego co najmniej 1000 m2 (...). Biorąc pod
uwagę powyższe oraz fakt, iż Wykonawca nie wykazał aby wskazana usługa obejmowała również
sprzątnie pomieszczeń biurowych, Zamawiający nie może uznać wskazanej w wykazie usługi.
Ze względu na to, iż Wykonawca wskazał wyłącznie dwie usługi na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie sprzątania obiektów biurowych, z czego jedna nie
może zostać uwzględniona, Zamawiający uznał że Wykonawca nie wykazał spełniania warunku
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający informuje, że zawarcie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich
formalności oraz z zachowaniem terminów określonych w art. 94 Pzp. Dokładne miejsce i termin
zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania
niniejszego pisma.
DYREKTOR
Sądu Okręt "
Koninie
Ewa Kamińska