Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2009

Transkrypt

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 2009
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu
PC GUARD S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej PC GUARD S.A, sporządzonego przez Jednostkę Dominującą PC GUARD S.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jasielskiej 16 (zwanej dalej „Grupą Kapitałową”)obejmującego:
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 656 tys. zł,
c) skonsolidowany sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto 662 tys. zł,
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 666 tys. zł,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 797 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i z innymi
obowiązującymi przepisami.
Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o rzetelności,
prawidłowości i jasności tego skonsolidowanego sprawozdana finansowego.
Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do:
a) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694
z późniejszymi zmianami),
b) stosowanej w Polsce praktyki badania sprawozdań finansowych (opartej na dotychczas
obowiązujących normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 roku
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym – Dz. U. z 2009 roku nr 77 poz. 649),
c) międzynarodowych standardów rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej
wymienionych przepisach.
1
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu
PC GUARD S.A. (c.d.)
Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność
do wyrażenia miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało
całościową ocenę sprawozdania skonsolidowanego oraz sprawdzenie, w dużej mierze w sposób
wyrywkowy, dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także poprawności przyjętych przez Grupę
Kapitałową zasad (polityki) rachunkowości i dokonanych oszacowań.
Naszym zdaniem, za wyjątkiem wyżej zamieszczonych zastrzeżeń, zbadane sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo,
a) Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
b) Jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów ustawy
o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
obowiązującymi Grupę Kapitałową.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zwracamy uwagę, że do dnia zakończenia badania sprawozdania Grupy Kapitałowej nie
zakończyło się badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki stowarzyszonej
MTS Notebook Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe MTS Notebook Sp. z o.o. spełnia warunki
wynikające z art. 64 ust 1 punkt 4 ustawy o rachunkowości i podlega obowiązkowi badania.
Uzyskaliśmy informację od audytora MTS Notebook, że do dnia wydania naszej opinii nie stwierdził
istotnych błędów w przedstawionym do badania sprawozdaniu finansowym. Jednak nie ma pewności,
że do dnia zakończenia badania istotnych błędów nie wykryje.
Udziały w MTS Notebook Sp. z o.o. wykazano w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w kwocie 4,5 mln zł, wyceniono je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
aktualizujące. Zarząd przedstawił prognozy finansowe, sporządzone jego zdaniem według
najlepszych szacunków, zgodnie z którymi, przy założeniu wzrostu sprzedaży w 2010 roku
w porównaniu do 2009 roku, o około 20% nie występuje konieczność dokonywania dalszych odpisów
aktualizujących wartość posiadanych udziałów. Wystąpienie w następnych latach zdarzeń, których
rezultatów na dzień wydania niniejszej opinii nie można przewidzieć., może prowadzić do zmiany
prognozowanych przychodów i kosztów, której wynikiem może być zmiana wyceny udziałów.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu
PC GUARD S.A. (c.d.)
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach,
informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DZ. U. z 2009 roku,
nr 33, poz. 259) i są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.
Działający w imieniu
DGA Audyt Sp. z o.o.
Kluczowy Biegły Rewident
Tomasz Nowak
Biegły rewident
Numer ewidencyjny 7465
Prezes Zarządu
DGA Audyt Sp. z o.o.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez KIBR pod numerem ewidencyjnym 380
Poznań, 28 kwietnia 2010 roku