RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180

Transkrypt

RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Październik 2010
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Dokumentacja techniczno-ruchowa
Spis treści
Cechy produktu 2
Podstawowe elementy składowe 3
Elementy dodatkowe dla deskowań
ściennych 4
Elementy dodatkowe dla dolnego
pomostu roboczego i zabezpieczenia
przed podmuchami wiatru 6-7
Elementy składowe w poszczególnych
grupach roboczych 8
Wariant zastosowania nr 1: Składane
deskowanie ślizgowe 9
Wariant zastosowania nr 2: Ze swobodnym
deskowaniem ściennym 10
Opis produktu
Rusztowanie HG 180 jest rusztowaniem wspornikowym
i może być zaopatrzone dodatkowo w drugi podwieszony
u dołu pomost roboczy (pomost dolny).
Służy ono do ustawiania i obsługi deskowań ściennych.
Przy zastosowaniu elementów dodatkowych, takich jak:
dźwigarki pionujące, podpory pionujące, wkładki łączące
i łączniki, można zespolić ze sobą deskowanie ścienne
i rusztowanie wiszące 180 w jedną całość, dającą się
przenosić za pomocą żurawia (składane deskowanie ślizgowe).
Rusztowanie wiszące 180 może być wykorzystywane
jako rusztowanie robocze dla obciążenia użytkowego
1,5 kN/m2 (odpowiada zgodnie z normą DIN 4420,
część 1 z 12/88, grupie rusztowań II).
Można również stosować rusztowanie HG 180, wg
normy DIN 4420, jako ochronne do wysokości 3,0 m
(wymagane jest sprawdzenie, poparte obliczeniami
statycznymi).
Możliwość montowania elementów rusztowania o różnych
długościach wpływa na jego dużą elastyczność
przy dopasowywaniu do danego przypadku budowlanego.
2
Wariant zastosowania nr 3: Bez deskowania
ściennego
11
Szczegóły dla wariantów 1 i 2: Mocowanie
kantówki i bali drewnianych, pomosty
robocze i poręcze ochronne 12 -13
Elementy pomostowe i poręcze ochronne 14
Wykonywanie narożników 15
Rozmieszczenie złącz rurowych 16
Wykonywanie narożników 17
Przenoszenie elementów przy pomocy
żurawia 18
Wskazówki do montażu 19 - 22
Zastosowanie rusztowania wiszącego - z deskowaniem
ściennym lub bez - jest możliwe do wysokości 100 m
ponad powierzchnią terenu. Maksymalna wysokość
deskowania wynosi 5,40 m.
Rusztowanie HG 180 ma homologację. Zawarte są w
niej dopuszczalne rozstawy wsporników i odpowiadające
im siły w ściągach w zależności od warunków jego
użycia.
Wszystkie elementy składowe systemu są ocynkowane,
za wyjątkiem podpór pionujących (lakierowane) oraz
stali napinającej (czarna).
Dla określonego zastosowania systemu w sensie statycznokonstrukcyjnym należy uwzględnić świadectwo
nr P 31-162/88 Krajowego Urzędu Probierczego Statyki
Budowlanej w Dusseldorfie.
Dla konstrukcji ściągów i zakotwień obowiązuje świadectwo
nr P 31-213/88.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Elementy składowe
Opis
Podstawowe elementy
składowe
Nr art.
Masa kg/szt.
Wspornik wiszący 180 Z
Zaopatrzony w elementy przyłączeniowe
i połączeniowe zapewnia wszystkie możliwości zastosowań, opisane na str. 2 w rozdziale
„Cechy produktu”.
463 000
42, 3
Łożysko wspornika wiszącego
Służy jako element do szybkiego i pewnego
zawieszenia wspornika 180 Z. Zamocowanie
łożyska odbywa się za pomocą śruby pasowanej M24 x 70 Z do stożka kotwiącego 49
(potrzebny jest klucz z grzechotką, z przedłużeniem i nasadką 24).
463 010
3,6
Słupek poręczy 100
Wykonany jest dla wysokości poręczy równej
1,00 m.
053 679
4,0
Słupek poręczy 135
Alternatywny dla słupka 100, dla wysokości
poręczy równej 1,35 m (wysokość poręczy
regulują przepisy budowlane).
179 637
8,7
Stożek kotwiący 49
Stożek stalowy zabetonowywuje się jako
element tymczasowy. Kotwienie przeprowadza
się za pomocą pręta gwintowanego M24 / DIN
975, jak również płytki kotwiącej 80 x 80 x 8
(potrzebny jest klucz sześciokątny 24).
185 646
0,6
Śruba pasowana M24 x 70 Z
Służy do mocowania łożyska wspornika wiszącego do stożka kotwiącego 49.
185 635
0,5
Komplet śrub do drewna I
Składa się z: 4 śrub grzybkowych M10 x 110
Mu (potrzebny jest klucz 17).
465 487
0,4
3
Elementy składowe
Opis
Elementy dodatkowe dla
deskowań ściennych
4
Nr art.
Masa kg/szt.
Dźwigarek pionujący 200
Służy do zamocowywania różnego typu
systemów deskowań ściennych. Połączenie
z deskowaniami uzyskuje się poprzez system
specyficznych elementów, np.: 2 napinaczy
rygla Manto i 2 nakrętek napinaczy.
457 479
39,0
Podpora pionująca 250 L
Służy do ustawiania, wyrównywania i opuszczania deskowania.
457 480
15,1
Wkładka łącząca HG 180
Spełnia funkcję części łączącej pomiędzy
wspornikiem wiszącym a dźwigarkiem pionującym. Używana jest w przypadku stosowania
deskowania mającego dźwigary typu 20 lub
deskowania ramowego.
457 468
3,5
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Elementy składowe
Opis
Nr art.
Masa kg/szt.
Regulator wysokości
Służy do ustawiania w pionie deskowań
zamocowanych do dźwigarków pionujących.
464 552
0,9
Klin napinający z zawleczką
Umożliwia dociśnięcie deskowania do ściany
betonowej.
465 432
0,8
Sworzeń Hücco
Łączy ze sobą wszystkie części składowe
rusztowania wiszącego HG 180.
420 000
0,3
Zatyczka sprężynowa 4
Zabezpiecza sworzeń Hücco przed wypadnięciem.
173 776
0,01
5
Elementy składowe
Opis
Elementy dodatkowe dla dolnego
pomostu i zabezpieczenia
przed wiatrem
6
Nr art.
Masa kg/szt.
Wieszak V 350
Umieszczany od strony betonowanej ściany.
457 376
10,3
Wieszak H 350
Ma wywiercone otwory służące do umocowania poręczy ochronnych. Używając wieszaka
H 350 i dźwigara pomostu 75 można wykonać
dolny pomost roboczy, wiszący 3,50 m poniżej
pomostu głównego.
457 387
12,0
Dźwigar pomostu 75
Zaopatrzony jest w otwory służące do montażu
elementów pokrycia pomostu roboczego.
457 343
3,9
Zabezpieczenie przed wiatrem
Służy do zabezpieczenia przed podmuchami
wiatru i zamocowania prętów naciągu
(ściągi 250). Do każdego zabezpieczenia
przyłączyć 2 ściągi.
458 543
4,6
Łącznik WS
Służy do zamocowania zabezpieczenia przed
wiatrem do budowli.
458 500
1,8
Nakrętka sześciokątna 15/50
(2 sztuki)
164 535
0,2
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Elementy składowe
Opis
Nr art.
Masa kg/szt.
Ściąg 250
Pełni funkcję pręta naciągu przy zabezpieczeniu przed podmuchami wiatru (1 sztuka).
024 402
3,6
Komplet śrub do drewna II
Składa się z:
4 śrub grzybkowych M10 x 110 Mu
3 śrub grzybkowych M10 x 60 Mu
Służą do zamocowania elementów pokrycia
pomostu roboczego.
465 498
0,5
Łańcuch regulacyjny
Umożliwia wyrównanie długości liny żurawia
i poprzez to pionowe przenoszenie rusztowania wiszącego HG 180 (dopuszczalne obciążenie = 10 kN).
487 099
3,2
7
Elementy składowe w poszczególnych grupach roboczych
Poz.
Nr art.
1
2
3
4
5
6
Elementy podstawowe
Wspornik wiszący 180 Z Łożysko wspornika Słupek poręczy 100 Słupek poręczy 135
Śruba pasowana M24x70 Z Komplet śrub do drewna I 463 000
463 010
053 679
179 637
185 635
465 487
Osprzęt dla deskowania
ściennego
7 Dźwigarek pionujący 200 8 Podpora pionująca 250 L 9 Wkładka łącząca HG 180 10 Regulator wysokości 11 Klin napinający z zawleczką 12 Sworzeń Hücco (5x) 13 Zatyczka sprężynowa 4 (6x) 457 479
457 480
457 468
464 552
465 432
420 000
173 776
Elementy dla pomostu dolnego
i zabezpieczenia przed wiatrem
14 Wieszak V 350 457 376
15 Wieszak H 350 457 387
16 Zabezpieczenie (2x) 458 543
17 Dźwigar pomostu 75 457 343
18 Łącznik WS 458 500
19 Ściąg 250 (1x) 024 402
20 Nakrętka sześć. 15/50 (2x) 164 535
5 Śruba pasowana M24x70 Z 185 635
4 Stożek kotwiący 49 185 646
21 Komplet śrub do drewna II 465 498
12 Sworzeń Hücco (10x) 420 000
13 Zatyczka sprężynowa 4 (10x) 172 776
8
Wariant zastosowania 1:
Składane deskowanie ślizgowe
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Obciążenia użytkowe
Wysokośc stosowania - do 100
m ponad powierzchnią terenu
Deskowanie ścienne
Ciężar własny, zwykle g ≤ 60 kg/m2
Wysokość deskowania max. 540
Dopuszczalny ciężar własny g1 ≤ 70 kg/m2
Pomosty robocze
Na
cią
g
Parcie
wiatru
od dołu
a) Obciążenie użytkowe dla każdego
pomostu oddzielnie:
na całej powierzchni
P1 ≤ 1,50 kN/m2
lub na 50 x 50 cm P1 ≤ 1,50 kN
względnie dla
każdej części
pomostu osobno P1 ≤ 1,50 kN
lub na 20 x 20 cm
P2 ≤ 1,00 kN
b) Obciążenie użytkowe dla wielu
pomostów równocześnie:
na jednym pomoście p1 ≤ 1,50 kN/m2
na pozostałych
P2 ≤ 0,75 kN/m2
Praca na pomostach jest dozwolona przy
prędkości wiatru nie przekraczającej 10 m/s.
Dopuszczalne rozstawy
wsporników i odpowiadające im
siły w zakotwieniach
Siła podłużna AH (kN)
Siła poprzeczna Av (kN)
Wysokość deskowania h (m)
Wysokość użycia nad terenem
Łożysko wspornika
Przykład:
Wysokość deskowania Wysokość użycia h = 3,9 m
H = 8 - 20 m
1 Rozstaw wsporników 2 Siła poprzeczna 3 Siła podłużna e = 1,7 m
AV = 21kN
AH = 30 kN
Przy zwiększonym ciężarze deskowania
(g1 = 61 - 70 kg/m2) zwiększa się wartość
siły w zakotwieniu "Av", zgodnie
z diagramem o ok, 1 kN
Max. rozstaw wspornoków e (m)
Każda kombinacja h/e, która położona jest na
lub pod właściwą krzywą wysokości użycia
deskowania, jest dopuszczalna. Obszary
przerywanych krzywych stosuje się bez żadnych
ograniczeń, Rozstaw wsporników "e" odnosi
się do wzajemnego ich rozmieszczenia.
Wysięg boczny pomostu roboczego Odstęp od krawędzi budowli str. 12
str. 15
Bv = 15,5 kN
BH = 14,5 kN
Nacisk na beton
= 1,10 kN/cm2
Miejsce zamocowania zabezpieczenia
przed podmuchami wiatru
9
Wariant zastosowania 2: Ze swobodnym deskowaniem ściennym
Rusztowanie wiszące przenosi ciężar własny i obciążenie użytkowe formowanej ściany. Inne oddziaływania od
deskowania - szczególnie parcie wiatru - są przekazywane na konstrukcję.
Wysokość stosowania - do
100 m ponad powierzchnią
terenu
Obciążenia użytkowe
min. 25 Wysokość deskowania max. 540
Deskowanie ścienne
Ciężar własny, zwykle Miejscowe podparcie
Przykład str. 12
Dopuszczalny ciężar własny g1 ≤ 70 kg/m2
Na
max. 400
cią
g
140
min. 130
g ≤ 60 kg/m2
Pomosty robocze
a) Obciążenie użytkowe
dla każdego
pomostu oddzielnie:
na całej powierzchni
lub na 50 x 50 cm względnie dla
każdej części
pomostu osobno lub na 20 x 20 cm
b) Obciążenie użytkowe
dla wielu pomostów
równocześnie:
na jednym pomoście na pozostałych
Praca na pomostach jest dozwolona
przy prędkości wiatru nie przekraczającej 10 m/s.
Zabezpieczenie przed podmuchami
wiatru - naciągi
P1 ≤ 1,50 kN/m2
P1 ≤ 1,50 kN
Wykonanie (łączniki - dostawa budowy):
Łańcuch lub analogicznie działający
element mocno naciągnąć.
Wymagana nośność = 4 kN.
P1 ≤ 1,50 kN
P2 ≤ 1,00 kN
Wbudowanie jest wymagane, gdy:
a) ciśnienie spiętrzenia wiatru > 0,30 kN/m2 naciąg przy każdym wsporniku
p1 ≤ 1,50 kN/m2
P2 ≤ 0,75 kN/m2
b) wg str. 12
10 cm < wysięg boczny pomostu < 0,4 x enaciąg montuje się przy drugim wsporniku
licząc od końca wysięgu do środka pomostu.
Sworzeń zabezpieczający przy łożysku
wspornika winien być zawsze zamontowany.
Dopuszczalne rozstawy wsporników
i odpowiadające im siły w zakotwieniach
Siły w zakotwieniu łożyska wspornika
Ciężar własny deskowania Ciężar własny deskowania Wysokość użycia: 20 - 100 m
Rozstaw wsporników
e ≤ 2,50 m
AH = 14 kN = stala
g = 60 kg/m2
g = 70 kg/m2
Wysokość użycia: do 20 m
Rozstaw wsporników
e ≤ 3,00 m
AH = 17 kN = stala
Wysokość deskowania h (m)
Rozstawy wsporników
Wysokość użycia do 20 m:
Wysokość użycia do 100 m:
e ≤ 2,50 m
Rozstaw wsporników "e" odnosi
się do wzajemnego ich rozmieszczenia.
Wysięgi boczne pomostów roboczych: str. 12
Odstęp od krawędzi budowli: str. 15
Siła poprzeczna Av (kN)
10
e ≤ 3,00 m
Wariant zastosowania 3:
Bez deskowania ściennego
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Łożysko wspornika
Wysokość stosowania - do 100 m ponad
powierzchnią terenu
Obciążenia użytkowe
a) Obciążenie użytkowe dla każdego pomostu oddzielnie:
na całej powierzchni p1 = 1,50 kN/m2
lub na 50x50 cm P1 = 1,50 kN
( min. jednak 1,50 kN na
każdy element pomostu)
lub na 20 x 20 cm P2 = 1,00 kN
b) Obciążenie użytkowe dla wielu pomostów
jednocześnie:
na jednym pomoście p1 = 1,50 kN/m2
na drugim pomoście p2 = 0,75 kN/m2
Rozstawy wsporników
Wysokość użycia do 20 m: Wysokość użycia 20 -100 m: Wysięgi boczne pomostów roboczych: Odstęp od krawędzi budowli: e ≤ 3,00 m
e ≤ 2,50 m
str. 12
str. 15
Siły w zakotwieniu
Wysokość użycia ponad powierzchnią terenu:
0 do 20 m - Av = AH = 17 kN
20 do 100 m - Av = AH = 14 kN
Zabezpieczenie przed podmuchami wiatru
Wykonanie (łączniki - dostawa budowy):
Łańcuch lub analogicznie działający element mocno
naciągnąć.
Wymagana nośność = 4 kN
Wbudowanie jest wymagane, gdy:
a) ciśnienie spiętrzenia wiatru > 0,30 kN/m2 - naciąg przy
każdym wsporniku
b) wg str. 12
10 cm < wysięg boczny pomostu ≤ 0,4 x e - naciąg
montuje się przy drugim wsporniku licząc od końca wysięgu
do środka pomostu.
Praca na pomostach jest dozwolona przy
prędkości wiatru nie przekraczającej 10 m/s.
Sworzeń zabezpieczający przy łożysku wspornika winien
być zawsze zamontowany.
11
Szczegóły dla wariantów 1 i 2: Mocowanie kantówki i bali drewnianych,
pomosty robocze i poręcze ochronne
Nie wchodzi na wystające elementy pomostów
przed zamontowaniem sworzni zabezpieczających
przy łożyskach i naciągach.
≤ 90
Widok A
Zakończenie wykonane
na budowie sposobem
ciesielskim
Szczegół A
100
137
Deskowanie
183
170
Deskowanie
Bale poręczy
i dolnego pomostu
łączyć na zakłady
strona 13
Połączenie rur rusztowania
10 do 15 cm
Szczegół II
Pokrycie drewniane
pomostów i poręczy
patrz str. 14
patrz str 16
Widok A
367
Kantówka 12/10
Zakończenie wykonane na
budowie z rury rusztowania
i zlącza śrubowego 48/48
Szczegół III
Krawężnik wzdłużny
*) Minimalny występ 10 cm
Dolne pomosty jak również zastawki czolowe
zabezpieczyć przed uniesieniem i zsunięciem.
Wszystkie elementy drewniane zebezpieczyć
wg DIN 4074-T4 klasa jakości II przed uniesieniem i zsunięciem.
≤ 0,4 e *)
≤ 0,4 e *)
e
Zabezpieczenie przed pękaniem przy wysięgach
pomostów roboczych
Wspornik
12
75
15
Śruba M10 x 150 Mu
DIN 603
Podkladka 10,5
DIN 9021
Wspornik
Szczegół IV
strona 14
Szczegół III
Szczegół II
Zamocowanie naciągu
Zamocowanie podparcia pomostu
Widok A
Wspornik 180 Z
Łącznik WS
Naciąg
10
R 25,3 + 0,1 mm
≥6
B
Śruba M10 x 110 Mu
DIN 603
6
12
15
12
8
Przez całą długość rusztowania
Sworzeń Hücco
z zatyczką
sprężynową 4
20 mm
Śruba pasowana M24 x 70
DIN 7968, 5.6 (ewentualnie 4.6)
Szczegóły dla wariantów 1 i 2: Mocowanie kantówki i bali drewnianych,
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG
pomosty robocze i poręcze ochronne
180
Szczegół I ze strony 12
do wariantu zastosowania 1 ze strony 9
Dźwigarek pionujacy 200
12,5 ... 15
Regulator wysokości
Sworzeń Hücco z zatyczką sprężynową 4
Wkładka łącząca HG 180
~3
12/10
Oparcie
Szczelina
Element kotwiący (stal)
w budowli, wg wymagań
statycznych
Uchwyt transportowy
6
Oparcie
min. 34,5
3 ... 9
~ 14.5
Klin napinający z zatyczką, do dociśnięcia
deskowania do ściany betonowej
Wspornik 180 Z
Sworzeń Hücco
z zatyczką sprężynową 4
Śruba pasowana M24 x 70
DIN 7968, 5.6 (ewentualnie 4.6)
Sworzeń zabezpieczający
Łożysko wspornika
Dla konstrukcji zakotwienia należy
uwzględnić świadectwo badań
P 31-213/88
Szczegół I ze strony 12
do wariantu zastosowania 2 ze strony 10
Przekrój A - B
Wynikowy ciężar
deskowania
≤ 15
Blokada przed przesunięciem
Podkładka drewniana, grubość 5,5 cm
Blokada przed przesunięciem
nie przenosi parcia betonu !
G
Górna krawędź
elementów pomostu
Dolna krawędź
deskowania
~3
5
12
5,5
Szczelina
min. 25
3
~2
Ściąg
Otwór technologiczny dla
sworzni zabezpieczających
Sworzeń
zabezpieczający
13
177
80
24
50
Wymiary bali do budowy
poręczy ochronnych
alternatywnie (137)
Wysokość poręczy regulują
przepisy budowlane
~3
Wykonanie standardowe
105
Elementy pomostowe i poręcze ochronne
Rozstaw wsporników: ≤ 2,20 m: 15 x 3
Rozstaw wsporników : ≤ 2,50 m.: 20 x 3
Rozstaw wsporników : ≤ 3,20 m: 28 x 3,5
Osadzić mocno uchwyty poręczy
i przybić do nich bale poręczy.
Elementy pomostu górnego
3 ... 3,5
Miejscowo
Kantówka 12/10
Szerokość bali min. 20 cm
Kantówka 12/10
Wzdłużnie
15 ... 28
Kantówka 10/12
Szczegół IV
Elementy pomostu dolnego
12
120
3
10
Przy rozstawie wsporników
≤ 2,50 m: bale 24 x 4,5 cm
(patrz również szczegół IV)
75
3
45
Śruba M10 x 110 Mu
DIN 603
Przy rozstawie wsporników
≤ 3,20 m: 2x kantówka 10/12
+ pomost z bali (tak jak pomost
powyżej)
12
Przybite
bale
Śruba M10 x 150 Mu
DIN 603
Szczegół IV
Kantówkę pod pokrycie pomostów i bale poręczy
ochronnych należy układać na całych
długościach pól rusztowania w sposób ciągły,
bez żadnych styków i połączeń.
Wszystkie elementy drewniane min. C24
winny być wykonane z drewna klasy II i zabezpieczone
przed uniesieniem i zsunięciem się.
~ 24
Śruba M10 x 110 Mu
DIN 603
10
≤ 4,5
12
Śruba M10 x 110 Mu
DIN 603
14
Śruba M10 x 110 Mu
DIN 603
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Wykonywanie narożników
Pomost wykonany wokół narożnika
183
Otwór technologiczny 44 x 25
do zabezpieczenia rusztowania
b
(przy każdym wsporniku)
Otwór dla przyłączania
podpory budowli
Krawędź deski ściśle z przednią
krawędzia budowli
e
10
20
25
a
~ 22
y
0
22
2
3,
≥
4,
5
m
ak
s.
5
-B
cz
A
rę
x
32
ój
po
≥
le
kr
ze
Pr
Ba
28
B
~
28
85
≥
≥ 20
a
ak
N
a
z
po
u
i
sk
t
os
de
m
28
*) Końce bali zabezpieczyć
przed pękaniem
pr
dk
le
Krawędź deski ściśle
z przednią krawędzią budowli
1
ła
b
Ba
e
≥
cie
ry
k
zy
x
5
4,
*)
Dopuszczalne rozstawy wsporników w obszarze narożnika
Dopuszczalne rozstawy
wsporników
Jeżeli nie ma żadnego przekrycia
narożnika, tzn. gdy pomosty
zakończone są przy narożnikach
budowli balustradami, obowiązują
postanowienia ze str. 12.
Na budowie należy się upewnić, czy rozstawy (a, b, e) są do
przyjęcia ze względu na miejsca
zakotwień i charakter budowli.
1) dopuszczalne e = 0,85 ... 1,30 m
- dopuszczalne a ≤ 0,45 m
- dop. b ≤ (dop. e - dane a - 0,20 m)
x 2 ≤ dop. e
Wszystkie elementy drewniane wg
DIN 4074, cz. 1 winny być wykonane z drewna klasy II
i zabezpieczone przed uniesieniem i zsunięciem się.
2) dopuszczalne e = 1,31 ... 3,20 m
- dopuszczalne a ≤ 0,45 m
- dop. b ≤ dop. e
Przykład:
Ustalenie rozstawów wsporników w obszarze narożnika
do 1) dane e = 1,20 m, dopuszczalne a ≤ 0,45 m
dop. b = (1,20 - 0,45 - 0,20) x 2 = 1,10 m < 1.20 m
(e) (a)
do 2) dane e = 1,70 m
dop. a ≤ 0.45 m
dop. b ≤ 1,70 m
Dopuszczalne wielkości dla (e) należy przyjąć, zależnie
od wariantu zastosowania, ze str. 8 - 10.
Podaną w przykładzie 2) wielkość "1,70 m" znajdą
Państwo w przykładzie na str. 9 jako "rozstaw wsporników".
15
Rozmieszczenie złącz rurowych
Stabilizacja wspornika wiszącego 180 Z
Przykłady metod stabilizacji wsporników
Stabilizacji dokonuje się dla 2 - do max. 5-ciu wsporników,
umieszczonych w rozstawach < e, jednocześnie.
Używa się do tego rur rusztowania o grubości ścianki
min. 3,2 mm, wykonanych ze stali St 37-2.
Rozstaw wsporników 85 cm do 125 cm
e
Kantówka wzdłużnie
e
e
e
Rura rusztowania Ø 48,3
ze złączem obrotowym 48/48
Kantówka wzdłużnie
du
rzo
zp
≥6
z ty
łu
10
Rura rusztowania Ø 48,3
ze złączem obrotowym 48/48
Kantówka 12/10 wzdłużne z tyłu
120
Rozstaw wsporników 126 cm do 240 cm
e
e
e
z przodu
Kantówka wzdłużnie
du
rzo
zp
Kantówka 12/10
wzdłużnie z tyłu
zt
yłu
Rozstaw wsporników 240 cm do 320 cm
e
z przodu
e
Kantówka wzdłużnie
Dodatkowo
rura rusztowania Ø 48,3
z tyłu
2 łączniki przekątnych
z rury rusztowania Ø 48,3
ze złączem obrotowym 48/48
1 x na ścianie budowli (z tyłu)
1 x na skośnej płaszczyźnie
(z przodu)
16
e
W punkcie
skrzyżowania
złącze obrotowe
48/48
Kantówka 12/10
wzdłużnie z tyłu
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Wykonywanie narożników
Rusztowanie wiszące HG 180 jest
umieszczone na ścianie zewnętrznej (wariant zastosowania nr 2).
Wewnątrz ułożony jest pomost
zapadkowy, składający się z
dźwigarków pomostu zapadkowego, kantówki znajdującej się
na budowie oraz bali drewnianych, służących jako wypełnienie
pomostu.
Płyta Manto
Pomost
zapadkowy
Gniazdo
podporowe
Rusztowanie
wiszące HG 180
Dźwigarek pomostu zapadkowego
składa się z 2 profili U 120, zaopatrzonych na końcach w zapadki
podporowe. Umieszcza się je
w uprzednio zamontowanych w
deskowaniu ściennym specjalnych
gniazdach, które są odzyskiwane
dzięki dobudowanemu na placu
budowy pomostowi dolnemu.
Dalsze informacje oraz dane techniczne i statyczne zawarte są
w instrukcji montażu deskowania
Manto.
Dźwigarek
pomostu
zapadkowego
Pomost dolny
(wykonany na budowie)
Szer. szyb
Dźwigarki pomostu
zapadkowego
Służą do ustawienia deskowania
np. szybu windowego.
Są one montowane bezpośrednio
w miejscu formowanego obiektu.
u w świe
tle + 13
9
A
Uchwyt
transportowy
Podpórka do
mocowania kantówki
31
Ø 1,4
9
Uchwyt dla
pomostu dolnego
8
Szczegół A
Dźwigarek pomostu zapadkowego
= szerokość szybu w świetle
Dźwigarek typu 350 - < 400
Dźwigarek typu 300 - < 350
Dźwigarek typu 250 - < 300
Dźwigarek typu 200 - < 250
Dźwigarek typu 150 - < 200
Dźwigarek typu 125 - < 150
Dźwigarek typu poniżej 125 - na
życzenie
Gniazda podporowe
Służą do oparcia zapadek podporowych dźwigarka zapadkowego.
20
15
10
17
Przenoszenie elementów przy pomocy żurawia
Transport żurawiem: Rysunek symboliczny (potrzebne jest zawiesie o 4 linach)
z deskowaniem
bez deskowania
dopuszczalne
obciążenie Z ≤ 10 kN
Łańcuch
kompensacyjny
(patrz szczegół)
6,5
Jarzmo A1
DIN 82101
11,5
Widok A
71
Widok A
1,6
2,1
Szczegół:
Łańcuchy kompensacyjne umożliwiają
wyrównanie długości liny transportowej
żurawia, a tym samym prostopadłe przemieszczanie elementów systemu.
Dopuszczalne obciążenie = 10 kN.
Ciężar jednego wspornika wraz
z pomostem, poręczami ochronnymi
i deskowaniem:
a) maksymalny - G = 1300 kg
b) przykładowo deskowanie h = 3,00 m
G = 1000 kg
rozstaw wsporników e = 2,40 m.
Całkowity ciężar jednostki rusztowania jest określony
poprzez wybraną na budowie ilość wsporników.
Miejsce zamocowania węgarka może być obciążone
siłą skupioną do 10 kN (1 t).
Należy unikać nadmiernego rozciągania ukośnego pomiędzy
dwoma zawieszonymi wspornikami (pokazane na widoku A).
Uwzględniając powyższe uwagi należy dobrać odpowiednie
oprzyrządowanie żurawia. Ewentualnie wskazanym
może okazać się użycie do transportu elementów
systemu poprzecznicy.
Przy przenoszeniu rusztowania wiszącego HG 180
należy stosować się do przepisów BHP.
18
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Wskazówki do montażu
1) Uwaga wstępna
2) Przygotowanie montażu (montaż na kozłach)
Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się
z informacjami zawartymi na poprzednich stronach
niniejszej instrukcji.
Uwzględniając poszczególne warianty zastosowania
nr 1 do 3 (ze stron 9-11) przedstawiono w tym
rozdziale dopuszczalne rozstawy wsporników i siły
w zakotwieniach.
Ustawić 2 lub 3 kozły montażowe (np. wzniesione
z 2 połówek kozłów rusztowaniowych H = 1,40 m).
Wielkość rozstawu kozłów montażowych powinna wynosić
ok. 3,00 m. Jest on uzależniony od wymaganego
rozstawu wsporników wiszących 180 Z. Na kozłach
montażowych należy ułożyć z przodu i z tyłu po jednej
belce C 20, w taki sposób, aby wsporniki mogły zwisać
pomiędzy nimi.
Wspornik
wiszący 180 Z
Dżwigar 20/8
12/10 x 3,00
~ 1,40
3) Montaż podstawowy pomostu na wspornikach
wiszących, np. drugiej jednostki
a) W 4-ch sztukach kantówki 12/10, równych długości
pomostu roboczego, wywiercić otwory Ø 12 mm
(odpowiednio do rozstawu wsporników, z tolerancją
do 5 mm).
b) Zamocować kantówkę za pomocą śrub
M10 x 110 Mu do nakładek znajdujących się na
wspornikach (użyć kompletu śrub do drewna I).
Kozioł montażowy
12/10 x 3,00
kantówka 12/10 o długości pomostu
Wspornik wiszący 180 Z
Dźwigar 20/8,
zabezpieczyć przed
wywróceniem
Wymagany
rozstaw
wsporników
Wspornik wiszący 180 Z
Połówka kozła
rusztowaniowego
~ 1,50
19
Wskazówki do montażu
c) Zainstalować złącza z rur rusztowania, jak pokazano
na stronie 16. Deskę usztywniającą umieścić przekątnie
pod kantówką pomostu roboczego. Należy zwracać
uwagę na odchylenia kątowe konstrukcji.
3
d) Na długości ułożyć bale 20 x 3 cm
(patrz strony 12 - 15).
Przewidzieć wykonanie otworów technologicznych do
zawieszenia wspornika 44 x 25 cm (patrz str. 15).
W zależności od sposobu realizacji trzeba również
wykonać otwory w celu przyłączenia krzyżulców oraz
zawiesia linowego.
e) Na osadzonych słupkach poręczy (100 lub 135)
przymocować bale poręczy, zgodnie z informacjami
podanymi na stronie 14.
f) Gotowa jednostka pomostu może być teraz podniesiona
za pomocą żurawia (patrz też str. 18).
180
3
12/10
Wspornik
wiszący 180 Z
44
10
25
25
4) Zakotwienie w budowli
Przy wykonywaniu konstrukcji zakotwień obowiązują
postanowienia zawarte w świadectwie nr P 31-213/88.
Zamocowanie wsporników tymczasowych (stożek
kotwiący 49) do istniejącego deskowania.
1. Możliwość:
W poszyciu ze sklejki wywiercić otwór Ø 26 mm
i zamocować stożek kotwiący 49 za pomocą śrub pasowanych M24 x 70 Z ( w przypadku, gdy sklejka d < 20 mm,
pomiędzy nią i śrubę pasowaną włożyć podkładkę).
Stożek kotwiący 49
Śruba pasowana
M24 x 70 Z
2,1
20
RUSZTOWANIE WISZĄCE HG 180
Wskazówki do montażu
2. Możliwość:
Do zamocowania stożka kotwiącego może być wykorzystany nagwintowany czop z blaszanym kołnierzem
(wykonany na budowie), przybity do poszycia ze sklejki
szalunkowej. ZALETA: Nie wierci się otworów w sklejce.
Jest to istotne, gdy np. rygiel poprzeczny lub profil
dźwigara w deskowaniu uniemożliwiają zastosowanie
1. wariantu.
Po zabetonowaniu rozformowanie następuje w zwykły
sposób, 4 małe gwoździe dają się łatwo wyciągnąć,
kołnierz z blachy odgina się na końcach i nagwintowany
czop wykręca się szczypcami.
Przygotowanie na placu budowy:
Nagwintowane czopy z blaszanymi kołnierzami
Otwór na gwóźdź
Ø = 3 mm
40
1 mm
Stożek kotwiący
24
Poszycie ze sklejki
Śruba pasowana M24 x 70
Łożyska
wspornika
5) Zamocowanie łożyska wspornika wiszącego
do ściany betonowej
Po usunięciu deskowania przykręca się łożyska wsporników wiszących do istniejących koronek kotwowych
za pomocą śrub pasowanych M24 x 70 Z.
Można już teraz osadzić w łożyska wsporników kompletne
rusztowanie wiszące 180 wraz ze wspornikami
180 Z i zabezpieczyć je natychmiast poprzez zatknięcie
sworzni zabezpieczających (patrz też str. 13).
Sworzeń
zabezpieczający
6) Ustawienie deskowania ściennego
a) Wariant zastosowania 2 (patrz str. 10 i 12)
Na rusztowaniu wiszącym HG 180 można ustawić
dowolne deskowanie ścienne jako wolnostojące.
Zabezpieczenie deskowania ściennego opisane jest
na str. 10 i 12.
21
Wskazówki do montażu
Deskowanie ścienne
b) Wariant zastosowania 1 (patrz str. 9 i 12)
Dźwigarek pionujący 200
Przy pomocy dźwigarka pionującego 200, podpory
pionującej 250 L, wkładki łączącej HG 180 i regulatora
wysokości ( patrz str. 4 - 5 ) można połączyć
różne systemy deskowań ściennych z rusztowaniem
wiszącym 180 w jedną jednostkę przestawną.
Dzięki podporom pionującym 250 L deskowanie ścienne
daje się odchylić od pionu o kąt ok. 13°.
Podpora pionująca 250 L
Wkladka łącząca HG 180
i regulator wysokości
7) Dolny pomost roboczy
Wieszak H 350
V 350
Dodatkowy pomost dolny montuje się z wieszaków
V 350 i H 350 oraz dźwigara pomostu 75 (str. 6).
Do połączenia powyższych elementów służą sworznie
Hücco i zatyczki sprężynowe 4. W zależności od rozstawu
wsporników bale drewniane mogą być przykręcane
bezpośrednio do dźwigarów pomostu 75. Przy rozstawie
wsporników przekraczającym 2,50 m przewidziane jest
zastosowanie kantówki i wypełnienia z bali drewnianych
(patrz str. 14). W tym przypadku należy używać kompletu
śrub do drewna II.
Dźwigar pomostu 75
8) Zabezpieczenie przed podmuchami wiatru
Gdy zabezpieczenie przed podmuchami wiatru jest
wymagane, należy je montować z elementu zabezpieczającego,
łącznika WS, ściągu 250 i nakrętki sześciokątnej
15/50 (patrz str. 6 - 11).
Zabezpieczenie
Ściąg 250 z nakrętką
sześciokątną 15/50
Łącznik WS mocowany jest do stożka kotwiącego
za pomocą śruby pasowanej M24 x 70 Z.
Łącznik WS
22
Harsco Infrastructure
Polska Sp. z o.o.
Łubna 55
05-532 Baniocha
Tel. +48 22 231 23 00
Fax +48 22 231 23 90
www.harsco-i.pl

Podobne dokumenty