Pytania i Odpowiedzi

Transkrypt

Pytania i Odpowiedzi
Znak sprawy –25/ 2015.
Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
dla zadania pod nazwą:
Świadczenie usług cateringowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w wieku od 7- 19 lat, przebywających w Regionalnym Centrum Profilaktyki
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie – numer postępowania 25/2015.
Pytanie nr 1.
Proszę o podanie planowanego terminu rozpoczęcia usługi.
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Usługa zostanie rozpoczęta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego a następnie będzie realizowana do 31.12.2015r.
Pytanie nr 2
Proszę o podanie ilości miesięcy wykonywania usługi jest to niezbędne do wyliczenia ilości
osobodni (z podanych łącznie 11.000) oraz zamortyzowania niezbędnych zakupów jak samochód,
sprzęty it.p.
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Zamawiający wyjaśnia, że oferent zobowiązany jest podać w Formularzu oferty ryczałtowe ceny
jednostkowe za 1 śniadanie dla jednej osoby, 1 obiad dla jednej osoby, 1 podwieczorek dla jednej osoby
a także za 1 kolację dla jednej osoby.
Na podstawie sumy ww. ryczałtowych cen jednostkowych (za jedno śniadanie, obiad, podwieczorek i
kolację dla jednej osoby) wpisanych przez Oferenta w Formularzu oferty pomnożonych przez 11000
posiłków wyliczona zostanie cena brutto, którą należy wpisać jako łączną CENĘ BRUTOO w Formularzu
oferty.
Każdy z Oferentów w Formularzu oferty wycenia usługę cateringową dla takiej samej ilość posiłków (w
postaci śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji) tj. 11000.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że rozliczenie za wykonaną usługę cateringową z Wykonawcą
będzie się odbywać powykonawczo na podstawie:
- rzeczywistej ilości wykonanych i dostarczonych posiłków, które będą zamawiane przez
Zamawiającego w ilości uzależnionej od liczby osób przebywających u Zamawiającego,
- ryczałtowych cen jednostkowych podanych przez Oferenta/ Wykonawcę w Formularzu oferty
załączonym do oferty przetargowej Oferenta/ Wykonawcy.
Oferent w ryczałtowych cenach jednostkowych za wykonanie i dostawę jednego śniadania, obiadu,
podwieczorka i kolacji dla jednej osoby powinien uwzględnić wszystkie koszty wykonania takiej usługi
cateringowej zgodnie z SIWZ za wyjątkiem kosztów i zobowiązań będących po stronie Zamawiającego
jeżeli zostały wprost wskazane w SIWZ.
Usługa zostanie rozpoczęta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego, wobec tego Zamawiający obecnie nie ma możliwości określenia
ilości miesięcy wykonania usługi. Usługa będzie wykonywana do 31.12.2015r.
Wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia, że ilość miesięcy wykonywania usługi nie jest niezbędna do
wyliczenia przez Oferenta ryczałtowych cen jednostkowych, a także łącznej CENY BRUTTO w
Formularzu oferty.
Pytanie nr 3.
Proszę o podanie czy żywienie realizowane jest w dni robocze tj.od poniedziałku do piątku czy 7
dni w tygodniu.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Usługa cateringowa będzie świadczona przez Wykonawcę w dni wskazane przez Zamawiającego
w każdorazowych zamówieniach szczegółowych. Wobec powyższego usługa cateringowa będzie
realizowana przez Wykonawcę zarówno w dni robocze oraz dni wolne od pracy wskazane przez
Zamawiającego.
Pytanie nr 4.
Proszę o podanie szacunkowej ilości dziennego zapotrzebowania na posiłki (ile żywionych osób
średnio dziennie).
Odpowiedź na pytanie nr 4.
Ilość dziennego zapotrzebowania na posiłki uzależniona będzie od ilości osób przebywających w
danym dniu u Zamawiającego.
Pytanie nr 5.
Proszę o podanie, która ze stron odpowiedzialna jest za zakup zastawy stołowej.
Odpowiedź na pytanie nr 5.
Zamawiający w swojej siedzibie zapewni zastawę stołową.
Pytanie nr 6.
Proszę o podanie stawki żywieniowej (koszt jednego osobodnia) aktualnie obowiązującej.
Odpowiedź na pytanie nr 6.
Zamawiający zwraca uwagę, że pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania przetargowego.
Jednocześnie należy pamiętać, że Oferent dokonując wyceny usługi cateringowej (ryczałtowych cen
jednostkowych i łącznej CENY BRUTTO) w niniejszym postępowaniu przetargowym musi uwzględnić
wszystkie wymagania Zamawiającego, które szczegółowo został określone w SIWZ i wzorze Umowy.
Prosimy, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi niniejszego
przetargu zawartymi w SIWZ oraz we wzorze Umowy. W szczególności prosimy zauważyć, że:
- zestawy posiłków są niezmienne co do rodzaju menu i nie mają charakteru przykładowych,
- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości,
- Wykonawca dostarczający gotowe posiłki winien zapewnić odpowiednią temperaturę w chwili
dostawy i odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dostaw, etc.
Zamawiający wyjaśnia, że terminowa dostaw przez Wykonawcę posiłków oraz ich zgodność ze
szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ jest dla Zamawiającego priorytetowa.
W sytuacji niewykonania i/lub nienależytego wykonania usługi cateringowej przez Wykonawcę,
Zamawiający będzie korzystał z przysługujących Zamawiającemu uprawnień przewidzianych w Umowie
oraz w obowiązujących przepisach prawa.
Rogoźno dnia 16.04.2015r.