zadania opiekuńczo - wychowawcze

Transkrypt

zadania opiekuńczo - wychowawcze
ZADANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
OPIS CELU
KOŃCOWEGO
ROZPOZNANIE SYTUACJI
RODZINNEJ
I ŚRODOWISKOWEJ
UCZNIÓW
ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
ZACHOWAŃ
AGRESYWNYCH
WYKONAWCY
TERMIN
REALIZACJI
I. Chrobak
cały rok
I. Chrobak
wychowawcy klas
wych. świetlicy
w miarę potrzeb
wrzesień
w miarę potrzeb
Komisja ds.
Pomocy
Stypendialnej
cały rok
po I i II
półroczu
Dyrektor
I. Chrobak
w miarę potrzeb
3. Upowszechnienie wśród rodziców rozporządzenia o pomocy
socjalnej i obowiązujących przepisach dotyczących stypendiów
socjalnych / zasiłku losowego/.
dyrekcja
I. Chrobak
w miarę potrzeb
4. Przyznawanie obiadów sponsorowanych zgodnie z przepisami.
I. Chrobak
Dyrektor szkoły
cały rok
CZYNNOŚCI ETAPOWE
1. Diagnozowanie środowiska rodzinnego i szkolnego ucznia:
 opracowanie ankiety diagnostycznej dla wychowawców klas,
 rozmowy z rodzicami,
 rozmowy z uczniami,
 konsultacje z nauczycielami i wychowawcami,
 konsultacje z instytucjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną,
 zorganizowanie badania przesiewowego dla uczniów kl. I.
2. Pomoc materialna i rzeczowa uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej i rodzinnej:
 organizowanie pomocy rzeczowej,
 upowszechnienie procedury dofinansowania obiadów,
 współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą dla dziecka
i rodziny,
 przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe,
 konsultacje z kuratorami,
 konsultacje z pracownikami socjalnymi,
 wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację opiekuńczo
– wychowawczą dziecka.
13
UWAGI
WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI
1. Pedagogizacja rodziców:
 rozpoznanie wśród rodziców potrzeb dotyczących tematyki
spotkań z nauczycielami i specjalistami,

organizacja i przeprowadzenie spotkań ze specjalistami z różnych
dziedzin,


spotkanie rodziców uczniów klas I dotyczące dojrzałości szkolnej
dziecka,
spotkanie rodziców z przedstawicielem policji,

konsultacje indywidualne z rodzicami i opiekunami dzieci.
2. Zajęcia otwarte dla rodziców uczniów klas I – III.
 opracowanie scenariusza zajęć,
 przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 przeprowadzenie zajęć.
3. Stworzenie możliwości bezpiecznego spędzania czasu dzieciom
pracujących rodziców.
wrzesień
wychowawcy
cały rok
wychowawcy kl. I
cały rok
I. Chrobak
wychowawcy klas
I. Chrobak
marzec
cały rok
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
cały rok
wych. świetlicy
cały rok
wych. świetlicy
naucz.
bibliotekarz
cały rok
M. Śliwka
wrzesień czerwiec
2. Realizacja programu „Uczę się pływać” w klasach drugich wyjazdy na basen.
K. Słowioczek
wych. klas II
cały rok
3. Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych:
 rozgrywki międzyklasowe w grach i zabawach ruchowych
i zespołowych grach sportowych.
F. Paleta
T. Klekota
A. Ficyk
cały rok
4. Zapewnienie opieki dzieciom nie uczęszczającym na lekcje religii
i oczekującym na gimnastykę korekcyjną.
PROPAGOWANIE
ZDROWEGO STYLU
ŻYCIA
wychowawcy
1. Działalność Klubu Promocji Zdrowia „Wiewiórka”:
 opracowanie programu działalności,
 realizacja zamierzeń na spotkaniach z uczniami,
 podsumowanie pracy klubu.
14
4. Udział w międzyszkolnych zawodach sportowych:
 wyłonienie reprezentacji szkoły w poszczególnych dyscyplinach
sportowych i udział w zawodach wg kalendarza SZS-u,
 organizacja turnieju halowej piłki nożnej,
 organizacja zawodów pływackich kl. 2 wspólnie z Radą Osiedla
„Złote Łany”.
5. Realizacja programu „Zdrowie przez ruch”.
6. Spotkanie uczniów klas I i VI z przedstawicielem policji w ramach
akcji „Bezpieczna szkoła”:
 spotkanie klas I – „Bezpieczna droga do szkoły”,
 spotkanie klas VI – odpowiedzialność prawna nieletnich.
F. Paleta
T. Klekota
A. Ficyk
maj/czerwiec
F. Paleta
cały rok
I. Chrobak
wrzesień maj
I. Fatla-Kowalska
M. Radaczyńska
I. Fatla-Kowalska
8. Organizacja wyjazdu na „Zieloną Szkolę” w klasach III.
wych. klas III
I. Fatla–Kowalska,
9. Organizacja wycieczek dla klas III – VI w ramach Koła
J. Jonkisz,
Turystycznego „Beskidzkie Świstaki”
B. Siciarz
1. Działalność klubu ekologiczno – plastycznego klas I „EKUŚ”:
 opracowanie programu działalności,
R. Baranowska
 realizacja zamierzeń na spotkaniach z uczniami,
 podsumowanie pracy klubu.
7. Organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych.
ROZWIJANIE
WRAŻLIWOŚCI
NA POTRZEBY
ŚRODOWISKA
2. Przeprowadzenie akcji zbierania kasztanów jako karmy dla
zwierząt we współpracy z Nadleśnictwem Straconka.
3. Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.
4. Udział w akcji „Sprzątanie świata” – kl. III c, IV, V i VI
cały rok
listopad
R. Baranowska
A. Fober
I. Siuda
B. Ficoń-Szewczyk
I. Siuda
A. Białek
luty
cały rok
cały rok
cały rok
wrzesieńpaździernik
październikgrudzień
wrzesień
5. „Święto Drzewa”– tworzenie plakatów „Jesteś opiekunem drzew”.
Udział klasy 1 b w „Święcie drzewa”.
R. Baranowska
październik
6. Pola Nadziei.
A. Fober
I. Siuda
ks. P. Maślanka
cały rok
15
WPROWADZENIE
UCZNIÓW W ŚWIAT
KULTURY
WSPÓŁPRACA
ZE ŚRODOWISKIEM
LOKALNYM
1. Organizowanie wyjść uczniów klas I – VI do kina i teatru:
 rozpropagowanie repertuaru kina i teatru,
 zbiórka pieniędzy na bilety,
 wyjścia z uczniami do kina/teatru (przypomnienie zasad
bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania w miejscach
publicznych).
2. Kultywowanie tradycji:
 zorganizowanie wystawy szopek świątecznych.
I. Fatla-Kowalska
wych. klas
A. Przybyłek
3. Organizacja „żywej lekcji muzyki” – audycje muzyczne.
B. Ficoń-Szewczyk
4. Obchody Dnia Patrona Szkoły
B. Ficoń-Szewczyk
A. Przybyłek
 Wystawa prac plastyczno-fotograficznych
5. Harcerski wieczorek poezji – „Wędrówką jedną życie jest
J. Kałachurska
człowieka”
1. Współpraca z nadleśnictwem Straconka , Klubem „GAJA”
i Fundacją Ekologiczną „ Arka”:
R. Baranowska
I. Siuda
 współpraca ze Stowarzyszeniem Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot,
 prowadzenie wspólnych warsztatów ekologicznych.
cały rok
grudzieństyczeń
cały rok
kwiecień
maj
cały rok
październik
2. Współpraca ze spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany”.
I. Chrobak
w miarę potrzeb
3. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla dzieci z Przedszkola nr 10,
14, 37 i integracyjnego.
wych. klas I
cały rok
4. Zorganizowanie kiermaszu ozdób choinkowych, stroików i kartek
– „Coś na i pod choinkę”:
 rozpropagowanie idei kiermaszu wśród uczniów,
 przygotowanie prac na zajęciach w klasach i w świetlicy szkolnej,
 wystawa prac,
 zorganizowanie kiermaszu.
D. Rolińska–
Czerniak
wych. klas I-VI
wych. świetlicy
Samorząd Uczn.
grudzień
M. Radaczyńska
naucz. kl. I-VI
wych. świetlicy
Samorząd Uczn.
marzec
5. Zorganizowanie „Dnia otwartego” w szkole.
16
6. Współpraca z DPS w Komorowicach.
7. Współpraca
ze
Środowiskowym
Centrum
Pomocy,
w szczególności ze świetlicą środowiskową na Złotych Łanach.
8. Zorganizowanie festynu szkolnego:
 organizacja stoisk,
 występy muzyczne,
 pokazy sportowe.
9. Zbiórka artykułów żywnościowych oraz przyborów szkolnych dla
podopiecznych Tow. Pomocy im. Brata Alberta.
10. Współpraca z Miejskim Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
„Reksio”.
11. Zbiórka surowców wtórnych.
UCZENIE
ŚWIADOMEGO
I AKTYWNEGO
UCZESTNICTWA
W ŻYCIU SZKOŁY
1. Tryptyk Rzymski – Przedstawienie
2. Przedstawienie jasełkowe dla klas I – VI.
3. Promocja szkoły w najbliższym środowisku – współpraca
z mediami.
4. Wdrażanie uczniów do aktywnego udziału w życiu świetlicy:
 całoroczny konkurs „Aktywny Świetlik”
5„Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych” :
 rozpropagowanie święta wśród uczniów i nauczycieli,
 wykonanie gazetki i wystawy.
17
E. Adamczyk
I. Siuda
B. Ficoń-Szewczyk
cały rok
I. Chrobak
cały rok
dyrekcja
naucz. klas I-VI
wych. świetlicy
czerwiec
M. Śliwka
listopad, grudzień
kwiecień
Klaudia
listopad Grabowska
styczeń
Andżelika Glińska
Samorząd
cały rok
Uczniowski
E. Adamczyk
B. Ficoń-Szewczyk,
październik
A. Fober,
ks. P. Maślanka
E. Adamczyk
B. Ficoń-Szewczyk
grudzień/styczeń
M. Janik, A. Fober,
ks. P. Maślanka
F. Paleta
cały rok
wych. świetlicy
cały rok
K. Chrobak-Jasica
październik