( projekt ) zawarta w dniu …………..., w ramach przeprowadzonego

Transkrypt

( projekt ) zawarta w dniu …………..., w ramach przeprowadzonego
DZPZ/ 333/ 27 PN/ 2010
( projekt )
Załącznik nr 4 do SIWZ
U M O W A nr DZPZ/ 333/ 26 PN/ 2010
zawarta w dniu …………..., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie
przetargu nieograniczonego pomiędzy
……………………………… NIP:………. REGON:
…………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. śołnierska 18, NIP : 739-29-55-794,
REGON : 000 29 39 76, KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który
reprezentuje:
Dyrektor
- Irena Kierzkowska
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać – sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na
pisemne zamówienie złoŜone przez upowaŜnionego pracownika Szpitala (pracownika Apteki)
– w terminie od ………….. do dnia ………….. następujące towary:
Asortyment
Lp.
Producent
Nr kat.
J.m.
Ilość
Cena jedn.
brutto w PLN
1.
2. Zamówienia niewykonane w okresie obowiązywania umowy ulegają dezaktualizacji.
3. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
§ 2.
1. Szczegółowy asortyment towarów określonych w § 1, Zamawiający podawać będzie Wykonawcy
w chwili złoŜenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar
w terminie do 7 dni od chwili złoŜenia zamówienia (faksem )
2. Zamawiający, w wyjątkowych przypadkach, dopuszcza zamówienie telefoniczne, z zastrzeŜeniem
Ŝe Zamawiający bez zbędnej zwłoki dostarczy Wykonawcy równieŜ pisemne zamówienie.
3. W przypadku, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub dzień świąteczny dostawa winna nastąpić
w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych.
1
DZPZ/ 333/ 27 PN/ 2010
Załącznik nr 4 do SIWZ
§ 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy.
§ 4.
Towar winien docierać do adresata w godzinach jego pracy (7:30 – 14:30), we wszystkie dni tygodnia,
z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót oraz być dostarczany wyłącznie loco magazyn Apteki –
Olsztyn, ul. śołnierska 16A..
§ 5.
Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 6.
Zamawiający powinien zbadać towar najpóźniej w chwili wykorzystania w procedurze medycznej.
Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia wad
towaru. Wykonawca winien w ciągu 7 dni ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak
odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni jest uwaŜany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania
reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.
§ 7.
Towar powinien być dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka
transportu.
§ 8.
W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto zamówienia
(jednostkowego) za kaŜdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niŜ 15 % wartości
brutto zamówionego towaru.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej brutto
towaru określonej w § 10 ust. 1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. JeŜeli wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strona moŜe
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 9.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w § 1. łączną kwotę …………… PLN
/słownie: …………. złotych ………………. groszy/ brutto, przelewem, w terminie 30 dni od
otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej.
2
DZPZ/ 333/ 27 PN/ 2010
Załącznik nr 4 do SIWZ
2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem
asortymentu określonym w umowie.
§ 10.
Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto podane
na fakturze
§ 11.
Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
§ 12.
Strony zgodnie ustalają, Ŝe wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie moŜe być przeniesiona
przez Wykonawcę na osobę trzecią, bez zgody Zamawiającego.
§ 13.
Wzrost cen moŜe nastąpić tylko w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.
§ 14.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15.
Spory, powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 16.
1. Umowa moŜe być rozwiązana za porozumieniem stron, w trybie natychmiastowym.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych
w Art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 17.
Umowa spisana została w 2 egzemplarzach, po 1-ym dla kaŜdej ze stron.
Wykonawca
Zamawiający
3