Uchwala Nr XVIII/129/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

Uchwala Nr XVIII/129/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XVIII/129/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1)) Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
§ 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 33 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban
1) Zmiany
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890, 2150, Dz.
U. z 2016 r. poz. 195
Id: D2C4E386-9E72-4BCA-A1AB-9400F423D021. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/129/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016
L.P.
1
2
DZIAŁ
900
900
ROZDZIAŁ
90001
90001
3
630
63095
4
921
92195
NAZWA ZADANIA
Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Nakło,
Tarnów Opolski, Miedziana
wraz
z przebudową oczyszczalni
ścieków
w Kosorowicach
Wykup sieci wodociągowokanalizacyjnej do działki nr
642/241
w miejscowości
Kąty Opolskie
Ścieżka pieszo-rowerowa na
odcinku
Kosorowice-Przywory
(projekt)
Montaż instalacji gazowej w
budynku przy boisku
sportowym
na Osiedlu. Zakładowym w
Tarnowie Opolskim
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej
w Tarnowie Opolskim
(projekt)
Zakup programu SIGMA do
obsługi jednostek
oświatowych
WYDATEK
w zł.
700 000,00
62 000,00
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki wodnej i
kanalizacyjnej
90 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców gminy
20 000,00
Racjonalizacja
zużycia energii
5
801
80101
6
801
80114
7
900
90015
Projekt 3 punktów
oświetleniowych na ul.
Łącznej w Kosorowicach
3 000,00
8
750
75023
Zakup programu do
rejestracji VAT-u
3 600,00
9
750
75023
Modernizacja przejętego
budynku PKP w Tarnowie
Opolskim
30 000,00
RAZEM
935 900,00
Id: D2C4E386-9E72-4BCA-A1AB-9400F423D021. Podpisany
UZASADNIENIE
REALIZACJI
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki ściekowej
na terenie gminy
w miejscowościach:
Nakło, Miedziana
oraz Tarnów Opolski
20 000,00
7 300,00
Racjonalizacja
zużycia energii
i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
Zwiększenie nadzoru
nad jednostkami
oświatowymi
Poprawa
bezpieczeństwa na
drogach gminnych
przez ich prawidłowe
oświetlenie
Usprawnienie pracy
w urzędzie
Poprawa stanu
technicznego
budynków
użyteczności
publicznej
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/129/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
WYDATKI
MAJATKOWE
Zwiększenia na kwotę
Dział
750
33 600,00 zł
Administracja publiczna
33 600,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
33 600,00 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
33 600,00 zł
§
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00 zł
§
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Id: D2C4E386-9E72-4BCA-A1AB-9400F423D021. Podpisany
3 600,00 zł
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/129/2016
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Zestawienie zmian
PRZYCHODY
Zwiększenia na kwotę 33 600,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy
Id: D2C4E386-9E72-4BCA-A1AB-9400F423D021. Podpisany
33 600,00 zł
Strona 3