Załącznik nr 1 - Regulamin przetargu \(licytacji ustnej\)

Transkrypt

Załącznik nr 1 - Regulamin przetargu \(licytacji ustnej\)
Załącznik nr 1 do przetargu
(licytacji ustnej) nr 9/2014/VII
Regulamin
Przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b, 6c.
1.
2.
§1
Przedmiotem przetargu (licytacji ustnej) jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b, 6c, jako przeniesienie prawa własności
nieruchomości.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden
milion złotych, 00/100) netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
3.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b,
6c. Zlokalizowana jest na działce nr 11/11, obręb 0012 Przylep.
4.
Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu (licytacji ustnej) Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E00057667/3.
§2
Przetarg nieograniczony (licytacja ustna ) odbywa się ustnie.
§3
Ogłoszenie o przetargu (licytacji ustnej) zamieszczone zostanie:
1) w Internecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2) w prasie o zasięgu lokalnym,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§4
1. W przetargu (licytacji ustnej) mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, reprezentowane
przez uprawnionych przedstawicieli lub zastępowane przez właściwie umocowanych pełnomocników,
pod warunkiem złożenia oferty i wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu
o przetargu (licytacji ustnej) oraz przedstawienia przewodniczącemu komisji dokumentów
potwierdzających ich uprawnienie do uczestniczenia w przetargu (licytacji ustnej).
2. Wymagane dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w przetargu (licytacji ustnej):
a) dla osób fizycznych:
− kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu (licytacji ustnej),
− pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (licytacji ustnej) oraz
stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1b do
regulaminu,
− poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu
(licytacji ustnej) do reprezentowania i oświadczania woli w jego imieniu,
b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
− kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu (licytacji ustnej),
− zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
− zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
− wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
− pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (licytacji ustnej) oraz
stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do
regulaminu,
− poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu
(licytacji ustnej) do reprezentowania i oświadczania woli w jego imieniu,
Strona 1 z 5
Załącznik nr 1 do przetargu
(licytacji ustnej) nr 9/2014/VII
c) dla spółek cywilnych:
− kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika licytacji,
− uchwała Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiących przedmiot
przetargu (licytacji ustnej) – jeśli dotyczy,
− poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki wraz z oryginałem do wglądu,
− pełnomocnictwo poświadczone notarialnie uprawniające uczestnika przetargu (licytacji
ustnej) do reprezentowania spółki i oświadczania woli w jej imieniu,
− zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
− zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
− wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
− koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności,
− pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (licytacji ustnej) oraz
stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do
regulaminu,
d) dla Spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych:
− kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu (licytacji ustnej),
− uchwała Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej przedmiot
przetargu (licytacji ustnej) – jeśli dotyczy,
− pełnomocnictwo poświadczone notarialnie uprawniające uczestnika przetargu (licytacji
ustnej) do reprezentowania spółki i oświadczania woli w jej imieniu,
− zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
− zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
− odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku,
− pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (licytacji ustnej) oraz
stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do
regulaminu,
e) dla Fundacji i Stowarzyszeń:
− kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu (licytacji ustnej),
− do wyboru jeden z dokumentów (dokument musi zawierać opis reprezentacji podmiotu lub
musi być dołączony dodatkowy dokument zawierający reprezentację podmiotu):
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) lub:
• ORGANIZACJE NON PROFIT – statut stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń
wydane przez urząd miasta lub gminy,
• KLUBY SPORTOWE – statut lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych
wydany przez urząd miasta lub gminy, decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru klubów
sportowych wydana przez urząd miasta lub gminy,
− zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
− zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
− poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu
(licytacji ustnej) do reprezentowania i oświadczania woli w jego imieniu,
− pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (licytacji ustnej) oraz
stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do
regulaminu,
f) dla Wspólnot Mieszkaniowych:
− kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu (licytacji ustnej),
− uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu,
− uchwała Wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej
przedmiot przetargu (licytacji ustnej),
− zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
− zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
− poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu
(licytacji ustnej) do reprezentowania i oświadczania woli w jego imieniu,
− pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (licytacji ustnej) oraz
stanem formalno-prawnym przedmiotu licytacji - załącznik 1a do regulaminu,
g) dla Partii Politycznych, Związków Zawodowych:
Strona 2 z 5
Załącznik nr 1 do przetargu
(licytacji ustnej) nr 9/2014/VII
−
−
kopia dowodu osobistego reprezentanta uczestnika przetargu (licytacji ustnej),
oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (prowadzonej przez Sąd Okręgowy
w Warszawie) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku związków
zawodowych,
− zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
− zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
− poświadczone notarialnie pełnomocnictwa uprawniające reprezentanta uczestnika przetargu
(licytacji ustnej) do reprezentowania i oświadczania woli w jego imieniu,
− pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami licytacji oraz stanem formalnoprawnym przedmiotu licytacji - załącznik 1a do regulaminu,
3. Dokumenty formalno-prawne, o których mowa w pkt 2 należy dostarczyć do siedziby zamawiającego
w terminie wskazanym w ogłoszeniu o licytacji.
§5
Przetarg (licytację ustną) przeprowadza komisja, której przewodniczącego oraz członków powołuje Rektor.
§6
1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera postępowanie przetargowe (licytację ustną),
przekazując uczestnikom postępowania:
a) informacje na temat oznaczenia przedmiotu przetargu (licytacji ustnej), jego obciążeń
i zobowiązań, których jest przedmiotem;
b) skutki uchylenia się przez wygrywającego licytację od zawarcia umowy sprzedaży;
c) podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły
wadium.
2. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub
firmy osób, które zostały dopuszczone do postępowania przetargowego.
3. Przewodniczący komisji przetargowej weryfikuje tożsamość uczestników licytacji w oparciu
o przedłożone przez uczestników lub reprezentantów uczestników do wglądu dowody
osobiste.
4. Uczestnik postępowania przetargowego, nie posiadający ważnego dowodu osobistego, nie
będzie dopuszczony do postępowania przetargowego.
5. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników postępowania przetargowego, że
po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy postępowania przetargowego, z tym że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych,
00/100).
7. Uczestnicy postępowania przetargowego zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki
mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
8. Postępowanie przetargowe jest ważne bez względu na liczbę uczestników przetargu (licytacji
ustnej), jeżeli przynajmniej jeden uczestnik, zaoferował co najmniej jedno postąpienie
w stosunku do ceny wywoławczej.
9. Po ustaniu zgłoszeń postąpień, przewodniczący komisji licytacyjnej wywołuje trzykrotnie
ostatnią, najwyższą cenę i zamyka postępowanie, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo
nazwę lub firmę osoby, która licytację wygrała.
Strona 3 z 5
Załącznik nr 1 do przetargu
(licytacji ustnej) nr 9/2014/VII
§7
1. Przetarg (licytację ustną) uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeśli żaden
z uczestników przetargu (licytacji ustnej) nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia
w stosunku do ceny wywoławczej.
2. Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu (licytacji ustnej) na
każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
§8
1. Z przebiegu postępowania sporządza się protokół, zawierający następujące informacje:
1) termin i miejsce przetargu (licytacji ustnej),
2) obciążenia nieruchomości,
3) osoby lub firmy dopuszczone i niedopuszczone do przetargu (licytacji ustnej), wraz
z uzasadnieniem,
4) rozstrzygnięcia podjęte przez komisję przetargową, wraz z uzasadnieniem,
5) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu (licytacji ustnej),
6) imię, nazwisko i adres albo firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,
imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej.
2. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
3. Wniosek komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
§9
1. Przewodniczący komisji przetargowej ustala z oferentem, który licytację wygrał, termin zawarcia
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz zawiadamia pisemnie oferenta o miejscu
i terminie jej zawarcia.
2. Wszelkie zawiadomienia związane z przetargiem (licytacją ustną) będą dokonywane w formie
pisemnej za potwierdzeniem odbioru i doręczane na adres uczestników postępowania wskazany
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1a lub 1b do regulaminu.
3. Nieodebrane listy polecone dotyczące spraw związanych z przetargiem, wysyłane na adres
uczestnika przetargu wskazany w oświadczeniu uczestnika złożonym do postępowania, będą
traktowane w skutkach dla postępowania jako prawidłowo doręczone.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 10
Wadium wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).
Wadium należy wnieść na rachunek Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 96 1160 2202 0000
0002 2613 5079 prowadzony w Banku Millenium S.A., z zaznaczeniem tytułu przelewu „Wadium - przetarg nieruchomości gruntowej zabudowanej - Przylep ul. 22 Lipca 6b, 6c".
Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia,
a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zwraca się po zamknięciu lub
unieważnieniu licytacji, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia zamknięcia lub
unieważnienia licytacji.
Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg nie przystąpi - z przyczyn leżących po
jego stronie - do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniach.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg jest zobowiązany do wpłaty całej zaoferowanej ceny
pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie
aktu notarialnego na rachunek Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 50 1160 2202 0000 0002 4603
0704 prowadzony w Banku Millennium.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym opłaty notarialne, ponosi nabywca.
§ 11
W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby im bliskie.
§ 12
Uczestnik przetargu może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku
przetargu.
Strona 4 z 5
Załącznik nr 1 do przetargu
(licytacji ustnej) nr 9/2014/VII
§ 13
Informacje zawarte w Ogłoszeniu o przetargu są rozszerzeniem postanowień Regulaminu, stanowiąc
jego integralną część.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu
Postępowania Administracyjnego.
ZATWIERDZAM
Zielona Góra, dnia ..............2014 r.
Strona 5 z 5
Załącznik nr 1a do regulaminu przetargu
(licytacji ustnej) nr 9/2014/VII na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w miejscowości Przylep przy
ul. 22 Lipca 6b, 6c
.........................................................
Miejscowość, data
Nazwa i adres
Uczestnika licytacji
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
O Ś W I A D C Z E N I E
o akceptacji warunków uczestnictwa w licytacji
DOTYCZY przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) w dniu 01.07.2014 r. na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b, 6c.
Ja niżej podpisany / My niżej podpisani
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: .............................................................................................................
z siedzibą w: ........................................................................................................................................
REGON: ............................. NIP: ........................................ KRS:....................................
nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium:
....................................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego: .........................................................................................................
1. Oświadczam/y, że
a. dokonałem/liśmy osobiście oględzin przedmiotu przetargu (licytacji ustnej)
b. otrzymałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wzięcie udziału
w przetargu (licytacji ustnej).
2. Oświadczam/y, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do przedmiotu przetargu (licytacji ustnej)
ani do dokumentacji licytacji.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Regulaminem przetargu (licytacji ustnej)
i akceptuję/my zawarte w nim warunki.
....................................................
data i podpis przystępującego do licytacji
Strona 1
Załącznik nr 1b do regulaminu przetargu
(licytacji ustnej) nr 9/2014/VII na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w miejscowości Przylep przy
ul. 22 Lipca 6b, 6c
.........................................................
Miejscowość, data
Nazwa i adres
uczestnika licytacji
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
O Ś W I A D C Z E N I E
o akceptacji warunków uczestnictwa w przetargu (licytacji ustnej)
DOTYCZY przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) w dniu 01.07.2014 r. na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b, 6c.
Ja niżej podpisana/y
......................................................................................................................................................
Adres zameldowania: ..............................................................................................................................
Seria i nr dowodu osobistego: .......................................................
PESEL: ...................................................
nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium:
....................................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego: ........................................................................................................
1. Oświadczam, że:
a. dokonałem/łam osobiście oględzin przedmiotu przetargu (licytacji ustnej)
b. otrzymałem/łam wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wzięcie udziału w przetargu
(licytacji ustnej).
2. Oświadczam, że nie wnoszę żadnych zastrzeżeń co do przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) ani
do dokumentacji przetargu (licytacji ustnej).
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przetargu (licytacji ustnej) i akceptuję
zawarte w nim warunki.
....................................................
data i podpis przystępującego do licytacji
Strona 1