2. Formularz ofertowy

Komentarze

Transkrypt

2. Formularz ofertowy
……………………………………………
( miejscowość , data )
Formularz ofertowy
do publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu –
kawiarni w pawilonie sportowym, ul. Konioska 9,
położonego w Pniewach na okres 3 lat
1. Nazwa i adres oferenta :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Proponowana stawka miesięczna czynszu netto : ……………………zł
(sł. …………………………………………………………………………………………………………………………)
3. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Termin rozpoczęcia działalności w lokalu - ………………………………………………………………..
…………………………………
(podpis )
Załączniki do formularza:
1) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
2) Parafowany projekt umowy.

Podobne dokumenty