www.spzozsokolow.pl, e-mail:

Transkrypt

www.spzozsokolow.pl, e-mail:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20,
fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779
Znak sprawy:FZP-2810-110 /16
Sokołów Podlaski, 1.12.2016 r
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę materiałów zużywalnych do hemodializ oraz środków dezynfekcyjnych dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłoszonego w BZP
dnia 10.11.2016r pod nr 340521-2016.
I.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamiamy o wyborze ofert
najkorzystniejszych w ramach realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę materiałów zużywalnych do hemodializ oraz środków dezynfekcyjnych dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim .
II.
Po dokonaniu oceny ofert w kryterium: cena, termin płatności , czas dostawy oraz zbadaniu
czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z
dyspozycją art.24 aa ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał następującego wyboru w zakresie:
Zadanie 3,6 - Allmed Polska Sp.z.o.o, ul. Hubska 52 – 54, 50-502 Wrocław
Zadanie 4 - Medtronic Poland Sp.z.o.o, ul. Polna 11,00-633 Warszawa
Zadanie 5 - Balton Sp.z.o.o, ul. Nowy Świat 7m 14, 00-496 Warszawa
III. Poniżej znajduje się zestawienie ofert, złożonych przez poszczególnych oferentów, z
podaniem ilości punktów w kryterium cena , termin płatności oraz czas dostawy będącymi, zgodnie
z SIWZ, kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Zadanie
Nazwa oferenta
1
Baxter Polska
sp.z.o.o, ul.
Kruczkowskiego 8
, 00-380
Warszawa
2
Liczba
punktów
kryterium
cena
Liczba
punktów
kryterium
czas
dostawy
Łącznaliczba
uzyskanych punktów
Unieważnienie zadania
Baxter Polska
sp.z.o.o, ul.
Kruczkowskiego 8
, 00-380
Warszawa
Allmed Polska
Sp.z.o.o, ul.
Hubska 52 – 54,
50-502 Wrocław
Liczba
punktów
kryteriu
m termin
płatności
Oferta odrzucona/Unieważnienie zadania
59,57
15
25
99,57
3
Baxter Polska
sp.z.o.o, ul.
Kruczkowskiego 8
, 00-380
Warszawa
4
Bard Poland
Sp.z.o.o, ul.
Cybernetyki 9, 02677 Warszawa
EuMed ul.
Chłopickiego 50,
04-275 Warszawa
Oferta odrzucona
46,60
15
25
86,60
59,11
15
25
99,11
Medtronic Poland
Sp.z.o.o, ul. Polna
11,00-633
Warszawa
60
15
25
100
Fresenius Medical
Care Polska SA,
ul. Krzywa 13, 60118 Poznań
26,55
15
25
66,55
Bard Poland
Sp.z.o.o, ul.
Cybernetyki 9, 02677 Warszawa
26,68
15
25
66,68
Salus International
Sp.z.o.o, ul.
Pułaskiego 9, 40273 Katowice
35,87
15
25
75,87
60
15
25
100
48,71
15
25
88,71
Medtronic Poland
Sp.z.o.o, ul. Polna
11,00-633
Warszawa
55,31
15
25
95,31
Color Trading
Sp.z.o.o, ul. Żołny
40, 02-815
Warszawa
55,29
15
25
95,29
5
Balton Sp.z.o.o,
ul. Nowy Świat
7m 14, 00-496
Warszawa
EuMed ul.
Chłopickiego 50,
04-275 Warszawa
6
Allmed Polska
Sp.z.o.o, ul.
Hubska 52 – 54,
50-502 Wrocław
Baxter Polska
sp.z.o.o, ul.
Kruczkowskiego 8
, 00-380
Warszawa
7
Balton Sp.z.o.o,
ul. Nowy Świat
7m 14, 00-496
Warszawa
60
15
25
100
40,06
15
25
80,06
Oferta odrzucona/ Unieważnienie zadania
Jednocześnie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania ofertę złożyły następujące
firmy:
1. Color Trading Sp.z.o.o, ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa. Zadanie 6
2. Fresenius Medical Care Polska SA, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, zadanie 5
3. Allmed Polska Sp.z.o.o, ul. Hubska 52 – 54, 50-502 Wrocław, zadanie 3,6
4. Bard Poland Sp.z.o.o, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, zadanie 4,5
5. Salus International Sp.z.o.o, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, zadanie 5
6. Balton Sp.z.o.o, ul. Nowy Świat 7m 14, 00-496 Warszawa, zadanie 5,7
7. Eu Med Sp.z.o.o, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, zadanie 4,5
8. Baxter Polska sp.z.o.o, ul. Kruczkowskiego 8 , 00-380 Warszawa, zadanie1,2,3,6
9. Medtronic Poland Sp.z.o.o, ul. Polna 11,00-633 Warszawa, zadanie 4,5
IV. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP informujemy, iż:
Oferta firmy Balton Sp.z.o.o, ul. Nowy Świat 7m 14, 00-496 Warszawa na zadanie 7 została
odrzucona na podstawieart. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.
Uzasadnienie:
Zamawiający wymagał “Igły do hemodializ o rozmiarze 1,6 długości ostrza 25 mm, długości drenu
25 cm z zabezpieczeniem przed zakłuciem”. Wykonawca zaoferował igły do hemodializ bez
zabezpieczenia. W związku z powyższym oferta ta nie odpowiada treści SIWZ, co stanowi
przesłankę do jej odrzucenia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Oferta firmy Baxter Polska sp.z.o.o, ul. Kruczkowskiego 8 , 00-380 Warszawa na zadanie 2
została odrzucona na podstawieart. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.
Uzasadnienie:
Zamawiający wymagał:
“Koncentrat kwaśny bez glukozy w karnistrach 5 l lub opakowaniach miękkich (workach) o
składzie: Na 130-145 mmol/l; K 0-4 mmol/l; Ca 1,25-1,75 mmol/l; glukoza 0 g/l w opakowaniach
wystarczajacych na 5 godz HD w stosunku 1:44
Koncentrat kwaśny z glukozą w karnistrach 5 l lub opakowaniach miękkich (workach)o składzie:
Na 130-145 mmol/l; K 0-4 mmol/l;Ca 1,25- 1,75 mmol/l;Glukoza 1,0- 2,0 mmol/l w opakowaniach
wystarczajacych na 5 godz HD w stosunku 1:44”.
Wykonawca zaoferował: Karnister 10 l i stopien rozcięczenia 1:33.
W związku z powyższym oferta ta nie odpowiada treści SIWZ, co stanowi przesłankę do jej
odrzucenia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
Oferta firmy Baxter Polska sp.z.o.o, ul. Kruczkowskiego 8 , 00-380 Warszawa na zadanie 3
została odrzucona na podstawieart. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.
Uzasadnienie:
Zamawiający wymagał:
“dializatory średnioprzepływowe o błonie syntetycznej (polisufonowej, polamidowej,helixonowej
)sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni:2,0-2,2 m² i klirensie mocznika
conajmniej 276 ml/min i fosforanów co najmniej 235 ml/min przy przepływie krwi 300ml/min i
przepływie dializatu 500ml/min i współczynniku ultrafiltracji UF 30-32 ml/min”
Wykonaca zaoferował: dializator niskoprzepływowy, klirens fosforanów przy przepływie
300ml/min krwi i dializatu 500ml/min wynosi 218.
W związku z powyższym oferta ta nie odpowiada treści SIWZ, co stanowi przesłankę do jej
odrzucenia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
V. Jednocześnie zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy PZP informujemy, iż Zamawiający na
podstawie :
1.art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie dotyczące zadania nr 2,7 ze względu na
to, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP unieważnił postępowanie dotyczące zadania nr 1 ze względu na
to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
VI. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP informujemy, iż Zamawiający nie wykluczył z
postępowania o udzielenie zamówienie żadnego z Wykonawców.
Dyrektor
Ewa Wojciechowska