GPWInfostrefa - raport firmy POLCOLORIT

Transkrypt

GPWInfostrefa - raport firmy POLCOLORIT
GPWInfostrefa - raport firmy POLCOLORIT
1z2
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/257539;jsessioni...
RB: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Citronex I Sp. z o.o.
Data: 2014-03-24
Firma: POLCOLORIT SA
Spis tresci:
1. RAPORT BIEśĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
Nie znaleziono zalacznikow.
Nazwa arkusza: RAPORT BIEśĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
6 / 2014
Data sporządzenia:
2014-03-24
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z Citronex I Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 5/2014 z dnia 20 marca 2014, Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka)
informuje, iŜ w dniu 24 marca 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Citronex I Sp. z o.o.
(Citronex), w którym Citronex poinformował iŜ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Citronex (NZW
Citronex) nie podjęło uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie poŜyczek, o których mowa w ww.
raporcie bieŜącym nr 5/2014.
W tym miejscu Zarząd Polcolorit S.A. informuje, iŜ brak, na dzień publikacji niniejszego raportu, zgody
NZW Citronex na udzielenie Polcolorit przedmiotowych poŜyczek nie wstrzymuje rozmów z Bankiem
Pekao S.A. (Bank) w przedmiocie restrukturyzacji zadłuŜenia Spółki w tym Banku. W dniu 25 marca 2014
r. w Warszawie odbędzie się spotkanie negocjacyjne z Bankiem, w którym udział weźmie Zarząd
Polcolorit S.A. oraz przedstawiciel Citronex, którego celem będzie omówienie zasad spłaty kredytów
Spółki w Banku, która to restrukturyzacja konieczna jest dla moŜliwości realizacji Listu intencyjnego
opisanego szczegółowo w raporcie bieŜącym nr 5/2014.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT
(skrócona nazwa emitenta)
58-573
(kod pocztowy)
Jeleniogórska
(ulica)
075 755-35-86
(telefon)
[email protected]
Materiałów budowlanych (mbu)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Piechowice
(miejscowość)
7
(numer)
075 755-35-86
(fax)
polcolorit.pl
2014-03-26 11:34
GPWInfostrefa - raport firmy POLCOLORIT
2z2
(e-mail)
611-17-15-343
(NIP)
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/257539;jsessioni...
(www)
230376371
(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
BARBARA URBANIAK2014-03-24
MARCONI
2014-03-24
IRENEUSZ WOLF
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Stanowisko/Funkcja
PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES
ZARZĄDU
Podpis
BARBARA URBANIAKMARCONI
IRENEUSZ WOLF
Nazwa emitenta
POLCOLORIT SA
Symbol Emitenta
POLCOLORIT
Tytul
Aktualizacja informacji nt. współpracy z Citronex I Sp. z o.o.
Sektor
Materiałów budowlanych (mbu)
Kod
58-573
Miasto
Piechowice
Ulica
Jeleniogórska
Nr
7
Tel.
075 755-35-86
Fax
075 755-35-86
e-mail
[email protected]
NIP
611-17-15-343
REGON
230376371
Data sporzadzenia
2014-03-24
Rok biezacy
2014
Numer
6
adres www
polcolorit.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.
2014-03-26 11:34

Podobne dokumenty