i BudŜetu pan Marek Szuster poinformował, Ŝe Komisja odbyła dwa

Transkrypt

i BudŜetu pan Marek Szuster poinformował, Ŝe Komisja odbyła dwa
Korekta do Protokółu Nr XXVI/08
Z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 września 2008r.
Na str. 10 (w pkt 11) Protokołu sformułowanie „Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i BudŜetu pan Marek Szuster poinformował, Ŝe Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem
był stan bezrobocia w Gminie Zdzieszowice oraz sprawy bieŜące” zastępuje się słowami:
„Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu pan Marek Szuster poinformował, Ŝe
Komisja odbyła dwa posiedzenia, których tematem była analiza wykonania budŜetu Gminy za I
półrocze 2008r., stan bezrobocia w gminie Zdzieszowice oraz sprawy bieŜące. ”
Sporządziła:
Aleksandra Malicka
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stefan Czarnecki

Podobne dokumenty