Uchwała Nr XXXIV/375/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja

Transkrypt

Uchwała Nr XXXIV/375/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja
U C H W A Ł A N R XXXIV / 375 / 2013
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Dębica nieruchomości
od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
oraz ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na tych
nieruchomościach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z późn.
zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta Dębica od Polskich
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących w ewidencji gruntów i budynków działki
ewidencyjne nr 438/23 o powierzchni 0,0127 ha , 438/24 o powierzchni 0,0067 ha
i 438/25 o powierzchni 0,0097 ha, położone w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej
miasta Dębica, dla których Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą numer RZ1D/00072361/0, z przeznaczeniem na cele
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych
gminy w dziedzinie transportu tj. drogi gminne oraz prawa własności budowli,
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności Polskich Kolei Państwowych
Spółka Akcyjna znajdujących się na wyżej wymienionych działkach.
§ 2.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przejazdu
i przechodu:
− na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ewidencyjna nr 438/23 położona w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta
Dębica, szlakiem biegnącym całą szerokością i długością tej działki
przedstawionym linią przerywaną w kolorze brązowym na załączniku graficznym
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały na rzecz każdoczesnych właścicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących w ewidencji gruntów
i budynków działki ewidencyjne nr 438/16, 438/17, 438/18 i 438/19 położonych
w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica,
− na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ewidencyjna nr 438/24 położona w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta
Dębica, szlakiem biegnącym całą szerokością i długością tej działki
przedstawionym linią przerywaną w kolorze brązowym na załączniku graficznym
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały na rzecz każdoczesnych właścicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących w ewidencji gruntów
i budynków działki ewidencyjne nr 438/21 i 438/22 położonych w obrębie 1
jednostki ewidencyjnej miasta Dębica,
− na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
ewidencyjna nr 438/25 położona w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta
Dębica, szlakiem biegnącym całą szerokością i długością tej działki
przedstawionym linią przerywaną w kolorze brązowym na załączniku graficznym
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały na rzecz każdoczesnych właścicieli
i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej w ewidencji gruntów
i budynków działkę ewidencyjną nr 438/26 położoną w obrębie 1 jednostki
ewidencyjnej miasta Dębica.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski
3
t.
ch.b
t.
ch.b
t.
ch.b
dr.
Załącznik
do Uchwały nr XXXIV / 375 / 2013
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja 2013 r.
j.bt.
1
t.
ch.b
2
2a
43
t.
ch.b
t.
ch.b
t.
ch.b
.b
dr.j
t.
w
ateró
Boh
i.b.
Wes
te
tte
rpla
.bt.
dr.j
t.
wch.bsprawie
nieodpłatnego nabycia przez
Gminę Miasta Dębica nieruchomości
t.
ch.b
od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
oraz ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na tych
nieruchomościach.
.bt
ch
.
14
t.
ch.b
zki
cius
Koś
t.
ch.b
4
6
br .
dr.j.
13
r.
ch.b
b.
j.m
dr.
29
i.b.
2
12
4
6
11
8
na
Rejta
10
1
i.b.
7
słuŜ
ość
ebn
10
15
17
ch.bt.
a
Now
27
9
21
9
11
34
p.p.
23
19
13
37
12
i.b.
3
5
7
25
35
8
i.b.
6
4
6
4
a
Now
8
go
skie
Puła
23
33
5
10
7
5
12
o
ebn
19
słuŜ
.p.
ść p
19a
t.
ch.b
28
9
1
2
ch.bt.
11
p.p.
ość
ebn
słuŜ
go
skie
Puła
a
Now
21
t.
ch.b
.bt
ch
.
4
1
iego
ińsk
Kras
zna
nec
Sło
.b
ch
2
.bt
ch
2
.
i.b.
4
.
.bt
ch
6
8
zna
nec
Sło
.
.bt
ch
t.