[KALENDARIUM] 15 marca 2013 01.03.2013 Poinformowanie przez

Transkrypt

[KALENDARIUM] 15 marca 2013 01.03.2013 Poinformowanie przez
KALENDARIUM]
[
01.03.2013
4.03.2013
5.03.2013
6.03.2013
1
15 marca 2013
Poinformowanie przez Prezesa UKE o przystąpieniu do opracowania
zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862
MHz dla systemów naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T,
Zainteresowane podmioty mogą składać w terminie do 1.04.2013 r.
pisemne propozycje do zmiany planu w Kancelarii Ogólnej UKE w
Warszawie
Wezwanie przez UKE największych sieci handlowych na rynku
wyrobów RTV w Polsce do podawania w reklamach informacji o klasie
efektywności energetycznej oferowanych przez te sieci telewizorów zgodnie z obowiązującymi od 1.02.2013 r. wymogami dotyczącymi
dostawców i dystrybutorów produktu wykorzystującego energię
Wzięcie udziału przez przedstawicieli UKE w panelu dyskusyjnym
podczas GSMA Mobile World Congress w Barcelonie.
Zaprezentowanie przez firmę Huawei podczas Mobile World Congress
2013
serii
pierwszych
produktów
telematycznych
firmy
przeznaczonych do montażu w samochodach (moduły 3G i LTE –
MU609T i ME909T, mobilny hotspot 3G – DA6810 oraz pokładowy
system diagnostyki (OBD) – DA3100)
Opublikowanie przez WWPE listy rankingowej dla II naboru z 2012 r.
w konkursie 8.4 PO IG (budowa sieci ostatniej mili)
Podanie do informacji publicznej wiadomości, że firma Ericsson
zbuduje sieć rdzeniową zgodną z technologią LTE oraz zainstaluje
radiowe stacje bazowe RBS 6000 obsługujące różne standardy na
potrzeby połowy radiowej sieci dostępowej O2 w Wielkiej Brytanii
Wpłynięcie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oficjalnej
informacji o wycofaniu przez Komisję Europejską skarg o niewdrożenie
europejskich dyrektyw, które znowelizowały pakiet dyrektyw
łączności elektronicznej, oznaczającej odstąpienie przez KE od wnio sku
o nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej
Rozpoczęcie targów informatycznych CeBIT w Hanowerze, na których
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiają
swoje projekty, a ponad 200 polskich firm prezentuje swoje produkty i
usługi
Podpisanie przez Integrated Solutions (integratora należącego do
Orange Polska) umowy z Urzędem Miasta Katowice na dostawę,
konfigurację i wdrożenie telefonii IP w urzędzie
Rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
warunków, jakimi powinna odpowiadać reklamacja usługi
telekomunikacyjnej - NEWSLETTER PT – projekty rozporządzeń nr 2
Wezwanie przez Prezesa UKE operatorów do przekazania informacji w
zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w
roamingu międzynarodowym w celu kontroli realizacji obowiązków
wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012 w
KALENDARIUM]
[
11.03.2013
12.03.2013
14.03.2013
2
15 marca 2013
nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2013 r.
Zawarcie przez firmy UPC Polska i Netia umowy, na mocy której Netia
nabędzie część sieci dawnej telewizji kablowej Aster w Warszawie i
Krakowie. Odsprzedaż sieci była warunkiem zgody Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Aster przez UPC
Zaprezentowanie przez firmę Huawei nowej generacji systemu
wspomagającego zasięg wewnątrz budynków – SingleDAS, który może
być współdzielony przez wielu operatorów i pozwala na wykorzystanie
sprzętu pochodzącego od różnych dostawców, umożliwiając szybkie
wdrożenie sieci w budynkach
Ogłoszenie przez UKE wyników konsultacji decyzji wyrażającej zgodę
na świadczenie przez Gminę Rybczewice usługi dostępu do Internetu
bez pobierania opłat za pomocą 10 hotspotów oraz określającej zakres
i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu.
Opublikowanie przez UKE raportu z badań wskaźników jakości
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (QoS) za II półrocze
2012 roku wraz z analizą stanu jakości usług na przestrzeni całego
2012 roku.
Weryfikacja przez Prezesa UKE kosztów poniesionych przez TP S.A. w
okresie od 1.01.2011 r. do 8.05.2011 r., mająca na celu sprawdzenie czy
Spółka uniknęłaby ich bez obowiązku świadczenia usługi powszechnej
i czy stanowią one uzasadnione obciążenie Spółki
Zaprezentowanie przez firmy Ericsson, AT&T oraz Mozilla Foundation
prototypu rozwiązania WebRTC, które pozwala na integrację usług
komunikacyjnych z przeglądarkami stron WWW
Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie I rundy
aplikacyjnej 2013 r. w ramach działania 8.4 PO IG - budowa sieci
ostatniej mili (do 5.04.2013)
Rozpoczęcie zapisów na bezpłatną konferencję Krajowego Forum
Szerokopasmowego organizowaną przez UKE w ramach spotkań
informacyjno-doradczych projektu SIPS, która odbędzie się 11 kwietnia
2013 r.
Podanie do informacji przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie
wiadomości, że w związku z istniejącymi na platformie ePUAP
problemami w procesie składania wniosków o dofinansowanie z
działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (walka
w e-wykluczeniem), WWPE wystąpiła do Instytucji Pośredniczącej o
zgodę na przedłużenie terminu zakończenia naboru do 11.03.2013 r.
Opublikowanie przez firmę Systemics wyników badań jakości usług w
sieciach mobilnych na targach CeBIT w Hanowerze, wg których na
pierwszym miejscy plasuje się firma Vodafone.
Rozpoczęcie konsultacji projektu Stanowiska Rządu RP do Strategii
bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta,
bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (do 20.03.2013) WIĘCEJ
INFORMACJI
Podanie do informacji publicznej przez firmę Ericsson wiadomości, że
standard kompresji obrazu H.265/HEVC zmniejsza obciążenie łącza
KALENDARIUM]
[
15.03.2013
3
15 marca 2013
internetowego o połowę. Firma pracuje nad rozszerzeniem, które
pozwoli na oglądanie obrazu 3D bez specjalnych okularów
Podpisanie przez firmę Polska Telefonia Cyfrowa - operatora sieci Tmobile listu intencyjnego w sprawie współpracy z firmą Tauron
(dystrybutorem energii).
Zaprezentowanie przez firmę Huawei architektury nowej generacji dla
sieci LTE-B. Dzięki zastosowaniu ulepszonej technologii multi-RAT oraz
wielopasmowych i wielowarstwowych sieci HetNet, nowe rozwiązanie
zwiększa przepustowość transmisji dla użytkowników na granicach
komórek (Cell Edge User – CEU) o co najmniej 500 procent, osiągając
standard pracy sieci No-Edge - płynnej łączności przy wysokiej
szybkości transferu

Podobne dokumenty