2 Deklaracja właściwości użytkowych

Transkrypt

2 Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 03/KMK
Gładź szpachlowa biała KMK 200
1
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
2
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
3
Data produkcji na opakowaniu
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Tynk na bazie gipsu B2/20/2
Gładź szpachlowa do wygładzania ścian i
sufitów wewnątrz pomieszczeń.
Gładź szpachlowa biała KMK 200
4
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony
znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
5
KMK GIPS Sp. z. o.o. ul. Wojska Polskiego
21, 97-360 Kamieńsk
telefon: (44) 681 62 80
fax: (44) 681 75 94
W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy
upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12
ust. 2:
Nie dotyczy
6
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w załączniku V:
7
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana
została europejska ocena techniczna:
8
9
System „3”
PN-EN 13279-1:2009 „Spoiwa gipsowe i tynki
gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania”
Nie dotyczy
Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Zawartość spoiwa w przeliczeniu na CaSo4
Początek czasu wiązania
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na zginanie
Przyczepność do
beton
podłoża
cegła
Reakcja na ogień
Izolacyjność akustyczna od dźwięków
powietrznych
Opór cieplny
Właściwości użytkowe
< 50 [% masy]
> 20 [min]
> 2,0 [N/mm2]
> 1,0 [N/mm2]
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
PN-EN 13279-1:2009
(EN 13279:2008)
NPD
Oznaczenie wykonano w
Instytucie Mineralnych
Materiałów Budowlanych
Oddział w Krakowie, zakład
Gipsu i Chemii Budowlanej (PCA
NR AB 605)
NPD
Sprawozdanie z badań 89/07
2
≥ 0,1 [N/mm ]
Klasa A1
10.Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt. 4.
Dziękowizna, 18.11.2013 r.
(Miejsce i data wydania)
(podpis)
Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 305/2011