Strategia komunikacji - kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i

Transkrypt

Strategia komunikacji - kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i
PROGRAM SZKOLENIA*
Strategia komunikacji
- kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
i „trudnych" przedsięwzięć inwestycyjnych
23 marca 2010 r., Hotel IKAR, ul. Kościuszki 118, Poznań
opiekun merytoryczny i prowadzenie:
ElŜbieta Olędzka-Koprowska – O.K.E.J. Pracownia
doświadczony mediator wpisany na Listę Mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
z powodzeniem zajmowała się licznymi projektami z zakresu: mediacji i rozwiązywania konfliktów lokalnych,
przygotowywania procedur konsultacji społecznych w związku z projektami inwestycyjnymi uciąŜliwymi dla
środowiska, a takŜe przygotowania opinii publicznej do pozytywnego odbioru tzw. kontrowersyjnych
inwestycji lokalnych
23 marca 2010 r. (czwartek)
10:15
Otwarcie Szkolenia
Komunikacja z otoczeniem przy realizacji trudnych inwestycji:
10:15 – 12:00
12:00 - 12:30
1.
Przyczyny dla których komunikujemy się z mediami – kreowanie
pozytywnego wizerunku firmy i przedsięwzięcia;
2.
Przygotowanie strategii komunikacji dla „trudnej inwestycji”
– wybór celu, grup docelowych i kanałów przekazu;
3.
System bieŜących kontaktów z prasą – jak to robić dobrze?
4.
Kontakty z partnerami społecznymi (POE).
Przerwa na kawę
Sytuacja kryzysowa w przedsiębiorstwie
– kontakty z najwaŜniejszymi grupami z otoczenia zewnętrznego:
1.
2.
12:30 – 14:30
3.
Przygotowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową – opracowanie
wariantów scenariuszy reagowania w sytuacji kryzysowej, opracowanie
procedur komunikacji zewnętrznej:
•
Czy zawsze musi być rzecznik?
•
Jak rozmawiać z mediami?
Efektywne sposoby komunikowania w sytuacji kryzysowej
– Internet jako narzędzie szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej;
oświadczenia dla prasy:
•
informacja/oświadczenie na stronie internetowej
•
mailing celowy
•
forum internetowe
•
monitoring Internetu
•
newsletter
Przygotowanie materiałów informacyjnych dla prasy
– materiały dla prasy (komunikaty prasowe):
•
notka prasowa – jak pisać
•
teczka prasowa – jak tworzyć
•
przykładowa teczka na temat projektu
14:30 – 15:15
Obiad
15:15 – 15:45
Dyskusja i odpowiedzi na pytania
15:45 - 16:00
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
* Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie