Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Transkrypt

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
Z UBEZPIECZENIOWYM
FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM
NORDEA IKE – EUROEMERYTURA
NORDEA IKE

Indywidualne Konta Emerytalne zostały wprowadzone ustawą
z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
(Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z 24 maja 2004 r.). jako element III filaru
systemu ubezpieczeń społecznych

Powstało z myślą o klientach, którzy chcą sobie zapewnić
niezależność finansową na emeryturze

Ubezpieczenie inwestycyjne

Regularne wpłaty

Korzyści podatkowe (do wysokości
ustawowego limitu wpłat)

Możliwość inwestowania
w 10 ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych typu „E”
2
NORDEA IKE – EUROEMERYTURA
Fundusze inwestycyjne
Koszt
1) Nordea Akcji
2,40%
2) Dynamiczny
2,40%
3) Nordea
Międzynarodowych
Funduszy Akcji
2,00%
4) Nordea Akcji Nowe
Horyzonty Europy
2,00%
5) Nordea – HSBC Akcji
Azjatyckich z wyłączeniem
Japonii
2,40%
6) Nordea Hedgingowy Akcji
3,00%
7) Nordea ING Budownictwa
i Nieruchomości
3,50%
8) Nordea Schroders
Surowcowy
2,00%
9) Nordea Bezpiecznego
Inwestowania
1,80%
10) Nordea Gwarantowany
1,50%
Najlepszy produkt IKE w Polsce!

Atrakcyjne środowisko inwestycyjne

Brak podatku dochodowego od zysków

Atrakcyjne warunki dla Klienta i konkurencyjne ceny

Maksymalna składka roczna inwestycyjna 1,5 x średnie oczekiwane
wynagrodzenie miesięczne w Polsce (4055,12 PLN w 2008)

Dodatkowe składki są lokowane w subkoncie IKE i inwestowane
Ryzyka ubezpieczeniowe

Śmierć = 1 PLN, śmierć w NW = 2500 PLN

Cena ubezpieczenia = 90 PLN jednorazowo, przy podpisaniu umowy

Wypłacenie świadczeń uposażonym w przypadku śmierci
ubezpieczonego
Koszty produktu

Koszt administracji = 0

Składka ubezpieczeniowa: pierwszy rok = 30% => alokacja = 70%
Rok drugi i kolejne = 3% => alokacja = 97 %

Koszty zarządzania funduszem – w tabelce obok

Różnica miedzy ceną zakupu a sprzedaży = 0

Zlecenie specjalne => 15 PLN

Jedna darmowa zmiana funduszu i i dwie darmowe zmiany alokacji
w roku polisowym, każda kolejna zmiana - 15 PLN

Opłata likwidacyjna w 1. roku polisowym = 20%, kolejne lata = 0
3
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
 Wiek wstępu:
– osoba fizyczna w wieku 16-64 lat
– posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium RP
 Umowa zawierana na czas nieokreślony
 Jednoczesne zawarcie umowy o prowadzenie IKE
4
UMOWA UBEZPIECZENIA A UMOWA O PROWADZENIE IKE
Zawarcie umów
Umowa ubezpieczenia
Umowa o prowadzenie IKE
Rozwiązanie umów
Umowa ubezpieczenia
Umowa o prowadzenie IKE
Wyjątek stanowi Wypłata Transferowa
5
KONSTRUKCJA UBEZPIECZENIA
Składki Alokowane
Kwoty powyżej
maksymalnej wpłaty
na IKE – 4055,12 PLN
Subkonto
Transferowe
Subkonto IKE
Rachunek
Pomocniczy
Rachunek Nordea IKE
Automatyczne
Zasilenie
6
ŚWIADCZENIE
Zgon Ubezpieczonego – wypłata sumy następujących kwot:

suma ubezpieczenia, w wysokości uzależnionej od przyczyny
zgonu,

Stan Rachunku Nordea IKE – wypłacony w formie wypłaty
albo wypłaty transferowej,

Stan Rachunku Pomocniczego
7
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
8