ZARZĄDZENIE nr 233/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 20

Transkrypt

ZARZĄDZENIE nr 233/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 20
ZARZĄDZENIE nr 233/14
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży w zamian za dzień
świąteczny przypadający 1 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży dodatkowy dzień wolny od pracy w związku
z wystąpieniem w listopadzie 2014 roku święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.
§2
1. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łomży do ustalenia, zgodnie z rozkładem czasu
pracy, daty wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające
w sobotę 1 listopada 2014 roku przez pracowników nadzorowanych komórek.
2. Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 listopada 2014 r. winien nastąpić
w jednym z niżej wymienionych dni:
a) 31 października 2014 r.,
b) 03 listopada 2014 r.,
c) 10 listopada 2014 r..
§3
Harmonogramy odbioru, o których mowa w §2, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia, należy przedłożyć w formie pisemnej do Wydziału Organizacji i Obsługi w terminie do dnia
29 października 2014 r.
§4
Ustalając z podległymi pracownikami termin wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za
święto przypadające w sobotę, należy mieć na względzie konieczność zapewnienia właściwej organizacji pracy
Urzędu oraz sprawnej obsługi klientów zewnętrznych.
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. kadr Wydziału Organizacji i Obsługi.
§6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.
PREZYDENT MIASTA
MIECZYSŁAW LEON CZERNIAWSKI
Załącznik
do Zarządzenia nr 233/14
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 20 października 2014 r.
HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD PRACY,
W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 1 LISTOPADA 2014 ROKU
NAZWA WYDZIAŁU/REFERATU:
LP
NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA
DATA ODBIORU
1
DNIA WOLNEGO
PODPIS PRACOWNIKA
1
………………………….……………………………
data, podpis Naczelnika Wydziału
1
Odbiór dnia wolnego winien nastąpić w jednym z niżej wymienionych dni:
1) 31 października 2014 r.,
2) 03 listopada 2014 r.,
3) 10 listopada 2014 r..

Podobne dokumenty