Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób

Transkrypt

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych intelektualnie – studia podyplomowe
uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli (1 semestr)
W związku ze zmieniającymi się wymaganiami szkół zapraszamy nauczycieli, którzy ukooczyli
kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki do udziału w uzupełniających studiach
podyplomowych.
Dla nauczycieli – absolwentów kursów kwalifikacyjnych została przygotowana specjalna
oferta studiów podyplomowych, trwających 1 semestr (80 godzin). Zakres zdobytej wiedzy
na wcześniej ukooczonym kursie zostanie uwzględniony i zaliczony do programu studiów.
Absolwent otrzyma świadectwo ukooczenia 3-semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r.
poz. 572, poz.742). Tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w szkole na wszystkich
etapach edukacyjnych




Miesiące nauki: 5 ( w soboty i niedziele)
Planowane rozpoczęcie zajęd: marzec 2016
Liczba godzin: 80 + 120 godzin praktyk (nauczycielom czynnym zawodowo praktyki
zaliczane są na podstawie oświadczenia dyrektora szkoły)
Liczba zjazdów: 5
Opłaty


Wpisowe – 400 zł
Czesne:
o Płatnośd w 1 racie: 1 125 zł
o Płatnośd w ratach: 5 rat miesięcznych po 225 zł
Zasady rekrutacji
Podstawą udziału w studiach podyplomowych jest świadectwo ukooczenia kursu
kwalifikacyjnego. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo 3 semestralnych studiów
podyplomowych (dwa semestry zaliczone na podstawie świadectwa kursu kwalifikacyjnego).
Planowane rozpoczęcie zajęd – marzec 2016 r.
Aby zapisad się na studia prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji:
ul. Ratajczaka 5/7, gmach CP, pokój 103
61-874 Poznao
e-mail: [email protected]
tel. 61 655 33 01
Program studiów
Blok
dydaktyczno metodyczny –
(80 godz.)
 Rewalidacja osób niepełnosprawnych (10 godz.)
 Metodyka zajęd rewalidacyjno – wychowawczych (10 godz.)
 Praca opiekuoczo wychowawcza z osobami niewidomymi i
niedowidzącymi (10 godz.)
 Elementy arteterapii i muzykoterapii (5 godz.)
 Alternatywne metody komunikacji (5 godz.)
 Seksualnośd osób niepełnosprawnych (5 godz.)
 Autyzm i zespół Aspergera – metodyka pracy z dziedmi( 5 godz.)
 Elementy socjoterapii ( 5 godz.)
 Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej (5 godz.)
 Edukacja włączająca (5 godz.)
 Diagnoza funkcjonalna osób niepełnosprawnych. (10 godz.)
 Edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych (5 godz.)
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytao dotyczących programu i organizacji studiów prosimy o
kontakt z Działem Studiów Podyplomowych:
[email protected]
tel. 61 655 33 55