1/5 Informacja dla kandydatów do służby w Komendzie

Transkrypt

1/5 Informacja dla kandydatów do służby w Komendzie
Informacja dla kandydatów do służby
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie
1. Nabór na stanowisko strażaka PSP w Mogilnie.
Stanowisko: STAŻYSTA (ratownik-kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie.
2. Warunkiem przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest spełnienie wymagań
określonych ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr
12, poz. 68, ze zmianami). Zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy służbę w Państwowej Straży Pożarnej
może pełnić:
- obywatel polski,
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej wykształcenie średnie,
- nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby dokonuje komisja lekarska podległa
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji (art. 29 cyt. ustawy).
Wymagania konieczne:
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (kategoria zdrowia A),
- prawo jazdy min. kat. C,
- wysoka sprawność fizyczna,
- umiejętność pływania,
- dyspozycyjność (zameldowanie w powiecie mogileńskim),
- umiejętność pracy w zespole,
- brak lęku wysokości i przestrzeni.
Kandydaci do służby w PSP muszą spełniać wszystkie z powyższych warunków w przeciwnym
wypadku nie będą brani pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji.
Wymagania pożądane:
- umiejętność obsługi komputera,
- nieposzlakowana opinia,
- komunikatywność,
- samodzielność,
- wiek preferowany do 30 lat.
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia i kursy,
b) oświadczenie kandydata o następującej treści:
„Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych, nie byłem karany za przestępstwo oraz
za przestępstwo skarbowe. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).”
UWAGA: W przypadku wyboru kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w PSP, będzie
wymagana informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
c) kserokopia prawa jazdy,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) podanie i curriculum vitae,
f) kserokopie stron książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata,
kategorią zdrowia i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
1/5
g) aktualne zaświadczenie lekarskie (wpis „zdolny do ćwiczeń fizycznych”) dopuszczające do testu
sprawności fizycznej wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą
przeprowadzenia testów,
h) w przypadku członkostwa w OSP podać nazwę jednostki oraz okres członkostwa (wymagane
potwierdzenie od naczelnika lub komendanta gminnego),
i) oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie
o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej,
j) ubezpieczenie na czas trwania testów sprawności fizycznej od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
k) oświadczenie o zamieszkaniu z właściwego urzędu.
4. Dokumenty należy składać w terminie do 5 października 2012 roku w siedzibie Komendy lub drogą
pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie
ul. 900-lecia 3
88 - 300 Mogilno
z dopiskiem „Kandydat do służby w PSP”.
5. Termin egzaminu sprawnościowego ustala się na dzień:
17 października 2012 r. godz. 900 – spotkanie informacyjne oraz zmodyfikowana próba
wydolnościowa metodą "harvard step-up test" (KP PSP Mogilno, ul. 900-lecia 3),
18 października 2012 r. godz. 900 – test sprawności fizycznej (KP PSP Mogilno, ul. 900-lecia 3),
19 października 2012 r. godz. 900 – weryfikacja lęku wysokości i przestrzeni (KP PSP Mogilno, ul.
900-lecia 3) oraz sprawdzenie umiejętności pływania (basen) .
Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Komendanta Powiatowego
PSP w Mogilnie. Komisja zakwalifikuje do służby w Państwowej Straży Pożarnej osoby, które osiągną
najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej oraz udokumentują posiadanie przydatnych do służby
kwalifikacji ogólnych i specjalistycznych.
Tok postępowania kwalifikacyjnego:
I ETAP POSTĘPOWANIA - Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej muszą spełniać
wszystkie wymagania konieczne, w przeciwnym wypadku nie będą brani pod uwagę w dalszym
procesie rekrutacji. Komisja dokona weryfikacji złożonych dokumentów pod kątem stawianych
wymagań oraz oceni złożone dokumenty za pomocą punktów gratyfikacyjnych. Z dalszego
postępowania zostaną wyłączeni kandydaci, których dokumenty nie będą spełniały stawianych
wymagań formalnych lub będą niekompletne.
SYSTEM GRATYFIKACYJNY:
Na tym poziomie postępowania komisja kwalifikacyjna rozpatruje dokumenty złożone przez
kandydatów w zakresie posiadanych uprawnień i wykształcenia – przydatnych w służbie w Państwowej
Straży Pożarnej. Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia kandydatów (maksymalna ilość
punktów do uzyskania – 30):
a) prawo jazdy kategorii CE – 6 pkt,
b) uprawnienia ratownika medycznego – 6 pkt,
c) uprawnienia ratownika wodnego WOPR – 1 pkt,
d) uprawnienia stermotorzysty – 3 pkt,
e) obsługa podnośników – 3 pkt,
f) członkostwo w OSP (powyżej 3 lat) – 3 pkt,
g) wykształcenie (punkty nie sumują się) 3-5 pkt,
- średnie techniczne - 3 pkt,
- zdany egzamin maturalny – 4 pkt,
- wyższe – 5 pkt,
h) zameldowanie w Mogilnie – 3 pkt.
2/5
II ETAP POSTĘPOWANIA - PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA METODĄ "HARVARD STEP-UP TEST" i TEST
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – obowiązuje strój sportowy
Przed przystąpieniem do testu każdy kandydat jest zobowiązany do okazania dokumentu
tożsamości (z fotografią) oraz do przedstawienia komisji kwalifikacyjnej aktualnego zaświadczenia
lekarskiego od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające do testów sprawności –
zaświadczenie ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.
Wykonanie próby:
- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
- metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
- czas trwania pełnego ćwiczenia:
- 4 minuty dla kobiet,
- 5 minut dla mężczyzn.
W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.
Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa"
(drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w
stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na
podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej
(na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.
Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca
badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby,
następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s).
Wskaźnik sprawności - Fl oblicza się według następującego wzoru:
Fl =
czas pracy w s x 100
2 x suma trzech pomiarów
tętna
Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę
wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub
utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do
licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna
wykonuje się w sposób omówiony powyżej.
Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena "harvard step-up test":
Wskaźnik wydolności
50 - 55
56 - 64
65 - 79
80 - 89
90 i powyżej
Wynik - Ocena
słaby
dostateczny
przeciętny
dobry
bardzo dobry
W przypadku niewykonania próby (przerwania) lub nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika
wydolności kandydata nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.
Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym w obuwiu bez kolców. Test
sprawności fizycznej składa się z trzech konkurencji sprawnościowych. Każdy kandydat ma prawo do
dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych, zalicza się wynik korzystniejszy. W przypadku
nie zaliczenia jednej z konkurencji za cały test wystawia się ocenę niedostateczną, co jest
jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania.
Próby dla kobiet:
1. Siady proste z leżenia tyłem
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) - ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane
(mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub
ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu
tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia,
wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.
2. Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy
3/5
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje
rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii
w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka).
Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka
(klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie
przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza
wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.
Próby dla mężczyzn:
1. Bieg na 1.000 m
2. Bieg na 50 m
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał
"startera" rozpoczyna bieg.
Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje
powtórzenie startu.
3. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła
się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych
powtórzeń.
Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Ocenę z testów sprawności fizycznej ustala się w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badan lekarskich oraz okresowej oceny
sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191).
Nie uwzględnia się punktów preferencyjnych.
Końcową ocenę z testów sprawności fizycznej przelicza się zgodnie z poniższą tabelą:
Ilość punktów
Wynik - Ocena
10
słaba
20
dostateczna
30
dobra
40
bardzo dobra
50
wybitna
III ETAP POSTĘPOWANIA – WERYFIKACJA LĘKU WYSOKOŚCI I PRZESTRZENI ORAZ
POTWIERDZENIE UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA - bez kandydatów, którzy uzyskali ocenę niedostateczną
z testu sprawności fizycznej.
Weryfikacja lęku wysokości i przestrzeni nastąpi poprzez wejście na drabinę mechaniczną (przy
pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75° na wysokość 21 metrów. Zaliczeniem konkurencji jest
samodzielne wejście i zejście z drabiny.
Konkurencja potwierdzająca umiejętności pływania jest konkurencją dodatkową i będzie
punktowana wg następującego kryterium:
KOBIETY
pływanie 50m – czas w sek.
do 35,6
LICZBA PUNKTÓW
10
MĘŻCZYŹNI
pływanie 50m – czas w sek.
do 29,0
4/5
35,7 - 38,3
9
29,1 - 31,0
38,4 - 41,0
8
31,1 - 32,6
41,1 - 44,0
7
32,7 - 34,4
44,1 - 46,6
6
34,5 - 36,0
46,7 - 49,3
5
36,1 - 37,6
49,4 - 53,0
4
37,7 - 39,2
53,1 - 57,0
3
39,3 - 40,8
57,1 - 1.01.0
2
40,9 - 44,5
1,01.1 - 1.05.0
1
44,6 - 50,0
od 1,05.1
0
od 50,1
Zaliczeniem konkurencji jest przepłynięcie wymaganego dystansu (50 metrów) stylem
dowolnym – osoby, które nie zaliczą konkurencji nie będą brane pod uwagę w dalszym
postępowaniu kwalifikacyjnym.
IV ETAP POSTĘPOWANIA – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA KANDYDATÓW - AUTOPREZENTACJA
(umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu oraz motywacji do
służby w PSP) – termin zostanie podany po zakończeniu wszystkich testów sprawności.
Na tym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
6. Wymagania stawiane kandydatom opracowano m. in. na podstawie:
a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz.
68 ze zmianami),
b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badan
lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.
U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191),
c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 448),
7. Ogłoszenie o przyjęciu do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie znajduje się:
a) tablica ogłoszeń w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie,
b) tablica ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie,
c) strona internetowa Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie (www.pspmogilno.pl),
d) strona biuletynu informacji publicznej (http://kppspmogilno.binp.info/kppspmogilno),
e) strona internetowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu (www.kujawy.psp.gov.pl).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (052) 3151507 – stanowisko
organizacyjno-kadrowe. Oferty złożone po terminie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kserokopie złożonych dokumentów i nie odebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie
miesiąca od zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie zastrzega sobie prawo zmiany
w procedurze naboru. O ewentualnej zmianie zostaną powiadomieni wszyscy zainteresowani.
5/5