Sprawozdanie 2013 - Politechnika Poznańska

Transkrypt

Sprawozdanie 2013 - Politechnika Poznańska
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Sprawozdanie z działalności
Politechniki Poznańskiej
w roku akademickim 2012/2013
Poznań, wrzesień 2013
2
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej
Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej
w roku akademickim 2012/2013
1. UCZELNIA
1.1.
Strategia Uczelni
Rok akademicki 2012/2013 był kolejnym rokiem, w którym władze i społeczność akademic-
ka Politechniki Poznańskiej konsekwentnie realizowały założenia „Strategii rozwoju Politechniki
Poznańskiej do roku 2020”.
1.2. Sprawy organizacyjne
Rok akademicki 2012/2013 był pierwszym rokiem pracy kierownictwa Uczelni
w składzie: rektor – prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prorektorzy: ds. kształcenia – dr hab.
Jacek Goc, prof. nadzw. PP; ds. nauki – prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska; ds. współpracy z gospodarką – prof. dr hab. inż. Jan Żurek; ds. edukacji ustawicznej – prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński. Funkcję kanclerza pełnił dr inż. Janusz Napierała.
Dążąc do usprawnienia działalności w administracji centralnej Uczelni wprowadzono zmiany organizacyjne, polegające m.in. na:
 likwidacji Działu Współpracy z Zagranicą i utworzeniu z części jego zasobów Działu Edukacji
Ustawicznej i Międzynarodowej podporządkowanego prorektorowi ds. edukacji ustawicznej
oraz włączeniu pozostałej części zasobów (Sekcji Współpracy z Zagranicą) do Działu Spraw
Naukowych;
 likwidacji stanowiska Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej i przekazaniu jego majątku
i zadań do nowoutworzonego Działu ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 likwidacji Stanowiska ds. Zarządzania Obiektami;
 likwidacji Działu Inwestycji i przekazaniu jego majątku i zadań do nowoutworzonego Stanowiska ds. Inwestycji;
 utworzeniu Działu Projektów podporządkowanego kanclerzowi;
 utworzeniu Osiedla Studenckiego;
 podporządkowaniu Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów prorektorowi ds.
współpracy z gospodarką;
3
 podporządkowaniu Uczelnianego Centrum Kultury, Chóru „CANTAMUS” i Studenckiego Radia „AFERA” prorektorowi ds. kształcenia;
 podporządkowaniu Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii oraz Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości prorektorowi ds. współpracy z gospodarką;
 podporządkowaniu Sekretariatu Prorektorów prorektorowi ds. współpracy z gospodarką;
 podporządkowaniu Sekretariatu Kanclerza, Działu Gospodarczego, Działu Inwentaryzacji, Działu Socjalnego oraz Kancelarii Głównej Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Ekonomicznych;
 zmianie nazwy Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej na Dział Audytu.
Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 4 lutego 2013 r. wprowadzono nową
strukturę organizacyjno-funkcjonalną Biblioteki PP.
W roku sprawozdawczym rektor wydał 53 zarządzenia, z których najważniejsze dotyczyły:

struktury organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, obowiązków kierowniczych i zadań prorektorów, kanclerza i jego zastępców;

wprowadzenia Regulaminów przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Poznańskiej;

wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz w sprawie
ustalenia wysokości tych stypendiów;

planu audytu wewnętrznego na rok 2013;

wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego”;

organizacji kontroli zarządczej na Uczelni;

wprowadzenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych w języku angielskim;

zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;

wysokości opłat za usługi edukacyjne;

okresowej oceny nauczycieli akademickich;

realizacji w Politechnice Poznańskiej projektów finansowanych ze źródeł innych niż dotacja
dydaktyczna i statutowa MNiSW;

zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł
innych niż dotacja dydaktyczna i statutowa MNiSW;

obowiązku przekazywania do Biblioteki informacji o publikacjach pracowników Politechniki
Poznańskiej w celu ich dokumentowania i udostępniania;

zasad gromadzenia, opracowania, udostępniania i archiwizowania utworów deponowanych
w Repozytorium Naukowym Politechniki Poznańskiej.
4
1.3. Wydziały
Strukturę, prowadzone kierunki studiów oraz posiadane uprawnienia do nadawania stopni
naukowych wydziałów Uczelni przedstawia Tablica 1.
Dążąc do usprawnienia działalności podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni podjęto m.in. następujące działania:

na Wydziale Fizyki Technicznej Katedrę Inżynierii i Metrologii Kwantowej (KM), przekształcono w Laboratorium Inżynierii i Metrologii Kwantowej (LM);

na Wydziale Inżynierii Zarządzania Pracownię Zarządzania i Systemów Informatycznych (PZ)
przekształcono w Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych (KZ);

na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu
zmieniono nazwę Zakładu Metod Projektowania Maszyn (Z3) na Zakład Inżynierii Wirtualnej (Z3).
1.4. Senat akademicki
W okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. odbyło się 11 posiedzeń Senatu. Przedmiotem obrad były zagadnienia istotne dla całego szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów nurtujących społeczność akademicką naszej Uczelni. Działalność Senatu
wspomagały, podobnie jak w latach ubiegłych, komisje senackie, przygotowując stosownie do swoich kompetencji projekty dokumentów i odpowiednie materiały informacyjne. Rezultatem pracy
Senatu było m.in. podjęcie 68 uchwał oraz wyrażenie opinii związanych z funkcjonowaniem Politechniki Poznańskiej, szkolnictwa wyższego i całego systemu edukacji w kraju.
Do ważniejszych spraw, którymi zajmował się Senat, należy zaliczyć:

utworzenie kierunku „Inżynieria zarządzania” oraz przyjęcie kierunkowych efektów kształcenia,

uchwalenie zasad zatrudniania pracowników PP,

uchwalenie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej,

uchwalenie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;

zatwierdzenie wzorów uczelnianych dyplomów doktora i doktora habilitowanego;

uchwalenie planu i przyjęcie sprawozdania finansowego Uczelni,

przyjęcie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej Uczelni,

wprowadzenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej,

ustalenie wartości uczelnianych współczynników dot. podziału dotacji w roku 2013,

uchwalenie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi, własności przemysłowej
oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Politechniki Po-
5
znańskiej,

zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunków „Elektrotechnika” „Inżynieria bezpieczeństwa”
i „Logistyka”,

wybór kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

nadanie prof. dr. inż. Januszowi Rajskiemu tytułu doktora honoris causa PP,

nadanie prof. dr. hab. inż. Peterowi Wriggersowi tytułu doktora honoris causa PP.
W okresie sprawozdawczym Senat zaopiniował dwa wnioski o nadanie tytułu doktora hono-
ris causa: Politechniki Opolskiej prof. Kazimierzowi Zakrzewskiemu oraz Politechniki Wrocławskiej prof. Jurijowi Bobało.
6
Tablica 1 Wydziały Politechniki Poznańskiej – stan na 1.06.2013 r.
Lp.
Wydział
1.
Architektury
2.
Budownictwa
i Inżynierii
Środowiska
3.
Budowy Maszyn
i Zarządzania
4.
Elektroniki
i Telekomunikacji
5.
Elektryczny
6.
Fizyki Technicznej
7.
Informatyki
8.
Inżynierii
Zarządzania
9.
Maszyn Roboczych
i Transportu
10.
Technologii
Chemicznej
Jednostki
Kierunki studiów
Uprawnienia doktorskie 
doktor nauk:
Uprawnienia habilitacyjne 
dr hab. nauk:
-
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Instytut Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Środowiska
Instytut Mechaniki Stosowanej
Instytut Technologii Mechanicznej
Instytut Inżynierii Materiałowej
Instytut Technologii Materiałów
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Katedra Radiokomunikacji
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki
Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki
- architektura i urbanistyka
- edukacji artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
technicznych w zakresie:
- architektury i urbanistyki
- budownictwo
- inżynieria środowiska
technicznych w zakresie:
- budownictwa
- inżynierii środowiska
technicznych w zakresie:
- budownictwa
- inżynierii środowiska
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- inżynierii materiałowej
- mechaniki
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- inżynierii materiałowej
- mechaniki
technicznych w zakresie:
- telekomunikacji
technicznych w zakresie:
- telekomunikacji
-
Instytut Elektroenergetyki
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
Instytut Matematyki
-
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- elektrotechniki
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- elektrotechniki
-
Instytut Fizyki
Katedra Spektroskopii Optycznej
Laboratorium Inżynierii i Metrologii Kwantowej
Instytut Informatyki
Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
Katedra Inżynierii Komputerowej
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości
Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
Katedra Nauk Ekonomicznych
Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych
Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu
Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Instytut Silników Spalinowych i Transportu
Katedra Techniki Cieplnej
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
- edukacja techniczno-informatyczna
- fizyka techniczna
fizycznych w zakresie:
- fizyki
fizycznych w zakresie:
- fizyki
- automatyka i robotyka
- bioinformatyka (makrokierunek)
- informatyka
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- informatyki
technicznych w zakresie:
- automatyki i robotyki
- informatyki
- inżynieria bezpieczeństwa
- logistyka
- zarządzanie
ekonomicznych w zakresie:
- nauk o zarządzaniu
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- mechanika i budowa maszyn
- transport
technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- transport
- inżynieria chemiczna i procesowa
- technologia chemiczna
- technologie ochrony środowiska
chemicznych w zakresie:
- chemii
- technologii chemicznej
technicznych w zakresie:
- technologii chemicznej
- Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
- Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
-
inżynieria biomedyczna
inżynieria materiałowa
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
zarządzanie i inżynieria produkcji
- elektronika i telekomunikacja
- techniczne zastosowania Internetu
automatyka i robotyka
elektrotechnika
energetyka
informatyka
matematyka


technicznych w zakresie:
- budowy i eksploatacji maszyn
- transport
chemicznych w zakresie:
- technologii chemicznej
7
1.5. Wydarzenia ogólnouczelniane
Wśród licznych istotnych dat zapisanych na kartach historii Uczelni wymienić należy:
 13-14 września 2012 r. – międzynarodowa konferencja „Old-Age Crisis and Pension Reform.
Where do we stand?” (“Kryzys związany z demograficznym starzeniem się społeczeństwa a reformy emerytalne. Dokąd doszliśmy?”);
 17-18 września 2012 r. – konferencja „Rozwój techniki, technologii i transportu w lotnictwie”;
 25 września 2012 r. – spotkanie ministrów Irackiego Autonomicznego Rządu Regionu Kurdystanu z władzami Uczelni;
 10 października 2012 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego na PP;
 22 października 2012 r. – otwarcie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Laboratorium SOCILAPP,
będącego częścią Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych;
 22-28 października 2012 r. – międzynarodowy tydzień Open Acces;
 26-30 listopada 2012 r. – Europejski Tydzień Robotyki 2012;
 28 lutego 2013 r. – pierwsze pilotażowe Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej;
 3 kwietnia 2013 r. – otwarcie na Wydziale Informatyki Laboratorium Robotyki Mobilnej i Manipulacyjnej;
 obchody 30-lecia współpracy PP z Uniwersytetem im. Leibnitza w Hanowerze;
 24-25 maja 2013 r. – obchody 60-lecia powstania Studium Języków Obcych PP obecnie Centrum
Języków i Komunikacji PP;
 4-7 lipca 2013 r. – 9. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum pt. "Bezpieczny Świat";
 5-9 sierpnia 2013 r. – VI Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy;
 27-30 sierpnia 2013 r. – 20. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice
(20th International Conference on Computer Methods in Mechanics);
 8-13 września 2013 r. – XLII Zjazd Fizyków Polskich.
Politechnika Poznańska realizując zadania nie tylko w dziedzinie kształcenia młodzieży, ale
także w zakresie wszechstronnego rozwoju człowieka udostępniła swoje podwoje interesującym
projektom kulturalnym. Na terenie uczelni gościły między innymi:

„Sny Rzeźbione” – wystawa meksykańskiego artysty Juana Soriano;

„Gdyby nie miłość, byłaby nicość” – koncert operowy;

wernisaż wybranych prac Antona Solomuchy – ukraińskiego artysty, malarza i fotografika żyjącego i tworzącego w Paryżu.
8
W minionym roku akademickim miały miejsce dwie uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej. 23 maja 2013 roku ten zaszczytny tytuł otrzymał prof. dr inż. Janusz
Rajski, wybitny specjalista w dziedzinie elektroniki cyfrowej, natomiast 29 sierpnia tego samego roku
uhonorowano prof. dr hab. inż. Petera Wriggersa, wybitnego specjalistę w dziedzinie mechaniki komputerowej.
W minionym roku akademickim Uczelnia organizowała i współorganizowała wiele cyklicznych imprez, takich jak: „Salon Maturzystów”, „Drzwi Otwarte”, „Targi Pracy”, „Targi Edukacyjne”, XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.
1.6. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP PP)
Społeczność akademicka Politechniki Poznańskiej korzysta z usług oferowanych przez AIP,
który prowadzi doradztwo z podstaw przedsiębiorczości, zakładania firm (również typu spin-off,
spin-out), pozyskiwania funduszy unijnych oraz oferuje wiele szkoleń specjalistycznych m.in.
z BHP dla kierownictwa, controlingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podstaw księgowości.
Działania:
 rozwinięto proces inkubacji, uruchomiono inkubacje powierzchniową, wynajęto 100% powierzchni biurowej;
 unowocześniono wizerunek AIP PP m. in. poprzez przebudowanie serwisu www, przeprojektowanie ulotki, stworzenie wizerunku zewnętrznego;
 przygotowano AIP PP do współpracy międzynarodowej tj. przygotowano materiały informacyjne, stronę www oraz w języku angielskim;
 przeprowadzono pilotażowy projekt, którego celem była identyfikacja potrzeb klienta, budowa
systemu sprzedaży oraz doskonalenie oferty. Pilotażem objęto firmę industrie.pl., w najbliższym czasie projekt zostanie skierowany do kolejnych firm;
 przeprowadzono spotkania z inkubowanymi celem identyfikacji ich potrzeb. W II półroczu
2013 r. planowane jest wsparcie firm inkubowanych z zysku AIP PP.
Powyższe działania komplementarnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości. Poprawa wizerunku
AIP PP zwiększyła zainteresowanie usługami ze strony studentów. Równie wyraźnie zwiększyła się
liczba naukowców konsultujących się w AIP PP. Ulokowanie inkubowanych podmiotów w jednym
miejscu zacieśniło współpracę między firmami. Przetłumaczenie oferty AIP PP na język angielski
przyniosło nowe międzynarodowe kontakty, które rokują dobre perspektywy na finansowanie od
roku 2014.
9
Inkubowane firmy:

Industrie.pl Sp. z o. o.;

3D Vision Sp. z o. o. ;

mFinder Sp. z o. o.;

Good Morning Design Maria Przybyła;

Rightsoft Sp. z o. o.;

Quem Katarzyna Grudzień;

in4med Marek Konkol Maciej Nowak;

Uppersoft Bartosz Nowotny;

Itiner Jacek Jelonek;

DGT-NC Radosław Paszkiewicz. Wojciech Ptaszyński Sp. j.;

DGGP Sp. z o. o.;

TechSolutions Group Sp. z o. o.
Projekty:

SpeedUp IQbator – Inteligentny Kapitał dla Innowacyjnych Przedsięwzięć;

Staże i Szkolenia Drogą do Komercjalizacji Wiedzy – staż odbyło 60 z docelowych 83 osób
(naukowców); efektywne zarządzanie projektem pozwoliło uzyskać oszczędności, dzięki
którym zwiększono liczbę oferowanych staży z 80 do 83. Wśród 60 stażystów znalazło się
40 naukowców zatrudnionych w Politechnice Poznańskiej w ramach projektu. Poprzez wynagrodzenie w ramach staży wypłacono pracownikom uczelni kwotę 840 000 zł (netto).
2. KSZTAŁCENIE
2.1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
W roku akademickim 2012/2013 na dziesięciu wydziałach Politechniki Poznańskiej, prowadzono 26 kierunków studiów (Tablica 2, Wykres 1). Kształcono na nich łącznie 20 594 studentów.
Podstawową formą studiów były studia stacjonarne (dzienne), na których studiowało 14 879 osób.
Wśród nich było 88 cudzoziemców. Na studiach niestacjonarnych kształciło się 5 715 studentów,
wśród nich 4 cudzoziemców.
W roku 2012 spośród 38 677 kandydatów przyjęto na studia 8 218 osób, w tym:

4 030 na studia stacjonarne I stopnia,

2 104 na studia stacjonarne II stopnia (z tego 2 045 osoby na semestr letni),
10


1 383 na studia niestacjonarne I stopnia,
701 na studia niestacjonarne II stopnia.
W ramach studiów prowadzonych w języku angielskim, w roku akademickim 2012/2013 na
PP studiowało:

26 studentów obcokrajowców na studiach I stopnia (Arabia Saudyjska, Białoruś, Ghana, Irak,
Kamerun, Kenia, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Syria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy);

66 studentów obcokrajowców na studiach II stopnia (Afganistan, Austria, Bangladesz, Białoruś,
Bułgaria, Kongo, Francja, Gruzja, Hiszpania, Indie, Irak, Iran, Irlandia, Kamerun, Łotwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Nigeria, Pakistan, Palestyna, Peru, Portugalia, Rumunia, Syria, Turcja,
Ukraina, Uganda, Wietnam).
Politechnika Poznańska w roku akademickim 2012/13 prowadziła następujące programy
studiów w j. angielskim:
I stopień:
 Wydział Inżynierii Zarządzania – Engineering Management specjalność: Engineering with
Commerce;
II stopień:
 Wydział Inżynierii Zarządzania – Engineering Management specjalność: Corporate Management;
 Wydział Elektroniki i Telekomunikacji – Electronics and Telecomunications, specjalność: Information and Communication Technologies;
 Wydział Informatyki – Computing, specjalność: Software Engineering;
 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Civil Engineering, specjalność: Structural Engineering;
 Wydział Architektury – Architecture and Urban Planning;
 Wydział Informatyki – Automatic Control and Robotics, specjalność: Smart Aerospace and Autonomous Systems (SAAS) – double degree programme;
 Wydział Technologii Chemicznej – Chemical Technology, specjalność: Composites and Nanomaterials.
Łącznie Politechnika Poznańska prowadziła kształcenie na 8 specjalnościach w języku angielskim.
Podobnie jak w roku ubiegłym, w procesie rekrutacji w roku 2012 na studia stacjonarne
i niestacjonarne wykorzystano system elektronicznej rejestracji kandydatów.
11
25000
20000
15000
10000
5000
0
2008/2009
2009/2010
2011/2012 2012/2013
Wykres 1 Liczba studentów
Politechniki
Poznańskiej2010/2011
w latach 2008/09-2012/13
studia stacjonarne
studia
niestacjonarne
W minionym roku wydano 4 858 dyplomów
magistra, magistra
inżyniera,
inżyniera i licen-
cjata w tym:

116 na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich,

2 127 na studiach stacjonarnych I stopnia,

1 560 na studiach stacjonarnych II stopnia,

2 na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich,

403 na studiach niestacjonarnych I stopnia,

650 na studiach niestacjonarnych II stopnia.
Wykaz absolwentów z roku 2012 zamieszczony jest w dodatku do Biuletynu inauguracyjnego PP.
12
Tablica 2 Liczba studentów Politechniki Poznańskiej w latach 2008/09-2012/13
Wydział
Architektury
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
2008/2009
stacjoniestanarne
cjonarne
760
135
Kierunek
architektura i urbanistyka
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
budownictwo
inżynieria środowiska
2009/2010
stacjoniestanarne
cjonarne
948
197
65
0
2010/2011
stacjoniestanarne
cjonarne
869
159
Budowy Maszyn
i Zarządzania
Elektroniki
i Telekomunikacji
Informatyki
Technologii
Chemicznej
Uczelnia
0
1 435
993
1 377
1 097
1 502
924
1476
884
529
69
599
135
591
97
641
156
638
195
65
0
130
0
185
0
171
0
184
0
254
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mechanika i budowa maszyn
654
422
574
365
603
351
586
338
635
376
mechatronika
199
0
452
148
326
75
542
159
588
167
zarządzanie i inżynieria produkcji
576
791
735
575
686
624
756
558
803
584
elektronika i telekomunikacja
636
147
643
124
623
120
673
134
593
158
25
0
18
0
28
0
27
0
193
606
164
593
191
617
169
530
185
matematyka
techniczne zastosowania Internetu
557
53
0
263
154
148
163
367
76
492
104
elektrotechnika
783
827
814
707
779
778
872
659
816
651
informatyka
463
66
464
96
466
62
461
92
474
105
matematyka
80
0
135
0
99
0
144
0
187
0
edukacja techniczno-informatyczna
38
0
120
0
67
0
147
0
174
0
fizyka techniczna
230
0
215
0
196
0
263
0
291
0
automatyka i robotyka (automatyka i zarządzanie)
504
194
479
146
483
162
454
112
472
118
informatyka
725
745
818
625
746
694
811
514
707
444
15
0
33
0
37
0
inżynieria bezpieczeństwa
Maszyn Roboczych
i Transportu
98
1 091
bioinformatyka
Inżynierii Zarządzania
0
0
energetyka
Fizyki Technicznej
101
176
automatyka i robotyka
Elektryczny
2012/2013
stacjoniestanarne
cjonarne
976
146
1 301
inżynieria biomedyczna
inżynieria materiałowa
2011/2012
stacjoniestanarne
cjonarne
1 007
180
96
0
242
96
173
48
311
134
329
192
logistyka
172
28
375
143
294
85
470
198
471
283
zarządzanie (zarządzanie i marketing)
770
738
609
532
713
680
725
416
720
347
mechanika i budowa maszyn
557
377
694
285
563
321
782
294
851
290
transport
765
383
844
355
801
295
855
339
935
334
inżynieria chemiczna i procesowa
134
0
297
0
209
0
352
0
406
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
technologia chemiczna
611
108
608
128
642
114
585
137
557
152
technologie ochrony środowiska
265
62
254
22
285
67
267
7
212
0
11 641
6 376
13 513
5 990
12 521
6 183
14 601
5 596
14879
5715
ochrona środowiska
Razem
18 017
18 704
19 503
20 197
20 594
2.2. Studia doktoranckie
W roku akademickim 2012/2013 słuchaczami studiów doktoranckich było 611 osób, wśród
nich 4 cudzoziemców (Tablica 3, Wykres 2). Stypendium doktoranckie pobierało 389 doktorantów.
600
500
400
300
200
100
0
2008/2009
2009/2010
studia stacjonarne
2010/2011
2011/2012
2012/2013
liczba stypendiów
studia niestacjonarne
Wykres 2 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2008/09-2012/13
Tablica 3 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich w latach 2008/09-2012/13
Liczba słuchaczy studiów doktoranckich
2008/09
Wydział
stacjocjonarnarnych
niestastacjocjonarnarnych
2009/10
stacjocjonarnarnych
niestastacjocjonarnarnych
2010/11
stacjocjonarnarnych
niestastacjocjonarnarnych
2011/12
stacjocjonarnarnych
niestastacjocjonarnarnych
2012/13
stacjocjonarnarnych
niestastacjocjonarnarnych
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
14
21
19
32
19
30
48
28
74
23
Budowy Maszyn i Zarządzania
41
17
43
12
35
20
28
14
32
16
Elektroniki i Telekomunikacji
30
-
32
-
37
-
36
-
35
-
Elektryczny
55
-
57
-
55
-
49
-
53
-
Fizyki Technicznej
-
-
20
-
26
-
26
-
25
-
Informatyki i Zarządzania
74
80
97
95
112
72
-
-
-
-
Informatyki
72
21
87
21
Inżynierii Zarządzania
55
22
70
22
Maszyn Roboczych i Transportu
27
32
38
29
51
22
59
14
70
14
Technologii Chemicznej
71
-
77
-
90
-
86
-
92
-
312
150
383
168
425
144
459
99
538
73
Razem
462
Liczba stypendiów
189
536
-
253
569
-
304
611
558
-
334
-
389
-
14
2.3. Studia podyplomowe
Według stanu na 31 grudnia 2012 roku w studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej uczestniczyło 1 351 słuchaczy (Tablica 4, Wykres 3). Studia ukończyły w tym okresie
722 osoby.
Tablica 4 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w latach 2008/09-2012/13
Wydział
Architektury
Budownictwa
i Inżynierii
Środowiska
Budowy Maszyn
i Zarządzania
Elektroniki
i Telekomunikacji
Elektryczny
Nazwa studiów
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Planowanie przestrzenne
61
74
78
46
34
Techniki świetlne w architekturze
–
–
–
–
17
Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków
519
643
476
314
206
Chłodnictwo i klimatyzacja
21
25
–
–
–
Realizacja inwestycji celu publicznego
oraz procedury FIDIC i Banku Światowego
34
39
69
46
94
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
36
34
34
26
24
Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej
–
–
12
7
–
22
–
22
21
–
–
11
13
–
–
–
14
18
13
15
34
27
28
25
24
Technika współrzędnościowa i pomiary
błędów kształtu
28
27
30
31
–
Techniki komputerowe w produkcji
27
13
12
–
–
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce
Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci teleinformatycznych dla
profesjonalistów
Metody informacyjne w mechatronice
143
95
120
109
111
–
21
–
–
–
30
30
32
30
–
Odnawialne źródła energii. Technologie.
Projektowanie. Finansowanie
–
–
–
–
20
Nowoczesne techniki w projektowaniu,
budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych
24
–
18
–
–
Odnawialne źródła energii. Współpraca
z systemem elektroenergetycznym.
Pomiary. Badania
–
–
49
–
–
Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie. Pomiary. Badania
–
–
–
–
19
Zrównoważony rozwój energetyczny w
planach samorządów terytorialnych
–
–
–
–
39
Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy
Programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
i gumy
15
Fizyki Technicznej
Informatyki
Inżynierii Zarządzania
Diagnostyka i monitoring urządzeń
wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym
–
–
–
–
20
Technika świetlna – teoria i praktyka
–
–
–
–
20
Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce
42
–
–
–
–
Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna
w obszarze wiedzy technicznej
16
22
22
22
21
Inżynieria oprogramowania
–
–
–
–
–
Przemysłowe systemy robotyki i automatyki
25
26
30
32
–
Sieci komputerowe i aplikacje internetowe
39
39
34
20
18
Systemy automatyki i robotyki
27
16
–
–
10
Systemy baz danych
52
42
45
38
36
Bezpieczeństwo i higiena pracy
82
85
94
97
56
Doradztwo zawodowe
24
–
–
–
–
Kompetencje edukacyjne w obszarze
przedmiotów politechnicznych
191
168
177
68
226
Nowoczesne zarządzanie produkcją
i logistyką
46
61
59
32
77
Podyplomowe Studia Menedżerskie – Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
96
45
26
20
42
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
40
42
29
24
32
Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi
44
–
–
–
–
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
59
58
54
61
67
Zamówienia publiczne i partnerstwo
publiczno-prywatne
32
38
52
44
26
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
w konkurencyjnej gospodarce
12
–
–
–
–
Zarządzanie projektami i procesami
biznesowymi
–
–
28
25
52
28
15
–
–
–
–
31
39
29
20
12
–
–
–
–
1 846
1 741
1 700
1 180
1 351
Informatyka z technologią informacyjną
Podstawy rzeczoznawstwa w technice
Maszyn Roboczych
samochodowej
i Transportu
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Uczelnia
Razem
liczba słuchaczy
2000
30
25
20
15
10
5
0
1500
1000
500
0
liczba studiów
16
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
liczba słuchaczy
liczba studiów
Wykres 3 Liczba słuchaczy i studiów podyplomowych w latach 2008/09-2012/13
2.4. Projekty strukturalne w zakresie dydaktyki
1.
„Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”
Projekt „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”
był realizowany na Politechnice Poznańskiej od sierpnia 2008 r. do końca grudnia 2012 r. w ramach finansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL 4.1.1.
Jego głównym celem było dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań gospodarki,
a przede wszystkim do oczekiwań rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia.
Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy, sfinansowane zostały zajęcia dodatkowe na kierunkach Energetyka i Mechatronika. Uruchomione w ramach projektu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu specjalności: Silniki lotnicze i Transport lotniczy na trwałe wpisały się
w ofertę edukacyjną Politechniki Poznańskiej, a chcąc zapewnić studentom tych specjalności jak
najlepsze warunki nauki, wyposażono laboratoria w niezbędny sprzęt. Odpowiadając na zwiększające się zapotrzebowanie na pracowników posługujących się fachowym językiem angielskim,
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska uruchomiona została specjalność Structural
Engineering na II stopniu kształcenia. Przeprowadzono cztery edycje studiów podyplomowych
na trzech specjalistycznych kierunkach: Metody informacyjne w mechatronice, Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu oraz Przemysłowe systemy robotyki i automatyki.
Studentom pierwszego roku, w ramach wyrównywania szans, umożliwiono udział w zajęciach dodatkowych pomagających w przyswojeniu podstawowych dla uczelni technicznej
przedmiotów takich jak: matematyka i fizyka. W zajęciach tych wzięło udział 9 050 słuchaczy.
Studiującym nieco dłużej pomagano, poprzez organizację praktyk i staży, zapoznać się z realiami pracy w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach. W ramach projektu nawiązano lub zacieśniono współpracę ze 142 przedsiębiorstwami, będącymi niejednokrotnie pierwszym miejscem
17
pracy naszych absolwentów. Prowadzono warsztaty z zagadnień dotyczących rozwoju osobistego, umiejętności współpracy i komunikacji z ludźmi. Ofertę dla studentów wzbogacono o szkolenia specjalistyczne, umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu znajomości programów komputerowych niezbędnych w pracy inżyniera. Łącznie w warsztatach i szkoleniach wzięło udział 2
455 osób.
Możliwość doskonalenia się zaoferowano również kadrze dydaktycznej i kierowniczej
uczelni. Łącznie w komponentach skierowanych do kadry dydaktycznej uczestniczyło 411 pracowników dydaktycznych i doktorantów. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników
innych ośrodków naukowych; przeprowadzenie badań naukowych w specjalistycznych laboratoriach innych, w tym zagranicznych, instytucji badawczych; uczestnictwo w międzynarodowych
konferencjach stworzyło doskonałą okazję do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy i czerpania inspiracji dla własnego rozwoju.
Efektem realizacji projektu „Era inżyniera” są również trzy platformy internetowe.
Pierwsza z nich, będąca pomostem między studentami (poszukującymi pracy, staży, praktyk)
a pracodawcami, umożliwia przeprowadzenie sprawnego procesu rekrutacyjnego. Druga to platforma e-learningowa. Choć dysponuje już niemal 60 specjalistycznymi kursami, tak naprawdę,
jest dopiero zaczątkiem kształcenia na odległość, jakie chcemy zapewnić studentom i absolwentom. Trzecia z platform to Społecznościowa Platforma Absolwentów. Z jej pomocą planujemy
prowadzić badanie losów absolwentów uczelni.
W okresie realizacji projektu zarejestrowano 11 133 uczestników oraz udzielono około
14 000 wsparć dla przedstawicieli różnych grup społeczności akademickiej.
Całkowity budżet projektu wyniósł 32 701 887 PLN.
2.
Wiedza dla gospodarki
Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest
dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy poprzez poprawienie jakości
kształcenia. Łącznie w ramach projektu wsparcie uzyska 780 studentów. Projekt Wiedza dla
gospodarki zrealizował już znaczną część działań ujętych w harmonogramie, wśród których znalazło się:

otwarcie czterech nowych kierunków studiów drugiego stopnia: Inżynieria chemiczna i procesowa, Zarządzanie (rekrutacja 2009/2010, 2010/2011), Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa (rekrutacja 2010/2011, 2011/2012);

staże dla 120 studentów i absolwentów Wydziału Technologii Chemicznej i Wydziału Inżynierii Zarządzania;
18

9 spotkań panelowych z pracodawcami;

66 wykładów i warsztatów z udziałem pracodawców;

3 edycje Targów Pracy;

4 wykłady otwarte z udziałem wybitnych naukowców.
Ponadto w ramach projektu studenci otrzymują podręczniki przygotowane do każdego
przedmiotu, a także mają okazję uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach. Dzięki projektowi udało się również wyposażyć pracownie i laboratoria Politechniki Poznańskiej w nowy
sprzęt komputerowy i nowoczesne oprogramowanie.
Całkowity budżet projektu wynosi 12,1 mln zł.
3.
Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju
Od czerwca 2013 roku w Politechnice Poznańskiej realizowany jest projekt „Inżynieria
wiedzy dla inteligentnego rozwoju”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który przewiduje objęcie
wsparciem ponad 350 osób. W ramach projektu uruchomionych zostało sześć nowych studiów
podyplomowych w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020, a są to:

„Inżynieria wysokich napięć”;

„Technologie gazowe i energetyka odnawialna”;

„Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii”;

„Ekotechnologie i montaż”;

„Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych”;

„Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych”.
Projekt zakłada także wsparcie kadry akademickiej Politechniki Poznańskiej poprzez
możliwość uczestnictwa w krajowych oraz zagranicznych stażach i szkoleniach w ośrodkach
akademickich i naukowych, które przydatne będą przy pracy naukowej. Możliwe będzie także
podnoszenie kompetencji dydaktycznych w celu podwyższenia jakości kształcenia przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Projekt zakłada ponadto dopasowanie oferty edukacyjnej
uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych głównie poprzez zakup powiększalników do
tekstu i wprowadzenie oznaczeń przyjaznych dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wdrożone zostaną także kursy e-learningowe między innymi z zakresu budownictwa i informatyki.
Całkowity budżet projektu wynosi 2,7 mln zł.
4.
Kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy
Celem projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki jest dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań pracodawców
19
poprzez uruchomienie wybranych studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów, które zwiększą potencjał rozwojowy uczelni w dziedzinach istotnych dla gospodarki opartej na wiedzy.
W ramach projektu 85 osób otrzymało wsparcie w ramach studiów podyplomowych, a 569
w ramach szkoleń specjalistycznych i kursów – łącznie wsparciem objęto 654 osoby spoza środowiska akademickiego, w tym 271 kobiet i 383 mężczyzn. Najważniejsze zadania zrealizowane
w ramach projektu to:

otwarcie czterech nowych studiów podyplomowych: „Diagnostyka i monitoring urządzeń
wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym”, „Technika świetlna”, „Odnawialne źródła energii. Technologie. Projektowanie. Finansowanie”, „Inżynieria oprogramowania”;

realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu techniki świetlnej, obsługi oprogramowania AutoCAD i inżynierii oprogramowania;

realizacja szkoleń z zakresu zarządzania projektami unijnymi;

zakup sprzętu pomiarowo-diagnostycznego niezbędnego do realizacji zajęć na studiach
podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
Całkowity budżet projektu wynosi 1, 4 mln zł.
5.
Inżynier Technologii Chemicznej innowacyjność i doświadczenie
Projekt „Inżynier Technologii Chemicznej – innowacyjność i doświadczenie” jest pierw-
szym kierunkiem zamawianym prowadzonym na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki
Poznańskiej. Projekt rozpoczął się 1 października 2012 roku i będzie trwał do końca 2015 roku.
W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostało objętych 128 studentów, jednak istnieje
możliwość przystąpienia do kierunku zamawianego w kolejnym roku akademickim (wsparcie
przewidziano w sumie dla 155 osób). Do tej pory zrealizowano zajęcia wyrównawcze z chemii,
fizyki i matematyki – II semestr roku akademickiego 2012/2013, ze wsparcia skorzystało 90
studentów (część osób uczestniczyła w zajęciach z więcej niż jednego przedmiotu).
W ramach projektu realizowane będą:

staże dla studentów – realizacja nastąpi w latach 2014–2015, wsparcie przewidziane jest
dla 55 studentów, staże będą trwały 3 miesiące i będą realizowane w wiodących przedsiębiorstwach chemicznych w Wielkopolsce;

zajęcia prowadzone przez praktyków z przemysłu (16 godzin) – realizacja nastąpi od roku akademickiego 2013/2014 do końca trwania projektu. Wsparciem objęci zostaną
wszyscy studenci kierunku zamawianego;

szkolenie z ochrony środowiska naturalnego (6 godzin w 3 blokach tematycznych – po 2
godziny każdy blok) prowadzone przez specjalistów z firm związanych z ochroną środo-
20
wiska oraz pracowników Politechniki Poznańskiej – realizacja nastąpi w II kwartale 2014
roku. Wsparciem objęci zostaną wszyscy studenci kierunku zamawianego;

szkolenie z rozwiązań proekologicznych w zakresie produkcji (6 godzin w 3 blokach tematycznych – po 2 godziny każdy blok) prowadzone przez przedstawicieli przedsiębiorstw stosujących takie rozwiązania – realizacja nastąpi w II kwartale 2015 roku.
Wsparciem objęci zostaną wszyscy studenci kierunku zamawianego;

warsztaty umiejętności miękkich prowadzone przez przedstawicieli przedsiębiorstw: specjalistów HR, specjalistów od zarządzania projektami – realizacja nastąpi w II kwartale
2014 roku i II kwartale 2015 roku (jedne warsztaty – blok 6 godzinny dla 4 grup po 18
osób). Wsparciem objętych zostanie 144 studentów;

wyjazdy naukowo-dydaktyczne do przedsiębiorstw związanych z branżą chemiczną – realizacja nastąpi w II kwartale 2014 roku i II kwartale 2015 roku (2 wycieczki na rok).
Wsparciem objętych zostanie 144 studentów.
W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony zestaw dydaktyczny baterii reaktorów
wraz z komputerem sterującym. Sprzęt ten zostanie wykorzystany do przeprowadzenia warsztatów technologicznych, w których uczestniczyć będą wszyscy studenci kierunku zamawianego.
Całkowity budżet projektu wynosi 1,87 mln zł.
6.
Inżynier – fizyk dla innowacyjnych technologii
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu
zwiększenie absolwentów Politechniki Poznańskiej kierunku Fizyka Techniczna i uzupełnienie luki na rynku pracy spowodowanej niedostatkiem specjalistów w zakresie fizyki
technicznej. Działania prowadzone w ramach Projektu obejmują:

stypendia dla najlepszych, dotychczas skorzystało z tej formy pomocy 51 studentów
którzy osiągnęli najwyższe oceny z egzaminów;

zajęcia wyrównawcze z matematyki (skorzystało 40 studentów) i fizyki (skorzystało
41 studentów). Zajęcia były prowadzone w formie zajęć fakultatywnych;

zajęcia dodatkowe mają na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i uatrakcyjnienia programu studiów. Zaplanowano następujące zajęcia:
- z przedmiotu „Elektronika”, na których 31 studentów zapoznało się z zasadami
działania i budową analogowych i cyfrowych układów elektronicznych;
- z programowania urządzeń i wykonywania symulacji komputerowych za pomocą pakietu CST Microwave Studio oraz LabVIEW z tej formy wsparcia skorzystało 48 studentów. Zajęcia obejmowały wykłady oraz laboratoria z wykorzystaniem oprogramowania, które często jest stosowane w laboratoriach na-
21
ukowych i przemysłowych;
- wykłady i ćwiczenia z „Mechaniki kwantowej”. Na piątym semestrze odbędą
się wykłady oraz ćwiczenia, dla co najmniej 30 studentów, których celem będzie
poszerzenie wiedzy w zakresie fizyki współczesnej;
- zajęcia w formie warsztatów z przedmiotu „Przedsiębiorczość” dla 45 studentów przewidziane są w trakcie szóstego semestru.

4. wizyty w branżowych zakładach produkcyjnych ( do tej pory zrealizowano dwa
wyjazdy, w których uczestniczyło 67 osób). Zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku planowane jest zorganizowanie trzeciej i ostatniej wizyty;

płatne staże po trzecim roku studiów. W ramach projektu przewidziane są płatne
trzymiesięczne staże w renomowanych zakładach pracy lub instytucjach naukowobadawczych. Staże uzyska 15 najlepszych studentów.
W ramach projektu został sfinansowany zakup licencji oprogramowania specjalistycznego pakiet "CST Microwave Studio".
Całkowity budżet projektu wynosi 1,99 mln zł.
7.
Fizyka techniczna – współczesne laboratorium nanotechnologa
Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Poznańskiej kierunku
Fizyka Techniczna do końca I kw. 2016 r. i uzupełnienie luki na rynku pracy spowodowanej
niedostatkiem specjalistów w zakresie fizyki technicznej. Projekt jest w początkowej fazie, zakończyły się zajęcia pierwszego roku. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

zajęcia wyrównawcze dla studentów z zakresu chemii oraz informatyki. Realizowane na
pierwszym roku studiów;

zajęcia dodatkowe mają na celu zdobycie dodatkowych umiejętności i uatrakcyjnienia
programu studiów. Działania te będą realizowane od drugiego roku studiów w formie
warsztatów, szkoleń, wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Projekt zakłada realizację:
- warsztatów oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska naturalnego i proekologicznych rozwiązań w procesie;
- wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z modelowania i symulacji materiałów;
- wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotu „Mechanika kwantowa”;
- wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotu „Fizyka ciała stałego”;
- zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Programowanie urządzeń”;

płatne staże dla studentów po 6 semestrze. Staże będą realizowane w przedsiębiorstwach
i jednostkach badawczo-rozwojowych w Polsce (trwające 3 miesiące dla 22 stażystów)
i za granicą (trwające 1 miesiąc dla 5 stażystów);
22

wizyty w przedsiębiorstwach i jednostkach badawczo-rozwojowych, mające na celu nabycie umiejętności praktycznych przez studentów kierunku Fizyka Techniczna. Zaplanowano 10 wizyt międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych. Zadanie to realizowane
będzie w okresie od 1 do 7 semestru.
W ramach projektu zostaną zakupione: serwer obliczeniowy, terminale komputerowe, li-
cencje na specjalistyczne oprogramowanie (ADF/BAND, Materials Studio 6.0), licencje na
komputerowe oprogramowania udźwiękawiające i powiększające dla osób niepełnosprawnych,
jak również zostaną zakupione audiobooki z fizyki dla osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość projektu wynosi 1,73 mln.
8.
Rozwój i doskonalenie kształcenia na PP w zakresie technologii informatycznych i zastosowań w przemyśle
W latach 2010–2014 na Wydziale Informatyki realizowany jest projekt dla kierunku In-
formatyka. Realizacja tego projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wykształconych absolwentów kierunku informatyka zarówno w kraju jak i na świecie. Studia
podjęło łącznie 391 osób, z tego 173 studentów studiów I stopnia oraz 218 studentów studiów II
stopnia. W ramach projektu realizowano:

240 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki oraz informatyki;

35 trzy miesięcznych staży dla studentów I i II stopnia w wybranych firmach i instytucjach;

8 projektów informatycznych, w których uczestniczyło 52 studentów – wobec zakładanego w projekcie uczestnictwa 36 studentów;

9 cykli wykładów prowadzonych przez ekspertów krajowych;

6 cykli wykładów prowadzonych w języku angielskim przez ekspertów zagranicznych;

wysoko specjalistyczne kursy i szkolenia dla 158 uczestników – wobec zakładanych
w projekcie 120 uczestników;
Obecnie realizowane są:

4 projekty informatyczne wykonywane przez grupę 23 studentów;

trzy miesięczne staże dla 20 studentów studiów stacjonarnych I stopnia.
W semestrze zimowym 2013/2014 planowana jest:

realizacja 2 szkoleń dla 26 studentów i studentek;

cykl wykładów prowadzonych przez eksperta krajowego.
W roku akademickim 2012/2013 174 osoby uzyskały tytuł magistra inżyniera w ramach
kierunku Informatyka. Stanowi to 58,59 % zakładanej liczby absolwentów I i II stopnia
w ramach realizowanego projektu.
9.
Energetyka dla energicznych
23
Od roku 2011 rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Wydziału Elektrycznego dla
kierunku Energetyka. Z propozycji udziału w projekcie skorzystano do chwili obecnej 133 studentów. Studenci otrzymali wsparcie w formie:

180 godzin zajęć wyrównawczych z chemii i podstaw elektrotechniki przewidzianych dla
grupy 50 studentów. Skorzystały z tej pomocy 64 osoby;

szkoleń z „Wprowadzenia do programu AutoCad”. Objętych nim było 113 studentów –
przy planowanych 80 uczestnikach;

udziału w 3 edycjach targów branżowych – łącznie 339 uczestników – przy planowanym
założeniu uczestnictwa 75 osób;

organizacji wyjazdu dydaktycznego dla 43 uczestników;

realizacji zajęć dodatkowych z przedmiotów „Czyste technologie węglowe” oraz
„Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną”. Zajęcia dodatkowe były zrealizowane w wymiarze 30 godzin wykładowych, czyli po 15 godzin dla każdego
z przedmiotów. Z propozycji tej skorzystało 179 studentów, w tym 83 z pierwszych zajęć
oraz 96 z drugich zajęć dodatkowych;

uczestnictwa w 14 dniowym obozie naukowym zorganizowanym dla 15 studentów i 3
opiekunów.
Na kolejne lata planuje się:

zrealizowanie zajęć laboratoryjnych o łącznym wymiarze 120 godzin;

10 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach;

zorganizowanie 2 wyjazdów dydaktycznych (1 krajowy i 1 zagraniczny);

udział w 3 edycjach targów branżowych;

organizację szkoleń dla 4 grup po 30 godzin wraz z przeprowadzeniem egzaminu i uzyskaniem uprawnień z instalacji i eksploatacji urządzeń nadanych przez Stowarzyszenie
Elektryków Polskich;

organizację warsztatów dla 30 studentów rozwijających kompetencje „miękkie”;

przeprowadzenie cyklu wykładów z udziałem wybitnych naukowców i ekspertów z przemysłu.
W wyniku realizacji projektu udało się doposażyć pracownie i laboratorium Politechniki
Poznańskiej w nowy sprzęt, taki jak kamera termowizyjna oraz analizator stopnia zanieczyszczenia powietrza.
10. Energetyka z przyszłością
W minionym roku akademickim 2012/2013 udało się po raz wtóry skutecznie aplikować
o wsparcie dla realizacji projektu na kierunku Energetyka w ramach kierunku zamawianego.
24
Przyniosło to bardzo wymierny efekt w postaci pozyskania studentów na ten kierunek o wyższych notach punktowych niż w latach minionych. Wsparciem projektowym objęto 165 studentów przy 150 planowanych.
W ramach projektu założono realizacje następujących działań:
 180 godzin zajęć wyrównawczych z chemii i podstaw elektrotechniki przewidzianych
dla grupy każdorazowo 25 studentów. Skorzystało z nich łącznie 52 studentów;
 10 staży studenckich w przedsiębiorstwach na terenie kraju;
 2 staży poza granicami kraju;
 zajęć dodatkowych z 4 przedmiotów („Ochrona środowiska rozwiązania proekologiczne
w procesie produkcji energetyki” – wykłady, „Współpraca źródeł rozproszonych z siecią
elektroenergetyczną” – wykłady, „Optymalizacja układów technicznych” – laboratoria
oraz „Teoria obwodów” – ćwiczenia i wykłady);
 szkoleń z zagadnień:
- „Wprowadzenia do programu AutoCad” – (10 grup po 20 godzin). Realizacje
szkoleń w tym zakresie już zakończono. Ze wsparcia skorzystało 143 studentów;
- instalacji oraz eksploatacji urządzeń wraz z uzyskaniem podstawowych uprawnień po zadaniu egzaminu końcowego nadanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
- eksploatacji, instalacji sieci wraz z uzyskaniem uprawnień cieplnych i gazowych
nadawanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników;
 3 wyjazdów dydaktycznych (2 krajowych i 1 zagranicznego). Zrealizowano wyjazd krajowy do Zespołu Elektrowni PAK, w którym uczestniczyło 55 studentów;
 warsztatów rozwijających zdolności interpersonalne;
 uczestnictwa w 14 dniowym obozie naukowym zorganizowanym dla 15 studentów
i 3 opiekunów;
 wykładów prowadzonych przez ekspertów z przemysłu oraz z udziałem wybitnych naukowców;
 uczestnictwa w branżowych targach krajowych. W ramach projektu roku akademickim
2012/2013 odbyło się wyjście na targi branżowe, w którym uczestniczyli wszyscy studenci kierunku zamawianego 150 osób. Planowane jest jeszcze zrealizowanie dwóch
wyjść na targi branżowe – odpowiednio w raku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015.
Poprzez realizację projektu będzie możliwy zakup na potrzeby obozu naukowego, dwóch
analizatorów parametrów sieci i jakości energii oraz oscyloskopu cyfrowego 4-kanałowego. Po
zakończeniu obozu urządzenia wzbogacą możliwości dydaktyczne laboratorium Wydziału Elektrycznego.
25
11.
Matematyk – absolwent wszechstronny
W roku 2013 rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Wydziału Elektrycznego na
kierunku Matematyka (I stopień). Z propozycji udziału w projekcie skorzystało do chwili obecnej 48 osób. Studenci otrzymali wsparcie w formie:
 60 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i informatyki. Przewidywano wsparcie
dla dwóch grup po 30 studentów. Skorzystały z tej formy pomocy odpowiednio 42 i 35
osób;
 szkoleń z „ECDL Advanced”. Program szkolenia zaplanowany jest na pierwsze cztery
semestry procesu kształcenia studentów. W szkoleniu uczestniczy obecnie 44 uczestników;
 udziału w 3 edycjach targów branżowych – łącznie 339 uczestników – przy planowanym
założeniu uczestnictwa 75 osób;
 organizacji wyjazdu dydaktycznego dla 43 uczestników;
 realizacji zajęć dodatkowych z przedmiotów „Czyste technologie węglowe” oraz
„Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną”. Zajęcia dodatkowe były zrealizowane w wymiarze 30 godzin wykładowych, czyli po 15 godzin dla każdego
z przedmiotów. Z propozycji tej skorzystało 179 studentów, w tym 83 z pierwszych zajęć
oraz 96 z drugich zajęć dodatkowych;
 uczestnictwa w 14 dniowym obozie naukowym zorganizowanym dla 15 studentów i 3
opiekunów.
Na kolejne lata zaplanowano:

zorganizowanie szkolenia użytkowego ,,XML”;

zorganizowanie szkolenia użytkowego ,,Język Java i serwer Jboss”;

zrealizowanie zajęć laboratoryjnych dot. aplikacji / oprogramowania do telefonów komórkowych;

przeprowadzenie zajęć dodatkowych z 5 przedmiotów (,,Statystyka opisowa” – wykłady
i zajęcia laboratoryjne, ,,Matematyka finansowa” – wykłady i ćwiczenia, ,,Inżynieria finansowa” – wykłady i ćwiczenia, ,,Mechanika” – wykłady i ćwiczenia, ,,MES” – wykłady i zajęcia laboratoryjne);

zorganizowanie warsztatów rozwijających zdolności interpersonalne;

przeprowadzenie wykładów prowadzonych przez ekspertów z przemysłu oraz z udziałem
wybitnych naukowców;

zorganizowanie 10 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach;

zorganizowanie 2 jednomiesięcznych staży w zagranicznych ośrodkach akademickich;
26

zorganizowanie 20 jednomiesięcznych staży w przedsiębiorstwach.
W wyniku realizacji projektu udało się wyposażyć laboratoria Politechniki Poznań-
skiej w nowy sprzęt – tablice interaktywne. Planowany jest zakup oprogramowania ADINA.
Od 2010 roku Politechnika Poznańska realizuje projekty obejmujące kierunki zamawiane. Projekty te realizowane są w ramach POKL, Priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka,
Działania 4.1.: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania
4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:
-
„Mechanika i Budowa Maszyn kierunkiem Twoich sukcesów” – na Wydziałach:
Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Maszyn Roboczych i Transportu. Całkowity budżet projektu wynosi 3 mln zł. W projekcie udział wzięło 428 osób;
- „Kadra dla potrzeb nanoinżynierii materiałowej” – na Wydziałach: Fizyki Technicznej oraz Budowy Maszyn i Zarządzania. Całkowity budżet projektu wynosi 3,2
mln zł. W projekcie udział wzięło 169 uczestników.
Dla Studentów biorących udział w ww.
projektach, przewidziano rozszerzony
i uatrakcyjniony plan studiów, polegający m.in. na:

dodatkowych zajęciach, spoza programu studiów,

zajęciach wyrównawczych (głównie: matematyka, fizyka, informatyka),

uczestnictwie w stażach realizowanych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach naukowo-badawczych - w roku akademickim 2012/13 po 15 trzymiesięcznych staży na
każdym z Wydziałów, razem 30 staży w projekcie),

udziale w wykładach prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych z przemysłu,

wyjazdach do zakładów pracy w kraju i zagranicą,

zwiedzaniu imprez targowych w kraju i zagranicą,
W ramach realizowanych projektów dla najlepszych studentów, przyznawane są stypendia
w wysokości 1 000,- zł miesięcznie. Stypendia wypłacane są w roku akademickim przez 9 miesięcy i obejmują 30 studentów w każdym z projektu.
W roku 2012 Politechnika Poznańska przystąpiła do konkursu na najlepsze programy studiów dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, ogłoszonego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie tym nagrodzono 62 kierunki studiów z 37 uczelni
z całej Polski. Wśród laureatów znalazły się dwie jednostki z naszej Uczelni, a mianowicie Wydział Elektryczny i Wydział Informatyki, które otrzymały dofinansowanie w wysokości
1 000 000 PLN każda.
27
Od 2013 r. Politechnika Poznańska we współpracy z firmami Volkswagen Poznań i Phoenix
Contact Wielkopolska Sp. z o.o. prowadzi studia dualne. Jest to pionierski w skali kraju projekt
kształcenia zintegrowanego. Ten innowacyjny model pozwala pogodzić naukę i pracę, zapewniając w ten sposób najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu i kwalifikacje cenione na
rynku pracy.
3.
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
3.1. Finansowanie badań
Sumarycznie nakłady na działalność naukowo-badawczą w roku 2012 wyniosły 64,7 mln
zł, z tego 28,5% na działalność statutową (Tablica 5, Wykres 4).
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
nakłady (tys. zł)
Wykres 4 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej w latach 2008–2013
Tablica 5 Nakłady na działalność naukowo-badawczą Politechniki Poznańskiej
w roku 2012
Liczba tematów/projektów
Rodzaj działalności
Nakłady (tys.
zł)
Działalność statutowa
362
18 470
Projekty własne i rozwojowe (granty)
166
23 173
Prace umowne (JGN) oraz usługi badawcze
269
16 159
Programy międzynarodowe
27
5 828
Prace dla odbiorców
zagranicznych
5
Projekty strategiczne
Łącznie
415
1
676
830
64 721
28
Prowadzono 362 tematy badawcze w ramach działalności statutowej na ogólną kwotę
ponad 18 mln zł. Realizowano 166 projektów: 106 własnych, 28 promotorskich, 13 habilitacyjnych i 19 rozwojowych na łączną kwotę ok. 23 mln zł. Realizowano także 1 projekt strategiczny
na kwotę 676 tys. zł.
W ramach Programów Unii Europejskiej oraz innych programów międzynarodowych realizowano 27 projektów o nakładach w wysokości 5 828 tys. zł, w tym: 18 projektów w ramach
7 Programu Ramowego; 2 w ramach akcji COST; 1 w ramach programu edukacyjnego Leonardo
da Vinci; 1 w ramach programu Inicjatywa EUREKA; 1 w ramach współpracy PL – Niemcy;
1 w ramach Semiconductor Research Corporation; 3 w ramach współpracy PL – Szwajcaria.
3.2. Publikacje, patenty i konferencje naukowe
W wyniku działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Uczelni w roku 2012
m.in. opublikowano 366 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 28 książek w języku
angielskim i 76 książek w wydawnictwach krajowych (Tablica 6).
Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczyli w konferencjach naukowych, wzięło w nich
udział 825 osób (w tym 521 osób w konferencjach międzynarodowych). W materiałach konferencyjnych opublikowano 1 401 referatów i komunikatów, w tym 922 w materiałach konferencji
międzynarodowych oraz 479 w materiałach konferencji krajowych.
Rezultatem prowadzonych prac badawczych było m.in. uzyskanie w minionym roku akademickim 73 patentów i skierowanie do Urzędu Patentowego 106 zgłoszeń patentowych.
3
5
0
0
12
8
24
4
4
17
3
9
2
Budownictwa i Inżynierii
Środowiska
2
16
15
0
2
49
107
7
19
49
47
17
3
Budowy Maszyn i Zarządzania
5
5
49
0
20
22
102
26
2
82
26
0
4
Elektroniki i Telekomunikacji
0
2
18
0
13
4
53
12
0
107
33
0
5
Elektryczny
2
7
63
0
18
6
109
21
3
106
71
1
Wydział
Poz. pop.-nauk. i popularyz.
Architektury
Lp.
Ref. wyd. w mat. kon.
międz.
Ref. wydr. w mat. konf.
kraj.
Publ. w czas. i zesz. lokal.
1
Rodzaj publikacji
Mon. i podr. aut. w j. ang.
Publ. w in. recen. czasop.
Publ. w czas. wyr. przez
Ref. Ind. For Hum.
Rozdz. w mon. i podr. autor. w j. ang.
Roz. w mon. i podr. autor.
w j. in. niż ang.
Publ. w czas. rec. wym. w
wykazie ministra
Mon. i podr. aut. w j. in.
niż ang.
Publ. w czas. wyr. przez
Journal Citation Report
Tablica 6 Liczba publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej w roku 2012
29
6
Fizyki Technicznej
0
0
24
0
1
4
3
1
0
4
6
1
7
Informatyki
4
8
64
0
13
20
10
35
10
61
12
1
8
Inżynierii Zarządzania
7
15
6
0
69
48
78
0
0
64
34
0
9
Maszyn Roboczych
i Transportu
5
10
10
0
38
6
135
22
0
87
14
1
10
Technologii Chemicznej
0
8
117
0
4
7
32
24
1
52
42
1
28
76
366
0
190
174
653
152
39
629
288
31
RAZEM
4. KADRY
4.1. Zatrudnienie
Według stanu na 30 czerwca 2013 r. Politechnika Poznańska zatrudniała ogółem 2 335
osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 2 163), w tym 1 267 nauczycieli akademickich (Tablica 7,
Wykres 5).
Tablica 7 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2008/09-2012/13
Rok akad.
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
1 208
1 226
1 234
1 251
1 267
-
42
30
26
28
63
66
69
66
67
prof. nadzw.
147
141
141
158
156
w tym prof. PP
105
106
103
104
96
docenci
33
34
41
36
24
adiunkci z habilitacją
33
36
40
45
63
adiunkci
524
524
516
506
485
starsi wykładowcy
103
108
121
139
146
29
34
47
50
51
244
253
222
226
244
32
30
34
35
39
Prac. niebędący naucz. akad.
986
1 022
1 109
1 103
1 068
w tym finansowani z projektów
-
125
193
188
194
246
283
321
406
303
Grupa prac.
Nauczyciele akademiccy
w tym finansowani z projektów
prof. zw.
wykładowcy
asystenci
inni
naukowo-techniczni
30
służba biblioteczna
51
50
47
46
45
ekonomiczno-administr.
356
368
424
444
478
obsługa
333
321
317
297
242
2 194
2 248
2 343
2 354
2 335
Razem
2500
2000
1500
1000
500
0
2008/2009
2009/2010
nauczyciele akademiccy
2010/2011
2011/2012
2012/2013
prac. niebędący naucz. akad.
razem
Wykres 5 Zatrudnienie w Politechnice Poznańskiej w latach 2008/09–2012/13
4.2. Przejścia na emeryturę
W minionym roku akademickim, zakończyło swoją pracę na Uczelni 54 nauczycieli akademickich, w tym:
1) profesorowie tytularni:

prof. dr hab. Tadeusz Hoffmann;

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz;

prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel;

prof. dr hab. Eulalia Skawińska;
2) profesorowie PP:

dr hab. Bronisław Arcimowicz;

dr hab. inż. Jan Bagieński;

dr hab. Eugeniusz Chimczak;

dr hab. inż. Mieczysław Hajkowski;

dr hab. Jan Jabłoński;

dr hab. Lucyna Rempulska;
3) adiunkci:

dr inż. Paweł Borowczak, Instytut Inżynierii Lądowej;

inż. Jan Deskur, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej;

dr Jadwiga Opydo, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej;
31
 dr inż. Grzegorz Ossowski, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;

dr Zbigniew Świt, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej;

dr inż. Andrzej Waliszewski, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;
4) starsi wykładowcy:

dr inż. Janina Adamska, Instytut Elektroenergetyki;

dr inż. Henryk Batycki, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki;

dr inż. Marian Jankowiak, Instytut Technologii Mechanicznej;

dr inż. Janusz Karlikowski, Instytut Inżynierii Lądowej;

dr Piotr Krajewski, Instytut Inżynierii Środowiska;

dr inż. Zdzisław Kurzawa, Instytut Konstrukcji Budowlanych;

dr inż. Ryszard Namyślak, Instytut Elektroenergetyki;

dr inż. Janusz Płotkowiak, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn;

dr inż. Grzegorz Słowek, Instytut Konstrukcji Budowlanych;

dr Zdzisław Szafrański, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;

dr inż. Zbigniew Szymański, Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki;

dr inż. Stanisław Urbański, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn;

dr Tadeusz Wesołek, Instytut Fizyki;

dr inż. Jacek Wdowicki, Instytut Konstrukcji Budowlanych;

dr inż. Henryk Woźniak, Instytut Technologii Materiałów;
5) wykładowca:

mgr inż. Andrzej Jasiak, Instytut Inżynierii Lądowej.
Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na emeryturę przeszło 38 osób:

Lech Błaszczyk, Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Krystyna Brzóska, Dział Kosztów;

Grażyna Cieślińska, Osiedle Studenckie;

mgr inż. Jerzy Duda, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej;

mgr Janina Dziamska, Instytut Inżynierii Środowiska;

mgr inż. Michał Gawęcki, Instytut Konstrukcji Budowlanych;

Gola Anna, Osiedle Studenckie;

inż. Ryszard Golczak, Dział Spraw Naukowych;

mgr Krystyna Horemska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej;

Benon Jur, Instytut Technologii Mechanicznej;

mgr inż. Eugeniusz Knapik, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej;

dr inż. Jerzy Kołowrotkiewicz, projekt „Napędy elektryczne do pomp i wentylatorów”;

Małgorzata Kruszona, Dział Gospodarczy;
32

Urszula Królikowska, Osiedle Studenckie;

Danuta Latuszak, Osiedle Studenckie;

Wiesława Maćkowiak, Dział Księgowości Finansowej;

Irena Mermela, Osiedle Studenckie;

Jolanta Montowska, Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania;

mgr Eugenia Narbuntowicz, Biuro projektu „Era Inżyniera”;

Ireneusz Nowak, Instytut Technologii Mechanicznej;

Maria Nowak, Osiedle Studenckie;

Zdzisław Sajna, Instytut Technologii Mechanicznej;

Krystyna Stachowska, Dział Gospodarczy;

Irena Starzak, Dział Gospodarczy;

Maria Starosta, Osiedle Studenckie;

mgr Bożena Strąk, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą;

Elżbieta Sydow, Dział Gospodarczy;

mgr Aurelia Szafran-Bartoszek, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej;

inż. Maria Ślęzak, Kierownik Dziekanatu Wydziału Fizyki Technicznej;

inż. Barbara Urbańska-Łuczak, Rzecznik Patentowy;

inż. Aleksander Utrajczak, Instytut Matematyki;

Maria Walczak, Dział Gospodarczy;

Ewa Walkowiak, Dział Gospodarczy;

Jolanta Wiśniewska, Dział Gospodarczy;

Grażyna Witkowska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn;

Hanna Zawodna, Dział Gospodarczy;

inż. Jerzy Żok, projekt „Napędy elektryczne do pomp i wentylatorów”.
W Uczelni działa Klub Seniora Politechniki Poznańskiej, zrzeszający 1 020 osób, który
w roku sprawozdawczym świętował Jubileusz 40-lecia swojej działalności. Wśród wielu statutowych zadań, najważniejszym jest niesienie pomocy osobom chorym, w trudnej sytuacji materialnej i samotnym. Miłą tradycją w działalności Klubu stały się cykliczne spotkania noworoczne
oraz uroczystości jubileuszowe, w których to wydarzeniach uczestniczą władze Uczelni.
4.3. Pożegnania
W minionym roku akademickim ze społeczności naszej Uczelni odeszli:

prof. dr hab. inż. Konrad Skowronek, Dziekan Wydziału Elektrycznego;

prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski, prorektor ds. nauki w latach 1980–1984, członek
korespondent Polskiej Akademii Nauk;
33

prof. zw. dr inż. Ferdynand Dembecki, prodziekan Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska w latach 1973–1980, dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska w latach 1980–1996;

prof. zw. dr hab. inż. Piotr Pezrzyna, doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej;

doc. dr inż. Mieczysław Brock, emerytowany nauczyciel akademicki;

dr inż. Andrzej Bączkowski, wykładowca w Instytucie Technologii Materiałów;

mgr Maria Spitalniak, pracownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii Zarządzania;

mgr Elżbieta Prus, starszy kustosz, były pracownik Biblioteki PP.
5. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ
5.1. Tytuły naukowe
W roku akademickim 2012/2013 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuły naukowe 7 doktorom habilitowanym Politechniki Poznańskiej:

profesora nauk technicznych:
-
dr. hab. inż. Tomaszowi Dobskiemu z Katedry Techniki Cieplnej;
-
dr. hab. inż. Markowi Idziorowi z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu;
-
dr. hab. inż. Stanisławowi Nosalowi z Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;

-
dr. hab. inż. Franciszkowi Tomaszewskiemu z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu;
-
dr hab. inż. Ewie Tuliszce-Sznitko z Katedry Techniki Cieplnej;
profesora nauk chemicznych:
-

dr. hab. inż. Teofilowi Jesionowskiemu z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej;
profesora nauk ekonomicznych:
-
dr. hab. inż. Stefanowi Trzcielińskiemu z Katedry Zarządzania i Systemów Informatycznych.
5.2. Stanowiska profesorskie
W okresie sprawozdawczym Rektor Politechniki Poznańskiej mianował na stanowisko
profesora:


zwyczajnego – 2 profesorów:
-
Macieja Kupczyka z Instytutu Technologii Mechanicznej;
-
Krzysztofa Zawirskiego z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej;
nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat – 4 doktorów habilitowanych:
-
Adama Glemę z Instytutu Konstrukcji Budowlanych;
-
Andrzeja Jaszkiewicza z Instytutu Informatyki;
-
Tomasza Martyńskiego z Katedry Spektroskopii Optycznej;
34

Jerzego Stefanowskiego z Instytutu Informatyki;
nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat – 7 doktorów habilitowanych:
-
Tomasza Błaszczyńskiego z Instytutu Konstrukcji Budowlanych;
-
Andrzeja Frąckowiaka z Katedry techniki Cieplnej;
-
Przemysława Hermana z Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów;
-
Michała Kulkę z Instytutu Inżynierii Materiałowej;
-
Piotra Marciniaka z Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa;
-
Agnieszkę Merkisz-Guranowską z Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;
-
Tomasza Stręka z Instytutu Mechaniki Stosowanej.
5.3. Stopnie naukowe doktora habilitowanego
W okresie sprawozdawczym rady wydziałów Uczelni nadały stopień doktora habilitowanego 22 nauczycielom akademickim Politechniki Poznańskiej, są to:

Jarosław Bartoszewicz z Katedry Techniki Cieplnej;

Sławomir Borysiak z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej;

Olaf Ciszak z Instytutu Technologii Mechanicznej;

Piotr Frąckowiak z Instytutu Technologii Mechanicznej;

Paweł Fuć z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu;

Dariusz Horla z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej;

Czesław Jermak z Instytutu Technologii Mechanicznej;

Dobrosława Kasprowicz z Katedry Spektroskopii Optycznej;

Maciej Komosiński z Instytutu Informatyki;

Grzegorz Lota z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej;

Ireneusz Malujda z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn;

Ireneusz Pielecha z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu;

Jacek Pielecha z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu;

Tomasz Runka z Katedry Spektroskopii Optycznej;

Arkadiusz Stachowiak z Instytutu Maszyn Roboczych i pojazdów Samochodowych;

Roman Starosta z Instytutu Mechaniki Stosowanej;

Sławomir Stępień z Katedry Inżynierii Komputerowej;

Marek Szostak z Instytutu Technologii Materiałów;

Mirosław Adam Szybowicz z Katedry Spektroskopii Optycznej;

Grzegorz Waldemar Ślaski z Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;

Paweł Twardowski z Instytutu Technologii Mechanicznej;
35

Bogdan Wyrwas z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej.
Ponadto 8 nauczycieli akademickich naszej Uczelni uzyskało stopień doktora habilitowanego
poza Politechniką Poznańską, są to:

Agata Bonenberg z Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa – kolokwium
odbyło się na Politechnice Warszawskiej;

Krzysztof Chmiel z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej – kolokwium odbyło
się na Wojskowej Akademii Technicznej;

Łukasz Chrzanowski z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej – kolokwium odbyło
się na Politechnice Łódzkiej;

Hanna Grzeszczuk-Brendel z Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa –
kolokwium odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Katarzyna Machowiak z Instytutu Inżynierii Lądowej – kolokwium odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Tomasz Matusewicz z Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych – kolokwium odbyło się na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu;

Małgorzata Migda z Instytutu Matematyki – kolokwium odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim;

Ireneusz Wyczałek z Instytutu Inżynierii Lądowej – kolokwium odbyło się na Politechnice
Warszawskiej.
Rady Wydziałów nadały stopień doktora habilitowanego 9 osobom spoza Uczelni, są to:

Józef Gruszka, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;

Wiesław Hreczuch, Wydział Technologii Chemicznej;

Mirosław Kowalski, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;

Anna Król, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Paweł Michnikowski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Jerzy Montusiewicz, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;

Mirosław Rucki, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;

Jolanta Tomaszewska, Wydział Technologii Chemicznej;

Waldemar Tuszyński, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu.
Rady wydziałów nadały 72 stopnie naukowe doktora. Otrzymało je:
a) 31 nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej:
 Grzegorz Adamek, Instytut Inżynierii Materiałowej;
 Maciej Antczak, Instytut Informatyki;
 Aneta Bartkowska, Instytut Inżynierii Materiałowej;
36
 Szymon Drgas, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów;
 Piotr Gawron, Instytut Informatyki;
 Tomasz Głowacki, Instytut Informatyki;
 Damian Joachimiak, Katedra Techniki Cieplnej;
 Miłosz Kadziński, Instytut Informatyki;
 Krzysztof Klimaszewski, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki;
 Marek Kraft, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej;
 Anna Leśniewska, Instytut Informatyki;
 Marcin Makowski, Instytut Fizyki;
 Natalia Makuch, Instytut Inżynierii Materiałowej;
 Anna Modlińska, Katedra Spektroskopii Optycznej;
 Jędrzej Musiał, Instytut Informatyki;
 Łukasz Piątkowski, Instytut Informatyki;
 Michał Pikos, Instytut Konstrukcji Budowlanych;
 Damian Przestacki, Instytut Technologii Mechanicznej;
 Jan Sacha, Katedra Techniki Cieplnej;
 Piotr Sielicki, Instytut Konstrukcji Budowlanych;
 Robert Sika, Instytut Technologii Materiałów;
 Paweł Sroka, Katedra Radiokomunikacji;
 Robert Studziński, Instytut Konstrukcji Budowlanych;
 Michał Sybis, Katedra Radiokomunikacji;
 Szymon Szczęsny, Katedra Inżynierii Komputerowej;
 Paweł Szulczyński, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów;
 Rafał Urbaniak, Katedra Techniki Cieplnej;
 Krzysztof Walas, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej;
 Tomasz Walczak, Instytut Mechaniki Stosowanej;
 Szymon Wąsik, Instytut Informatyki;
 Bartosz Wieloch, Instytut Informatyki.
b) 20 słuchaczy studiów doktoranckich:
 Ilona Acznik, Wydział Technologii Chemicznej;
 Maciej Cęgiel, Wydział Fizyki Technicznej;
 Roman Filipiak, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Alicja Kieca, Wydział Technologii Chemicznej;
 Jacek Konieczny, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji;
 Jarosław Krasowski, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
37
 Radosław Łopatkiewicz, Wydział Elektryczny;
 Dmytro Maslennikov, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Łukasz Mądry, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 Dominik Mierzwa, Wydział Technologii Chemicznej;
 Krystyna Napierała, Wydział Informatyki;
 Tadeusz Nawrot, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
 Marcin Parzy, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji;
 Agnieszka Pilarska, Wydział Technologii Chemicznej;
 Michał Pośpiech, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 Agnieszka Przybylska, Wydział Technologii Chemicznej;
 Alicja Szulc, Wydział Technologii Chemicznej;
 Michał Szymański, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
 Krzysztof Wasiński, Wydział Technologii Chemicznej;
 Piotr Znaniecki, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
c) 21 osób spoza Uczelni:
 Paweł Bachman, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 Iwona Borek-Idźkowska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Rafał Cichy, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Wojciech Grządzielski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
 Krzysztof Grzegorczyk, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Elżbieta Jasińska, Wydział Inżynierii Zarządzania;
 Ewa Kamińska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Marcin Kiliszewski, Wydział Inżynierii Zarządzania;
 Andrzej Magruk, Wydział Inżynierii Zarządzania;
 Wojciech Misztal, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Krzysztof Okulewicz, Wydział Fizyki Technicznej;
 Tomasz Orłowski, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Waldemar Osmólski, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
 Sylwia Piersiala-Polarek, Wydział Inżynierii Zarządzania;
 Adam Sobczyk, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji;
 Małgorzata Sosnowska, Wydział Architektury;
 Marta Stępniewska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji;
 Mustafa Swissi, Wydział Inżynierii Zarządzania;
 Andrzej Trafarski, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 Sylwester Weymann, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
38
 Wojciech Ziętak, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu.
Ponadto dwie osoby z Politechniki Poznańskiej uzyskały stopień naukowy doktora poza naszą
Uczelnią. Są to:

Karol Leśnik, Wydział Elektryczny;

Hanna Sawicka, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu.
6. POZYCJA UCZELNI I WYRÓŻNIENIA PRACOWNIKÓW
Biorąc pod uwagę zakres kształcenia i wyniki badań naukowych Politechnika Poznańska
zajmuje czołową pozycję w krajowym środowisku akademickim.
W naukowym rankingu porównującym wszystkie polskie uczelnie akademickie pod
względem jakości uprawianej w nich nauki, przygotowanym przez tygodnik POLITYKA Politechnika Poznańska znalazła się na drugim miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce. Ranking jest efektem pracy zespołu naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Politechnika Poznańska znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu tygodnika
„WPROST”. Ranking ten opracowany został na podstawie opinii osób odpowiedzialnych za
politykę personalną w 500 firmach, które w roku 2011 osiągnęły największy przychód.
Potencjałem Uczelni są nie tylko nowocześnie wyposażone laboratoria, ale także duża
liczba pracowników naukowych, mających osiągnięcia w skali krajowej i światowej. Jesteśmy
reprezentowani w wielu instytucjach centralnych, związanych z nauką i edukacją.
Z licznych wyróżnień i nagród, które otrzymali pracownicy naszej Uczelni w okresie
sprawozdawczym, można wymienić:

wybór prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego z Instytutu Informatyki (WI) na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk;

wybór prof. dr hab. Elżbiety Frąckowiak z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej
i prof. dr. hab. inż. Stefana Jana Kowalskiego z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej (WTCh) na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk;

uhonorowanie prof. dr hab. inż. Jacka Błażewicza z Instytutu Informatyki (WI) za dokonania
w zakresie kombinatorycznych modeli szeregowania zadań oraz prof. dr hab. inż. Jerzego
Tyszera z Katedry Radiokomunikacji (WEiT) za dokonania w zakresie testowania układów
cyfrowych wielkiej skali integracji i kompresji testów prestiżowym tytułem IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers) Fellow;

przyznanie prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Łodygowskiemu – Rektorowi PP tytuł Inżyniera
Honoris Causa Politechniki w Agadirze w Maroku;
39

uhonorowanie prof. dr hab. inż. Mieczysława Kawalca oraz prof. dr hab. inż. Macieja Kupczyka z Instytutu Technologii Mechanicznej (WBMiZ) Laurem Złotego Wióra za wybitny
wkład w rozwój Szkoły Obróbki Skrawaniem;

powołanie prof. dr hab. Elżbiety Frąckowiak z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej
(WTCh) w skład Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki. Pani Profesor została także
odznaczona Medalem SAPIENTI SAT 2012 przyznawanym przez Kapitułę im. Jędrzeja
Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego;

odznaczenie prof. dr. hab. inż. Juliusza Pernaka z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej (WTCh) Medalem im. Ignacego Mościckiego przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie technologii chemicznej;

odznaczenie prof. dr. hab. inż. Jacka Błażewicza i prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego
z Instytutu Informatyki (WI) Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;

odznaczenie prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego – Rektora PP i dr. inż. Janusza Napierały – Kanclerza PP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

przyznanie zespołowi pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Macieja Stasiaka z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia
naukowe w roku 2011;

powołanie prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko z Instytutu Technologii Mechanicznej
(WBMiZ) na przewodniczącego Zespołu Ewaluacji ds. maszyn i urządzeń SI-11 przy Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;

przyznanie dr. hab. inż. Tadeuszowi Pankowskiemu, prof. nadzw. PP z Instytutu Automatyki
i Inżynierii Informatycznej (WE) wyróżnienia Best Paper Award na Konferencji KES 2012
za pracę pt. „Using OWL ontology for reasoning about schema mappings in data exchange
systems”;

wyróżnienie prof. dr hab. inż. Jacka Błażewicza z Instytutu Informatyki (WI) przez FNP
i DFG za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy naukowej oraz za
szczególne zasługi we wspieraniu młodych naukowców;

przyznanie dr. inż. Tomaszowi Jankowiakowi z Instytutu Konstrukcji Budowlanych (WBiIŚ)
nagrody naukowej im. prof. Michała Życzkowskiego Komitetu Mechaniki PAN;

przyznanie zespołowi w składzie: dr hab. Jan Jurga, prof. nadzw. dr Tomasz Czechowski,
prof. dr hab. Kazimierz Jurga z Instytutu Technologii Materiałów Złotego medalu z wyróżnieniem oraz nagrodę specjalną Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka za „Sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI” na 61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012”;
40

przyznanie zespołowi w składzie: dr inż. Piotr Kędzia, dr hab. prof. nadzw. PP, Eugeniusz
Szcześniak, dr Tomasz Czechowski, dr Mikołaj Baranowski, dr hab. prof. nadzw. PP, Jan
Jurga z Instytutu Technologii Materiałów Złotego medalu za „Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego
pola rozproszonego i układ do jego realizacji” 61 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012”;

przyznanie zespołowi w składzie: dr Tomasz Czechowski, dr hab. Jan Jurga prof. nadzw. PP,
prof. dr hab. Kazimierz Jurga, dr Mikołaj Baranowski, dr Wojciech Chlewicki, dr inż. Piotr
Kędzia, mgr inż. Piotr Szczepanik z Instytutu Technologii Materiałów Brązowego medalu za
wynalazek „Sposób wyznaczania elektronowych czasów relaksacji T1 w tomografii EPR” na
61 Międzynarodowych Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012”;

zdobycie przez przedstawicieli Instytutu Technologii Mechanicznej (WBMiZ) dr. hab. inż.
Piotra Frąckowiaka za „Stół obrotowy typu 250 Fd” oraz dr. inż. Andrzeja Gessnera za "System szybkiego przygotowania odlewów do obróbki i minimalizacji naddatków" złotych medali na Targach ITM Polska;

przyznanie dr hab. Hannie Grzeszczuk-Brendel z Instytutu Architektury, Urbanistyki
i Ochrony Dziedzictwa (WA) nagrody im. Józefa Łukaszewicza za najlepszą książkę w kategorii Posnaniana wydaną w 2012 roku. Nagrodę przyznano za publikację „Miasto do mieszkania: zagadnienia reformy mieszkaniowej na przełomie XIX i XX wieku i jej wprowadzenie
w Poznaniu w pierwszej Polowie XX wieku.”;

przyznanie dr hab. inż. Grażynie Jastrzębskiej, prof. nadzw. PP z Instytutu Elektrotechniki
i Elektroniki Przemysłowej (WE) nagrody rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą
książkę techniczną o charakterze dydaktycznym zaprezentowaną na VII Targach Książki
Akademickiej i Naukowej. Książka nosi tytuł „Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie”;

przyznanie dr. inż. Miłoszowi Kadzińskiemu z Instytutu Informatyki (WI) nagrody w I edycji Konkursu Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk na najlepszą, oryginalną pracę
twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2012 w dziedzinie nauk technicznych;
 przyznanie dr. inż. Miłoszowi Kadzińskiemu z Instytutu Informatyki (WI) I nagrody w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym co 2 lata przez International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM).
 odznaczenie mgr Wojciecha Weissa dyrektora Centrum Sportu PP złotą odznaką „Za zasługi
dla sportu”;
 dr inż. Miłosz Kadziński z Instytutu Informatyki (WI) został laureatem w programie START
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
41
 dr inż. Agnieszka Ławrynowicz z Instytutu Informatyki (WI) została laureatką VII edycji
programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 dr inż. Andrzej Gessner z Instytutu Technologii Mechanicznej (WBMiZ) został laureatem
programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wyróżnienie przyznano za projekt „System selektywnego doboru komponentów w montażu obrabiarek”;
 dr inż. Krzysztof Fic z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej (WTCh) został laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na najlepszych popularyzatorów nauki;
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło zwycięzców programu "Lider". Na liście naukowców, którzy otrzymali dofinansowanie badań znaleźli się także naukowcy z PP: dr inż.
Bartosz Firlik z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu (WMRiT) – za badania nad
identyfikacją i modelowaniem zjawisk nieliniowych w strefie kontaktu koła z szyną, celem
opracowania nowego profilu koła tramwajowego; dr inż. Damian Karwowski z Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki (WEiT) – za badania nad efektywnym sterowaniem koderem wizyjnym HEVC; dr inż. Krzysztof Fic z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej (WTCh) – za badania nad kondensatorem elektrochemicznym o wysokiej
gęstości energii i mocy operujący w roztworach sprzężonych par erdoks;
 dr Wojciech Kotłowski z Instytutu Informatyki został laureatem programu HOMING PLUS;
 wybór mgr Małgorzaty Furgał – dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej na funkcję
przewodniczącej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
na kadencję 2013–2017;

udział dr. hab. inż. Jacka Żaka, prof., nadzw, PP z Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów
Samochodowych (WMRiT), mgr inż. Magdaleny Graczyk z Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego (WIZ) oraz mgr. inż. Tomasza Głowackiego z Instytutu Informatyki
(WI) w trzeciej edycji programu „Top 500 Innovators”;
 mgr Urszula Błaszczak, starszy kustosz dyplomowany z Biblioteki Politechniki Poznańskiej
otrzymała nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego. To najważniejsze wyróżnienia dla bibliotekarzy w Wielkopolsce i jak do tej pory jedyne takie w Polsce, a przyznaje je kapituła złożona
z członków zarządu Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 mgr Marzenna Biegała-Howorska otrzymała nagrodę International Folk Art Exellency
Award 2012 za promocję, popularyzację i zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego;
 wyróżnienie dziennikarza Radia Afera Politechniki Poznańskiej Roberta Rydzewskiego
w konkursie „Kwalifikacje na fali” Instytutu Badań Edukacyjnych na najlepsze audycje radiowe na temat edukacji i rynku pracy za audycję pt. „Na razie czekam”.
Ponadto:

uhonorowanie Biblioteki PP medalem Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka
42
i Wieczna). Medal przyznawany jest „Za wybitne zasługi dla bibliotekarstwa”;

Zespół „Mali Poligrodzianie” pod kierownictwem mgr Karola Rogackiego zdobył Nagrodę
główną na XII Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych 2012. Zespół został też uhonorowany I miejscem w swojej kategorii wiekowej na Międzynarodowym przeglądzie „Folklor
Świata”;

artykuł, którego współautorem jest prof. Francois Beguin z Instytutu Chemii i Elektrochemii
Technicznej (WTCh) zatytułowany „Exploring electrolyte organization In supercapacitor
electrodes with solid-state NMR” został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie „Nature
Materials”;

w rankingu czasopism naukowych opracowanym przez Google Scholar, w dziedzinie Engineering and Computer Science, w ramach dyscypliny Operations Research na pierwszym
miejscu znalazło się czasopismo European Journal of Operational Research, którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. inż. Roman Słowiński. W skład Komitetu Redakcyjnego
wchodzi również prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz;

w rozstrzygniętym niedawno konkursie „o Milion” na specjalne, interesujące kierunki studiów dwa z Politechniki Poznańskiej: Automatyka i Robotyka profil praktyczny na I stopniu
studiów na Wydziale Elektrycznym oraz Informatyka profil ogólno akademicki uzyskały wyróżnienie;

wniosek Wydziału Architektury „Nauka w Przestrzeni” opracowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Wędrowni Architekci oraz Fundacją Twórców Architektury zwyciężył w programie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”;

cztery wnioski Politechniki złożone w konsorcjach z Partnerami Przemysłowymi zyskały
najwyższe noty w II Konkursie Programu Badań Stosowanych zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na badania w dziedzinie Nauk Chemicznych, Materiałów
i Technologii Materiałowych oraz Mechaniki i Transportu Politechnika Poznańska pozyskała
ponad 5 mln złotych;

dwa projekty realizowane na naszej Uczelni zostały nagrodzone w konkursie pod nazwą
„Generacja Przyszłości”, ogłoszonym przez nasze Ministerstwo a skierowanym do młodych
wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów. Są to:
 projekt „iGEM Poznań: Projektowanie nowych funkcjonalnych systemów biologicznych działających w żywych komórkach”, realizowany na Wydziale Informatyki
przez zespół w składzie: dr inż. Marcin Radom, Jakub Bartoszewicz, Weronika
Krzynówek i Melania Nowicka;
 „Projekt autonomicznego robota mobilnego do zadań poszukiwania i przynoszenia
przedmiotów na potrzeby międzynarodowego konkursu Robots Intellect”, realizo-
43
wany na Wydziale Elektrycznym przez zespół w składzie: dr inż. Dominik Belter,
Adam Bondyra, Sebastian Bromberek, Michał Nowicki i Jan Wietrzykowski.
7. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Na podstawie bilateralnych umów poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni
z partnerami zagranicznymi prowadzono wspólne programy naukowo-badawcze. Aktualnie liczba umów i porozumień zagranicznych zawartych przez Uczelnię wynosi 70.
W roku akademickim 2012/2013 podpisane zostały umowy, listy intencyjne oraz porozumienia o współpracy z następującymi instytucjami:
 BTU Cottbus (Niemcy);
 University of Sulaimani (Irak);
 University of Duhok (Irak);
 Salahadin University-Ebril (Irak);
 Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbuettel (Niemcy);
 National Cheng Kung University (Tajwan);
 Leibniz Universität Hannover (Niemcy);
 Lulea University of Technology (Szwecja);
 Technical University Berlin (Niemcy);
 Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania);
 Universiapolis, Universite Internationale w Agadirze (Maroko).
W ramach realizacji programu LLP Erasmus Uczelnia zawarła 156 umów bilateralnych
z uczelniami Unii Europejskiej i Turcji dotyczących wymiany studentów.
W roku akademickim 2012/2013 w ramach realizacji tego programu 255 studentów Politechniki Poznańskiej wyjechało na studia do krajów Unii Europejskiej, a 140 studentów z krajów
UE oraz Turcji przyjechało na semestr lub cały rok do PP.
W roku akademickim 2012/2013 69 studentów PP wyjechało na praktyki do krajów UE
w ramach realizacji programu LLP Erasmus, a 47 w ramach konsorcjum z Fundacją na Rzecz
Politechniki Poznańskiej. W ramach wymiany kadry dydaktycznej oraz wymiany pracowników
administracyjnych 36 pracowników naszej Uczelni wyjechało za granicę, a ok. 70 planuje wyjechać do końca września 2013 r.
Politechnika Poznańska jest głównym partnerem projektu Information Technologies for
Business Intelligence (IT4BI-DC) (http://it4bi-dc.ulb.ac.be/about), realizowanego w ramach programu Erasmus Mundus Joint Doctorate. Program ten obejmuje swym zakresem aktualną problematykę hurtowni danych i inteligencji biznesowej.
44
W drodze konkursu wyłoniono 9 zwycięzców z 133 wniosków zgłoszonych z całej Europy, co stanowi zaledwie 6,8%. Program będzie realizowany we współpracy z Université Libre de
Bruxelles (Belgia), Aalborg Universitet (Dania), Technische Universität Dresden (Niemcy),
Universidad Politècnica de Catalunya (Hiszpania).
Przewidziano 5 edycji programu studiów doktoranckich, z których każda obejmuje po 3 lata.
Program będzie realizowany w latach 2013–2019. Studia będą prowadzone w j. angielskim
i przewiduje się, że doktorant spędzi około 1/3 studiów za granicą.
Od 29 czerwca 2012 r. obowiązuje Porozumienie o międzyuczelnianej współpracy
i przyznawaniu podwójnych dyplomów na poziomie studiów II stopnia pomiędzy Politechniką
Poznańską oraz Université D’Evry-Val-D’Essonne.
Wydział Informatyki PP i Wydział Inżynierii Elektrycznej UEVE stworzyły wspólny
program umożliwiający zdobycie podwójnego dyplomu. Studenci po ukończeniu takiego
programu studiów otrzymają podwójny tytuł Magister w specjalności „Autonomiczne systemy
latające” na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej oraz Magister
w specjalności „Autonomiczne systemy latające” ('Smart Aerospace and Autonomous Systems'SAAS) na Université D’Evry-Val-D’Essonne. W roku 2012/13 12 studentów podjęło studia
w ramach wspólnych studiów, w tym 6 cudzoziemców i 6 Polaków.
Politechnika Poznańska należy do licznych organizacji międzynarodowych, m.in.
CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), IAU (International Association of Universities), SEFI (European Society for Engineering Education), EUA (European University Association), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA), CLAWAR Association (Climbing and Walking Robots, Wielka
Brytania).
8. INWESTCJE I REMONTY
8.1. Inwestycje
Wydatki poniesione w roku 2012 na inwestycje to:
1) Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii – 211.017 zł;
2) Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej – 24.121.342 zł
(23.755.749 – w ramach umowy o dofinansowanie z POIiŚ i 365.593 zł – środki własne);
3) Hala sportowa – 10.276.350 zł (zakup gruntu „Pocztowiec”, dokumentacja przetargowa).
8.2. Remonty
W roku 2012 nakłady na remonty w budynkach dydaktycznych wyniosły ok. 6 000 000 zł.
45
Do najważniejszych prac remontowych należy zaliczyć:
1) w budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania:
 remont 29. sal wykładowych, laboratoryjnych i pomieszczeń biurowych; adaptacja oraz
remont pomieszczeń i korytarza segment A dla dziekanatu Wydziału Informatyki; remont
korytarzy dwóch pięter oraz klatki schodowej;
2) w budynku Wydziału Elektrycznego:
 remont 31. sal wykładowych, laboratoryjnych i pomieszczeń biurowych;
3) w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
 remont korytarza, 25. pomieszczeń laboratoryjnych i ogólnych;
5) w budynku Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji remont korytarzy na dwóch piętrach;
6) remont pokrycia dachowego dwóch hal laboratoryjnych, remont modernizacyjny 10. pomieszczeń laboratoryjnych;
7) II etap remontu dachów budynków przy pl. M. Skłodowskiej – Curie;
8) na terenie Piotrowo wykonano elementy tzw. „małej architektury” (grille, ławki, schody terenowe);
9) urządzenie nowych terenów zielonych.
Wykonano również remonty w domach studenckich i stołówce:
1) remont pełnobranżowy węzłów sanitarnych od I do X p. w trzech segmentach mieszkalnych
(z meblowaniem przyległych pokoi) w DS nr 6;
2) remont holi wejściowych i pomieszczeń parteru (recepcji) oraz przystosowanie dróg ewakuacyjnych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego;
3) wykonano drobne prace budowlane, prace poprawiające bezpieczeństwo użytkowania oraz
estetykę w obiektach i na terenie Osiedla Studenckiego.
9. BIBLIOTEKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Biblioteka PP, od 2011 roku w swej siedzibie na terenie Kampusu Warta, jest największą
biblioteką techniczną w Wielkopolsce. Powierzchnia 3 598 m2 pozwoliła na utworzenie 228
miejsc dla czytelników, w tym 90 stanowisk wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu.
Stan zbiorów Biblioteki (na 31. 12. 2012 roku) wynosił ogółem 666 622 jednostki, w tym
druki zwarte – 254 270 woluminów, wydawnictwa ciągłe – 78 167 woluminów, zbiory specjalne
(normy, rozprawy doktorskie, opisy patentowe, dokumenty elektroniczne i in.) – 334 195 jednostek.
Współczesna biblioteka naukowa działa w stale zmieniającym się otoczeniu. By sprostać
oczekiwaniom środowiska akademickiego, Biblioteka rozbudowuje swoją ofertę zbiorów elek-
46
tronicznych, otwierając się na funkcje inne niż tylko tradycyjne wypożyczenia. Biblioteka zapewnia dostępy do 82 628 e-książek, 43 baz danych, 7 585 czasopism elektronicznych.
Zakup nowoczesnych urządzeń w technologii RFID umożliwia użytkownikom samodzielne
wypożyczenia poprzez self-check, a uruchomiona 1. 02. 2013 roku wrzutka pozwala na zwroty
książek przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Wśród usług, które Biblioteka proponowała swoim użytkownikom trzeba wymienić niezwykle istotne wypożyczenia międzybiblioteczne, usługę „Zamów kopię”, czat „Zapytaj bibliotekarza” i wypożyczenia laptopów. Udostępniamy pokoje i stanowiska pracy zespołowej (w tym
pokój z funkcją wideokonferencji) oraz salę seminaryjną.
Do współtworzenia naszego księgozbioru zaprosiliśmy naszych czytelników („Zaproponuj
zakup”) i w ten sposób wspólnie decydowaliśmy o zawartości nowego działu literatury popularnonaukowej.
Ważnym elementem działalności Biblioteki jest udział w procesie dydaktycznym. W roku
sprawozdawczym prowadzono:
 zajęcia z zakresu umiejętności informacyjnych dla studentów I i III roku – na pięciu wydziałach;
 zajęcia w formie e-learningu – na siedmiu wydziałach;
 zajęcia z informacji biznesowej – na I roku Fizyki Technicznej;
 wykład z ćwiczeniami na temat nowoczesnych technik informacyjnych „Umiejętności informacyjne w nauce i technice” dla doktorantów PP;
 szkolenia dla studentów obcojęzycznych.
Użytkownikom indywidualnym, pracownikom, doktorantom i studentom PP, dedykowane
były konsultacje i pomoc specjalistów informacji w zakresie wieloaspektowych wyszukiwań
literaturowych. Wykonano 160 indywidualnych analiz cytowań pracowników PP oraz 2 analizy
zbiorcze.
Biblioteka organizowała również liczne, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, wystawy, spotkania i warsztaty. Była jednym z współorganizatorów cyklicznych imprez uczelnianych takich jak: Noc Naukowców, Polifestiwal, Dzień Dziecka.
Pracownicy Biblioteki poprzez udział w konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Brali udział w organizowanych w ramach LLP
Erasmus praktykach zagranicznych.
W dniach 17–19 kwietnia 2013 roku w Centrum Wykładowym PP odbyła się konferencja
naukowa „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”, której Biblioteka PP była
współorganizatorem (wraz z Biblioteką Politechniki Krakowskiej i Biblioteką Główną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy). Obrady zgromadziły bardzo liczne grono specjalistów, poza bibliotekarzami w konferencji wzięli udział przedstawiciele MNiSW,
47
członkowie Zespołu specjalistycznego MNiSW do oceny czasopism naukowych, wydawcy
i redaktorzy czasopism naukowych.
10. WYDAWNICTWO
W minionym roku akademickim Wydawnictwo PP opublikowało łącznie 133 tytuły,
w tym: 41 pozycji dydaktycznych, 86 pozycji naukowych i 6 pozycji informacyjnych. Na powyższe złożyło się: 30 rozpraw habilitacyjnych, 30 monografii, 26 zeszyty naukowe, 27 podręczników, 14 skryptów oraz 6 publikacji informacyjno-promocyjnych. Stanowiło to łącznie
ponad 1 570 arkuszy wydawniczych. Nakład łączny publikacji wyniósł ponad 22 000 egz.
W trakcie realizacji, tj. w recenzjach, opracowaniu technicznym i redakcyjnym oraz na
etapie druku znajduje się ponad 50 pozycji.
Koszt wydania jednego arkusza wydawniczego w roku akademickim 2012/2013 wyniósł
320 zł. i był analogiczny jak w roku akademickim 2011/2012. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w ostatnich pięciu latach podwojeniu uległy zarówno nakład, jak i liczba tytułów
ukazujących się staraniem WPP przy niezmienionym stanie zatrudnienia.
W okresie sprawozdawczym Wydawnictwo brało udział w powtarzających się cyklicznie
targach książki, wystawach i spotkaniach wydawców. I tak: w październiku 2012 r. w Krajowych Targach Książki Akademickiej „AKADEMIA” w Warszawie; w grudniu 2012 r. w Wystawie Polskiej Książki Naukowej w Monachium; w marcu 2013 r. w XVII Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej oraz w XIX Wrocławskich Targach Książki Naukowej; w czerwcu
2013 r. w Zjeździe Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Szczecinie.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem, od kilkunastu lat sprzedaż publikacji WPP prowadzi Poznańska Księgarnia Akademicka.
W ciągu minionego roku akademickiego, nadal wiele uwagi poświęcano w Wydawnictwie
dalszej poprawie poziomu edycji, racjonalizacji nakładów oraz stałej trosce o obniżanie kosztów
działalności wydawniczej.
Do niewątpliwych sukcesów zaliczyć należy:
 pomyślną realizację edycji cyklu podręczników wydawanych w ramach Projektu Wiedza dla
Gospodarki finansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 podpisanie w lipcu bieżącego roku umowy z PWN o udostępnianiu wybranych publikacji
Politechniki Poznańskiej w wersji elektronicznej na platformie cyfrowej IBUK, co przyniesie
zyski ze sprzedaży oraz zwiększy dostęp do publikacji naukowych naszych pracowników;
 uporządkowanie spraw związanych z czasopismami naukowymi – zarejestrowanie w sądzie
czasopism wydawanych w WPP i ich redaktorów naczelnych (przewodniczących komitetów
redakcyjnych).
48
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w okresie sprawozdawczym na szeroką skalę
wykorzystano technikę druku cyfrowego, co nie tylko skróciło cykl wydawniczy, ale bez
uszczerbku dla jakości edytowanych książek obniżyło koszty druku pomimo niewątpliwego
wzrostu cen materiałów i surowców.
11. Promocja
11.1. Wydarzenia cykliczne
Noc Naukowców
Noc Naukowców odbyła się na Politechnice Poznańskiej już po raz szósty. Pierwsza edycja zgromadziła 10 tysięcy osób, a ostatnia w 2012 r. prawie 30 tysięcy. Ta imponująca liczba
zobowiązuje do przygotowywania z roku na rok coraz bogatszej oferty.
Impreza odbywa się obecnie w czterech centrach:
1) Centrum Wykładowe: Fizyka Show, Biblioteka Nocą, Bitwa nad Wartą i Pokaz mody;
2) Centrum Mechatroniki: Chemia Open Air, pokaz mappingu i impreza Kreoteam;
3) Budynek WBiIŚ: Juwenalia Naukowe – Polibuda Gaming Zone oraz
4) Budynek WEiT przy ul. Polanki: imprezy z dziedziny telekomunikacji.
W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 200 naukowców. Komentarze odbiorców pozwalają stwierdzić, że mamy bardzo liczne grono prawdziwych entuzjastów imprezy, której nadrzędnym celem jest zmiana wizerunku naukowca i zachęcenie młodzieży do podejmowania kariery naukowej. Poza tym Noc Naukowców jest okazją do spotkania z naukowcami, poznania się
i podejmowania wspólnych działa w atmosferze zabawy.
Dziewczyny na politechniki
Dzień Dziewczyn odbył się na Politechnice Poznańskiej po raz szósty. Organizowany jest
w ramach akcji Dziewczyny na politechniki, mającej na celu propagowanie uczelni technicznych
wśród pań. Tego dnia Uczelnię zdominowały kobiety. Odwiedzały laboratoria, brały udział
w warsztatach, wykładach i pokazach, rozmawiały ze studentami o blaskach i cieniach życia
studenckiego. Bardzo dużą popularnością cieszył się wykład Fizyka dla dziewczyn. Następnie
panie udały się na wykłady z dziedziny architektury, komunikacji, zarządzania, obejrzały prezentacje wydziałowe. Ogromnym zainteresowaniem zarówno mediów jak i dziewczyn cieszyły
się sportowe atrakcje Bieg w kasku i Zjazd Tyrolski. Tego dnia odwiedziło nas kilkaset młodych
pań.
Mali naukowcy
Impreza Mali Naukowcy odbyła się na Politechnice Poznańskiej po raz drugi. Skierowana jest do dzieci pracowników PP i ich małych przyjaciół. Pozwala wziąć udział w atrakcjach
49
Nocy Naukowców przed terminem właściwej imprezy. W programie znalazły się niektóre z największych hitów Nocy Naukowców – Fizyka Show, Laboratorium Zimna, Konkurs Krzykaczy,
Symulator motoszybowca, a także nowości: Legosfera, Afryka Kazika, Eko roboty, Poli-komiks
i wiele innych atrakcji. Dla wszystkich gości przygotowano popcorn i watę cukrową. Impreza
cieszy się coraz większą popularnością, w 2013 r. wzięło w niej udział ponad tysiąc osób.
11.2. Projekty i przedsięwzięcia
Sprzedaż gadżetów z logo Politechniki Poznańskiej
Działu Informacji i Promocji przystąpił do realizacji nowego projektu, polegającego na
sprzedaży gadżetów z logo Politechniki Poznańskiej, a także zorganizowaniu i usystematyzowaniu produkcji, przechowywaniu i dystrybucji gadżetów poprzez sprzedaż bezpośrednią (w przyszłości również internetową). Akcja rozpoczęła się w 2013 r. sprzedażą gadżetów podczas imprez promocyjnych oraz absolutoriów, a także w siedzibie Działu Informacji i Promocji. Obecnie
w ofercie Brandshopu są koszulki, kubki i albumy.
Film promocyjny
Nowatorski film promocyjny Politechnika Poznańska – dla ludzi z pasją zrealizowany
został przez Dział Informacji i Promocji we współpracy ze studentami. Pokazuje studentów naszej uczelni, jako nieprzeciętne osobowości o ciekawych pasjach. Można podziwiać m.in. slacklinera chodzącego po linie umieszczonej na wysokości kilku metrów, sportowca wschodnich
sztuk walki, spadochroniarza, saksofonistkę, dziennikarkę, pisarkę i wielu innych. Studenci biorący udział w filmie to osoby, które zgłosiły się na casting Działu Informacji i Promocji PP pt:
Szukamy gwiazd do filmu.
Profile społecznościowe
Obecnie prowadzimy trzy profile uczelniane na Facebooku:
 ogólny profil uczelni,
 profil akcji Dziewczyny na politechniki oraz
 profil Nocy Naukowców.
Warto podkreślić ogromny wzrost liczby fanów na profilu Politechniki Poznańskiej: od
początku funkcjonowania jest ich ponad 6 tysięcy. Zamieszczamy na nim średnio kilkanaście
informacji tygodniowo, informujemy o bieżących sprawach z życia Politechniki Poznańskiej,
chwalimy się sukcesami, organizujemy konkursy, na bieżąco odpisujemy na komentarze. Prowadzimy również profil PP na GoldenLine.
50
11.3. Kampanie
Całoroczna dla uczniów
Kampania ma na celu pozyskanie kandydatów na studia i jest prowadzona za pomocą
różnych środków marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem stron internetowych i profili społecznościowych. Z potencjalnymi studentami nawiązuje się także kontakt bezpośredni, organizując prezentacje w szkołach, a także wycieczki uczniów na Politechnikę Poznańską.
Dziewczyny na politechniki
Ta całoroczna, ogólnokrajowa kampania, zintensyfikowana w pierwszym kwartale roku,
ma na celu zachęcenie dziewczyn do podejmowania studiów na kierunkach technicznych. Zachęca panie do studiowania na Politechnice Poznańskiej pokazując im wysoki standard edukacji
i szerokie perspektywy pracy. Najważniejsze elementy kampanii to: 1) akcja Kobieca Twarz
Politechniki – tworzenie i popularyzowanie galerii fotografii pań naukowców i studentek Politechniki Poznańskiej oraz 2) Akcja Tulipanowa – wizyty studentów Politechniki Poznańskiej
w szkołach średnich w celu promowania Uczelni. Kulminacyjnym punktem jest Dzień dziewczyn.
Kampania medialna
Dbając o wizerunek medialny Politechniki Poznańskiej na bieżąco informujemy media
o działaniach Uczelni, a przede wszystkim o sukcesach pracowników i studentów.
W wyniku monitoringu ogólnopolskich i regionalnych mediów tradycyjnych oraz elektronicznych, radiowych i telewizyjnych, prowadzonego w 2012 roku, wyselekcjonowano łącznie
5 465 materiałów na temat Politechniki Poznańskiej. Na łamach prasy pojawiło się 1 382 z nich,
co stanowi 25% ogółu publikacji. W przestrzeni internetowej ukazało się 2 941 materiałów stanowiących 54% całości. W stacjach radiowych i telewizyjnych odnotowano i przeanalizowano
1 142 audycje, czyli 21% całego przekazu.
Po przeanalizowaniu informacji medialnych dotyczących Uczelni okazało się, że w 2012
r. Uczelnia była przedstawiana najczęściej neutralnie, natomiast prawie 20% przekazu stanowiły
treści korzystne dla naszego wizerunku – takich publikacji było najwięcej w radiu i telewizji.
Publikacje niekorzystne stanowią znikomy odsetek (poniżej 0,5%). Zatem można mówić
o obiektywnym i korzystnym wizerunku uczelni. Każda z publikacji ma oczywiście swój ekwiwalent reklamowy, który w 2012 r. wyniósł 3 813 234,42 zł.
Kampania reklamowa
Na bieżąco prowadzimy kampanię reklamową, która dociera do interesujących nas grup
docelowych. W roku akademickim 2012/2013 zamieściliśmy reklamy m.in. w Newsweeku, Ga-
51
zecie Wyborczej, Metrze, Student.pl., Perspektywach, Przeglądzie Sportowym, Focusie, Naszym
Mieście.
11.4. Wydawnictwa promocyjne
W okresie sprawozdawczym ukazały się następujące materiały promocyjne:

Katalog dla gospodarki – zawierający oferty dla przemysłu z kompletną bazą danych oraz
efektowną szatą graficzną;

Folder „Technologie w pozytywnym klimacie” – folder wizerunkowy o Uczelni i poszczególnych wydziałach, w wersji polskiej i angielskiej;

Album „Politechnika Poznańska” – w wersji polskiej i angielskiej;

Film o PP – na płytach w wersji polskiej i angielskiej;

Informator dla kandydatów – prezentacja Uczelni i wszystkich kierunków studiów;

Ulotki dla kandydatów – kolorowe, proste, przystępne informacje o Uczelni i poszczególnych wydziałach;

Ulotka „Nadaj rozmach swojej karierze” – informacje o studiach podyplomowych i doktoranckich na PP;

Ulotka „Inwestycje” – zdjęcia i opisy najważniejszych inwestycji Politechniki Poznańskiej;

Informator „Study in Poznan” – informacje o Poznaniu, jako mieście akademickim dla obcokrajowców;

Głos Politechniki – miesięcznik zawierający informacje z życia Uczelni, ciągle zmieniany
i udoskonalany zarówno graficznie, jak i merytorycznie;

Kalendarz politechniczny – co roku inny, zdjęcia z PP.
Nową propozycją Działu Informacji i Promocji jest Newsletter – internetowy informator
przygotowany przede wszystkim dla pracowników Politechniki Poznańskiej, który trafia na
skrzynki mailowe co dwa tygodnie. Zawiera aktualne informacje z życia Uczelni. Każdorazowo
numer Newslettera zawiera kilkanaście bieżących informacji, często uzupełnianych fotografiami
lub grafiką. Dotąd ukazało się 12 wydań Neewslettera, w tym dwa wydania specjalne.
11.5. Partnerski Związek Nauki i Postępu
Dział Informacji i Promocji prowadził działania w ramach projektu Partnerski Związek
Nauki i Postępu (w ramach POKL), którego celem była szeroko pojęta promocja nauki. Projekt
został zakończony 31 marca 2013 r. i obejmował m.in. następujące działania:
1) WORTAL – www.naukaipostep.pl
Strona internetowa WORTAL łączyła wszystkie produkty projektu. Jej celem była prezentacja
aktualności ze świata nauki oraz B+R, publikacja newsów i felietonów oraz ciekawostek z zakresu najnowszych osiągnięć naukowych.
52
2) Czasopismo akademickie B+R
Była to bardzo nowoczesna publikacja zarówno ze względu na treść, jak i formę. Poruszała tematykę najnowszych osiągnięć naukowych (np. samoloty bezzałogowe, samochody elektryczne,
żywność modyfikowana); a ponadto była jedynym w Polsce czasopismem naukowym tworzonym na iPad’a.
3) Elektroniczne Archiwum Techniki
Powstało we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
Zidentyfikowano i opisano zamieszczone na XIX-wiecznych kliszach obiekty, które stały się
eksponatami elektronicznego Archiwum Techniki. Ta specjalna baza danych jest dużym wsparciem dydaktycznym dla studentów i pracowników naukowych.
4) Ambienty
Ambienty to 32 wyjazdy do 16-tu ośrodków akademickich, w których propagowaliśmy wśród
studentów ideę nauki i postępu. Bezpośrednie spotkania z młodzieżą odbywały się w formie
warsztatów z zastosowaniem nowoczesnej konsoli, gadżetów i konkursów.
5) Seminaria
Seminaria promujące naukę w niekonwencjonalny sposób; łączyły rozrywkę i naukę.
6) Aplikacja
Aplikacja umożliwiała kontakt z Wortalem (była jego mini wersją) już z poziomu telefonu komórkowego – pozwalała oglądać shoty naukowe, słuchać audycji radiowych, czytać newsy
ze świata nauki. Instalując prostą aplikację mobilną na swoim smartfonie, użytkownik miał możliwość śledzenia aktualności ze świata odkryć naukowych, a także przeglądania programów multimedialnych i audycji radiowych.
7) Filmiki
Najlepiej docierać do studentów mówiąc ich własnym językiem. Dlatego przy współpracy
ze studentami powstały ciekawe filmiki przeznaczone do ściągnięcia na YouTubie, Wykopie
i innych serwisach odwiedzanych przez studentów. Otrzymaliśmy błyskotliwy i unikalny materiał, który wpisywał się w obecne trendy.
8) Pimp my Mind
Cykl kilkudziesięciu audycji o charakterze popularno-naukowym w radiu Afera i innych rozgłośniach akademickich.
12. SPRAWY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
12.1. Stypendia, nagrody i wyróżnienia
Za wybitne osiągnięcia w nauce dwunastu studentów naszej Uczelni zostało wyróżnionych
stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: Łukasz Borowski i Magdalena Paw-
53
łowska z Wydziału Elektrycznego; Karolina Grajek, Patrycja Hoffa i Magdalena Karcz z Wydziału Inżynierii Zarządzania; Dawid Kowalski, Błażej Matuszyk, Jan Mizgajski i Michał Nowicki z Wydziału Informatyki; Anna Mądra z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania; Piotr
Rożek z Wydziału Fizyki Technicznej oraz Hanna Stawecka z Wydziału Maszyn Roboczych
i Transportu.
Za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 troje doktorantów naszej Uczelni
zostało wyróżnionych stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: Magdalena
Nowacka, Mikołaj Meller i Agnieszka Pilarska z Wydziału Technologii Chemicznej.
Z licznych sukcesów studentów Politechniki Poznańskiej można dla przykładu wymienić:

zdobycie przez Martę Woźniak studentkę z Wydziału Technologii Chemicznej wyróżnienia
w konkursie Studencki Nobel 2013;

zajęcie przez Adama Sikorę studenta Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz członek Koła
Naukowego "Logistyka" drugiego miejsca w Ogólnopolskim Akademickim Turnieju TransEDU;

zajęcie przez reprezentację Politechniki Poznańskiej trzeciego miejsca w klasie Micro w kategorii największego współczynnika udźwigu (stosunku podniesionego obciążenia do masy
całkowitej samolotu) w zawodach SAE AeroDesign West;

zdobycie przez Mateusza Jarusa student Wydziału informatyki „Nagrody Miasta Poznania za
wyróżniającą sie pracę magisterską” pracę pt. „Dynamiczne szacowanie poboru mocy serwerów obliczeniowych dla różnych klas rzeczywistych aplikacji”, napisaną pod kierunkiem
prof. zw. dr. hab. inż. Jana Węglarza;

zdobycie przez dr. inż. Grzegorza Adamka z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania „Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” za pracę pt. „Modyfikacja warstwy wierzchniej nanokrystalicznych stopów tytanu do zastosowań na implanty”. Praca napisana pod kierunkiem dr. hab. inż. Jarosława Jakubowicza, prof. nadzw. PP;

zdobycie przez Piotra Kosmalę absolwenta Wydziału Informatyki wyróżnienia w VI edycji
konkursu „Teraz Polska Promocja” za pracę magisterską pt. "Zastosowanie innowacyjnych
technologii multimedialnych w promocji miasta Poznania. Produkcja filmu z wykorzystaniem cyfrowych technik time lapse, tilt-shift i HDR";

uzyskanie przez mgr. inż. Marcina Wysokowskiego doktoranta na Wydziale Technologii
Chemicznej grantu za projekt "Rozwój nowych nieorganiczno-organicznych chitynowych
kompozytów w ekstremalnych warunkach biomimetycznych" realizowany we współpracy
z TU Bergakademie w ramach Programu „Mobilność Plus”;

zajęcie przez reprezentację KN Progress, działającego na Wydziale Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej w składzie: Agata Cysewska, Dorota Mieszała, Agnieszka Nieżu-
54
rawska, Eliza Sochacka, Katarzyna Rutkowska oraz Paweł Grygier III miejsca podczas
XXVII Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej "Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej", organizowanej na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. Zespół przedstawił
w sekcji Zarządzanie artykuł pt. "Ergonomiczne skutki automatyzacji procesów produkcyjnych".
12.2. Samorząd Doktorantów
Uczelniany Samorząd Doktorantów aktywnie działa na rzecz środowiska doktorantów
w Polsce. Jego działania w bieżącym roku koncentrowały się na stwarzaniu doktorantom warunków do pracy społecznej, wspieraniu inicjatyw naukowych i tworzeniu przyjaznych warunków
do prezentacji wyników badań oraz merytorycznej dyskusji z młodymi naukowcami z innych
ośrodków w Polsce i na świecie. Samorząd działał również wewnątrz Uczelni, reprezentując
środowisko doktorantów m.in. w Senacie i Komisjach Senackich.
12.3. Samorząd Studentów
Samorząd działa na rzecz środowiska studenckiego reprezentując studentów zarówno na
zewnątrz (m.in. Parlament Studentów RP, Forum Uczelni Technicznych, Studencka Rada Miasta
Poznania), jak również wewnątrz Uczelni (m.in. Senat i jego komisje).
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego w minionym roku akademickim organizowali
i współorganizowali wiele imprez dla studentów, w tym: „Juwenalia 2013”, Polibuda Open Air,
uroczystości absolutoryjne.
12.4. Koła naukowe i organizacje studenckie i doktoranckie
Aktywność studentów przejawiała się również w innych formach, takich jak koła naukowe, kluby i zespoły. W minionym roku akademickim zarejestrowano osiem nowych kół naukowych: Koło Naukowe „ARCH impACT” (WA), Koło Naukowe „Pyralab” (WEiT), Koło Naukowe Foton (WE), Koło Naukowe „MIND” (WI), Koło Naukowe „Polimery i Tworzywa
sztuczne” (WBMiZ), Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych (WI),
Koło Naukowe Obróbki Skrawaniem (WBMiZ), Koło Naukowe Architektury Projektowanej
Cyfrowo (WA). Obecnie na Uczelni działa 80 kół naukowych.
12.5. Sport studencki
Rok akademicki 2012/2013 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla studentów – sportowców Politechniki Poznańskiej. Podstawowymi imprezami, w których startowali w bieżącym
roku studenci PP, zrzeszeni w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego były:
Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski,
55
rozgrywki ligowe w koszykówce mężczyzn.
Spośród najważniejszych osiągnięć naszych studentów, niewątpliwie należy wymienić:

zdobycie przez Magdalenę Stróżyk i Katarzynę Żmudzińską, studentki Politechniki Poznańskiej tytułu mistrzyń świata w akrobacji szybowcowej w roku 2013;

zdobycie przez Magdalenę Stróżyk i Katarzynę Żmudzińską, studentki Politechniki Poznańskiej reprezentujące Aeroklub Poznański brązowego medalu w klasyfikacji drużynowej
w Mistrzostwach Świata w akrobacji szybowcowej w roku 2012;

zdobycie przez hokeistki AZS Politechnika Poznańska tytułu Mistrzyń Polski w hokeju na
trawie w sezonie 2012/2013;

zdobycie przez hokeistki AZS Politechnika Poznańska tytułu Mistrzyń Polski Juniorek
w hokeju na trawie w sezonie 2012/2013;

zdobycie przez hokeistów AZS Politechnika Poznańska tytułu Wicemistrzów Polski w hokeju na trawie w sezonie 2012/2013;

zwycięstwo hokeistów na trawie AZS Politechniki Poznańskiej w turniej o Klubowy Puchar
Europy Trophy (Eurohockey Champions Club Trophy), który rozgrywany był w Wiedniu;

zdobycie przez siatkarzy AZS Politechnika Poznańska srebrnego medalu w klasyfikacji generalnej oraz srebrnego medalu wśród Uczelni Technicznych w Akademickich Mistrzostwach Polski;

zdobycie przez hokejową drużynę juniorek AZS Politechniki Poznańskiej, srebrnego medal
w Mistrzostwach Polski seniorek w halowej odmianie hokeja na trawie;

zajęcie przez reprezentantów AZS Politechniki Poznańskiej pierwszego miejsca w turnieju
drużynowym podczas Akademickich Mistrzostw Polski w kategorii Wyższych Szkół Technicznych w szachach;

zdobycie przez Marcina Szeląga złotego medalu podczas Akademickich Mistrzostw Polski
w kategorii Wyższych Szkół Technicznych w szachach;

zdobycie przez Kingę Zakościelną srebrnego medalu podczas Akademickich Mistrzostw
Polski w kategorii Wyższych Szkół Technicznych w szachach;

zdobycie przez Jagodę Gołek brązowego medalu podczas Akademickich Mistrzostw Polski
w kategorii Wyższych Szkół Technicznych w szachach;

studentka PP Ariana Borkowska znalazła się w składzie osady, która zdobyła wicemistrzostwo świata w młodzieżowych mistrzostwach świata w wioślarstwie w Linzu;

koszykarze AZS Politechnika BIG-PLUS Poznań, utrzymali się w gronie pierwszoligowców,
co przez ekspertów koszykarskich zostało uznane za wielką niespodziankę i sukces.
56
Aktywnie działa Klub Uczelniany AZS PP, który liczy ponad 1 200 członków działających w 41 sekcjach i znajduje się aktualnie w pierwszej trójce klubów, pod względem liczebności w Polsce.
12.6. Kultura studencka
Swoją działalność z powodzeniem kontynuuje Studenckie Radio „Afera” oraz Chór Męski
„Cantamus”. W ramach Uczelnianego Centrum Kultury działają m.in. Zespół Tańca Ludowego
„Poligrodzianie”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Mali Poligrodzianie”, a także Chór „Volantes Soni”.
Politechnika Poznańska ma w gronie swoich studentów młodego literata, jest nim Sylwia
Błach, która umiejętnie łączy studia na kierunku informatyka z pasją pisarską. Właśnie ukazała
się jej druga książka, którą jest powieść grozy pt. „Bo śmierć to dopiero początek”.
13. SPRAWY SOCJALNE PRACOWNIKÓW
W okresie sprawozdawczym w kalendarzu imprez uczelnianych odnotowaliśmy takie wydarzenia jak:

Koncert Noworoczny Politechniki Poznańskiej, odbył się 23 stycznia 2013 r. w Centrum
Wykładowym PP. Tym razem uczestnicy koncertu mogli podziwiać występy Grupy Poznań
Brass;

IV Nadwarciański Bal Karnawałowy Politechniki Poznańskiej odbył się 2 lutego 2013 r.
w Centrum Wykładowym PP. Jego motywem przewodnim była mroźna i surowa rosyjska
zima. Wśród licznych atrakcji znalazły się: występ Zespołu Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, aukcja charytatywna i loteria;
 kolejne obchodzone w naszej Uczelni „Dni Politechniki” trwały od 22 do 24 maja 2013 r.
W tym czasie miały miejsce między innymi takie wydarzenia jak: promocja doktorska i habilitacyjna, uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej prof.
dr. inż. Januszowi Rajskiemu, „Dzień Sportu” oraz kolejny już Piknik Pracowniczy.
Wzorem lat ubiegłych część ZFŚS przeznacza się na refundację kosztów wypoczynku
pracowników i emerytów, którego wypłata realizowana jest w trzech częściach. Jednostkowe
świadczenie z tego tytułu uzależnione jest od miesięcznego dochodu brutto przypadającego na
jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
ZFŚS przeznacza się ponadto na pożyczki na cele mieszkaniowe (1,3 mln zł), zapomogi
bezzwrotne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (100 tys. zł), refundację kolonii zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz na organizację różnych imprez okolicznościowych dla pracowników i emerytów (wycieczki, grzybobrania,
spotkania noworoczne, spotkania z jubilatami, piknik rodzinny itp.). Dział Socjalny współpracu-
57
je z Centrum Sportu PP, od którego wynajmuje sale sportowe i siłownię. Umożliwia to pracownikom nieodpłatne korzystanie z różnych form aktywności fizycznej (m. in. aerobik, gimnastyka
usprawniająca, ćwiczenia siłowe, Nordic Walking). W minionym roku akademickim pracownicy
otrzymali zaproszenie do korzystania z karnetów MaltaSki oraz Multikarnetu OK System gwarantującego dostęp do wielu obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski.
Politechnika Poznańska posiada dwa czynne ośrodki wczasowe: w Kołobrzegu i Borowym Młynie. Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kołobrzegu czynny jest cały rok, Ośrodek
Wypoczynkowy w Borowym Młynie – od wiosny do jesieni.
14. PODSUMOWANIE
Mija kolejny rok wytężonej i twórczej pracy w naszej uczelni. Jej cele, zgodne z misją
i wieloletnią koncepcją rozwoju koncentrowały się na umacnianiu roli uczelni w regionie i Polsce, w gronie przodujących uczelni akademickich. Podstawowe działania skierowane były na
zapewnienie naszym studentom warunków kształcenia na najwyższym poziomie dających im
oczekiwane szanse na rynku pracy. Drugim elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej
renomy liczącego się ośrodka akademickiego pozostawała troska o kontynuację badań naukowych w nowoczesnych współcześnie ważnych i rozwijających się obszarach techniki i technologii.
Przed nami kolejne trudne wyzwania, którym w najbliższym czasie musimy sprostać.
Najważniejsze z nich to dbałość o rozwój infrastruktury zapewniającej atrakcyjność oferowanych miejsc pracy i nauki, podnoszenie jakości oferty edukacyjnej uczelni, dbałość o rozwój
młodej kadry a tym samym o przyszłą stabilność naszej instytucji oraz ważne udoskonalenia w
zarządzaniu i administrowaniu zasobami uczelni. Politechnika Poznańska jest i chce być postrzegana jako miejsce rzetelnej pracy; prowadzenia badań naukowych i oferowania kształcenia
na najwyższym poziomie. Jest również szansą dla swoich studentów i absolwentów na znalezienie satysfakcjonującego miejsca pracy.
Nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi dziękuję za codzienną,
wytrwałą pracę oraz pełne identyfikowanie się ze swoją Almae Matris budujące Jej prestiż i wysoką rangę.

Podobne dokumenty

Sprawozdanie 2011 - Politechnika Poznańska

Sprawozdanie 2011 - Politechnika Poznańska Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Minister udzielał wyjaśnień w kwestiach dotyczących rozwiązań prawnych zawartych w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przedmiotem ...

Bardziej szczegółowo