Wykaz osób – załącznik Nr 6

Transkrypt

Wykaz osób – załącznik Nr 6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
.................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz osób i podmiotów
Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................................................
Osoby, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia:
pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robót
(kadra inŜynierska i personel techniczny średniego szczebla)
Lp.
Imię
i nazwisko
Planowana funkcja
przy realizacji
zamówienia
Kwalifikacje
zawodowe
(specjalność,
wykształcenie)
Doświadczenie
Wymagane uprawnienia
Do wykazu naleŜy dołączyć:
- kopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach:
konstrukcyjno budowlanej,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego
lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia,
jeŜeli w tym wykazie, wykonawca wskaŜe osobę, którą będzie dysponował
dnia .......................
................................................................................................
podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Podobne dokumenty