FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA W WYBORACH NA

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA W WYBORACH NA
Formularz 2-a
Warszawa, dn. …………………..........
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA W WYBORACH NA
PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO SENATU ALK
DANE KANDYDATA
Imię:
Nazwisko:
Nr indeksu:
Kierunek studiów:
Stopień studiów:
Rok studiów:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
OŚWIADCZENIE
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na przedstawicieli studentów
do Senatu ALK i oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania stawiane kandydatom na
przedstawicieli studentów do Senatu, określone w Ordynacji Wyborczej Samorządu
Studenckiego ALK.
………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)