Odpowiedzi na pytania_2

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania_2
SPÓŁKA AKCYJNA
BIURO ZAKUPÓW CENTRALNYCH
00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a
e-mail: [email protected]
BFZ3d-073-1014/2016
Warszawa, 2016-09-23
Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy:
zapytania ofertowego oznaczonego numerem referencyjnym 07/08/MARK/2016,
dotyczącego świadczenia usług drukarskich dla działań marketingowych spółki „PKP Intercity” S.A., wysłanego
do oferentów oraz zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.intercity.pl w dniu
16.09.2016.
Przekazanie treści pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami (2)
„PKP Intercity” S.A. działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na
świadczenie usług drukarskich dla działań marketingowych spółki „PKP Intercity” S.A. na zasadzie obsługi
ramowej, na podstawie Instrukcji Realizacji Zakupów w „PKP Intercity“ S.A., przekazuje poniżej treść pytań
otrzymanych od Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia w dniu 21.09 - 22.09.2016 wraz
z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami. Oferenci zobowiązani są uwzględnić poniższe
wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.
Pytanie 1: Co należy rozumieć pod pojęciem : „obsługiwane miejscowości„. Czy to są adresy dostawy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z rozdz. XII Zapytania Ofertowego jednym
z podkryteriów oceny merytorycznej jest „maksymalna liczba obsługiwanych w ramach jednej umowy
miejscowości na terenie Polski”. Oferenci w formularzu oferty formalno-merytorycznej (pkt. 8) poprzez
złożenie oświadczenia wskazują liczbę obsługiwanych miejscowości w ramach jednej umowy oraz
zobowiązani są załączyć dokument (w formie referencji lub oświadczenia) potwierdzający: 1/ należyte
wykonanie umowy oraz 2/ liczbę obsługiwanych miejscowości.
Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez określenie „liczbę obsługiwanych miejscowości” rozumie liczbę
miejscowości, do których w ramach obowiązywania jednej umowy były dokonywane dostawy. Pojęcie
„obsługiwane miejscowości” nie jest równoznaczne z określeniem „adresy dostaw”.
Pytanie 2: Pozycja 33. Jaka jest kolorystyka środka:
33
Raport
A4
Objętość: 72 + 4. Środek - kreda
do 150 g/m2, okładka - do 300
g/m2, Okładka: folia mat, lakier
wybiórczo 1+0. Full kolor ,
oprawa klejona
100
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zastosowania koloru środka 4+4.
Pytanie 3: Pozycja 35. Jaka kolorystyka środka?
35
Kodeks etyki
A5
broszura, papier kredowy 150g
stron max 24 plus okładka karton
z białym spodem 200g nadruk
4+0, oprawa zeszytowa
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zastosowania koloru środka 4+4.
http: www. intercity. pl
NIP 526 25 44 258, REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2.453.795.690,00 PLN
Kapitał wpłacony: 2.453.795.690,00 PLN
KRS 0000296032 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.
100
SPÓŁKA AKCYJNA
BIURO ZAKUPÓW CENTRALNYCH
00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a
e-mail: [email protected]
Pytanie 4: Pozycja 37. Jak jest objętość folderu? Czy folia jest na całej produkcji? Czy środek będzie z 250g?
37
Folder
Format max
Papier kreda min. 250g
240*240 mm
Folia błysk, Kolorystyka 5 + 5,
100
pantone 295C, Lakier UV na
okładkę
Odpowiedź Zamawiającego: W pozycji 37 Zamawiający wymaga, aby objętość folderu wynosiła 20 stron
całość, ponadto zastosowania folii na całej produkcji oraz gramatury środka na poziomie 250 g.
Pytanie 5: Jakie założenia należy przyjąć do kalkulacji kosztów wysyłki? Czy każda pozycja będzie wysyłana na
jeden adres czy też na kilka? Jeśli tak to na ile? Brak jest konkretnych informacji, a przy podanych nakładach
może być to decydujący koszt.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wskazane w Opisie Przedmiotu zamówienia nakłady
poszczególnych asortymentów są szacunkowe, przygotowane na potrzeby przygotowania i porównania ofert.
W wyniku przeprowadzonego Postępowania Zamawiający zawrze maksymalnie 3 umowy ramowe
z Wykonawcami, których oferty będą odpowiadały wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego
i które zostaną ocenione, jako najkorzystniejsze w oparciu o kryteria wyboru opisane w Rozdziale XII Zapytania
Ofertowego.
Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom zamówień jednostkowych przeprowadzając postępowania
wykonawcze zgodnie z zapisami umowy ramowej. W zakres zamówień wchodzić będą pozycje wskazane
w OPZ, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego i/lub dodatkowe niewymienione w OPZ.
Szczegóły dotyczące postępowań wykonawczych i zamówień jednostkowych określone są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego. Zakres poszczególnych zamówień będzie ustalany
każdorazowo przez Zamawiającego i przekazywany Wykonawcom w formie zaproszenia do składania ofert
w ramach postępowania wykonawczego. Dla poszczególnych zamówień realizowanych w ramach umowy
ramowej każdorazowo będą określane indywidualne terminy realizacji dostaw. Warunki realizacji zamówienia
zostały dokładnie opisane w rozdz. III Zapytania Ofertowego.
Na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnych adresów dostawy oraz ich
ilości.
Przy kalkulacji kosztów proszę przyjąć założenie, że jeżeli nakład jest większy niż 11 sztuk - wysyłka
maksymalnie do 11 miejsc, natomiast przy nakładzie mniejszym niż 11 sztuk – wysyłka w tyle miejsc na ile
pozwala nakład, np. 5 sztuk nakładu- dostawa w 5 miejsc, 7 sztuk nakładu - wysyłka w 7 miejsc.
Z poważaniem
Iwona Panak, Kupiec
http: www. intercity. pl
NIP 526 25 44 258, REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2.453.795.690,00 PLN
Kapitał wpłacony: 2.453.795.690,00 PLN
KRS 0000296032 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.