ZAMAWIAJĄCY: Dane adresowe: ISTOTNE

Transkrypt

ZAMAWIAJĄCY: Dane adresowe: ISTOTNE
ZAMAWIAJĄCY:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Węglowa 5,
97-400 Bełchatów,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem KRS 0000032334,
REGON: 000560207,
NIP: 769-050-24-95
Kapitał zakładowy 6 964 382 240,00 zł w całości wpłacony
Dane adresowe:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
35-959 Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczące postępowania niepublicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
p.n. „Usługi remontowe układów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów”.
RZESZÓW czerwiec 2015 r.
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2.
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną
ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.
3.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.
Wykonawca uzyska na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie istotne informacje, które są
konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji
lokalnej, którą można przeprowadzić w dniach: 23.06. -24.06.2015 r. w godz. 10:00-13:00 po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu najpóźniej na jeden dzień przed wizją.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a.
modyfikacji treści SIWZ - przed terminem składania ofert;
b.
przedłużenia terminu składania ofert,
c.
unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania
przyczyn,
d.
wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w SIWZ albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie;
e.
żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oświadczeń lub
dokumentów,
6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
7.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ stosuje się postanowienia „Regulaminu
zakupów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A." oraz Kodeksu Cywilnego.
8.
Zamawiający zastrzega, że warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest
uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.
9.
Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem
danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być,
zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za
zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ma prawo
ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania
danego zamówienia (umowy) spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na
zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
10. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami. Nieważne są
wyjaśnienia udzielane w innej formie niż forma pisemna, pocztą elektroniczną lub faksem na
zasadach określonych w SIWZ.
Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1. Do
oferty winny być załączone dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
punktu 2 Instrukcji dla Wykonawców.
1.2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
1.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub
nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez osobę (osoby)
upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę, co winno być
wykazane dołączonymi do oferty dokumentami. Załączniki powinny być podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy,
str. 2
1.4.
Dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
1.5.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
1.6.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
1.7.
W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto (wraz z podatkiem VAT) oraz cenę
ryczałtową netto (bez podatku VAT) za wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w
SIWZ.
1.8.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
2.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy;
2.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym w szczególności: w okresie
pięciu ostatnich lat zrealizowali przynajmniej jedno zamówienie obejmujące
świadczenie usług w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2.1.3. posiadają potencjał techniczny i osobowy zdolny do wykonania zamówienia w tym
w szczególności dysponują pracownikami z uprawnieniami energetycznymi typu E
w zakresie grupy I, uprawniające do wykonywania usług w ramach konserwacji
urządzeń elektroenergetycznych o do 1kV (minimum jedna osoba).
2.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2.2. Ocena spełniania warunków, wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według
formuły 0-1 „spełnia"-„nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych
do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca
spełnia w/w warunki.
2.3. Na potwierdzenie wymogów określonych w pkt. 2.1.1 - 2.1.4. Wykonawcy złożą
następujące dokumenty;
2.3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3.2. Dokument potwierdzający należyte wykonanie okresie ostatnich pięciu
przynajmniej jednej usługi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
z podaniem przedmiotu, daty i miejsca wykonania, odbiorcy.
2.3.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w tym o
dysponowaniu osobami wskazanymi w pkt. 2.1.3., podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (formularz oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 ).
str. 3
2.4. Dopuszcza się przedstawienie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3.1.
potwierdzonych „za zgodność" przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2.5. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do
oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona „za zgodność" przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy),
jeżeli upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany do 28.08.2015 r.
4. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
4.1. Cena ryczałtowa netto za wykonanie prac określonych w SIWZ - waga 100%
Pcena = 100 pkt x (Cmin/ Cof) x 100%
Gdzie:
Pcena - ilość punktów uzyskanych za cenę
Cmin - najniższa cena ofertowa za zakres opisany w SIWZ
Cof
- cena za zakres opisany w SIWZ oferty ocenianej
5.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
5.1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email: [email protected]
lub na nr fax 178756755 nie później niż do dnia 26.06.2015 r. do godziny 1400.
5.2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie i zwrotowi.
6.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
6.1. Wykonawca może zwrócić się w sposób określony w pkt. 11 SIWZ do Zamawiającego
o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień - pod warunkiem, że prośba o
wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed upływem
terminu składania ofert.
6.2. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia SIWZ przez publikację tego wyjaśnienia na
stronie internetowej Zamawiającego z pouczeniem, że wyjaśnienie jest wiążące dla
wykonawców biorących udział w postępowaniu.
7.
TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ
7.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od
dnia wyznaczonego na termin składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania
przetargowego zachowuje swą ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres
nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, liczonych w sposób opisany powyżej.
7.2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
8.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert jest niejawne.
9.
INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT.
9.1. Zamawiający może wykluczyć z postępowania:
9.1.1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem
postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub
inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością;
str. 4
9.1.2. Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE S.A. lub spółką GK PGE,
w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych
wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE S.A. lub Spółki GK PGE;
9.1.3. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie
spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego;
9.1.4. Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do
których wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze;
9.1.5. Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania
o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
9.2. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:
9.2.1. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ;
9.2.2. zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia niepublicznego;
9.2.3. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu
o udzielenie zamówienia niepublicznego;
9.2.4. zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny;
9.2.5. Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub
rachunkowej w treści jego Oferty;
9.2.6. jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
10. NEGOCJACJE HANDLOWE
10.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych.
11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
11.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem oraz drogą
elektroniczną.
11.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) w sprawach przetargu – Tadeusz Łanucha, tel. 17 87 56 748, fax. 17 87 56 755,
e-mail: [email protected]
2) w sprawie wizji lokalnej – Andrzej Kałamarz tel. 17 87 56 763, e-mail:
[email protected]
12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
12.1. Zamawiający wymaga podpisania zlecenia zgodnie z załącznikiem nr 3– Wzór zlecenia.
W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od
zawarcia umowy. Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto Zamawiający może zdecydować, o
wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie
kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej.
str. 5
Rozdział ll: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest legalizacja ponowna niżej wymienionych urządzeń pomiarowych
w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.
1. Legalizacja ponowna przepływomierzy pracujących w obrębie ujęcia wody oraz na
odprowadzeniu ścieków sanitarnych
Zakres prac koniecznych do wykonania usługi legalizacji niżej wymienionych wodomierzy
obejmuje czynności wyszczególnione w poniższej tabeli 1.
1.Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 50; Endress-Hauser DN – 350 – 2szt.
2.Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 50; Endress-Hauser; DN – 200 – 1szt.
3. Przepływomierz elektromagnetyczny ENKO ;DN 400 – 1szt. (zamontowany na
rurociągu odprowadzenia ścieków sanitarnych.)
Tabela 1 – Główny zakres usługi .
Wymagane czynności:
1. Demontaż urządzeń . – w zakresie zamawiającego
2. Montaż wstawek w miejsce urządzeń zdemontowanych na czas legalizacji. – w zakresie
zamawiającego
3. Wykonanie lub zlecenie legalizacji w/w urządzeń, wykonanie wzorcowania przyrządów
potwierdzone świadectwami wzorcowania oraz logistyk przedmiotowej usługi. – w
zakresie wykonawcy.
4. Demontaż wstawek zamontowanych w miejscu legalizowanych urządzeń. – w zakresie
zamawiającego
5. Montaż przedmiotowych wodomierzy po wykonanej legalizacji. – w zakresie zamawiającego
6. Przekazanie Zamawiającemu świadectw wzorcowania w/w przyrządów oraz przedstawienie
do akceptacji protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie powierzonych prac.
2. Legalizacja ponowna przepływomierzy pracujących na technologicznych instalacjach
wytwórczych PGE GIEK/O ECR
Zakres prac koniecznych do wykonania usługi legalizacji niżej wymienionych wodomierzy
obejmuje czynności wyszczególnione w poniższej tabeli 2.
1. Przepływomierz uzupełniania bezpośredniego Typ: MAG 6000 m, Nr. czujnika 113102N180,
Nr. przetwornika 130830N170 DN 125 zamontowany w obiektach SUWi
2. Przepływomierz układu odgazowywacza Typ: MAG 6000, Nr. czujnika 094302N180,
Nr. przetwornika 128630N170, DN 80 zamontowany w obiektach SUW
3. Przepływomierz układu rozliczeniowego wody Typ: SONO 3000, Nr. czujnika 028305N305,
Nr. przetwornika 179203N215, DN 50 zamontowany w obiektach pompowni WR
4. Przepływomierz układu rozliczeniowego wody Typ: SONO 3000, Nr. czujnika 021705N305,
Nr. przetwornika 179303N215, DN 100 zamontowany w obiektach rozdzielni ciepła.
str. 6
Tabela 2 – Główny zakres usługi .
Wymagane czynności:
1. Demontaż urządzeń coraz logistyka przedmiotowej usługi. – w zakresie wykonawcy.
2. Montaż wstawek w miejsce urządzeń zdemontowanych na czas legalizacji. – w zakresie
wykonawcy
3. Wykonanie lub zlecenie legalizacji w/w urządzeń, wykonanie wzorcowania przyrządów
potwierdzone świadectwami wzorcowania oraz logistyk przedmiotowej usługi. – w
zakresie wykonawcy.
4. Demontaż wstawek zamontowanych w miejscu legalizowanych urządzeń. – w zakresie
wykonawcy
5. Montaż przedmiotowych wodomierzy po wykonanej legalizacji. – w zakresie wykonawcy
6. Przekazanie Zamawiającemu świadectw wzorcowania w/w przyrządów oraz przedstawienie
do akceptacji protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie powierzonych prac. – w
zakresie wykonawcy.
3. Legalizacja ponowna gazomierza turbinowego pracującego w ciągu technologicznego układu
zasilania gazem instalacji wytwórczej BGP w PGE GIEK/O ECR
Zakres prac koniecznych do wykonania usługi legalizacji gazomierza turbinowego CGT 02,
DN150, G650, PN16 numer fabr. 6-45043 współpracujący z korektorem objętości CMK-02
Nr fabr.26203 obejmuje czynności wyszczególnione w tabeli 3.
Tabela 3 – Główny zakres usługi .
1.
2.
3.
4.
Montaż urządzenia zastępczego na czas realizacji procedury legalizacyjnej łącznie z logistyką
przedmiotowej usługi. – w zakresie wykonawcy.
Wymiana zużytych podzespołów układu pomiarowego oraz aktualizacją oprogramowania
przelicznika – w zakresie wykonawcy.
Wykonanie lub zlecenie legalizacji w/w urządzenia oraz wykonanie wzorcowania przyrządu
potwierdzone świadectwami wzorcowania. – w zakresie wykonawcy.
Przekazanie Zamawiającemu świadectw wzorcowania w/w przyrządu oraz przedstawienie
do akceptacji protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie powierzonych prac. –
w zakresie wykonawcy.
Załączniki
1. Wzór oferty
2. Formularz oświadczenia
3. Wzór zlecenia
str. 7