Deklaracja zgodności

Transkrypt

Deklaracja zgodności
I
QL CONTROLS
Sp6tka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq
Spoika komandytowa
ul.Blelska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
tel.: 32 700 74 53
fax: 32 790 44 85
email: [email protected]
,
C|l COnCrO S
DEKLARAGA ZGODNOSCI
1. Numer deklaracji : 13/2013/B
2. Produkt:
Regulator dobowy z wyswietlaczem- sterowanie ogrzewaniem podtogowym
ALTH ERT302
3. Producent:
Upowazniony przedstawiciel producenta:
QL CONTROLS
Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscig
Spotka komandytowa
ul. Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
4. Zaktad produkcyjny:
Computime Limited,
17/F, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong
Ja, nizej podpisany deklaruJQ z petnq odpowiedzialnosciq, ze produkty okreslone w pkt. 2 sq zgodne z
nast^pujqcymi Dyrektywami:
Dyrektywa niskonapi^ciowa LVD 2006/95/EC
Normy zharmonizowane zastosowane do wykazania zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi
wymienionych Dyrektyw:
EN 60730-2-9:2002(2"''.Edition)+Al; 03+All: 03
EN 60730-1:2000(3'''*.Edition)+All: 02+A12:03
Pszczyna 4.03.2013
(miejsce i data wystawienia)
. # * ^ „
f/m/'e / naz^ iffPS'soby upowainionej)

Podobne dokumenty