PLAKAT 1 Piła

Transkrypt

PLAKAT 1 Piła
osób niepe³nosprawnych
objêtych wsparciem PO KL
dzieci w wieku 3-5 lat
objêtych wsparciem PO KL
10 619
35 507
21 204
przedsiêbiorstwa
uczestniczy³y
w projektach PO KL
osoby otrzyma³y œrodki z PO KL
na za³o¿enie firmy
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu zaprasza na wystawê
do Urzêdu Miasta w Pile, Plac Staszica 10,
w dniach 23.11.2015 r. - 04.12.2015 r.
w godzinach 7.30-15.30.
_
Cz³owiek najlepsza inwestycja
Wystawa wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Podobne dokumenty