List do Galacjan cz.2

Transkrypt

List do Galacjan cz.2
List do Galacjan cz.2
Środa, 09 Wrzesień 2009 11:39
W poprzednim odcinku przedstawiłem porównanie cech prawdziwej ewangelii apostoła Pawła
z
inną
ewangelią
judaizujących, fałszywych nauczycieli. Tym razem przeanalizujemy List do Galacjan pod kątem
motywacji, metod i celu apostoła Pawła i jego przeciwników.
MOTYWACJA
A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom?
Bo
gdybym nadal ludziom chciał się
przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.
A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia
ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz
otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa,
Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze
prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa
wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich
ojczystych ustaw.
Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę
swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę
nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną
byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Gal. 1:10-17
Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle
tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
Gal. 6:12
Paweł: Uważał motywację przypodobywania się ludziom za dyskwalifikującą ucznia Jezusa. By
wykazać czystość swoich pobudek, wskazuje na przeszłość. Był wybitnym, dobrze
zapowiadającym się i mającym względy u samego Arcykapłana młodym aktywistą religijnym
(patrz również Dz. 22:3-5). Miał przed sobą wspaniałą przyszłość i możliwości wywierania
wpływu na ludzi. W jednej chwili rzucił to wszystko, uznając za śmiecie (patrz Flp. 3:3-8). Czy
można mu stawiać zarzut, że tracąc wpływy, dochody i dobre imię dla Jezusa, robi to, by
zjednać sobie ludzi? Wyjaśnienie, że zrobił to dla Boga jest wiarygodniejsze. Dodatkowy
argument przemawiający za tym to brak ludzkiego źródła Jego nauk (nie miał kontaktu z
apostołami).
Judaizujący: Zmuszając nowych wierzących pochodzenia pogańskiego do obrzezywania
(przyjmowania religii Mojżeszowej), chcą uniknąć prześladowań ze strony dominującej (i
posiadającej polityczne wpływy) religii. To przejrzyście odsłania ich prawdziwe motywacje podobanie się Bogu czy ludziom.
Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Gal. 4:11
Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was;
Gal. 4:19
Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o
nich zabiegali
.
1/3
List do Galacjan cz.2
Środa, 09 Wrzesień 2009 11:39
Gal. 4:17
Paweł: Znosił przeróżne ograniczenia i cierpienia dla dobra swoich podopiecznych. Choć głosił
zasadę: A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym,
który naucza (Gal. 6:6), sam z niej nie korzystał lub czynił to wyjątkowo (Dz. 20:33-34, Flp.
4:10-19).
Judaizujący: Swoją działalność religijną prowadzą dla osobistych korzyści.
METODA
A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem - czym oni niegdyś byli, nic
mnie to nie obchodzi
; Bóg
nie ma względu na osobę (...) Gal. 2:6
Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa
wobec wszystkich
: Jeśli
ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po
żydowsku? Gal. 2:14
Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Gal. 4:16
Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Gal. 5:12
Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię
Chrystusową. Gal. 1:7
Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie
weszli, aby
wyszpiegować
naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, Gal. 2:4
A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież
wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Gal. 5:11
Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się
i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Gal. 2:12
O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany
obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Gal. 3:1
Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie
pochodzi od tego, który was powołuje.
Trochę kwasu
całe ciasto zakwasza. Gal. 5:7-9
Paweł: Wprost i bez względu na osoby atakował zło. Mówienie prawdy uważał za nieodłączną
cechę prawdziwego oddania innym. Fałszywych braci atakował bezwzględnie i nie przebierając
w słowach - "Bodajby siebie uczynili rzezańcami" dosłownie można przetłumaczyć:
"ob
y i (całego) dali sobie odciąć".
Judaizujący: Mieli zgoła inne metody. Pragnąc przypodobać się ludziom i odwrócić ich od
prawdy, byli gotowi na cały wachlarz metod: przekręcanie, udawanie, podstęp, szpiegowanie,
kłamstwo, manipulację i stopniowe rozmiękczanie umysłów swoich ofiar (trochę kwasu). Gdy
byli w wystarczającej większości, nie wahali się zastosować najlepszej swojej broni - terroru
2/3
List do Galacjan cz.2
Środa, 09 Wrzesień 2009 11:39
psychicznego, któremu nie oparł się nawet "pierwszy papież". Do dziś uwielbiają tę metodę.
CEL
A którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was
się utrzymała.
Gal. 2:5
Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Gal. 5:7
Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli,
aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę,
Gal. 2:4
O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany
obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez
uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy
aż tak
nierozumni jesteście
? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Gal. 3:1-3
Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż
znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć
chcecie? Gal. 4:9
Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa
, przez
którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Gal. 6:14
Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą,
abyście wy się obrzezywali,
by mogli z ciała waszego się chlubić
. Gal. 6:13
Paweł: Chce, by ludzie żyli w prawdzie i wolności. Uczy ich umiejętności samodzielnego
myślenia i demaskowania fałszu. Chlubi się tylko tym, czego dokonał dla niego Jezus.
Judaizujący: Religijne zniewolenie, uodpornienie na prawdę, niesamodzielność myślenia,
życie w moralnym zakłamaniu i bezbronność wobec grzechu oto ich oferta dla
Was...
3/3

Podobne dokumenty