ql controls

Transkrypt

ql controls
QL CONTROLS
Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq
Spotka komandytowa
ul. Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
tel.: 32 700 74 53
fax: 32 790 44 85
email: [email protected]
ql controls
DEKLARAGA ZGODNOSCI
1. Numerdeklaracji: 64/2013
2. Produkt:
Internetowy regulator temperatury
iTSOOTX
3. Producent:
Upowazniony przedstawiciel producenta:
QL CONTROLS
Spolka z ograniczonq odpowiedzialnos:ig
Spotka komandytowa
ul. Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
Zaktad produkcyjny:
Computime Ltd,
17/F, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong
Ja, nizej podpisany deklaruj^ z petnq odpowiedzialnoscig, ze produkty okreslone w pkt. 2 sq zgodne z
nastQpujqcymi Dyrektywami:
Dyrektywa niskonapi^ciowa EMC 2004/108/EC
Normy zharmonizowane zastosowane do wykazania zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi
wymienionych Dyrektyw:
EN 60730-l:2000+Al:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A16:2007+A2:2008;
ESTI EN301 489-3 Vl.4.1; ETSI EN301 489-1 Vl.9.2
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 62479:2010
EN 60730-2-9:2010;
•^^Mqi controls
QL CONTROLS
Sp6lka i©9r»n:<-.i - ^ odpowiedzialnofciA
Spii^lrs
•tiandytowa
43-200 Pszcryna, ul. Bielska 4A
NiP 633.180=6S-3S
Pszczyna 29.10.2013
(miejsce i data wystawienia)
Marcin Hulboj
QL CONTROLS
Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq
Spotka komandytowa
ul. Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
tel.: 32 700 74 53
fax: 32 790 44 85
email: salus(S)salus-controls.pl
q l controls
DEKLARAOA ZGODNOSCI
1.
Numerdeklaracji: 66/2013
2. Produkt:
Odbiornik regulatora IT500TX
iTSOORX
3. Producent:
Upowazniony przedstawiciel producenta:
QL CONTROLS
Spofka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
Spotka komandytowa
uL Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
Zaktad produkcyjny:
Computime Ltd,
17/F, Great Eagle Centre, 23 Harbour F.oad Wanchai, Hong Kong
Ja, nizej podpisany deklaruj^ z petnq odpowiedzialnoscig, ze produkty okreslone w pkt. 2 sq zgodne z
nast^pujqcymi Dyrektywami:
Dyrektywq niskonapi^ciowq LVD 2006/95/EC
Dyrektywg EMC 2004/108/EC
Normy zharmonizowane zastosowane do wykazania zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi
wymienionych Dyrektyw:
EN 60730-l:2000+Al:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A16:2007+A2:2008; EN 60730-2-9:2010;
ESTI EN301 489-3 Vl.4.1; ETSI EN301 489-1 Vl.9.2
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 62479:2010
''sy.^' ql controls
Qi CONTROLS
SpiSJka s o9?-fln<io»»^ odpowiedzlalno^ici
5p6*l(a k«mandytowa
43-lOQ F ^ y n a . ul. Bielska 4A
NIP 638.1 «a'68-2i
Pszczyna 29.10.2013
(miejsce i data wystawienia)
M
(imi^ i nazwisko osoby upowaznionej)
QL CONTROLS
Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
Spotka komandytowa
ul. Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
tel.: 32 700 74 53
fax: 32 790 44 85
email: salus(5)salus-controls.pl
ql controls
DEKLARAGA ZGODNOSCI
1. Numerdeklaracji: 65/2013
2. Produkt:
Bezprzewodowy czujnik temperatury
iT300TX
3. Producent:
Upowazniony przedstawiciel producenta:
QL CONTROLS
Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
Spotka komandytowa
uL Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
Zaktad produkcyjny:
Computime Ltd,
17/F, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road Wanchai, Hong Kong
Ja, nizej podpisany deklaruJQ z petnq odpowiedzialnoscig, ze produkty okreslone w pkt. 2 sq zgodne z
nast^pujqcymi Dyrektywami:
Dyrektyw^ niskonapi^ciowg EMC 2004/108/EC
Normy zharmonizowane zastosowane do wykazania zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi
wymienionych Dyrektyw:
EN 60730-l:2000-HAl:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A16:2007+A2:2008; EN 60730-2-9:2010;
ESTI EN301 489-3 Vl.4.1; ETSI EN301 489-1 Vl.9.2
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 62479:2010
^
ql controls
QL CONTROLS
%»6n» komandytowa
Bielska
43-200 Htatna, ul.
Pszczyna 29.10.2013
(miejsce i data wystawienia)
4A
MarcirLBuib(^
(imi? i nazwisko osoby upowaznionej)
QL CONTROLS
Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
Spotka komandytowa
uL Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
teL: 32 700 74 53
fax: 32 790 44 85
email: [email protected]
ql controls
DEKLARAOA ZGODNOSCI
1. Numer deklaracji: 67/2013
2. Produkt:
Bramka internetowa
iTGSOO
3. Producent:
Upowazniony przedstawiciel producenta:
QL CONTROLS
Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
Spotka komandytowa
uL Bielska 4a; 43-200 Pszczyna
NIP: 638-180-68-25
Zaktad produkcyjny:
Computime Ltd,
17/F, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road Wanctiai, Hong Kong
Ja, nizej podpisany deklarujQ z petnq odpowiedzialnosciq, ze produkty okreslone w pkt. 2 sq zgodne z
nast^pujqcymi Dyrektywanni:
Dyrektywq niskonapi^ciowq EMC 2004/108/EC
Normy zharmonizowane zastosowane do wykazania zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi
wymienionych Dyrektyw:
EN 60730-l:2000-HAl:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005+A16:2007+A2:2008;
ESTI EN301 489-3 Vl.4.1; ETSI EN301 489-1 Vl.9.2
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 62479:2010
EN 60730-2-9:2010;
ql controls
i A CONTROLS
Spdika I oflTrtmczon^ odpowiedzialnokii,
ktfnandytowa
43-200 ^fzw^a, ul. Bielska 4A
NJP 63$'180=68-25
Pszczyna 29.10.2013
(miejsce i data wystawienia)
Marcin Hulboj
C/m/f / nozwisko osoby upowaznionej)

Podobne dokumenty