Regulamin Konkursu - Legnickie Centrum Kultury

Transkrypt

Regulamin Konkursu - Legnickie Centrum Kultury
Regulamin Konkursu
„Hasło dla Satyrykonu!”
§ 1.
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:
1.
"Konkurs"
–
konkurs
prowadzony
na
zasadach
określonych
niniejszym
Regulaminem;
2. "Organizator" – Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, z siedzibą
w Legnicy, ul. Chojnowska 2;
3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w
Konkursie;
4. „Komisja konkursowa” – osoby wyznaczone przez Organizatora do oceny prac
konkursowych.
§ 2.
CEL KONKURSU
Celem
Konkursu
jest
promowanie
Międzynarodowej
Wystawy
SATYRYKON
LEGNICA poprzez wyłonienie najlepszego hasła nawiązującego do idei tego
wydarzenia, które zostanie wykorzystane do wydruku na torbie płóciennej.
§ 3.
TERMINY
1. Konkurs odbywa się w dniach od 10.05.2016r. do 27.05.2016 r.
Organizator
zastrzega sobie prawo przedłużenia bądź skrócenia terminu konkursowego, bez
podania przyczyn.
Termin dostarczenia haseł konkursowych mija dnia 27 maja 2016 r. (piątek).
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 30 maja 2016r. Ogłoszenie wyników
Konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 2 dni od dnia posiedzenia Komisji.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas inauguracji
SATYRYKON Legnica 2016, ze sceny umieszczonej przy ul. Najświętszej Marii Panny
(przy „Filipie”), 17.06.2016r., ok. godz. 17:00.
§4
PRACA KONKURSOWA:
Pracą konkursową jest hasło związane i nawiązujące do SATYRYKONu (satyra, żart,
zło).
§5
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora.
2. Pracę konkursową należy wysłać na adres: [email protected], wpisując w
tytule wiadomości „hasło satyrykonowe”. W treści, oprócz swojej propozycji hasła,
należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
4. Zasady nagradzania zwycięzców:
Przy wyłonieniu zwycięzców brana pod uwagę jest ocena merytoryczna Komisji
Konkursowej, w skład której wchodzą: Elżbieta Pietraszko, Marcin Andrzejewski,
Beata Adamek.
a. Jedna osoba może zaproponować dowolną ilość haseł w trakcie trwania
konkursu. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
c. Po upływie terminu o którym mowa w pkt. 3 Organizator przystępuje do oceny
nadesłanych haseł.
d. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania haseł:
- które zawierają w swojej treści słowa niecenzuralne;
- które już istnieje na rynku polskim;
- zawierające nazwę lub hasło zastrzeżone prawami autorskimi,
- zawierające więcej niż 50 znaków, łącznie ze spacjami.
e. W dniu ogłoszenia wyników konkursu, zwycięzca zobowiąże się do przeniesienia
praw autorskich do hasła na rzecz Fundacji Satyrykon.
5. Komisja oceniać będzie:
- oryginalność hasła, łatwość zapamiętywania,
- wartości promocyjne,
- czytelność przekazu,
- zgodność z regulaminem.
§6
PRAWA AUTORSKIE
Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszony na konkurs projekt jest jego autorstwa
nie był dotąd publikowany. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów konkursu, a
także na publikację hasła. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Wyrażenie
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
jest
warunkiem
uczestnictwa w konkursie.
§7
NAGRODA
1. Nagrodą za przygotowanie zwycięskiego hasła jest Zestaw Satyrykonowy, w
skład którego wchodzą: plakat SATYRYKON’2016, katalog SATYRYKON’2016,
katalog SATYRYKON 1977 – 2012, kubek satyrykonowy, t-shirt satyrykonowy oraz 3
sztuki toreb z nadrukiem zwycięskiego hasła. Nagroda
zostanie przekazana
Zwycięzcy Konkursu w czasie i formie wyznaczonej przez Organizatora.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych: adresu e-mail, danych adresowych wraz z
imieniem i nazwiskiem, wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz.
883).
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.lck.art.pl
3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie,
z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych
w niniejszym Regulaminie.
ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE
O
POSIADANIU
PRAW
AUTORSKICH
ORAZ
ZGODA
NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Wymyśl satyrykonowe
hasło na torbę płócienną!” zmieszczonym na stronie internetowej Organizatora
www.lck.art.pl i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że do zgłoszonych haseł
posiadam pełne prawa autorskie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego danych osobowych na
potrzeby konkursu „Wymyśl satyrykonowe hasło na torbę płócienną!” oraz w
celach marketingowych organizatora (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o