Oświadczenie Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno

Transkrypt

Oświadczenie Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno
Imię i nazwisko
PESEL
Numer albumu
Kierunek studiów
Tryb studiów
Rok studiów
Semestr
Grupa
Miejsce stałego zamieszkania
Telefon
Adres korespondencyjny studenta
Telefon
Adres stałego zameldowania rodziny na utrzymaniu, której student pozostaje
Telefon
Oświadczenie
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej oświadczam, iż moja sytuacja materialna oraz rodzinna
NIE ULEGŁA zmianie w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2009/10.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedłużenie na semestr letni bieżącego roku akademickiego możliwości
otrzymywania przeze mnie stypendium socjalnego*, stypendium mieszkaniowego* i stypendium na wyżywienie* na podstawie
wcześniej złożonego wniosku.
……………………………
/data i podpis/
* właściwe podkreślić
Imię i nazwisko
PESEL
Numer albumu
Kierunek studiów
Tryb studiów
Rok studiów
Semestr
Grupa
Miejsce stałego zamieszkania
Telefon
Adres korespondencyjny studenta
Telefon
Adres stałego zameldowania rodziny na utrzymaniu, której student pozostaje
Telefon
Oświadczenie
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej oświadczam, iż moja sytuacja materialna oraz rodzinna
NIE ULEGŁA zmianie w stosunku do semestru zimowego roku akademickiego 2009/10.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedłużenie na semestr letni bieżącego roku akademickiego możliwości
otrzymywania przeze mnie stypendium socjalnego*, stypendium mieszkaniowego* i stypendium na wyżywienie* na podstawie
wcześniej złożonego wniosku.
………………………………
data i podpis/
* właściwe podkreślić