Opis PB Czarnieckiego

Transkrypt

Opis PB Czarnieckiego
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY
Przystosowania budynku Bursy Szkolnej
do wymogów Ekspertyzy Technicznej
plac Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński
(dz. nr geod. 220/14, obręb 7)
1.
SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
1.1.
1.2.
1.3.
PROJEKT ARCHITEKTURY
EKSPERTYZA TECHNICZNA
PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
2.
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.
2.6.14.
2.6.15.
2.6.16.
2.6.17.
2.6.18.
2.6.19.
KARTA TYTUŁOWA
SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTACJI
SPIS RYSUNKÓW
PODSTAWA OPRACOWANIA
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY
Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Lokalizacja inwestycji
Istniejące zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowane działania w dziedzinie infrastruktury
Charakterystyczne parametry
Opis ogólny projektowanej inwestycji
Układ funkcjonalny adaptowanej części budynku
Struktura zatrudnienia
Wykaz projektowanych zmian
Opis materiałowo-konstrukcyjny
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Przyłącza i urządzenia infrastruktury technicznej
Odprowadzenie ścieków i gospodarka odpadami
Wpływ projektowanej inwestycji na sąsiednie działki
Oddziaływanie na środowisko
Ochrona pożarowa
UWAGI KOŃCOWE
3.
ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTACJI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Uprawnienia projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej;
Oświadczenia projektantów architektury;
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
Uzgodnienia z zakresu P.-Poż.: rys. Nr A 2
Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej z dnia 26 listopada 2010r
Opinia o dopuszczalności holu na poziomie Ip. I IIp. w głównym skrzydle budynku Bursy
Szkolnej przy pl. Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim
3.6.
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
1
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
4.
SPIS RYSUNKÓW
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
ARCHITEKTURA:
Plan sytuacyjny
Rzut parteru strefa „A”
Rzut parteru strefa „B”
Rzut I piętra strefa „A”
Rzut I piętra strefa „B”
Rzut II piętra strefa „A”
Rzut II piętra strefa „B”
Rzut parteru – boazeria
Zestawienie stolarki drzwiowej
Zestawienie okien
Rzut parteru montaż samozamykaczy
Rzut I piętra montaż samozamykaczy
Rzut II pięta montaż samozamykaczy
[ skala 1:500] rys. nr A.1
[ skala 1:50] rys. nr A.2
[ skala 1:50] rys. nr A.3
[ skala 1:50] rys. nr A.4
[ skala 1:50] rys. nr A.5
[ skala 1:50] rys. nr A.6
[ skala 1:50] rys. nr A.7
[ skala 1:100] rys. nr A.8
[ skala 1:50] rys. nr A.9
[ skala 1:50] rys. nr A.10
[ skala 1:200] rys. nr A.11
[ skala 1:200] rys. nr A.12
[ skala 1:200] rys. nr A.13
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
INWENTARYZACJA:
Rzut parteru strefa „A”
Rzut parteru strefa „B”
Rzut I piętra strefa „A”
Rzut I piętra strefa „B”
Rzut II piętra strefa „A”
Rzut II piętra strefa „B”
Inwentaryzacja zdjęciowa - parter
Inwentaryzacja zdjęciowa – I piętro
Inwentaryzacja zdjęciowa – II piętro
[ skala 1:50] rys. nr i.1
[ skala 1:50] rys. nr i.2
[ skala 1:50] rys. nr i.3
[ skala 1:50] rys. nr i.4
[ skala 1:50] rys. nr i.5
[ skala 1:50] rys. nr i.6
[ skala -]
rys. nr i.7
[ skala -]
rys. nr i.8
[ skala -]
rys. nr i.9
5.
PODSTAWA OPRACOWANIA
5.0.
5.1.
5.2.
5.3.
Zlecenie Inwestora;
Posiadane materiały dotyczące stanu istniejącego;
Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie oraz inwentaryzacja stanu istniejącego;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133);
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);
Obowiązujące normy i przepisy.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
2
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
6.
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY
6.1.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku Bursy Szkolnej w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, zgodnie z postanowieniami Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz z zapisami Ekspertyzy Technicznej w
zakresie warunków ewakuacji w głównym skrzydle budynku Bursy Szkolnej przy pl.
Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim wykonanej przez mgr inż. Czesława Imbrę i st. Kpt.
Mgr inż. Piotra Spodniewskiego.
6.2.
Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi przystosowanie istniejącego obiektu do wymogów
bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami i rozwiązaniami zawartymi w
Postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej oraz z zapisami Ekspertyzy Technicznej w zakresie warunków ewakuacji w
głównym skrzydle budynku Bursy Szkolnej przy pl. Majdanek 7 w Stargardzie Szczecińskim.
Wyszczególnienie robót:
W celu zapewnienia właściwych warunków ewakuacji proponuje się:
- montaż samozamykaczy w drzwiach klatki schodowej w skrzydle tylnim oraz zamknięcie
pomieszczenia gospodarczego pod biegiem schodowym na poziomie parteru drzwiami o
klasie odporności ogniowej EI 30
- zabezpieczenie wejść do przestrzeni strychowej, zamknięciami o klasie odporności
ogniowej EI 30,
- wydzielenie głównej klatki schodowej, poprzez:
1. wykonanie drzwi dymoszczelnych do łącznika na poziomie parteru Ip. i IIp. oraz drzwi
w klasie EI 30 do skrzydła tylnego.
2. zamknięcie pomieszczeń na poziomie parteru - stołówka, Ip. - czytelnia oraz IIp. świetlica, ściankami w klasie REI 60 odporności ogniowej i drzwiami w klasie EI 30
odporności ogniowej,
3. montaż drzwi w klasie EI 30 oddzielających korytarze od przestrzeni klatki schodowej
na kondygnacjach parter, Ip. i IIp.
4. montaż drzwi EI 30 do pomieszczeń przyległych holu (parter, I piętro i II piętro) i
wejścia do piwnic oraz zamurowanie wyjścia z pomieszczenia na poziomie parteru wg
załączonych rysunków,
5. likwidację palnych okładzin ściennych w obrębie holu i klatki schodowej oraz w jadalni
na poziomie parteru,
6.3.
Lokalizacja inwestycji
Projektowana przebudowa dotyczy budynku Bursy Szkolnej przy pl. Majdanek 7 w
Stargardzie Szczecińskim. Planowane prace dotyczą pomieszczeń zlokalizowanych na
wszystkich kondygnacjach naziemnych.
6.4.
Istniejące zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu.
6.5.
Projektowane zagospodarowanie terenu – nie dotyczy
6.6.
Planowane działania w dziedzinie infrastruktury
Istniejący budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne – c.o., wod.-kan., elektryczną i
niskoprądową. Projektowane zmiany dotyczą korekty instalacji wewnętrznych polegającej na:
- przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej i niskoprądowej,
- zaprojektowaniu okien oddymiających wraz z instalacją,
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
3
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
6.7.
Charakterystyczne parametry
Obiekt składa się dwóch skrzydeł połączonych na wszystkich kondygnacjach łącznikiem.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie pod skrzydłem głównym.
Wykonany został w latach 50-tych ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej : ściany
murowane, stropy żelbetowe, klatki schodowe żelbetowe, więźba drewniana, przekrycie
dachówka ceramiczna. Do budynku zapewnione są cztery wejścia z zewnątrz, z których dwa
połączone są z klatkami schodowymi.
Bursa przewidziana jest dla ok. 250 mieszkańców. W skrajnych częściach skrzydeł na
kondygnacji parteru występują ponadto mieszkania służbowe (dwie rodziny).
Wraz z obsługą personelem Bursy oraz biur i mieszkańcami, w budynku może przebywać do
300 osób jednocześnie.
–
–
–
–
–
–
–
–
6.8.
powierzchnia całkowita .......................................................... ok. 3700 m2 bez zmian
liczba kondygnacji:
3 nadziemne, budynek
częściowo podpiwniczony.
wysokość (w świetle):
– parter ............................................................................... 2.75m (w świetle)
– I piętro.............................................................................. 2.76m (w świetle)
– II piętro............................................................................. 2.78m (w świetle)
kubatura budynku (netto)
........................................ bez zmian
wartości współczynnika U max. w W/(m2 x K):
– dla ścian zewnętrznych ................................................. bez zmian
– dla stropodachu ............................................................
bez zmian
– dla wymienianych okien ................................................
1,2 W/(m2xK)
instalacja c.o. ..................................................................... bez zmian
wysokość budynku................................................................ 11m - bez zmian
powierzchnia zabudowy ....................................................... bez zmian
Opis ogólny projektowanej inwestycji
Projektowana inwestycja zakłada przystosowanie istniejącego budynku Bursy Szkolnej w
Stargardzie Szczecińskim do wymogów Ekspertyzy Technicznej w zakresie warunków
ewakuacji. Przeznaczone do adaptacji pomieszczenia znajdują się na parterze, I piętrze i II
piętrze budynku. Prace przewidziane w projekcie nie zmieniają funkcji istniejących
pomieszczeń.
6.9.
Układ funkcjonalny adaptowanej części budynku
Parter:
Na parterze zlokalizowane są biura, pokoje mieszkalne, kuchnia, jadalnia, sanitariaty oraz
dwa mieszkania. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe, jedna
zlokalizowana na szczycie budynku oraz druga przy głównym wejściu do budynku. Z części
biurowej ewakuacja zapewniona jest poprzez korytarz i wyjście na zewnątrz budynku. W
analogiczny sposób ewakuacja prowadzona jest z pokoi noclegowych i kuchni stołówki.
Ewakuacja z jadalni zapewniona jest poprzez główne wyjście z budynku. Niezależne wyjście
z budynku posiadają dwa mieszkania.
I Piętro:
Większość pomieszczeń na tym poziomie to pokoje mieszkalne. Oprócz pokoi znajdują się
również gabinety wychowawców, czytelnia, biblioteka, pomieszczenie biurowe oraz
sanitariaty. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe. Poziomą komunikację
zapewniają trzy korytarze zbiegające się w centralnej klatce schodowej.
II Piętro
Większość pomieszczeń na tym poziomie to pokoje mieszkalne. Oprócz pokoi znajdują się
również gabinety wychowawców, sala nauki oraz sanitariaty. Komunikację pionową
zapewniają dwie klatki schodowe. Poziomą komunikację zapewniają trzy korytarze
zbiegające się w centralnej klatce schodowej.
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
4
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
6.10.
Struktura zatrudnienia – bez zmian
6.11.
Wykaz projektowanych zmian
Projekt przewiduje wykonanie następujących prac:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Na parterze
w części strefy „A” wydzielenie holu od pozostałych pomieszczeń drzwiami o klasie
odporności ogniowej EI 30,
wydzielenie szczytowej klatki schodowej (strefa „B” ) drzwiami z samozamykaczem
(drzwi prowadzące na korytarz na parterze) oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej
EI30 do pomieszczenia magazynowego pod schodami,
oddzielenie holu od łącznika drzwiami z samozamykaczem i funkcją dymoszczelności
wymiana istniejących okien (dwie sztuki) w strefie „A” na okna oddymiające
(zapewniające dopływ świeżego powietrza – okna kompensacji oddymienia) z
stosownym certyfikatem o dopuszczeniu okien (dla kompletu okna i siłownika – napędu).
Okna powinny mieć współczynnik aerodynamiczny przepływy = 0,7,
zamontowanie trzymaczy elektromagnetycznych na drzwiach zwalniających trzymane
drzwi po otrzymaniu sygnału z instalacji wykrywającej pożar, zastosowane trzymacze nie
mogą pogarszać właściwości i wymaganej klasy odporności ogniowej drzwi na których
zostały zamontowane,
demontaż boazerii na ścianach w holu, komunikacji oraz pomieszczeniu stołówki
montaż głównego wyłącznika prądu w strefie wejściowej (przy wejściu głównym)
montaż samozamykaczy w drzwiach otwierających się do wnętrza korytarza i
zawężających szerokość korytarza
roboty wykończeniowe.
Na I piętrze
wydzielenie szczytowej klatki schodowej (strefa „B” ) drzwiami z samozamykaczem
(drzwi prowadzące na korytarz na I piętrze),
w części strefy „A” wydzielenie holu od pozostałych pomieszczeń drzwiami o klasie
odporności ogniowej EI 30,
w części strefy „A” wydzielenie holu od pozostałych pomieszczeń ścianami o klasie
odporności ogniowej REI 30,
zamontowanie trzymaczy elektromagnetycznych na drzwiach zwalniających trzymane
drzwi po otrzymaniu sygnału z instalacji wykrywającej pożar, zastosowane trzymacze nie
mogą pogarszać właściwości i wymaganej klasy odporności ogniowej drzwi na których
zostały zamontowane,
montaż samozamykaczy w drzwiach otwierających się do wnętrza korytarza i
zawężających szerokość korytarza
roboty wykończeniowe.
NA II piętrze:
wydzielenie szczytowej klatki schodowej (strefa „B” ) drzwiami z samozamykaczem
(drzwi prowadzące na korytarz na II piętrze),
– w części strefy „A” wydzielenie holu od pozostałych pomieszczeń drzwiami o klasie
odporności ogniowej EI 30,
– w części strefy „A” wydzielenie holu od pozostałych pomieszczeń ścianami o klasie
odporności ogniowej REI 30,
– wymiana istniejącego okna w strefie „A” na okno oddymiające z stosownym certyfikatem
o dopuszczeniu okien (dla kompletu okna i siłownika – napędu). Okna powinny mieć
współczynnik aerodynamiczny przepływy = 0,7
– zamontowanie trzymaczy elektromagnetycznych na drzwiach zwalniających trzymane
drzwi po otrzymaniu sygnału z instalacji wykrywającej pożar, zastosowane trzymacze nie
mogą pogarszać właściwości i wymaganej klasy odporności ogniowej drzwi na których
zostały zamontowane,
– montaż samozamykaczy w drzwiach otwierających się do wnętrza korytarza i
zawężających szerokość korytarza
– wymiana wyłazów strychowych na nowe wyłazy o odporności ogniowej EI30 – 2 szt
– roboty wykończeniowe.
UWAGA: Przy pracach wyburzeniowych i budowlanych należy zwrócić uwagę, żeby nie
uszkodzić instalacji pożarowych.
–
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
5
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
6.12.
Opis materiałowo-konstrukcyjny
1. Ściany wewnętrzne
nowo projektowana ściana REI60 z bloków Silka gr 12cm (poziom obciążenia 0,2) o gr
12cm:
– ścianki wewnętrzne działowe uzupełniające - ściana REI60 o gr 12cm:
–
2. Okna i drzwi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Projektuje się wymianę istniejących okien w istniejącej klatce schodowej na okna
otwierane na zewnątrz przystosowane do usuwania dymu (z siłownikiem) połączone z
instalacją wykrywającą pożar.
Okna powinny posiadać stosowny certyfikat na dopuszczenie okien (komplet dla okna i
siłownika.
Aerodynamiczny współczynnik przepływu dla okien = 0,7
Okna 5-komorowe z PCV w kolorze z nawiewnikami, okleina
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy okna w zespoleniu ze szkłem) - 1,2W/m2K
Okna z parapetem poniżej 90cm od posadzki należy szklić szkłem bezpiecznym P2
lub zastosować zabezpieczenia z balustrady do wymaganej wysokości
Drzwi wewnętrzne z samozamykaczem oddzielające klatkę schodową od korytarza
(parter I i II piętro strefa „B”),
Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 (parter I i II piętro strefa „A”) - z profili
aluminiowych (drzwi przeszklone) oraz drewniane (drzwi pełne),
Drzwi dymoszczelne z samozamykaczem -z profili aluminiowych z dodatkową funkcją
dymoszczelności.
Zamontowanie trzymaczy elektromagnetycznych (zgodnie z projektem) na drzwiach
wewnętrznych, zwalniających trzymane drzwi po otrzymaniu sygnału z instalacji
wykrywającej pożar,
Szerokość jednego skrzydła (głównego przejścia) – min. 90cm w świetle ościeżnicy
(UWAGA grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru
szerokości otworu w świetle ościeżnicy)
Kolorystykę drzwi dobrać indywidualnie po uzgodnieniu z inwestorem
UWAGA !
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, należy sprawdzić
wszystkie wymiary otworów stolarki okiennej i drzwiowej na budowie oraz sprawdzić
zestawienie ilościowe.
3. Wykończenie wewnętrzne obiektu
–
–
–
–
–
wszystkie ściany murowane od strony komunikacyjnej (schody, hol, komunikacja
ogólna) oraz pomieszczenie stołówki, powinny być otynkowane tynkiem wewnętrznym
kamykowym na bazie spoiwa organicznego o uziarnieniu 1,5mm np. firmy Sto,
zależnie od funkcji pomieszczenia ścianki działowe otynkować tynkiem pospolitym
trójwarstwowym kategorii III. o grubości do 1,5 cm oraz należy pomalować farbą
akrylową.
parapety wewn. z laminowanej płyty wiórowej lub systemu przyjętej stolarki okiennej.
posadzki – uzupełnić ubytki płytkami z terakoty oraz należy wykonać cokoły na
ścianach do wysokości 10 cm z materiałów łatwo-zmywalnych.
Kolorystyka wewnętrzna budynku wg rozwiązań indywidualnych. Zaleca się użycie
jasnych kolorów nawiązujących do kolorystyki istniejących pomieszczeń.
6.13.
Dostęp dla osób niepełnosprawnych – bez zmian
6.14.
Przyłącza i urządzenia infrastruktury technicznej
Istniejący budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia i przyłącza
infrastruktury technicznej, których dostawa/odbiór regulowane są na podstawie odrębnych i
istniejących umów z dysponentami poszczególnych mediów (woda, kanalizacja, energia
elektryczna i gaz).
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
6
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
6.15.
Odprowadzenie ścieków i gospodarka odpadami
W projektowanej adaptacji budynku Bursy Szkolnej nie będą powstawały odpady zakaźne i
specjalne. Śmieci i tzw. odpady zwykłe będą wynoszone na zewnątrz do istniejącego
pojemnika znajdującego się na terenie działki należącej do Inwestora.
Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacji sanitarnej i podłączony do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.
Odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
6.16.
Wpływ projektowanej inwestycji na sąsiednie działki
Projektowana adaptacja części pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie nie
będzie oddziaływać na sąsiednią zabudowę działek oraz nie pogorszy warunków
funkcjonowania tych działek.
6.17.
Oddziaływanie na środowisko
Projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpłynie szkodliwie na otaczające środowisko
przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty z nim sąsiadujące. Obiekt nie emituje
zanieczyszczeń zapachowych, pyłowych i płynnych oraz nie wytwarza żadnych szkodliwych
odpadów stałych, uciążliwych dla otoczenia.
6.18.
Ochrona pożarowa
Liczba kondygnacji podziemnych
-1
Liczba kondygnacji naziemnych
-3
Wysokość budynku
- 11m – zaliczany do grupy budynków niskich
Położenie obiektu zapewnia zachowanie minimalnych odległości od budynków
sąsiadujących.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla pom. technicznych i magazynowych
związanych z funkcjonowaniem budynku - do 500MJ/m2
Kategoria zagrożenia ludzi
–
–
Kondygnacje nadziemne
- kategoria ZL V i częściowo ZL III,
kondygnacja piwniczna
- PM o gęstości obciążenia do 500 MJ/m2
(magazyny produktów spożywczych, podręczne
magazynki)
Ocena zagrożenia wybuchem
- w obiekcie nie ma pomieszczeń ani stref
zagrożonych wybuchem
Klasa odporności pożarowej budynku
– główna konstrukcja nośna
– stropy
– ściany zewnętrzne
-C
- R 60
- REI 60
- EI 30 o↔i (dotyczy również pasa
międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 m
wraz z połączeniem ze stropem)
- EI 15
- R 15
- RE 15
–
–
–
ściany wewnętrzne
konstrukcja dachu
przykrycie dachu
Elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia, biegi i spoczniki schodów wykonane są
z
materiałów
niepalnych
i
posiadają
klasę
odporności
ogniowej
co najmniej R 60.
Wymagania w zakresie odporności ogniowej oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych – bez
zmian w odniesieniu do stanu istniejącego.
Na poszczególnych kondygnacjach komunikacja pozioma realizowana jest korytarzami
połączona z dwoma klatkami schodowymi.
W istniejącym budynku stan zagrożenia ludzi spowodowany jest niewydzieleniem oraz
niezabezpieczeniem przed zadymieniem klatki schodowej. Ze względów technicznych nie
ma możliwości pełnego dostosowania budynku do obowiązujących przepisów. Zgodnie z
ekspertyzą techniczną zastosowano rozwiązania zamienne takie jak:
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
7
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
–
–
–
–
–
–
wydzielenie szczytowej klatki schodowej drzwiami z samozamykaczem (Starefa „B”)
wydzielenie głównej klatki schodowej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30
(Starefa „A”)
zamknięcie stołówki, świetlicy oraz pomieszczeń w obrębie wydzielonego hollu drzwiami
o klasie odporności ogniowej EI30,
wyposażenie głównej klatki schodowej w urządzenie do usuwania dymu
demontaż istniejącej boazerii
wymiana dwóch wyłazów stropowych prowadzących na poddasze na wyłazy o klasie
odporności ogniowej EI30
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
Instalacje elektryczne.
Przeciwpożarowy
do budynku.
wyłącznik
prądu
zlokalizowany
przy
głównym
wejściu
Wentylacja, klimatyzacja
W obiekcie nie występuje wentylacja mechaniczna (poza lokalnymi odciągami w
pomieszczeniach kuchni). Wentylacje grawitacyjne, realizowane są przewodami
murowanymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.
Instalacje grzewcze
Obiekt zasilany jest z sieci miejskiej.
Instalacje piorunochronne
Obiekt wyposażony jest w instalację piorunochronną.
Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Budynek wyposażony jest w instalację hydrantów wewnętrznych HP 52
z wężami płasko składanymi. Instalacja posiada aktualne badania, potwierdzające jej
sprawność techniczną oraz wymagane normą parametry.
Oświetlenie awaryjne
Ciągi komunikacyjne wyposażone są w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
W celu zapewnienia normowych parametrów, uzupełnione zostaną punkty świetlne.
System sygnalizacji pożaru.
Obiekt wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru.
Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy
W budynku rozmieszczone są gaśnice proszkowe GP6 ABC w taki sposób,
że na każde 100 m2 powierzchni przypada 2 kg środka gaśniczego w nich zawartego.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest
z hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na sieci miejskiej w odległości: pierwszy do 75
m, natomiast kolejne do 150 m od chronionego obiektu.
Drogi pożarowe
Układ dróg wewnętrznych zapewnia dojazd do budynku spełniający wymagania stawiane
drogom pożarowym.
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
8
Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciński
6.19.
UWAGI KOŃCOWE
Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej z zachowaniem warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót
oraz stosowania materiałów budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami stosowanymi w budownictwie:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst ujednolicony Dz. U. Z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. nr 81 poz. 351 z
późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami);
- Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tekst jednolity Dz. U. z
1998r. nr 90, poz. 575 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 16 kwietnia 2004r., poz. 881);
Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie
atesty i świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje,
zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania,
czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia
posiadają stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robót z zachowaniem przepisów BHP oraz p. poż. pod bezpośrednim
nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.
Prace budowlane powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym,
określanym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i
urządzeń.
Przed przystąpieniem do realizacji, wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru
autorskiego.
Przed przystąpieniem do zamówienia oraz realizacji elementów i materiałów o niewielkiej
tolerancji wymiarowej, należy sprawdzić wszystkie wymiary rozstawów konstrukcyjnych i
otworów na budowie oraz sprawdzić zestawienie ilościowe.
Należy zapewnić ciągłość montowanych izolacji.
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Zastosowane w projekcie urządzenia i materiały zostały użyte przez projektanta
wyłącznie do celów projektowych i nie są zobowiązujące dla Zamawiającego.
Urządzenia i materiały zastosowane w praktyce muszą mieć porównywalne parametry
do zaprojektowanych oraz wymagane prawem certyfikaty.
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez
zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z późniejszymi
zmianami.
15. 07. 2010r. Opracowanie:
arch. Robert Wowk
Bursa Szkolna przy placu Majdanek 7, 73-110 Stargard Szczeciński (dz. nr geod. 220/14, obręb 9)
9