Gdańsk 11.10.2016 r. MOTŁAWA TBS

Transkrypt

Gdańsk 11.10.2016 r. MOTŁAWA TBS
Gdańsk 11.10.2016 r.
TBS
MOTŁAWA
TBS/ ^ 9 3 ^ /Dl/16
Sygn. akt 02/DI/16/KŁ
Pt. Wykonawcy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac przygotowawczych placu
budowy, robót budowlanych obejmujących budowę dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych Unruga 1A i 2A wraz z boksami garażowymi w poziomie piwnicy,
instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i przyłączami wodociągowymi,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi,
elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i
oświetleniem terenu. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 56 i 70
na działkach nr 10/310, 10/312 10/313 obręb 74 (wydzielonych z działki 10/256) będących
własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała
infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi
Zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. modyfikuje treść SIWZ doprowadzając do
zgodności informacje podane w ogłoszeniu nr 321322-2016 z dnia 11.10.2016 r.
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
W związku z omyłką pisarską w treści SIWZ - błędna data terminu składania ofert Rozdział XI. ust. 1 i 4 otrzymują nowe brzmienie:
1. Składanie Ofert.
Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnią 13, pokój nr 104
(sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2016 r. do godz. 11:30
Jeżeli Wykonawca nie dostarcza Oferty osobiście a za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien
nadać ją z takim wyprzedzeniem czasowym, aby Oferta dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu do składania Ofert.
4. Otwarcie Ofert.
Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 28.10.2016 r.
o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Królikarnią 13, w pokoju
konferencyjnym, położonym na parterze, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy
zechcą wziąć udział w otwarciu Ofert.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnią 13,
tel. (058) 320 37 48, fax (0S8) 301 96 93, NIP 583-26-77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406;
Właściciel 100% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy - 110 309 000 PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 1130 1121 8600 0000 0000 5768
Powyższe wyjaśnienia są zmianą Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w trybie
art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zostają przekazane wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali materiały przetargowe oraz zostają zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego i od tej chwili są dla nich wiążące.
uerownil: DziałiiJnwestycj
i Zamójtt^-^blicznych
Z poważaniem
Batkowska
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnią 13,
tel. (058) 320 37 48, fax (058) 301 96 93, NIP 583-26-77-715, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku -KRS 0000090406;
Właściciel 100% udziałów Spółki - Gmina Gdańsk. Kapitał zakładowy - 110 309 000 PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, ul. Kowalska 10, nr rachunku: 72 1130 11218600 0000 0000 5768