Zapytanie ofertowe na transport samochodowy o

Transkrypt

Zapytanie ofertowe na transport samochodowy o
Zapytanie ofertowe na transport samochodowy o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
Zamawiający: Miasto Pabianice ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice NIP 731-196-27-56,
REGON 472057715 zaprasza do złożenia oferty cenowej na transport samochodowy
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Łodzi.
2. Zamówienie dotyczy transportu w okresie od 1 września 2015 r. do 24 czerwca
2016 r. w dni robocze w czasie trwania zajęć szkolnych.
3. Cena za transport samochodowy powinna obejmować pełne koszty usługi.
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi kwotę brutto za 1 km przewozu.
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę
należy
złożyć
do
[email protected] lub
dnia
29.07.2015
r.
drogą
elektroniczną
na
adres
osobiście w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu ul. Św. Jana 10, pok. nr 1. Za termin złożenia ofert uważa się
dzień i godzinę faktycznego złożenia w siedzibie zamawiającego.
Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis
musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Kryterium wyboru ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ofert spośród złożonych, przyjmując za
najkorzystniejszą najniższą ofertową cenę. Oferty, które nie będą spełniały warunku
zapisanego w opisie przedmiotu zamówienia zastaną odrzucone.
Warunki płatności:
Przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w
postępowaniu na ich wniosek.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony przez Zamawiającego
o miejscu i terminie podpisania umowy.
W niniejszym postępowaniu – rozpoznaniu cenowym – nie mają zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.)

Podobne dokumenty