Badania których wyniki przedstawiono w rozprawie

Transkrypt

Badania których wyniki przedstawiono w rozprawie
Badania których wyniki przedstawiono w rozprawie doktorskiej miały na celu
analizę zjawisk związanych ze stanami dynamicznymi elektrowni wiatrowej
z maszyną dwustronnie zasilaną, wywołanych zaburzeniami napięcia w sieci
elektroenergetycznej.
Analizowane
przypadki
zaburzeń
obejmowały
zapady,
niesymetrię oraz chwilowy zanik napięcia. Badania symulacyjne przeprowadzone na
opracowanym
modelu
matematycznym
wykazały,
że
stany
dynamiczne
generatora elektrycznego wywołane tymi zaburzeniami w znacznym stopniu
obciążają układ mechaniczny elektrowni. Może to być przyczyną uszkodzenia
przekładni mechanicznej lub prowadzić do skrócenia czasu jej eksploatacji.
W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji układu sterowania MDZ, której
celem była minimalizacja oddziaływania zaburzeń napięcia na pracę elektrowni
wiatrowej. Z porównania wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych na
modelu z klasycznym i zmodyfikowanym układem sterowania MDZ wynika, że
proponowana modyfikacja zwiększa odporność MDZ na zaburzenia napięcia, a także
znacznie redukuje oscylacje momentu elektromagnetycznego powodowanego
zapadami napięcia w sieci.
Wyniki wszystkich badań symulacyjnych zostały zweryfikowane na modelu
laboratoryjnym zbudowanym na potrzeby realizacji pracy. Rezultaty badań
symulacyjnych w pełni potwierdziły się w wynikach pomiarów laboratoryjnych.
Transient states of wind power plant with double fed induction generator
In the doctoral thesis have been presented the results of investigation that aim at
analysis of phenomena connected with transient states of wind power plant with
doubly-fed induction generator caused by power network voltage disturbance. The
analyzed cases of disturbances include voltage dips, asymmetry and instantaneous
voltage decay. The simulations realized on developed mathematical model point
out that transient states of electric generator caused by voltage disturbances strongly
impost a load mechanical system of wind Power plant. This fact can be a reason of
mechanical transmission damage or shorten its operating time.
In the thesis there has been proposed a modification of DFIG control system in order
to minimize the impact of voltage disturbance on wind power plant operation. There
have been compared the results of simulation of model with classical and modified
DFIG control system. The comparison shows that the proposed modification
increases the resistance of DFIG to voltage disturbance, as well as considerably
reduces torque oscillations caused by voltage dips.
All the results of simulation investigation have been verified on the laboratory
model constructed specially for the needs of the study. They have been fully confirmed
by the results of laboratory measurements.