KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

Transkrypt

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015
KARTA PRZEDMIOTU
rok akademicki 2014/2015
12.6-3FIZJ-C11-KPFwKiP
Kliniczne podstawy rehabilitacji w kardiologii i pulmonologii
polskim
Clinical basis for physiotherapy in cardiology and pulmonology
angielskim
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Fizjoterapia
1.1. Kierunek studiów
studia stacjonarne/niestacjonarne
1.2. Forma studiów
studia pierwszego stopnia licencjackie
1.3. Poziom studiów
praktyczny
1.4. Profil studiów
1.5. Specjalność
WO, Instytut Fizjoterapii
1.6. Jednostka prowadząca przedmiot
Dr n. med. Janusz Sielski
1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu
Dr n. med. Janusz Sielski
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
48 604 40 55 62, [email protected]
1.9. Kontakt
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku
2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
K - kierunkowy
2.1. Przynależność do modułu
obowiązkowy
2.2. Status przedmiotu
polski
2.3. Język wykładowy
IV
2.4. Semestry, na których
realizowany jest przedmiot
Wiedza na temat anatomii i fizjologii układu krążenia i układu oddechowego
2.5. Wymagania wstępne
3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Nazwa
Forma
Liczba
3.1. Formy zajęć
grupy
Wwykładowa
Cćwiczeniowa
3.2. Sposób realizacji zajęć
3.3. Sposób zaliczenia zajęć
3.4. Metody dydaktyczne
3.5. Wykaz
literatury
podstawowa
uzupełniająca
zajęć
wykłady
ćwiczenia
Studia stacjonarne
Studia
niestacjonarne
10h – kontaktowe
15h - niekontaktowe
5h – kontaktowe
10h - niekontaktowe
10h – kontaktowe
15h - niekontaktowe
10h – kontaktowe
25h - niekontaktowe
studentów
w grupie
liczba
studentów
danego
fakultetu
25-30
zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK
zaliczenie z oceną
Prowadzenie zajęć w formie ustnego przekazu, prezentacje multi-medialne zarówno własne jak
i przygotowywane przez studentów pojedynczo oraz w wybranych grupach studenckich,
pomoce naukowe rzeczowe.
Bromboszcz J., Rehabilitacja kardiologiczna – stosowanie ćwiczeń fizycznych. Elipsa_Jaim,
Kraków 2005.
Malinowska K., Rehabilitacja medyczna, PZWL 2003.
Dylewicz P., Zasady rehabilitacji pozawałowej. Ostre zespoły wień-cowe pod red. Opolski G.,
Urban & Partner , 2002.
Rudniki S., Rehabilitacja w chorobach układu krążenia i po opera-cjach serca. Rehabilitacja
medyczna pod red Kwołek A., Urban & Partber 2003.
Braunwald , Goldman: Kardiologia. Wydawnictwo- Urban& Part-ner 2003.
Harrison-praca zbiorowa Interna Wydawnictwo Czelej 2000.
Standardy Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej PTK – WWW.ptkardio.pl
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
4.1. Cele przedmiotu
C1 - Przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia i układu oddechowego
C2 - Omówienie i przegląd podstawowych jednostek chorobowych dotyczących układu krążenia i układu oddechowego. Omówienie metod
diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu tych schorzeń. Omówienie zarysu terapii stosowanej w podstawowych, wybrany7ch
jednostkach chorobowych układu krążenia i oddechowego.
C3 - Omówienie i przyswojenie metod rehabilitacji i fizjoterapii stosowanych w schorzeniach z zakresu chorób układu krążenia i
oddechowego. Dokładne zapoznanie się z algorytmem postępowanie fizjoterapeutycznego w tych schorzeniach. Nakreślenie planu opieki
rehabilitacyjnej w przypadku chorych z chorobami układu krążenia i oddechowego. Przyswojenie zasad kwalifikacji chorych do rehabilitacji
ze schorzeniami układu krążenia i oddechowego.
4.2. Treści programowe
Tematy wykładów
Lp.
Liczba godzin
stacjonarne
niestacjonarne
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
10
5
Budowa i funkcja układu krążenia. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia.
Badania wykorzystywane do oceny układu krążenia.
Nagłe zatrzymanie krążenia i zasady prowadzenia czynności resuscytacyjnych.
Choroba niedokrwienna serca. Niewydolność serca. Wady wrodzone i nabyte układu
krążenia.
Patofizjologia układu oddechowego. Badanie wydolności układu oddechowego.
Przegląd najczęściej występujących schorzeń układu oddechowego.
Razem
W1
W2
W3
W4
W5
Tematy ćwiczeń
Lp.
Liczba godzin
stacjonarne
niestacjonarne
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
Praktyczne wykorzystanie zasad prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia.
Resuscytacja w nagłym zatrzymaniu krążenia. Fizjoterapia u chorych po zawale serca.
Fizjoterapia u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. Fizjoterapia u chorych z
przewlekłą niewydolnością serca.
Fizjoterapia u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Fizjoterapia u chorych z
wszczepionym kardiostymulatorem. Fizjoterapia w niedrożności tętnic obwodowych.
Program rehabilitacji oddechowej w różnych jednostkach chorobowych. Mechanizmy
adaptacyjne układu krążenia i oddechowego w czasie wysiłku.
Razem
C1
C2
C3
C4
C5
kod
4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów)
Student, który zaliczył
przedmiot
Stopień
nasycenia
efektu
przedmiot
owego 1
[+] [++]
[+++]
Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
w zakresie WIEDZY:
W01
W02
Rozumie ogólne zasady funkcjonowania
różnych układów w szczególności układu
krążenia i funkcjonowania
FIZJ1P_W06
++
Potrafi odtworzyć modele funkcjonowania
mechanizmów fizjologii i patologii w
zakresie układu krążenia i oddechowego
FIZJ1P_W09
+++
W02
Potrafi ocenić patologię w zakresie układu
krążenia i oddechowego
U01
Umie wykorzystać podstawowy sprzęt
diagnostyczny do badań układu krążenia i
oddechowego
Rozumie zasady rehabilitacji grupowej –
zespołowej jako kontynuacji rehabilitacji
indywidualnej
Potrafi wdrożyć i zastosować w praktyce
dane dotyczące badań klinicznych i
diagnostycznych znane z piśmiennictwa
FIZJ1P_W14
++
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
U02
U03
FIZJ1P_U04
+++
FIZJ1P_U10
+
FIZJ1P_U28
++
dla
obszaru
posiada ogólną wiedzę dotyczącą
funkcjonowania poszczególnych
układów człowieka: krążenia,
oddychania, wydalniczego,
endokrynologicznego, narządów
zmysłu oraz narządu ruchu człowieka
potrafi nazwać i interpretować
biochemiczne mechanizmy
funkcjonowania organizmu oraz
podstawowych wskaźników
biochemicznych i ich zmian w efekcie
niektórych schorzeń lub wysiłku
fizycznego
potrafi wymienić i opisać narzędzia
diagnostyczne i metody oceny
pacjenta dla potrzeb fizjoterapii
OM1_W02
potrafi wykorzystywać i obsługiwać
aparaturę i sprzęt do badań
funkcjonalnych
potrafi pracować w zespole
interdyscyplinarnym zapewniającym
ciągłość opieki nad pacjentem
potrafi interpretować wyniki
podstawowych badań klinicznych oraz
wyniki diagnostyki funkcjonalnej
OM1_U02
okazuje szacunek wobec pacjenta,
dba o dobro pacjenta
OM1_K03
OM1_W03
OM1_W03
OM1_U03
OM1_U08
w zakresie KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH:
K01
Potrafi postępować z pacjentami z
przewlekłą dysfunkcją układu krążenia i
oddechowego
FIZJ1P_K07
++
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć
na ocenę 3
na ocenę 3,5
na ocenę 4
na ocenę 4,5
Posiada dostateczne
Posiada dość dobre
Posiada dobre
Posiada dobre i ponad
informacje na temat
informacje na temat
wiadomości na temat dobre wiadomości na
anatomii i fizjologii
anatomii i fizjologii
anatomii i fizjologii
temat anatomii i
układu krążenia i
układu krążenia i
układu krążenia i
fizjologii układu
układu oddechowego. układu oddechowego. układu oddechowego. krążenia i układu
Posiada umiejętności Posiada umiejętności Posiada umiejętności oddechowego. Posiada
teoretyczne i
teoretyczne i
teoretyczne i
umiejętności
praktyczne w
praktyczne w
praktyczne w
teoretyczne i
wykorzystaniu metod wykorzystaniu metod wykorzystaniu metod praktyczne w
diagnostycznych w
diagnostycznych w
diagnostycznych w
wykorzystaniu metod
schorzeniach układu
schorzeniach układu
schorzeniach układu
diagnostycznych w
krążenia i
krążenia i
krążenia i
schorzeniach układu
oddechowego. Posiada oddechowego. Posiada oddechowego w
krążenia i
dostateczną wiedzę w dość dobrą wiedzę w
zakresie dobrym.
oddechowego w
rozpoznawaniu,
rozpoznawaniu,
Posiada wiedzę w
zakresie dobrym i
wykreśleniu toru
wykreśleniu toru
rozpoznawaniu,
ponad dobrym.
diagnostycznego oraz diagnostycznego oraz wykreśleniu toru
Posiada wiedzę w
podstawowe
podstawowe
diagnostycznego oraz rozpoznawaniu,
informacje w zakresie informacje w zakresie podstawowe
wykreśleniu toru
leczenia schorzeń
leczenia schorzeń
informacje w zakresie diagnostycznego oraz
układu krążenia i
układu krążenia i
leczenia schorzeń
podstawowe
oddechowego. Posiada oddechowego. Posiada układu krążenia i
informacje w zakresie
istotną dostateczną
istotną dość dobrą
oddechowego w
leczenia schorzeń
wiedzę w zakresie
wiedzę w zakresie
zakresie
układu krążenia i
rehabilitacji
rehabilitacji
dostatecznym. Posiada oddechowego w
podstawowych
podstawowych
istotną dobrą wiedzę w zakresie dość dobrym.
schorzeń układu
schorzeń układu
zakresie rehabilitacji
Posiada istotną dobrą i
krążenia i
krążenia i
podstawowych
ponad dobrą wiedzę w
oddechowego.
oddechowego.
schorzeń układu
zakresie rehabilitacji
krążenia i
podstawowych
oddechowego.
schorzeń układu
krążenia i
oddechowego
na ocenę 5
Posiada bardzo dobre i
wybitne wiadomości
na temat anatomii i
fizjologii układu
krążenia i układu
oddechowego. Posiada
umiejętności
teoretyczne i
praktyczne w
wykorzystaniu metod
diagnostycznych w
schorzeniach układu
krążenia i
oddechowego w
zakresie bardzo
dobrym. Posiada
wiedzę w
rozpoznawaniu,
wykreśleniu toru
diagnostycznego oraz
podstawowe
informacje w zakresie
leczenia schorzeń
układu krążenia i
oddechowego w
zakresie dobrym.
Posiada istotną bardzo
dobrą zakresie wybitną
wiedzę w zakresie
rehabilitacji
podstawowych
schorzeń układu
krążenia i
oddechowego
4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć
Egzamin
ustny
Egzamin
pisemny
testowy
Projekt
Kolokwium
zaliczenie
końcowe
pisemne
Zadania domowe
Referat
Sprawo
zdania
zadania z
poszczególnych
tematów
realizowanych
Dyskusje
Inne
dyskusje
studentów
podczas zajęć
tematycznych
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd.
Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp.
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/
Przygotowanie do wykładu
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp.
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
PUNKTY ECTS za przedmiot
Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
20
15
10
10
5
10
30
10
10
10
50
2
35
10
10
15
50
2
Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)
.....................................................................................................................................