zał. nr 8, oświadczenie podwykonawcy

Transkrypt

zał. nr 8, oświadczenie podwykonawcy
Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Znak sprawy: IR-202/2/2012
………………………
……………………..
(Nazwa, adres, pieczęć wykonawcy)
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
W przedsięwzięciu pn.: << Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach
mieszkalnych osady leśnej OPN: „Iwiny” Ojców 65 i Ojców 66 oraz w budynku „Kolencin
Warsztaty” Ojców Złota Góra 9>>
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym
zakresie:
Lp.
Podwykonawca
(nazwa, adres, telefon)
Zakres powierzanych robót
.......................................................
/podpis i pieczątka Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy./