Recenzja - Wydział Infrastruktury i Środowiska

Transkrypt

Recenzja - Wydział Infrastruktury i Środowiska
Gdańsk 15.01.2016
Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. zw. PG
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Ocena
Osiągnięcia naukowego oraz całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego dr inż. Iwony Zawiei w związku z postępowaniem habilitacyjnym w
sprawie nadania Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w
dyscyplinie inżynieria środowiska.
1. Podstawa formalna recenzji
Podstawą do opracowania niniejszej recenzji jest pismo nr R-WIŚiB-512-20/15/16
z dn. 22 grudnia 2015 Dziekana Wydziału Inżynierii i Biotechnologii prof. nzw. dr hab. inż.
Macieja Mrowca informujące, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała mnie na
recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Iwony Zawiei, wszczętym w dniu 21
października 2015 roku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria
środowiska, w Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej
oraz dostarczone materiały i dokumenty o osiągnięciu naukowym oraz dorobku naukowym,
dydaktycznym i organizacyjnym.
Ocenę przygotowałam zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 marca 2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr
65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165).
2. Podstawowe dane o Kandydatce
Pani dr inż. Iwona Zawieja jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Ochrony
Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie. Tytuł magistra inżyniera
inżynierii środowiska, specjalność zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków
i odpadów, uzyskała w 2000 r. wykonując pracę pt. „Usuwanie barwy wody metodą
koagulacji ultradźwiękowej w połączeniu z chlorkiem żelazowym”.
W roku 2006 Kandydatka obroniła pracę doktorską pod tytułem „Intensyfikacja
procesu hydrolizy w stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych”. Promotorem pracy była
prof. dr hab. inż. Lidia Wolny. Tematyka pracy magisterskiej koncentrowała się wokół
1
zagadnień związanych z oczyszczaniem wody natomiast tematyka pracy doktorskiej
dotyczyła zagadnień związanych z unieszkodliwianiem osadów ściekowych. Zainteresowania
te ewoluowały, w pierwszym etapie, w kierunku wykorzystania ultradźwięków do
intensyfikacji procesów odpowiedzialnych za oczyszczanie wody, zaś w drugim etapie do
intensyfikacji beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych.
W latach 2000-2008 dr inż. Iwona Zawieja pracowała na stanowisku asystenta
w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (obecnym Wydziale Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii). W latach 2008-2011 pracowała na stanowisku starszego wykładowcy w
tym samym Wydziale, a od 2011 do chwili obecnej jest adiunktem w tej jednostce.
3. Ocena osiągnięcia naukowego
Jako osiągnięcie naukowe Kandydatka przedstawiła monotematyczny zbiór 17
publikacji zatytułowany „Konwencjonalne oraz hybrydowe metody dezintegracji osadów
nadmiernych”. Są one wymienione poniżej wraz z IF i punktacją ministerialną. Prace te
zostały opublikowane w latach 2008-2015.
[1] Zawieja I., Konwencjonalne oraz hybrydowe metody dezintegracji osadów nadmiernych,
Monografia nr 305, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2015, ISBN
978-83-7193-635-7, ISSN 0860-5017, udział procentowy 100%.
[2] Zawieja I., Wolny L., Wolski P., Influence of Ultrasonic Pretreatment on Anaerobic
Digestion of Excess Sludge from the Food Industry, Annual Set The Environment Protection
(czyli po prostu Rocznik Ochrony Środowiska), Vol. 17, No. 1, 2015, 351-366, ISSN 1506218X Punkty MNISW: 15, IF: 0.442 udział procentowy 50%
[3] Wolski P., Wolny L., Zawieja I., Ultrasonic Processors and Drainage of Sewage Sludge,
Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, No. 1, 2015, 450-460, ISSN 1506-218X.
Punkty MNISW: 15, IF: 0.442 udział procentowy 30%
[4] Wolski P., Zawieja I., Susceptibility of Conditioned Excess Sludge to biodegradation and
dewatering, Environment Protection Engineering, Vol. 41, No. 3, 2015, 5-17. Punkty
MNISW: 15, IF: 0.652 udział procentowy 50%
[5] Wolski P., Zawieja I., Hybrid Conditioning Before Anaerobic Digestion for the
Improvement of Sewage Sludge Dewatering, Desalination and Water Treatment, Vol. 52, No.
19-21, 2014, 3725-3731, ISSN 1944-3994. Punkty MNISW: 20, IF: 1.173 udział procentowy
30%
[6] Zawieja I., Barański M., Effect of Peracetic Acid Disintegration on the Acceleration of
Hydrolysis Process, Desalination and Water Treatment, Vol. 52, No. 19-21, 2014, 3753-3760,
ISSN 1944-3994. Punkty MNISW: 20, IF: 1.173 udział procentowy 80%
[7] Próba M., Wolny L., Zawieja I., Ultrasonic Aiding of Selected Pharmaceuticals Removal
from Wastewater, Desalination and Water Treatment, Vol. 52, No. 19-21, 2014, 3832-3836,
ISSN 1944-3994. Punkty MNISW: 20, IF: 1.173 udział procentowy 25%
2
[8] Zawieja I., Wolski P., Wpływ chemiczno-termicznej modyfikacji osadów nadmiernych na
generowanie lotnych kwasów tłuszczowych w procesie fermentacji metanowej, Annual Set
The Environment Protection, T. 15, nr 3, 2013, 2054-2070, ISSN 1506-218X. Punkty
MNISW: 15, IF: 0.806 udział procentowy 60%
[9] Zawieja I., Wolski P., Effect of Hybrid Method of Excess Sludge Disintegration on the
Increase of Their Biodegradability, Environment Protection Engineering, Vol. 39, No. 2,
2013, s. 153-165, ISSN 0324-8828. Punkty MNISW: 15, IF: 0.439 udział procentowy 60%
[10] Zawieja I., Wolny L., Disintegration of Sewage Sludge to Increase Biogas Generation,
Chemical & Biochemical Engineering Quarterly, Vol. 27, No. 4, 2013, 491-497, ISSN 03529568. Punkty MNISW: 20, IF: 0.911 udział procentowy 70%
[11] Wolski P., Zawieja I., Analiza parametrów reologicznych wstępnie kondycjonowanych
osadów ściekowych poddanych fermentacji, Annual Set The Environment Protection, Vol.
15, nr 2, 2013, 1645-1657, ISSN 1506-218X. Punkty MNISW: 15, IF: 0.806 udział
procentowy 40%
[12] Zawieja I., Wolski P.; Effect of Thermal Disintegration of Excess Sludge on the
Effectiveness of Hydrolysis Process in Anaerobic Stabilization, Arch. Environ. Prot., Vol. 38,
No. 1, 2012, 103-114, ISSN 0324-8461. Punkty MNISW: 15, IF: 0.506 udział procentowy
60%
[13] Wolski P., Zawieja I, Effect of Ultrasound Field on Dewatering of Sewage Sludge, Arch.
Environ. Prot, Vol. 38, No. 2, 2012, 25-31, ISSN 2083-4772, ISSN 2083-4772. Punkty
MNISW: 15, IF: 0.506 udział procentowy 60%
[14] Zawieja I., Wolny L., Generation of Volatile Fatty Acids from Thickened Excess Sludge
Subjected to the Disintegration of High Acoustic Power Ultrasonic Field, Polish Journal of
Environmental Studies, Vol. 20, No. 4a, 2011, 346-350, ISSN 1230-1485. Punkty MNISW:
15, IF: 0.508 udział procentowy 50%
[15] Zawieja I., Wolny L., Wpływ mocy procesora ultradźwiękowego na biodegradowalność
osadów ściekowych, Rocznik Ochrona Środowiska, Vol. 13, nr 2, 2011, 1719-1730,
ISSN:1506-218X. Punkty MNISW: 15, IF: 0.162 udział procentowy 50%
[16] Zawieja I., Wolny L., Wolski P., Influence of Excessive Sludge Conditioning on the
Efficiency of Anaerobic Stabilization Process and Biogas Generation, Desalination, Vol. 222,
No. 1-3, 2008, 374-381, ISSN 0011-9164. Punkty MNISW: 20, IF: 1.155 udział procentowy
33%
[17] Wolny L., Wolski P., Zawieja I., Rheological Parameters of Dewatered Sewage Sludge
After Conditioning, Desalination, Vol. 222, No. 1-3, 2008, 382-387, ISSN 0011-9164. Punkty
MNISW: 20, IF: 1.155 udział procentowy 33%
3
Na szczególne podkreślenie zasługuje monografia opublikowana w 2015 roku
w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej, której jedyną autorką jest dr inż. Iwona
Zawieja. Świadczy ona o samodzielności i dojrzałości naukowej Kandydatki. W pozostałych
publikacjach udział Habilitantki mieści się w granicach się od 25 do 80%, średnio- 48,9%.
Udział Kandydatki polegał na wykonaniu badań lub współpracy w ich wykonaniu, analizie
wyników oraz na napisaniu bądź współpracy w napisaniu manuskryptów. Łączna liczba
punktów (wg MNiSW) za wymienione publikacje wynosi 270, a w przeliczeniu na udział
Kandydatki 131,9.
Impact factor (IF) publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe zmieniał się w
przedziale od 0,162 do 1,155. Publikacje o najwyższym IF równym 1.173 to dwa artykuły
opublikowane w 2014 roku, w Desalination and Water Trearment (1.173) Sumaryczny IF
prac stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego wynosi 12.109,
po uwzględnieniu udziału procentowego Habilitantki w ich tworzeniu 5.921. Należy wysoko
ocenić osiągnięcie naukowe Pani dr inż. Iwony Zawiei.
Cykl publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe poświęcony jest następującym
badaniom:
 określeniu wpływu procesu dezintegracji prowadzonej metodami konwencjonalnymi
na podatność osadów ściekowych na biodegradację
 określeniu wpływu hybrydowych metod dezintegracji: ultradźwiękowo-termicznej,
termiczno-chemicznej oraz ultradźwiękowo-chemicznej na podatność osadów
ściekowych na biodegradację z uwzględnieniem procesu hydrolizy osadów
 określeniu wpływu analizowanych procesów dezintegracji na efektywność stabilizacji
beztlenowej
 określeniu wpływu metod konwencjonalnych i hybrydowych dezintegracji na
generowanie biogazu i stopień mineralizacji osadów
 określeniu parametrów reologicznych wstępnie kondycjonowanych osadów
ściekowych poddanych fermentacji
 określeniu matematycznych zależności pomiędzy skutecznością dezintegracji
prowadzonej metodami konwencjonalnymi i hybrydowymi a efektywnością procesu
stabilizacji.
Pozycja [11] wydana w 2003 roku w języku polskim i pozycja [17] wydana w 2008
roku w języku angielskim mają zbliżony tytuł. Jednak po zapoznaniu się z treścią tych prac
stwierdzam, ze praca później wydana zawiera więcej danych oraz inny sposób ich prezentacji
i przeznaczona jest dla odbiorców międzynarodowych w porównaniu z pozycją wcześniej
wydaną.
W publikacjach przedłożonych jako osiągnięcie naukowe Kandydatka przedstawiła
wyniki badań nad dezintegracją osadów nadmiernych metodami konwencjonalnymi
i hybrydowymi. Osady nadmierne powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków, gdzie
realizowane są wysokoefektywne metody z zastosowaniem osadu czynnego. Charakteryzują
się one ograniczoną podatnością na rozkład biochemiczny w warunkach beztlenowych. Ze
względu na coraz bardziej powszechne stosowanie metod wysokoefektywnych, ilość tych
osadów szybko rośnie - zatem ich utylizacja jest problemem aktualnym i o wielkim znaczeniu
praktycznym.
4
Na docenienie zasługuje fakt, że Kandydatce udało się określić najbardziej korzystne
parametry procesu dezintegracji konwencjonalnej oraz hybrydowej osadów nadmiernych, tak
aby uzyskać optymalny wzrost podatności osadów ściekowych na biochemiczny rozkład
w warunkach beztlenowych. Celem poznawczym było wykazanie, że odpowiednie połączenie
fizycznych metod dezintegracji osadów z metodami chemicznymi, tzw. metod hybrydowych
może wpłynąć na wzrost efektywności dezintegracji osadów. Badania były prowadzone na
laboratoryjnych stanowiskach badawczych. Autorka wykazała, że stosowne metody nie
powodują wtórnego zanieczyszczenia środowiska. Przemiany fizyczno-chemiczne osadów
w procesach dezintegracji powodują zmianę ich struktury wyrażoną zwiększeniem stopnia
dezintegracji cząstek, wynikającej z lizy komórek. Rozbicie komórek mikroorganizmów
powoduje wzrost stężenia ChZT w cieczy nadosadowj i generowanie LKT w czasie fazy
hydrolizy, co z kolei - jak wykazała Habilitantka - przyczynia się do wzrostu efektywności
procesu stabilizacji beztlenowej. Modyfikacje osadów nadmiernych każdą z testowanych
metod powodowały wzrost intensywności generowania biogazu.
Habilitantka wykazała, że największy wzrost efektywności analizowanego procesu
uzyskuje się metodą ultradźwiękowo-termiczną, będącą połączeniem sonifikacji o natężeniu
fali UD 1,6 W/cm2 przez 600s z 6 godzinną dezintegracją termiczną w 80°C. Na podstawie
matematycznej oceny otrzymanych rezultatów, zawartej w autorskiej monografii, Kandydatka
wykazała istotną zależność liniową pomiędzy stężeniem LKT, a stopniem dezintegracji oraz
pomiędzy stopniem przefermentowania osadów i jednostkową produkcją biogazu a stopniem
dezintegracji. Kandydatka wykazała tutaj, że wzrost produkcji biogazu nie powodował
wzrostu stężenia metanu w biogazie.
Uzyskane rezultaty wskazują na możliwości praktycznego zastosowania rozwiązania
w ciągu technologicznym wybranej oczyszczalni ścieków, po uwzględnieniu charakterystyki
produkowanych osadów oraz ich cech strukturalnych. Potwierdza to tezę, że analizowane
problemy mają istotne znaczenie praktyczne a temat osiągnięcia naukowego jest aktualny.
Oceniam pozytywnie warsztat badawczy zastosowany przez dr inż. Iwonę Zawieję w
zakresie kompleksowych badań i analiz zmierzających do określenia optymalnych warunków
dla procesu fermentacji metanowej osadów dezintegrowanych metodami ultradźwiękowochemicznymi, termiczno-chemicznymi oraz ultradźwiękowo-chemicznymi w celu
wspomagania procesu stabilizacji beztlenowej. Wykorzystano tu nowoczesne techniki
badawcze, w tym metodę dezintegracji z wykorzystaniem ultradźwięków, które są jedną ze
specjalności Habilitantki. Za najważniejsze osiągnięcie uważam określenie optymalnego
wariantu i parametrów technicznych związanych ze stosowaniem hybrydowej dezintegracji
osadów nadmiernych przed ich stabilizacją beztlenową oraz matematyczną interpretacją
zależności pomiędzy skutecznością dezintegracji a efektywnością procesu stabilizacji.
Podsumowując, zakres badań zaprezentowany w monotematycznym zestawie
publikacji przedstawionych do oceny jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu
habilitacyjnym jest szeroki. Zawiera zarówno aspekty technologiczne związane z beztlenową
stabilizacją osadów nadmiernych i cieczy nadosadowych jak również pewne zagadnienia
istotne dla implementacji uzyskanych rezultatów w praktyce. Prace te były wykonywane w
zespołach, w którym Habilitantka odgrywała zawsze pierwszoplanową rolę. Syntezę badań
przedstawiono w jedno-autorskiej monografii - odpowiedniku dawnej rozprawy
habilitacyjnej. Oceniam że monografia ma wartość merytoryczną takiej właśnie rozprawy.
5
4. Ocena pozostałej działalności naukowej, aktywności dydaktycznej i organizacyjnej.
Kandydatka oprócz 17 publikacji przedstawionych jako osiągnięcie naukowe jest
także współautorką 21 publikacji recenzowanych nie posiadających IF w roku publikowania
i nie znajdujących się w bazie Web of Science.
Indeks Hirscha dr inż. Iwony Zawieja, wg Web of Science, jest równy 5. Prowadzone
przez Kandydatkę badania naukowe, jak i ich efekty cieszą się zainteresowaniem krajowych
i zagranicznych naukowców. Świadczy o tym liczba cytowań, która sięga 65 w tym
cytowania obce wynoszą 59. Przytoczone wskaźniki bibliometryczne to wskaźniki wysokie,
świadczące o znacznej aktywności naukowej Habilitantki, jak i o systematycznej pracy i
dbałości o Jej rozwój naukowy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę młody wiek
Kandydatki. Wspomniane 21 prac recenzowanych, Pani dr inż. Iwona Zawieja zamieściła w
takich czasopismach i monografiach jak: Inżynieria i Ochrona Środowiska, Forum
Eksploatatora, Proceedings of ECOpole, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Civil and
Environmental Engineering Reports, Ecological Chemistry and Engineering. Sumaryczna
liczba punktów wg MNiSW tych publikacji wynosi 115, zaś po uwzględnieniu udziału
procentowego Kandydatki w ich tworzeniu jest równa 47.26. Jej wkład polegał na współpracy
w wykonaniu badań i opracowywaniu wyników oraz współpracy, bądź na samodzielnym
napisaniu manuskryptu.
Pani dr inż. Iwona Zawieja jest współautorką w innych czasopismach, które ‘nie mają
punktów’ z listy MNiSW.
Tematyka wspomnianych prac dotyczy m. in. stabilizacji osadów ściekowych
pochodzących z przemysłu celulozowo-papierniczego, przemysłu spożywczego oraz
komunalnych, doświadczeń rozruchowych w zakresie eksploatacji komór fermentacyjnych
w dużej oczyszczalni ścieków, pozyskiwania biogazu z odpadów deponowanych na
składowiskach, a także zespołom mikroorganizmów w procesach beztlenowej stabilizacji
osadów i zagadnieniom związanym z osiągnięciem naukowym.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jest współautorem zgłoszenia patentowego nr
391607 pt. ”Sposób otrzymywania biogazu z osadów ściekowych” zgłoszonego w dniu 24
czerwca 2010 roku. Udział procentowy Kandydatki w opracowaniu nowości patentowej
został oszacowany na 50%. Jej wkład w zrealizowaniu tego osiągnięcia polegał na
współpracy w opracowaniu technologii, sformułowaniu zastrzeżeń patentowych oraz
przygotowaniu i korekcie tekstu zgłoszenia patentowego.
Wyniki badań Habilitantki były prezentowane i poddawane publicznej dyskusji na
międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych m. in. w Grecji (2007), w Belgii
(2008), w Jordanie (2008), w Republice Czeskiej (2008), Niemczech (2009), a także 20
konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.
Kandydatka brała czynny udział w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych,
których tematyka dotyczyła oczyszczania ścieków oraz przeróbki i unieszkodliwiania
odpadów. W szczególności:
 w latach 2007-2010 była wykonawcą projektu badawczo-rozwojowego
finansowanego przez KBN (Nr 0620/R/T02?2007/03) pt. „Zastosowanie pola
6


ultradźwiękowego do wspomagania oczyszczania ścieków przemysłowych oraz
stabilizacji i zagospodarowania osadów z wybranych gałęzi przemysłu”.
w latach 2009-2012 była wykonawcą projektu badawczo-rozwojowego
finansowanego przez NCBiR (Nr 0599/R/T02/2009/06) pt. „Nowa technologia
kofermentacji osadów ściekowych i odpadów tłuszczowych
w latach 2010-2012 była głównym wykonawcą projektu finansowanego przez
MNiSW (Nr N N523563438) pt. „Ocena wpływu fizycznej modyfikacji osadów
ściekowych na ich biodegradację oraz efektywność odwadniania”, gdzie wykazano, że
ingerencja w strukturę osadów ściekowych wpłynęła pozytywnie na parametry
charakteryzujące efekt ich odwadniania.
Oprócz wymienionych projektów badawczych w latach 2007-2010 brała czynny
udział w realizacji badań finansowanych ze środków budżetowych uczelni na badania własne.
W roku 2009 była również współwykonawcą pracy zleconej nt. „Ocena gospodarki
osadowej na oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie oraz analiza charakterystyki osadu
podawanego na prasy taśmowe i ocena możliwości jego odwadniania w tych urządzeniach”.
W 2011 uczestniczyła w projekcie „Politechnika Częstochowska otwarta dla
innowacyjnej gospodarki regionu” realizowanym przez Politechnikę Częstochowską
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery
nauki i przedsiębiorstw. W ramach tego projektu odbyła miesięczny staż przemysłowy w
Fortum Power and Heat Poland sp. z o.o. w następujących obszarach: Zrównoważony Rozwój
(Zintegrowany System Zarządzania, Ochrona Środowiska, obszar Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy), Produkcja i Dystrybucja.
Na rozwój Kandydatki, jako pracownika naukowego wpływ miał również odbyty w
2012 roku trzymiesięczny staż w Zakładzie Elektroenergetycznym ELSEN S.A. w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej oraz wdrożenia i funkcjonowania norm ISO.
W roku 2008 Kandydatka otrzymała Zespołową Nagrodą Rektora Politechniki
Częstochowskiej II stopnia za wyposażenie Centralnego Laboratorium Środowiskowego.
Natomiast w roku 2011 została wyróżniona Zespołową Nagrodą Rektora Politechniki
Częstochowskiej I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.
Reasumując wysoko oceniam działalność naukowa Kandydatki oraz aktywność w
pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych i wdrażania wyników badań w praktyce.
Pani dr inż. Iwona Zawieja prowadziła wykłady, zajęcia laboratoryjne, projektowe
oraz ćwiczenia z następujących przedmiotów:
 wykłady: technologie biogazu, metodyka i metodologia prowadzenia badań
w ochronie środowiska gruntowo wodnego, zarządzanie środowiskiem, technologie
w ochronie środowiska
 ćwiczenia: oczyszczanie gazów, urządzenia do odwadniania i utylizacji osadów,
zarządzanie środowiskiem, technologie w ochronie środowiska
 ćwiczenia laboratoryjne: informatyczne podstawy projektowania I i II, grafika
inżynierska, technologie biogazu, metodyka i metodologia prowadzenia badań
w ochronie środowiska gruntowo wodnego
 ćwiczenia projektowe: planowanie przestrzenne, urządzenia do odwadniania
i utylizacji osadów, grafika inżynierska, termiczna utylizacja odpadów.
7
Jest promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr inż. Mariusza
Barańskiego otwartym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki
Częstochowskiej (Uchwała Rady Wydziału nr 5 z dnia 28 września 2015 roku). Tematem
rozprawy doktorskiej jest: „Pozyskiwanie biogazu w procesie stabilizacji beztlenowej osadów
ściekowych poddanych fizycznej modyfikacji”.
Pełniła, jak również pełni nadal funkcję promotora prac inżynierskich i magisterskich:
- 21 prac magisterskich (w tym 2 prace w trakcie realizacji)
- 16 prac inżynierskich (w tym 2 prace w trakcie realizacji).
Przez cały okres swojej pracy angażowała się w działania na rzecz Wydziału
Inżynierii Środowiska i Biotechnologii zarówno na płaszczyźnie naukowo-badawczej, jak
i organizacyjnej, pełniąc przez kilka kadencji funkcję sekretarza w komisjach ds. obron prac
inżynierskich i magisterskich. Od 2013 r. jestem członkiem Wydziałowej Komisja ds.
Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Politechniki Częstochowskiej. Tam też, od 2013 r., pełni również funkcję kierownika Zespołu
ds. Zasobów Materialnych i Infrastruktury. W 2015 roku została powołana przez Rektora
Politechniki Częstochowskiej na stanowisko Koordynatora ds. Systemu POL-on na Wydziale
Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. We wrześniu 2015 roku ukończyła szkolenie
zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji
Kadr pt.: „POL-on” - Zintegrowany system informacji o nauce a obowiązki sprawozdawcze
szkół wyższych/jednostek naukowych w świetle znowelizowanej ustawy o zasadach
finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.
Habilitantka angażowała się w przygotowanie i prowadzenie istotnych wydarzeń dla
Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii pełniąc funkcję prelegenta dla młodzieży
szkół średnich w ramach działań promocyjnych Wydziału (2015r.). Podczas warsztatów
naukowych „Inżynier – Zawód XXI wieku” (2015r.) organizowanych przez Wydział
Inżynierii Środowiska i Biotechnologii pod patronatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w Częstochowie wygłosiła referat wprowadzający nt.:
„Od osadów do biogazu”. Natomiast jako członek komitetu organizacyjnego brała czynny
udział w przygotowaniu XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Osady ściekowe – 2016”
(Szczyrk 2014).
Ukończyła intensywne szkolenie z języka angielskiego dla nauczycieli akademickich
poziom Intermediate (Certyfikat Ogólnopolskiej Szkoły Językowej - British School, 2009)
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia
Spójności oraz kurs obsługi program AutoCAD I-go stopnia– (AutoCAD – the basic of
designing and drafting system, 2008), prowadzony przez firmę Autodesk.
Działalność dydaktyczną i organizacyjną Kandydatki oceniam jako, co
najmniej, wystarczającą i odpowiednią do stażu pracy i zajmowanego stanowiska.
5. Wniosek końcowy.
Analiza danych zawartych w dokumentacji przygotowanej przez dr inż. Iwonę
Zawieję do recenzji w postępowaniu habilitacyjnym wskazuje, że przedłożone przez Nią
osiągnięcie naukowe jest oryginalne i wnosi wkład w rozwój nauki, a ogólny dorobek
naukowo-badawczy jest istotny i przewyższa aktualne zalecenia Komitetu Inżynierii
Środowiska. Kandydatka posiada umiejętność pozyskiwania i realizacji projektów
badawczych i wdrażania wyników badań w praktyce. Jest rozpoznawana w środowisku
8
inżynierii środowiska, szczególnie w zakresie unieszkodliwiania osadów ściekowych, w tym
w wymiarze międzynarodowym. O pozycji Kandydatki świadczy bibliometria Jej osiągnięć:
IH=5 oraz liczba cytowań: 59 (bez autocytowań).
Osiągnięcie naukowe, dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny spełnia
z powodzeniem wymogi stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie inżynierii środowiska, które zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wynikającym z Ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w
zakresie sztuki z późniejszymi zmianami. W związku z tym wnioskuję o nadanie dr inż.
Iwonie Zawiei stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w
dyscyplinie inżynieria środowiska.
9